Zákon č. 350/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-350
Částka 109/2009
Platnost od 09.10.2009
Účinnost od 09.10.2009
Aktuální znění 09.10.2009

350

ZÁKON

ze dne 11. září 2009,

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení“.

2. V § 2 odst. 3 se za slova „v odstavci 2“ vkládají slova „ , která podává oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 evidenčnímu orgánu (§ 14 odst. 1),“.

3. V § 14 odst. 1 písm. g) a h) se slova „odst. 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 2 písm. e)“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Souvislosti

Mění
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
Odkazuje na
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.10.2009 Aktuální znění (exportováno 18.09.2020 13:36)
0. 09.10.2009 Vyhlášené znění