Zákon č. 281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-281
Částka 87/2009
Platnost od 03.09.2009
Účinnost od 01.01.2011
Aktuální znění 24.04.2019

281

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 709/2008 Sb., se mění takto:

1. Za § 200m se vkládá nový § 200n, který včetně nadpisu zní:

㤠200n

Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce

Ustanovení § 200j až 200m o řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, se použijí obdobně i pro nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce.“.

2. V § 274 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 80a zní:

(2) Ustanovení § 337 až 337h se použijí i pro potřeby rozvrhového řízení o výtěžku z daňové exekuce80a) prováděného na základě návrhu správce daně.

80a) § 232 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 80a a 80b se označují jako poznámky pod čarou č. 80b a 80c.

3. V § 337 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Soud provede jednání o rozvrhu rozdělované podstaty a rozhodne o jejím rozdělení rovněž na návrh správce daně. Rozdělení podstaty provede správce daně, který návrh podal, po právní moci rozhodnutí vydaného soudem.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o požární ochraně

Čl. II

V § 77 odst. 2 větě první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se slova „podle zvláštního zákona7b)“ včetně poznámky pod čarou č. 7b zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. III

V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad podle zvláštního právního předpisu3m)“ včetně poznámky pod čarou č. 3m zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Čl. IV

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 32a odst. 6 větě první se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

2. V § 32a odst. 7 se slova „penále podle odstavce 7“ nahrazují slovy „úroku z prodlení podle odstavce 6“.

3. V § 32a odstavec 8 zní:

(8) Při správě úhrad podle odstavců 1 až 3 a úroku z prodlení podle odstavce 6 se postupuje podle daňového řádu. Ke správě úhrad podle odstavců 1 a 2 a úroku z prodlení podle odstavce 6, včetně kontrolní činnosti, je příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází dobývací prostor nebo výhradní ložisko.“.

4. V § 32a odst. 9 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

5. V § 41 se za číslo „14c“ vkládá číslo „ , 32a“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. V

V § 41 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., se slova „penále; při placení a vymáhání postupují podle zvláštního právního předpisu18k)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení,“ a poznámka pod čarou č. 18k se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o geologických pracích

Čl. VI

V § 20 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4c zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

ČÁST SEDMÁzrušeno

Čl. VIIzrušeno

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. VIII

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova „vybírá pro obec“ nahrazují slovy „vybere a obci odvede“ a slova „ , a za poplatek ručí“ se zrušují.

2. § 11 zní:

㤠11

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.“.

3. § 12 a 13 se zrušují.

4. V § 14 odst. 2 se slova „ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku“ nahrazují slovy „vznik a zánik“ a za slovo „povinnosti,“ se vkládají slova „lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,“.

5. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

㤠14a

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor14a), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

14a) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

6. § 16 se zrušuje.

Čl. IX

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. X

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se“.

2. V § 6a odst. 3 větě poslední se slova „soud zaplacený poplatek o odpovídající část (přeplatek)“ nahrazují slovy „současně soud poplatek o odpovídající část“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud byl poplatek již zaplacen, vrátí soud vzniklý přeplatek poplatníkovi ve lhůtě do 15 dnů.“.

3. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo „stanovena“ nahrazuje slovem „uložena“.

4. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Placení poplatků

(1) Správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu podle § 3.

(2) Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

(3) Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro soud příslušný podle § 3 (dále jen „účet soudu“).

(4) Poplatky, které nejsou vyšší než 5000 Kč, lze platit kolkovými známkami.“.

5. V § 9 odst. 9 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.

6. V § 10 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.

7. V § 10 odst. 7 se slovo „usnesení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a slovo „stanovena“ se nahrazuje slovem „uložena“.

8. § 12 zní:

㤠12

(1) Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

(2) Změnu nebo zrušení povinnosti zaplatit poplatek lze pravomocně provést nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě zaniká i právo uložit povinnost zaplatit poplatek.“.

9. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

㤠13

(1) Ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

(2) Při správě placení poplatků se postupuje podle daňového řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

(3) Poplatkové povinnosti, jakož i rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků5), se evidují podle daňového řádu.

5) § 138 občanského soudního řádu.“.

10. § 13a se včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zrušuje.

11. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

ČÁST DESÁTÁzrušeno

Čl. XIzrušeno

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XII

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb., písmeno b) zní:

b) správcům daně údaje nezbytné k výkonu správy daní,“.

Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o bankách

Čl. XIII

V § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se slova „zvláštního zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XIV

V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., větě první se slova „a vymáhají celní úřady“ zrušují a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 42a se zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁzrušeno

Čl. XVzrušeno

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. XVI

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „penále, které“ nahrazují slovy „úrok z prodlení, který“.

2. V § 12 odst. 3 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

3. V § 12 odst. 3 větě třetí se slova „Penále je splatné“ nahrazují slovy „Úrok z prodlení je splatný“ a ve větě poslední se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

4. V § 12 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 21b zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 20 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. XVII

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 1/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5)“.

2. V § 8 se na konci textu odstavců 4 a 5 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5)“.

3. V § 12, § 15 odst. 3 a v § 15 odst. 4 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovem „daň“.

4. V § 12 větě druhé se slovo „soubory“ nahrazuje slovem „souhrny“.

5. V § 13 se slova „daňovou povinnost“ nahrazují slovem „daň“.

6. V § 13a odst. 1 větě druhé se za slovo „vyměřena“ vkládají slova „či doměřena“.

7. V § 13a odst. 1 se na konci věty třetí doplňují slova „ ; správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, platební výměr založí do spisu a nelze se proti němu odvolat“.

8. V § 13a odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Na žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis platebního výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.“.

9. V § 13a odst. 1 a 2 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

10. V § 13a odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „sdělí“ nahrazuje slovem „oznámí“.

11. V § 13a odst. 4 se slova „jiného společného zástupce“ nahrazují slovy „společného zmocněnce“.

12. V § 13a odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 19a znějí:

(5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu5a) odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

(6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, společného zástupce nebo společného zmocněnce, a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné podání daňového přiznání ani penále z doměřené daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu19a) počítá se od pátého pracovního dne následujícího po náhradním dni splatnosti daně vyměřené z moci úřední.

19a) § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

13. V § 13a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Podle odstavce 5 a odstavce 6 věty první se postupuje rovněž při doměření daně ostatním spoluvlastníkům, jestliže jeden ze spoluvlastníků podal dodatečné daňové přiznání k poslední známé dani přiznané nebo vyměřené z moci úřední podle odstavce 5.“.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

14. V § 13a se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „nebo společný zmocněnec“.

15. V § 13a se na konci textu odstavce 11 doplňují slova „nebo společným zmocněncem“.

16. V § 14 odst. 3 ve větě první se slova „anebo spoluvlastnický podíl na dani z pozemku“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru.“.

17. V § 15 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Výsledek vyměření se poplatníkovi neoznamuje, pokud o to poplatník nepožádá.“.

18. V § 15 odst. 4 se za slova „z moci úřední“ vkládají slova „ , a nejedná-li se o podíly od daně zcela osvobozené“.

19. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obdobně se postupuje u daně ze staveb.“.

20. V § 15 odst. 5 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

21. V § 15 odst. 6 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Společný zástupce, který měl postavení společného zástupce podle zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nadále považuje za společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo pokud nebude postupováno podle § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMNÁCTÁzrušeno

Čl. XIXzrušeno

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Čl. XX

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Právnická osoba poskytující daňové poradenství podle odstavce 6 má při správě daní procesní postavení jako daňový poradce.“.

2. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3e zní:

(5) Daňovému poradci, který byl správcem daně podle daňového řádu3e) ustanoven zástupcem, náleží za dobu výkonu této funkce náhrada ušlého výdělku odpovídající násobku prokazatelně vynaložených hodin a obvyklé ceny služby poskytované daňovým poradcem stanovené hodinovou sazbou a náhrada účelně vynaložených výdajů.

3e) § 26 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 6 až 13.

3. V § 11 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) je povinna navrhnout do 30 dnů na vyžádání správce daně daňového poradce, kterého správce daně ustanoví zástupcem pro správu daní3e).“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XXI

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 157/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 38d odst. 3 větě třetí se za slova „správci daně“ vkládají slova „v hlášení“.

2. V § 38d se doplňují odstavce 11 a 12, které včetně poznámky pod čarou č. 39g znějí:

(11) Po uplynutí kalendářního roku nebo po ukončení činnosti, která je předmětem zdanění, má plátce daně povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

(12) Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k vybírání této daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky a její kontroly, plátcovou pokladnou39g).

39g) § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

3. V § 38e se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Plátce daně nemá povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování sraženého zajištění daně.“.

4. V § 38fa se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Platební zprostředkovatel má při správě daní pro účely tohoto ustanovení procesní postavení plátce daně.“.

5. V § 38h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Zálohy vypočtené podle odstavce 2 nebo 5 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.“.

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.

6. V § 38h odst. 4 se slova „ odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

7. V § 38h odst. 5 větě první se za slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

8. V § 38h se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v organizační jednotce plátce daně, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou39g), jestliže jsou v této organizační jednotce k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky záloh nebo daně a její kontrolu. Povinnost plátce daně vypočítat zálohu nebo daň podle zvláštní sazby u poplatníka z úhrnu jeho příjmů ze závislé činnosti anebo z funkčních požitků za kalendářní měsíc tím ale zůstává zachována. Je-li k tomu příslušných více plátcových pokladen nebo mzdových účtáren téhož plátce daně, zdaněním příjmů poplatníka pověří plátce daně jednu z nich, a jedná-li se o poplatníka, který má u plátce daně na zdaňovací období podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, pověří plátce daně zdaněním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má poplatník toto prohlášení k dani podepsáno.“.

9. V § 38i se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Pokud daňové částky nebyly sraženy nebo vybrány ve stanovené výši nebo odvedeny ve stanovené lhůtě, stanoví správce daně plátci daně tyto částky k přímé úhradě.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

10. V § 38i odst. 8 se slovo „předepsanou“ nahrazuje slovem „stanovenou“ a slova „dnů po“ se nahrazují slovy „dnů ode dne“.

11. Za § 38s se vkládá nový § 38t, který zní:

㤠38t

(1) Pojišťovny jsou povinny sdělit svému místně příslušnému správci daně nebo správci daně příslušnému jejich plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na pojistné plnění, a to do 30 dnů ode dne provedení této výplaty, jestliže

a) jde o pojistné plnění nahrazující příjem nebo výnos, jenž je předmětem daně,

b) výplata byla provedena fyzické osobě,

c) vyplacená částka přesahuje 25000 Kč,

d) z vyplacené částky nebyla sražena daň a

e) nejde o příjem osvobozený od daně (§ 4).

(2) Poplatníci uvedení v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a stálé provozovny poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 umístěné na území České republiky mají povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny (§ 22 odst. 2).“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XXII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 3/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákon č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 22 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 25a a 25b zrušuje.

2. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „z příjmů“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. XXIII

V § 24b odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb., větě první se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance

Čl. XXIV

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 42/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 46f odst. 7 se věta první zrušuje.

2. V § 49a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 12c zní:

(2) Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto nebo jiného zákona vybírá Česká národní banka. Náhrada těchto nákladů je příjmem České národní banky. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu12c).

12c) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍzrušeno

Čl. XXVzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o dani silniční

Čl. XXVI

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 246/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 16 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 17 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 35/1993 Sb.

Čl. XXVII

V zákoně č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se článek I zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o stavebním spoření

Čl. XXVIII

V § 16b zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, ve znění zákona č. 423/2003 Sb., se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 157/1993 Sb.

Čl. XXIX

V zákoně č. 157/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, se článek II zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

Čl. XXX

V § 10a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 249/2006 Sb., se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 323/1993 Sb.

Čl. XXXI

V zákoně č. 323/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., se článek II zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Čl. XXXII

V § 8a odst. 6 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb., se slova „podle zvláštního právního předpisu6c)“ včetně poznámky pod čarou č. 6c zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 85/1994 Sb.

Čl. XXXIII

V zákoně č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se článek III zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. XXXIV

V § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb., se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 7c zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o zeměměřictví

Čl. XXXV

V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 13a zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. XXXVI

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 296/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 8b odst. 6 větě třetí se slova „ , a vymáhá územní finanční orgán“ zrušují.

2. V § 8b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 35 zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XXXVII

V § 27d zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o státní statistické službě

Čl. XXXVIII

V § 26a odst. 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., se věta první zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXXIX

V § 65c odst. 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 113/2006 Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se věta poslední zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 118/1995 Sb.

Čl. XL

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se článek XXIII zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁzrušeno

Čl. XLIzrušeno

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna lesního zákona

Čl. XLII

V § 56 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se slova „a vymáhá, přičemž postupuje podle zvláštních předpisů29)“ včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o krmivech

Čl. XLIII

V § 19c odst. 6 větě první zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ochraně chmele

Čl. XLIV

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 7 se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

2. V § 8 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Čl. XLV

V § 34 odst. 6 větě první zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

Čl. XLVI

V § 19 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., se slova „a vymáhá územní finanční orgán6) podle zvláštního právního předpisu6a)“ včetně poznámek pod čarou č. 6 a 6a zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Čl. XLVII

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., zákona č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 59/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 39e odst. 7 se věta předposlední zrušuje.

2. V § 45a odst. 6 se věta první zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o civilním letectví

Čl. XLVIII

V § 94 odst. 8 větě první zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá ji celní úřad“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o lihu

Čl. XLIX

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 17b odst. 6 se slova „ , a vymáhá celní úřad podle zvláštního zákona15a)“ včetně poznámky pod čarou č. 15a zrušují.

2. V nadpisu § 20 se slova „zákonu o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňovému řádu“.

3. V § 20 odst. 2 se slova „zákon o správě daní a poplatků15)“ nahrazují slovy „daňový řád“ a poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. L

V § 16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se v odstavcích 7 až 10 slova „ , a vymáhá ji celní úřad“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 242/1997 Sb.

Čl. LI

V zákoně č. 242/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se článek II zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. LII

V § 9a odst. 4 a v § 9d odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se věta první zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 91/1998 Sb.

Čl. LIII

V zákoně č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, se článek VII zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o hnojivech

Čl. LIV

V § 14b odst. 6 větě první zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. LV

V § 40 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 10p zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 168/1998 Sb.

Čl. LVI

V zákoně č. 168/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna veterinárního zákona

Čl. LVII

V § 53 odst. 7 větě předposlední a v § 74 odst. 3 větě první zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. LVIII

V § 16b odst. 7 větě poslední zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb., se slova „vybírá a vymáhá orgán příslušný podle zákona upravujícího Celní správu České republiky příslušný správce daně“ nahrazují slovy „vymáhá příslušný správce daně“.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů

Čl. LIX

V § 33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tento postup se uplatní i v případě exekuce nařízené správcem daně.“.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o nouzových zásobách ropy

Čl. LX

V § 10 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o zajišťování obrany

Čl. LXI

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 67 odst. 2 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovem „úrok“.

2. V § 67 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ

Změna zákona o azylu

Čl. LXII

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 93b odst. 6 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 13b zrušuje.

2. V § 93b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. LXIII

V § 157b odst. 10 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se slova „a vymáhají místně příslušné celní úřady“ zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. LXIV

V § 34c odst. 6 větě první zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o poštovních službách

Čl. LXV

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 37b odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.“.

2. V § 37b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 14c zrušuje.

3. Část sedmá se zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna tiskového zákona

Čl. LXVI

V § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁzrušeno

Čl. LXVIIzrušeno

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

Čl. LXVIII

V § 14 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, se slova „ , přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků“ zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

Čl. LXIX

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 128 odst. 7 a v § 129b odst. 5 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

2. V § 129c se odstavec 5 zrušuje.

3. V § 147 odst. 3 se slova „podle zvláštního zákona39)“ včetně poznámky pod čarou č. 39 zrušují.

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

Čl. LXX

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 85 odst. 5 a v § 88 odst. 4 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

2. V § 89 se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. LXXI

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 112 odst. 7 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

2. V § 116 se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. LXXII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 17e odst. 8 se věta první zrušuje.

2. V § 17e se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 14g zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna plemenářského zákona

Čl. LXXIII

V § 28 odst. 7 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 130/2006 Sb., se věty první a druhá včetně poznámek pod čarou č. 10 a 10a zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o střelných zbraních

Čl. LXXIV

V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států

Čl. LXXV

V § 19 odst. 3 větě první zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, se středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 159/2000 Sb.

Čl. LXXVI

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. LXXVII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 109/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 44a odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 24a zní:

(8) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají územní finanční orgány24) podle daňového řádu24a). Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Územní finanční orgán poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

24) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

24a) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

2. Část druhá se zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁzrušeno

Čl. LXXVIIIzrušeno

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Čl. LXXIX

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 4 větě druhé se slova „a vybrané podle tohoto zákona“ zrušují.

2. V § 26 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl. LXXX

V § 33 odst. 13 větě první zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se slova „a vymáhá ji příslušný územní finanční orgán60) podle zvláštního právního předpisu61)“ včetně poznámek pod čarou č. 60 a 61 zrušují.

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. LXXXI

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 13 větě první se za slovo „odvodů“ vkládají slova „a penále“.

2. V § 22 odst. 13 se za větu první vkládá věta „Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu.“ a věta poslední se zrušuje.

3. V § 22 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14) Územní samosprávný celek poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků.“.

ČÁST OSMDESÁTÁzrušeno

Čl. LXXXIIzrušeno

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. LXXXIII

V § 13 odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., se za slova „odstavců 1 až 4“ vkládají slova „vybírá a“.

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. LXXXIV

V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 55 zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

Čl. LXXXV

V § 28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. LXXXVI

V § 125 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 38 zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. LXXXVII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 7a odst. 6 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

2. V § 7a se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 12a zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 367/2000 Sb.

Čl. LXXXVIII

V zákoně č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

Čl. LXXXIX

V § 22a odst. 6 větě první zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 554/2005 Sb., se slova „a vymáhá místně příslušný celní úřad“ zrušují.

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ

Změna energetického zákona

Čl. XC

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „vyúčtovávat dodávku energií a souvisejících služeb;“.

2. V § 14 odst. 1 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

3. V § 14 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při správě příspěvků Energetický regulační úřad postupuje podle daňového řádu.“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

4. V § 14 odst. 10 větách druhé a čtvrté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

5. V § 14 odst. 10 větě třetí se slovo „Penále“ nahrazuje slovy „Úrok z prodlení“.

6. V § 14 odst. 10 větě páté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

7. V § 95 odst. 5 se slova „jejich správu“ nahrazují slovy „správu jejich placení“ a slova „podle zvláštních právních předpisů“ včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušují.

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 492/2000 Sb.

Čl. XCI

V zákoně č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 116/2006 Sb., se část třetí zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ

Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

Čl. XCII

V § 19 odst. 6 zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, se středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

Čl. XCIII

V § 8 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o veřejných sbírkách

Čl. XCIV

V § 25 odst. 6 větě první zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), se slova „ , a to postupem podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu daní a poplatků“ zrušují.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Čl. XCV

V § 2 písm. d) zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. XCVI

V zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, se část desátá zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. XCVII

V § 22 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna lázeňského zákona

Čl. XCVIII

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 4 větě první se slova „vykonávají místně příslušné celní úřady“ nahrazují slovy „vykonává příslušný správce daně“, středník a část věty za středníkem se zrušují.

2. V § 41 odst. 10 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o odpadech

Čl. XCIX

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 17a odstavec 6 zní:

(6) Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.“.

2. V § 47 odst. 1 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

3. V § 47 odst. 1 větě třetí se slovo „Penále“ nahrazuje slovy „Úrok z prodlení“.

4. V § 47 odst. 2 se slova „penále vymáhají celní úřady místně příslušné katastrálnímu“ nahrazují slovy „úrok z prodlení vymáhá příslušný správce daně podle katastrálního“, středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 36 se zrušují.

5. V § 68 odst. 1 větě první se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 43 se zrušuje.

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ

Změna vodního zákona

Čl. C

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 181/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 88 odstavec 4 zní:

(4) Vybírání a vymáhání poplatku vykonává správce daně příslušný podle sídla nebo místa pobytu jednotlivých odběratelů.“.

2. V § 88 odst. 7 se slova „celnímu úřadu místně příslušnému sídlu nebo bydlišti“ nahrazují slovy „správci daně příslušnému podle sídla nebo místa pobytu“.

3. V § 88 odst. 12 se slova „celnímu úřadu místně“ nahrazují slovy „správci daně“ a slovo „bydliště“ se nahrazuje slovy „místa pobytu“.

4. V § 88 odst. 13 větě první se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“, ve větě druhé se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

5. V § 93 odst. 2 větě první se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

6. V § 94 odst. 2 větě první se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“, ve větě druhé se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“, ve větě třetí se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

7. V § 96 odst. 1 větě poslední se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

8. V § 97 odst. 2 větě druhé se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

9. V § 99 odstavec 1 zní:

(1) Vybírání a vymáhání poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vykonává správce daně příslušný podle sídla jednotlivých znečišťovatelů.“.

10. V § 99 odst. 2 větě první se slova „penále37) a pokut41)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení a pokut“ a slova „celního úřadu“ se nahrazují slovy „správce daně“.

Poznámky pod čarou č. 37 a 41 se zrušují.

11. V § 99 odst. 2 větě druhé se slova „vybraná penále“ nahrazují slovy „vybrané úroky z prodlení“ a slova „celní úřad“ se nahrazují slovy „správce daně“.

12. V § 100 odst. 7 se slova „a při vybírání a vymáhání podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků“ zrušují.

13. V § 101 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Oprávněný je povinen za každý den prodlení s placením plateb podle věty první uhradit úrok z prodlení ve výši 1 promile.“.

14. V § 101 odst. 6 se slova „penále (§ 103)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení podle odstavce 1“.

15. § 103 zní:

㤠103

Úrok z prodlení

(1) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 88 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může po projednání s Ministerstvem zemědělství z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout.

(2) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 89 a 100 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout.“.

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna knihovního zákona

Čl. CI

V § 21 odst. 4 větě druhé zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), se slova „ , přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků“ zrušují.

ČÁST STÁ

Změna zákona č. 271/2001 Sb.

Čl. CII

V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST STO PRVNÍ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. CIII

V § 34 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 29b zrušuje.

ČÁST STO DRUHÁ

Změna zákona o finanční kontrole

Čl. CIV

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 větě druhé se slova „a při jejich placení a vymáhání se postupuje podle zvláštního právního předpisu23)“ včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušují.

2. Část dvanáctá se zrušuje.

ČÁST STO TŘETÍ

Změna zákona o myslivosti

Čl. CV

V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.

ČÁST STO ČTVRTÁ

Změna zákona o obalech

Čl. CVI

V § 46 odst. 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO PÁTÁ

Změna zákona o integrované prevenci

Čl. CVII

V § 38 odst. 7 větě první zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb., se slova „Pokuty uložené inspekcí a krajskou hygienickou stanicí vybírá a vymáhá celní úřad, příjem z pokut“ nahrazují slovy „Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí“.

ČÁST STO ŠESTÁzrušeno

Čl. CVIIIzrušeno

ČÁST STO SEDMÁ

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Čl. CIX

V § 35 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.

ČÁST STO OSMÁ

Změna zákona o střelných zbraních

Čl. CX

V § 77 odst. 6 větě první zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO DEVÁTÁ

Změna zákona o platebním styku

Čl. CXI

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 31a odst. 4 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

2. V § 31a se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11a zrušuje.

3. V § 34b odst. 6 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

4. V § 34b se na konci odstavce 7 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: „Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu13).

13) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

5. V § 34b se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 11b zrušuje

ČÁST STO DESÁTÁ

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. CXII

V § 11c odst. 8 větě první zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO JEDENÁCTÁ

Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

Čl. CXIII

V § 7 odst. 7 zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, se slova „podle zákona o správě daní a poplatků7)“ včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

ČÁST STO DVANÁCTÁ

Změna zákona č. 226/2002 Sb.

Čl. CXIV

V zákoně č. 226/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), se část třetí zrušuje.

ČÁST STO TŘINÁCTÁ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. CXV

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 17a se věta poslední zrušuje.

2. V § 17a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(2) Sankce je příjmem státního rozpočtu. Náhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky. Náhradu těchto nákladů vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správního řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu3).

3) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

3. V § 23 odstavec 8 zní:

(8) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Náhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky. Náhradu těchto nákladů vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správního řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu3).“.

4. V § 23 se odstavec 9 zrušuje.

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ

Změna transplantačního zákona

Čl. CXVI

V § 30 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.

ČÁST STO PATNÁCTÁ

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Čl. CXVII

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část dvanáctá zrušuje.

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Čl. CXVIII

V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad podle zvláštního právního předpisu“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. CXIX

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 5 se věty druhá a třetí včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušují.

2. V § 38 se slova „a zákon o správě daní a poplatků19)“ zrušují.

ČÁST STO OSMNÁCTÁ

Změna zákona o zoologických zahradách

Čl. CXX

V § 17 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), odstavec 4 zní:

(4) Pokutu vybírá inspekce.“.

ČÁST STO DEVÁTENÁCTÁ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. CXXI

V § 38c odst. 6 větě první zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO DVACÁTÁ

Změna zákona o Antarktidě

Čl. CXXII

V § 27 odst. 9 větě první zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, se slova „podle zvláštního zákona25)“ včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušují.

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 322/2003 Sb.

Čl. CXXIII

V zákoně č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. CXXIV

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova „úřady a celní ředitelství“ nahrazují slovem „orgány“.

2. V § 41 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Správce daně může zpřístupnit na své úřední desce nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců a uživatelů. Seznam obsahuje tyto údaje:

a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa pobytu, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce fyzickou osobou,

b) adresu příslušného správce daně,

c) vybrané výrobky, které subjekt vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá,

d) datum vydání povolení k činnosti.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

3. V § 43 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

4. § 138 se zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

Čl. CXXV

V zákoně č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁzrušeno

Čl. CXXVIzrušeno

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 438/2003 Sb.

Čl. CXXVII

V zákoně č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část sedmá zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

Čl. CXXVIII

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 37 se odstavce 2 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. Část druhá se zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 479/2003 Sb.

Čl. CXXIX

V zákoně č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se část druhá zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 19/2004 Sb.

Čl. CXXX

V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁzrušeno

Čl. CXXXIzrušeno

ČÁST STO TŘICÁTÁ

Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Čl. CXXXII

V § 35 odst. 10 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá inspekce.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o rybářství

Čl. CXXXIII

V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad podle zvláštních právních předpisů31)“ včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušují.

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

Čl. CXXXIV

V § 34e odst. 6 větě třetí zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „ , a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech

Čl. CXXXV

V § 6 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁzrušeno

Čl. CXXXVIzrušeno

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. CXXXVII

V § 40 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., se věta první zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. CXXXVIII

V § 95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 302/2008 Sb., se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Ministerstvo financí a správce daně mohou zpřístupnit údaje z registru plátců daně; těmito údaji jsou daňové identifikační číslo, obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a sídlo nebo místo podnikání plátce daně.“.

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 237/2004 Sb.

Čl. CXXXIX

V zákoně č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

Čl. CXL

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

2. Část druhá se zrušuje.

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. CXLI

V § 192 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(6) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu7). Příjem z ostatních pokut podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

7) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. CXLII

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 311/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 9 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 84 zrušuje.

2. V § 40 odst. 7 větě první se slova „ , a vymáhá je příslušný celní úřad91)“ včetně poznámky pod čarou č. 91 zrušují.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. CXLIII

V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., větě první se slova „a vymáhá ji příslušný celní úřad“ zrušují a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 56 se zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Čl. CXLIV

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 138/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

2. V § 18 odst. 5 větě první se slova „podle zákona upravujícího správu daní26)“ včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušují.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. CXLV

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 82 odst. 3 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „daňového řádu50)“.

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

50) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

2. V § 82 odst. 4 se slova „místně příslušný celní úřad“ nahrazují slovy „příslušný správce daně“.

3. V § 141 se odstavce 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 50 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 436/2004 Sb.

Čl. CXLVI

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se část osmnáctá zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o některých službách informační společnosti

Čl. CXLVII

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 160/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 5 větě první se slova „a vymáhá je celní úřad podle zvláštního právního předpisu9)“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

2. V § 12 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Na příjmy z pokut uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10 odst. 1 písm. b) se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu9).“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

3. V § 13 se odstavec 1 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 9 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 501/2004 Sb.

Čl. CXLVIII

V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 554/2004 Sb.

Čl. CXLIX

V zákoně č. 554/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se část pátá zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

Čl. CL

V § 19 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušuje.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. CLI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 6 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.

2. § 9 se zrušuje.

3. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 písm. a) se za slova „o prodloužení lhůty“ vkládají slova „ , o vyslovení neúčinnosti doručení“.

4. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se doplňuje bod 3, který zní:

3. Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písm. a) týkající se prodloužení lhůty, jde-li o první žádost a nejde-li o prodloužení lhůty stanovené zákonem.“.

5. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 v ustanovení „Poznámky“ v bodě 1, větě třetí se za slova „státního rozpočtu,“ vkládají slova „Národního fondu,“.

6. V části I sazebníku správních poplatků položce 3 písm. a) se slova „na přinesené disketě“ nahrazují slovy „na technickém nosiči dat“ a slova „Kč 80 na přineseném CD nebo ZIP“ se zrušují.

7. V části I sazebníku správních poplatků položce 3 bodě 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se slova „listinu, kterou“ nahrazují slovy „listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které“.

ČÁST STO PADESÁTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. CLII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

2. V § 121 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

3. V § 133 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vyměřuje a vybírá“ nahrazují slovy „vyměřuje, vybírá a vymáhá“.

4. V § 133 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 179/2005 Sb.

Čl. CLIII

V zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, se část dvanáctá zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁzrušeno

Čl. CLIVzrušeno

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti

Čl. CLV

V § 6 zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o registračních pokladnách

Čl. CLVI

V zákoně č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), se část třetí zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o inspekci práce

Čl. CLVII

V § 37 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 69 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Čl. CLVIII

V § 30g odst. 6 větě první zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o finančních konglomerátech

Čl. CLIX

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 5 se věta první zrušuje.

2. V § 31 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 381/2005 Sb.

Čl. CLX

V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá zrušuje.

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. CLXI

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 156 odst. 7 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

2. V § 156 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. CLXII

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se část šestnáctá zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 444/2005 Sb.

Čl. CLXIII

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 56/2006 Sb.

Čl. CLXIV

V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část šestnáctá zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍzrušeno

Čl. CLXVzrušeno

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 62/2006 Sb.

Čl. CLXVI

V zákoně č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony, se část šestá zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. CLXVII

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, se mění takto:

1. V § 20 odst. 7 se věta první zrušuje.

2. V § 20 se odstavec 8 zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 70/2006 Sb.

Čl. CLXVIII

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část osmá zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 79/2006 Sb.

Čl. CLXIX

V zákoně č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část šestá zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl. CLXX

V zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, se část dvanáctá zrušuje.

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. CLXXI

V § 121 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se věta první zrušuje.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ

Změna zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Čl. CLXXII

V § 27 odst. 4 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, se věta první zrušuje.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o střetu zájmů

Čl. CLXXIII

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 3 věta druhá zní: „Příjem z pokut uložených za přestupky podle § 23 odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.“.

2. V § 25 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna stavebního zákona

Čl. CLXXIV

V § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 56 zrušuje.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 214/2006 Sb.

Čl. CLXXV

V zákoně č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 230/2006 Sb.

Čl. CLXXVI

V zákoně č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁzrušeno

Čl. CLXXVIIzrušeno

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Čl. CLXXVIII

V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, se část třicátá zrušuje.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁzrušeno

Čl. CLXXIXzrušeno

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. CLXXX

V § 10 odst. 6 větě první zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

Čl. CLXXXI

V § 8 odst. 6 zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se věta první zrušuje.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ

Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Čl. CLXXXII

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 8a odst. 6 větě první se slova „a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

2. V § 10 odst. 5 větě první se slova „a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. CLXXXIII

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., se mění takto:

1. Část osmá se zrušuje.

2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 28 odst. 6, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 27 odst. 6 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 28 odst. 6 se věta první zrušuje.

3. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 270/2007 Sb.

Čl. CLXXXIV

V zákoně č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část první zrušuje.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 296/2007 Sb.

Čl. CLXXXV

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb., se část dvacátá první zrušuje.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o léčivech

Čl. CLXXXVI

V § 109 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se věta první zrušuje.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí

Čl. CLXXXVII

V § 6 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, se věta první zrušuje.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související

Čl. CLXXXVIII

V § 12 odst. 6 zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o nabídkách převzetí

Čl. CLXXXIX

V § 63 odst. 5 větě první zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 122/2008 Sb.

Čl. CXC

V zákoně č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 126/2008 Sb.

Čl. CXCI

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, se část pátá zrušuje.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ

Změna zákona o předcházení ekologické újmě

Čl. CXCII

V § 20 odst. 5 větě první zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. CXCIII

V § 52 odst. 8 větě první zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 254/2008 Sb.

Čl. CXCIV

V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Čl. CXCV

V § 26 odst. 6 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), se věta první zrušuje.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 301/2008 Sb.

Čl. CXCVI

V zákoně č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se část sedmá zrušuje.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 304/2008 Sb.

Čl. CXCVII

V zákoně č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, část druhá se zrušuje.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 305/2008 Sb.

Čl. CXCVIII

V zákoně č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šestá zrušuje.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 7/2009 Sb.

Čl. CXCIX

V zákoně č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 41/2009 Sb.

Čl. CC

V zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se část devátá zrušuje.


ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. CCI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
Je měněn
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
242/2016 Sb. Celní zákon
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi
255/2012 Sb. Kontrolní řád
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
350/2011 Sb. Chemický zákon
153/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mění
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
304/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
301/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
122/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
38/2008 Sb. Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
319/2006 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
214/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
183/2006 Sb. Stavební zákon
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
139/2006 Sb. Koncesní zákon
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
79/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí
62/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
381/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách
206/2005 Sb. Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
554/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti
237/2004 Sb. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech
99/2004 Sb. Zákon o rybářství
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
19/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
479/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ( rozpočtová pravidla ), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
322/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
285/2002 Sb. Transplantační zákon
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi
226/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
477/2001 Sb. Zákon o obalech
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
271/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
257/2001 Sb. Knihovní zákon
254/2001 Sb. Vodní zákon
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
164/2001 Sb. Lázeňský zákon
120/2001 Sb. Exekuční řád
119/2001 Sb. Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
458/2000 Sb. Energetický zákon
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
253/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
159/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
158/2000 Sb. Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
154/2000 Sb. Plemenářský zákon
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
46/2000 Sb. Tiskový zákon
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
325/1999 Sb. Zákon o azylu
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
166/1999 Sb. Veterinární zákon
168/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
242/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
61/1997 Sb. Zákon o lihu
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
91/1996 Sb. Zákon o krmivech
289/1995 Sb. Lesní zákon
219/1995 Sb. Devizový zákon
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
323/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
157/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
35/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
13/1993 Sb. Celní zákon
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
241/1992 Sb. Zákon o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
21/1992 Sb. Zákon o bankách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
44/1988 Sb. Horní zákon
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
Je odkazován z
364/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
255/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
164/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
335/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
306/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
282/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
89/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
291/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
290/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
258/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
257/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
203/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
195/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
123/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
454/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
321/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
242/2016 Sb. Celní zákon
213/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
190/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
106/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
56/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
318/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
317/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
314/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií
221/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
200/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
164/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
139/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
84/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
24/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
1/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
360/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
256/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
251/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
136/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
109/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
60/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
459/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
375/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
312/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
293/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
274/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
227/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
124/2013 Sb. Sdělení ÚS ČR o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení vyzván k zaplacení soudního poplatku
105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
103/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
45/2013 Sb. Zákon o obětech trestných činů
44/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb. Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi
494/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
404/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
403/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
396/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
334/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
333/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
307/2012 Sb. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
255/2012 Sb. Kontrolní řád
254/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
222/2012 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
202/2012 Sb. Zákon o mediaci
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
192/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
128/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn
37/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
470/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
428/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
369/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
366/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
364/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
355/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
350/2011 Sb. Chemický zákon
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
303/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
263/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
246/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
224/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
220/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
218/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
186/2011 Sb. Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány
139/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí
95/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
92/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
69/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
41/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
424/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
375/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
348/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
346/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
273/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
258/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
257/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
153/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
132/2010 Sb. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu
36/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
444/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
420/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
367/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá z pozdějších změn
362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
Odkazuje na
280/2009 Sb. Daňový řád
87/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
40/2009 Sb. Trestní zákoník
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
2/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
482/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
304/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
301/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách
295/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
259/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
123/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
122/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
38/2008 Sb. Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
157/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
67/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
29/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony voblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
319/2006 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
315/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
308/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
233/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
223/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
216/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon
214/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
183/2006 Sb. Stavební zákon
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
139/2006 Sb. Koncesní zákon
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
134/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
133/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
117/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
113/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
79/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí
62/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
530/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
383/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
381/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
216/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách
206/2005 Sb. Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
205/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
178/2005 Sb. Zákon o zrušení Fondu národního majetku
170/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
59/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
676/2004 Sb. Zákon o povinném značení lihu
669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
628/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
555/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
554/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
500/2004 Sb. Správní řád
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
359/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
340/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
280/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti
237/2004 Sb. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
153/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 243c odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSŘ
122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech
120/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy
99/2004 Sb. Zákon o rybářství
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
49/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
19/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
479/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ( rozpočtová pravidla ), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
322/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
88/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
575/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
476/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 501/2001 Sb. (novela ObchZ, OZ,OSŘ, o cenných papírech, notářského řádu, o Komisi pro cenné papíry, o přestupcích, o konkursu a vyrovnání, o majetku ČR, živnostenského zákona)
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
308/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
285/2002 Sb. Transplantační zákon
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi
226/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
210/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
202/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
128/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
501/2001 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
483/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
477/2001 Sb. Zákon o obalech
453/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
451/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
317/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
276/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. části páté "Správní soudnictví" č. 99/1963 Sb., OSŘ
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
271/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
257/2001 Sb. Knihovní zákon
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
254/2001 Sb. Vodní zákon
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
164/2001 Sb. Lázeňský zákon
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
137/2001 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
120/2001 Sb. Exekuční řád
119/2001 Sb. Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
458/2000 Sb. Energetický zákon
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
370/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
340/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
253/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
159/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
158/2000 Sb. Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
155/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
154/2000 Sb. Plemenářský zákon
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
121/2000 Sb. Autorský zákon
105/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
103/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
100/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
46/2000 Sb. Tiskový zákon
30/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
27/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
17/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
3/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
2/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 248 odst. 2 písm. e) OSŘ
360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
325/1999 Sb. Zákon o azylu
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
166/1999 Sb. Veterinární zákon
168/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
165/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
242/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
202/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
61/1997 Sb. Zákon o lihu
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
269/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 250f OSŘ
142/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
92/1996 Sb. Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
91/1996 Sb. Zákon o krmivech
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
31/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ
289/1995 Sb. Lesní zákon
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních
219/1995 Sb. Devizový zákon
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
331/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1994
323/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
157/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
35/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
13/1993 Sb. Celní zákon
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
511/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
358/1992 Sb. Notářský řád
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
241/1992 Sb. Zákon o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
21/1992 Sb. Zákon o bankách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
44/1988 Sb. Horní zákon
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
50/1976 Sb. Stavební zákon
71/1967 Sb. Správní řád
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
94/1963 Sb. Zákon o rodině
141/1961 Sb. Trestní řád
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
15. 24.04.2019 110/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 20.02.2020 04:03)
14. 01.12.2018 - 23.04.2019 170/2018 Sb.
13. 18.10.2016 - 30.11.2018 323/2016 Sb.
12. 19.09.2016 - 17.10.2016 297/2016 Sb.
11. 29.07.2016 - 18.09.2016 242/2016 Sb.
10. 01.10.2015 - 28.07.2016 224/2015 Sb.
9. 01.01.2014 - 30.09.2015 255/2012 Sb., 229/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
8. 19.08.2013 - 31.12.2013 241/2013 Sb.
7. 21.06.2013 - 18.08.2013 164/2013 Sb.
6. 01.01.2013 - 20.06.2013 456/2011 Sb., 165/2012 Sb., 496/2012 Sb.
5. 01.09.2012 - 31.12.2012 201/2012 Sb.
4. 01.01.2012 - 31.08.2012 350/2011 Sb.
3. 30.12.2011 - 31.12.2011 466/2011 Sb.
2. 01.01.2011 - 29.12.2011
1. 01.07.2010 - 31.12.2010 153/2010 Sb.
0. 03.09.2009 Vyhlášené znění