Nařízení vlády č. 256/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-256
Částka 77/2009
Platnost od 14.08.2009
Účinnost od 14.08.2009
Aktuální znění 14.08.2009

256

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009,

kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 378/2007 Sb.:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu.

§ 2

(1) Dimethyl-fumarát je chemická látka s názvem podle IUPAC dimethyl-(E)-butendionát (číslo CAS 624-49-7, číslo EINECS 210-849-0).

(2) Pro účely tohoto nařízení se výrobkem obsahujícím dimethyl-fumarát rozumí výrobek nebo jeho část, kde je

a) přítomnost dimethyl-fumarátu uvedena, nebo

b) koncentrace dimethyl-fumarátu vyšší než 0,1 mg/kg hmotnosti výrobku nebo jeho části.

§ 3

Výrobek obsahující dimethyl-fumarát je vždy považován za nebezpečný a nesmí být uveden na trh nebo do oběhu.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Kohout v. r. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rozhodnutí Komise 2009/251/ES ze dne 17. března 2009, kterým členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh.

Souvislosti

Provádí předpis
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.08.2009 Aktuální znění (exportováno 05.07.2020 13:17)
0. 14.08.2009 Vyhlášené znění