Vyhláška č. 231/2009 Sb.Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-231
Částka 70/2009
Platnost od 30.07.2009
Účinnost od 01.04.2010
Zrušeno k 03.01.2018 (308/2017 Sb.)
Minulé znění 01.09.2013 - 02.01.2018

231

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., k provedení § 13 odst. 3 a § 32 odst. 8 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) náležitosti a způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele.

§ 2

Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry

Deník obchodníka s cennými papíry obsahuje zejména údaje, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele

Evidence investičního zprostředkovatele obsahuje:

a) údaje o přijatých a předaných pokynech týkajících se investičních nástrojů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a

b) údaje o smlouvách týkajících se poskytovaných investičních služeb podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence investičního zprostředkovatele

(1) Obchodník s cennými papíry vede deník obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě. Elektronický informační systém, ve kterém je deník obchodníka s cennými papíry veden, musí automaticky zaznamenat čas vložení údajů spolu s identifikací fyzické osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identifikací osoby, která změnu provedla, a čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby, která datový výstup pořídila.

(2) Investiční zprostředkovatel vede evidenci podle § 3 v elektronické podobě.

(3) Zadávání údajů do deníku obchodníka s cennými papíry a do evidence investičního zprostředkovatele se provádí bez zbytečného odkladu po přijetí pokynu, rozhodnutí obchodníka s cennými papíry o obchodování, ukončení zprostředkovatelské činnosti při uzavírání smlouvy nebo získání příslušného údaje.

(4) Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel zaznamená změny údajů v deníku obchodníka s cennými papíry nebo v evidenci podle § 3 bez zbytečného odkladu takto:

a) jedná-li se o změnu pokynu nebo obchodu, provede změnu zaznamenáním zrušení původního záznamu a zaznamenáním nového pokynu nebo obchodu,

b) jedná-li se o jinou změnu než uvedenou v písmenu a), provede opravu údajů v evidenci.

(5) Obchodník s cennými papíry zajistí možnost pořízení výstupu z deníku obchodníka s cennými papíry v elektronické podobě ve struktuře podle jiného právního předpisu upravujícího některé informační povinnosti obchodníka s cennými papíry2).

(6) Investiční zprostředkovatel zajistí možnost pořízení výstupu z evidence podle § 3 v elektronické podobě ve struktuře podle příloh č. 2 a 3 této vyhlášky v tabulkovém nebo databázovém formátu.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.

2. Vyhláška č. 221/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2009 Sb.

Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry

1. Informace o pokynech

Evidence informací o pokynech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 7 a čl. 8 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů1), alespoň tyto údaje:

Název poleStručný popis
Číslo pokynuJedinečné číslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry. Jedná se o jednoznačnou identifikaci pokynu přijatého od zákazníka k obstarání investiční služby.
Cenová notaceKód měny, ve které je pokyn zadán.
Typ vztahuTyp vztahu podle smlouvy se zákazníkem, na základě které byl pokyn zadán. Možnosti vyplnění - obhospodařovatelský vztah, jiný než obhospodařovatelský, vlastní pokyn.
Typ pokynuBližší specifikace pokynu. Možnosti vyplnění - například limit order, market order, market on close, market on open, limit on close, limit on open, volume weighted average price, seli stop order, buy stop order, stop limit order, trailing stop order, market if touched, one cancels other order, in line order, contingent order nebo participate don't initiate, carefúl discretion nebo over the day.
Přijetí pokynu - způsobZpůsob přijetí pokynu. Možnosti vyplnění - například telefon, e-mail, osobně, pošta (kurýr), fax, internet nebo informační systém obchodníka s cennými papíry, swift, média (terminál Bloomberg, Reuters, atd.), jiný způsob.
Přijetí pokynu - datumDatum přijetí pokynu.
Přijetí pokynu - časČas přijetí pokynu.
Číslo pokynu propojovacíJedinečné číslo pokynu zákazníka, na základě kterého došlo ke custody převodu nebo podobnému typu převodu, kterým byly investiční nástroje převedeny na majetkový účet. Jedná se o číslo pokynu spojující obchody a převody navazující na původní obchod.
Identifikace zadavateleJedinečná identifikace osoby, která dává pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho zmocněnce, resp. obchodníka s cennými papíry v případě obhospodařování nebo obchodu na vlastní účet. Pro identifikaci se používají stejná pravidla jako pro identifikaci zákazníka.
Identifikace zákazníkaJedinečná identifikace zákazníka, pro kterého je pokyn zadán.
K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC - SWIFT/Bank Identifier Code (podle ISO 9362). V ostatních případech bude toto pole obsahovat buď identifikační číslo (IČO), nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy. Identifikace zákazníka bude vyplněna i pro transakce na vlastní účet pro sebe, identifikací bude BIC obchodníka s cennými papíry.
Platnost pokynu -datumDatum určující nejzazší den lhůty, ve které má být na základě pokynu uzavřen obchod.
Identifikace investičního nástrojeObchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN - podle ISO 6166).
V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry v případě standardizovaných derivátů identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII - Alternativě Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý, nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů.
Ukazatel nákupu/prodejeOznačuje se z pohledu obchodníka s cennými papíry pro obchod na vlastní účet a z pohledu zákazníka pro obchod na účet a jménem zákazníka. Možnosti vyplnění - nákup, prodej.
Limitní cena 1Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo převeden. U dluhových investičních nástrojů se uvede relativní vyjádření ceny v procentech.
Limitní cena 2Další parametr pokynu. Například u pokynu typu stop-limit order nebo trailing stop order.
Limitní objemMaximální finanční limit, za který má být pokyn vykonán, u dluhových investičních nástrojů se jedná o objem bez naběhlých úroků.
Požadované množství/nominální hodnotaPočet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí pokynu. U dluhových investičních nastrojuje vyplněna celková nominální hodnota pokynu.
Notace množstvíNotace množství, které je vyjádřeno v poli „Požadované množství/nominální hodnota". Možnosti vyplnění - kusy, nominální hodnota.
Požadované datum vypořádáníDatum požadovaného vypořádání transakce.
Požadovaná protistrana Identifikační údaje požadované protistrany. V případě, že požadovanou protistranou je regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém (aukce, order-driven systém), je pro identifikaci použit kód MIC - Markét Identifier Code (podle ISO 10383). V ostatních případech bude k identifikaci požadované protistrany použit buď mezinárodní identifikační kód banky (BIC) nebo identifikační číslo osoby (IČO) nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy (viz Identifikace zákazníka).
Pokud pole není vyplněno, znamená to, že zákazník tuto položku nespecifikoval a obchodník postupuje podle všeobecných obchodních podmínek.
Další dispoziceDalší specifické údaje ke způsobu provedení pokynu, jako jsou další podmínky platnosti nebo objemu (například fill or kill, all or none), případně popis nestandardního požadavku (například specifikace určitého obchodního systému na konkrétním převodním místě).
Úplata OCPVýše úplaty za podání a případně zrušení pokynu, účtovaná jako odměna obchodníkovi s cennými papíry, lze-li ji přímo přiřadit k danému pokynu. Neuvádí se zde tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy, paušální poplatky.
Úplata OCP - měnaKód měny úplaty obchodníkovi s cennými papíry.
Identifikace třetí osobyJedinečná identifikace třetí osoby v případě, kdy obchodník s cennými papíry používá pro obstarání pokynu jiné osoby.
V případě osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP je vždy použito označení mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Úplata třetí osoběVýše úplaty za podání a případně zrušení pokynu účtovaná jako odměna, pokud obchodník s cennými papíry používá pro obstarání pokynu třetí osobu, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu. Nezahrnují se sem tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy, paušální poplatky.
Úplata třetí osobě -měnaKód měny úplaty třetí osobě.
Přijetí zrušení pokynu -datumDatum přijetí zrušení pokynu od zákazníka/zmocněnce/investičního zprostředkovatele. Nevyplňuje se při zrušení pokynu ze strany obchodníka.
Přijetí zrušení pokynu -časČas přijetí zrušení pokynu od zákazníka/zmocněnce/investičního zprostředkovatele. Nevyplňuje se při zrušení pokynu ze strany obchodníka.
Předání zrušení pokynu - datumDatum zrušení pokynu nebo předání zrušení pokynu třetí osobě nebo převodnímu místu.
Předání zrušení pokynu - časČas zrušení pokynu nebo předání zrušení pokynu třetí osobě nebo převodnímu místu.
Důvod zrušeníDůvod zrušení pokynu. Možnosti vyplnění - nedostatek prostředků klienta, hrozící nebo aktuální střet zájmů, hrozící narušení průhlednosti trhu, podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti, vnitřní informace, zrušení pokynu obchodníkem s cennými papíry z jiného důvodu, zrušení pokynu zákazníkem. S výjimkou možnosti „zrušení pokynu zákazníkem" se jedná o důvody ze strany obchodníka s cennými papíry.
Požadavek na nezveřejnění limitního pokynuIndikace skutečnosti, zda zákazník požádal o nezveřejnění neprovedeného limitního pokynu podle § 31 odst. 5 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Nestandardní požadavek na provedení pokynuIndikace skutečnosti, že požadavek zákazníka na provedení pokynu je odlišný od pravidel provádění pokynu obchodníka s cennými papíry podle § 29 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Zveřejnění pokynu -datumDatum zveřejnění okamžitě nevykonatelného limitního pokynu.
Zveřejnění pokynu - časČas zveřejnění okamžitě nevykonatelného limitního pokynu.
Předání pokynu - datumDatum předání pokynu třetí osobě nebo objednávky na převodním místě.
Předání pokynu - časČas předání pokynu třetí osobě nebo objednávky na převodním místě.
Makléř 1Interní identifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která prováděla odborné obchodní činnosti související s pokynem nebo identifikace investičního zprostředkovatele, který v daném případě jednal s klientem.
Makléř 2Interní identifikace další osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s pokynem.

2. Informace o obchodech

Evidence informací o obchodech obsahuje, včetně údajů uvedených v čl. 8 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů1), alespoň tyto údaje:

Název poleStručný popis
Cenová notaceMěna, v níž je vyjádřena cena.
Typ transakceTyp provedené transakce. Možnosti vyplnění - obchod, využití opce nebo práva, buy and seli, řepo, půjčka, custody převod, předané vypořádání, obchod na primárním trhu, rozúčtování na sběrném účtu.
Kategorie zákazníka -MIFIDKategorie profesionálního a neprofesionálního zákazníka podle § 2a a § 2b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ve vztahu k poskytované službě a k investičnímu nástroji. Možnost vyplnění -profesionální zákazník, profesionální na žádost, neprofesionální zákazník.
Číslo pokynuČíslo pokynu v evidenci obchodníka s cennými papíry.
Referenční číslo obchoduJedinečné referenční číslo obchodu přidělené místem (regulovaným trhem, mnohostranným obchodním systémem nebo vypořádacím systémem), kde se transakce uskutečnila. V případě, že taková identifikace neexistuje nebo není obchodníkovi s cennými papíry dostupná, přidělí referenční číslo obchodu obchodník s cennými papíry podle vnitřních předpisů. Toto číslo musí být shodné s údajem v hlášení obchodů podle vyhlášky o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.
Autor čísla obchoduIdentifikace osoby, která přidělila referenční číslo obchodu.
Datum uskutečnění obchoduDen, kdy byl obchod proveden.
Čas uskutečnění obchoduČas, kdy byl obchod proveden.
Ukazatel nákupu/prodejeOznačuje se z pohledu obchodníka s cennými papíry pro obchod na vlastní účet a z pohledu zákazníka pro obchod na účet a jménem zákazníka. Možnosti vyplnění - nákup, prodej.
PostaveníOznačuje, zda obchodník s cennými papíry provedl obchod na vlastní účet (buď svým jménem, nebo jménem zákazníka), nebo na účet a jménem zákazníka.
Identifikace investičního nástrojeObchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).
V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry, v případě standardizovaných derivátů, identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII - Alternativě Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý, nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů.
Identifikace zákazníkaIdentifikační údaje zákazníka, pro kterého byl obchod realizován.
Zákazník je identifikován rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby (IČO) nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby (IČO) nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. Je-li zákazníkem obchodník s cennými papíry, je vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Jednotková cena v měněCena jednoho cenného papíru nebo derivátové smlouvy bez provize a naběhlých úroků. V případě futures na index obchodovaných v bodech se jedná o cenu vyjádřenou v měně, tzn. počet bodů násobený hodnotou bodu v měně.
Může být vyplněn pouze jeden z údajů o ceně - Jednotková cena v měně nebo Jednotková cena v procentech.
Jednotková cena v procentechU dluhových investičních nástrojů se uvede relativní vyjádření ceny.
Může být vyplněn pouze jeden z údajů o ceně - Jednotková cena v měně nebo Jednotková cena v procentech.
Množství/nominální hodnotaPočet jednotek investičních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí obchodu. U dluhových investičních nástrojů se uvede celková nominální hodnota obchodu.
Notace množstvíNotace množství, které je vyjádřeno v poli „Množství/nominální hodnota". Možnosti vyplnění - kusy, nominální hodnota.
ProtistranaIdentifikační údaje protistrany v obchodu. V případě, že protistranou je trh (aukce, order-driven systém), je k identifikaci použit kód MIC. Osoby jsou identifikovány rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby (IČO) nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny. Je-li protistranou obchodník s cennými papíry, je vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).
Identifikace místaIdentifikace místa, kde byl obchod realizován. Součástí identifikačních údajů musí být v případě, zeje tímto místem obchodní systém, jeho jedinečný harmonizovaný identifikační kód; v ostatních případech je uveden kód "XOFF\ V případě regulovaných trhů a mnohostranných obchodních systémů je pro identifikaci použit MIC, pro případ systematického internalizátora se bude jednat o BIC.
Předpokládaný den vypořádáníDatum sjednaného vypořádání obchodu či převodu, například registrace práv, úhrada ceny derivátu.
Skutečný den vypořádáníDatum závěrečného vypořádání obchodu či převodu, například registrace práv, úhrada ceny derivátu.
Pole obsahuje obvykle stejnou hodnotu jako "Předpokládaný den vypořádání", pouze v případě, že obchod není řádně vypořádán, uvede se datum závěrečného vypořádání, případně dovypořádání.
Objem obchoduCelkový objem obchodu, včetně naběhlých úroků v případě dluhopisů, v měně podle pole „Cenová notace". V případě derivátů pole obsahuje celkovou cenu zaplacenou v čase uskutečnění obchodu, například celková prémie u opcí, u futures se jedná o násobek ceny, množství a cenového multiplikátoru. U derivátů, kde nedochází k žádné úhradě v čase uskutečnění obchodu, bude vyplněna hodnota 0.
Úplata OCPVýše úplaty za obstarání nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna obchodníkovi s cennými papíry, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu. Neuvádí se zde tedy například jednorázové poplatky za uzavření obstaravatelské smlouvy nebo paušální poplatky.
Úplata OCP - měnaKód měny úplaty obchodníka s cennými papíry.
Úplata třetí osoběVýše úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu, účtovaná jako odměna nebo poplatek třetím osobám v případě, zeje přeúčtována k úhradě zákazníkovi. Skládá-li se tato položka z více poplatků v různých měnách, vyjádří obchodník tuto položku v měně, kterou si určí, a pro přepočet zvolí oficiální kurz CNB.
Úplata třetí osobě -měnaKód měny úplaty třetí osobě.
Datum zrušení obchoduDatum případného zrušení obchodu.
Čas zrušení obchoduČas případného zrušení obchodu.
Makléř 3Interní identifikace osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje.
Makléř 4Interní identifikace další osoby, která prováděla odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje.

3. Informace o nástrojích

Evidence informací o investičních nástrojích, jejichž identifikace je použita v informacích o pokynech a v informacích o obchodech a které nejsou kótovanými investičními cennými papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona, obsahuje alespoň tyto údaje:

Název poleStručný popis
Měna nominální hodnoty/realizační cenyMěna nominální hodnoty investičního nástroje. V případě derivátu se jedná o měnu, ve které je vyjádřena realizační cena investičního nástroje, nebo se může jednat i o měnu, ve které je vyjádřena hodnota bodu pro deriváty na index.
Druh nástroje (ČNB)Druh investičního nástroje podle číselníku ČNB.
Typ podkladového aktivaRozlišení derivátevých kontraktů a strukturovaných produktů podle druhu podkladového aktiva podle číselníku ČNB.
Rozlišení podle sídla emitentaRozlišení investičních nástrojů podle sídla emitenta příslušného investičního nástroje.
Identifikace investičního nástrojeObchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).
V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, obchodník s cennými papíry, v případě standardizovaných derivátů, identifikuje investiční nástroj uvedením alternativní identifikace tzv. AII - Alternativě Instrument Identifier. Pokud nelze ani jednu z těchto identifikací použít, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý, nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy, zejména v případě OTC derivátů.
Typ identifikace investičního nástrojeTyp identifikace investičního nástroje podle číselníku ČNB.
Název investičního nástrojeNázev investičního nástroje označuje emitenta a obsahuje další specifické údaje o investičním nástroji. Doporučuje se využití ISO 18774 FISN (Financial Instrument ShortName).
Identifikace podkladového investičního nástroje Obchodník s cennými papíry identifikuje podkladový investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Vyplňuje se i v případech, kdy má investiční nástroj charakter strukturovaného produktu, například investiční nástroj s vloženou derivátovou složkou, kde splátky nebo jistina jsou popsány jako matematická funkce hodnoty podkladového aktiva.
V případě, že ISIN nebyl investičnímu nástroji přidělen, obchodník s cennými papíry identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý, nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V případě, zeje podkladovým aktivem měna, je možno použít i ISO 4217 Currency Code.
Typ identifikace podkladového investičního nástrojeTyp identifikace podkladového investičního nástroje podle číselníku CNB.
Název podkladového nástrojeNázev investičního nástroje vztahující se na cenný papír, který je podkladovým aktivem v derivátové smlouvě, jakož i na převoditelný cenný papír spadající pod čl. 4 odst. 1 bod 18 písm. c) směrnice 2004/39/ES.
Druh nástroje (CFI)Harmonizované zařazení investičního nástroje podle ISO 10962 - CFI kód, který je předmětem obchodu. Uvádí se přinejmenším, zda investiční nástroj patří do některé z nejvyšších kategorií podle jednotného a mezinárodně uznávaného standardu pro klasifikaci investičních nástrojů. Při užití poleje požadováno alespoň rozlišení kategorie a skupiny (první dva znaky). Není-li v době stanovení kódu informace o některém z atributů (třetí až šestý znak) dostupná nebo použitelná, použije se pro příslušný atribut "X". Jedná se o nepovinné pole.
Datum splatnosti/realizaceDatum splatnosti dluhopisu či jiné formy dluhového cenného papíru nebo datum realizace smlouvy/datum splatnosti derivátové smlouvy.
Realizační cenaRealizační cena opce či jiného investičního nástroje.
Cenový multiplikátor/hodnota boduPočet jednotek daného investičního nástroje v obchodovaném balíku (například počet derivátů či cenných papírů, které představují jeden kontrakt). Počet jednotek investičního nástroje obsažený v jednotce obchodovatelného množství, například počet cenných papírů reprezentovaný jedním kontraktem, například opcí. V případě derivátu na index vyjadřuje hodnotu jednoho bodu indexu v měně, která je uvedena v poli „Měna nominální hodnoty/realizační cena". Pole může obsahovat i multiplikátor v případě futures na jednotlivé akcie.
Aktuální nominální hodnotaAktuální nominální hodnota investičního nástroje.
VysvětlivkaUpřesňující poznámka k investičnímu nástroji, například komentář ke struktuře OTC derivátu, dohodnutým sazbám apod.

4. Informace o osobách

Evidence informací o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v informacích o pokynech a v informacích o obchodech, obsahuje alespoň tyto údaje:

Název poleStručný popis
Identifikace osobyJednoznačná identifikace osoby použitá v deníku obchodníka s cennými papíry. K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb (obchodník s cennými papíry - obdobně jako při hlášení obchodů podle vyhlášky o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC. V ostatních případech bude toto pole obsahovat buď identifikační číslo osoby (IČO) (8 míst), nebo rodné číslo. Pokud takové číslo neexistuje, obchodník s cennými papíry použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené způsobem stanoveným vnitřními předpisy.
Kombinace tohoto pole s polem „Autor identifikace osoby" v případě jeho vyplnění musí být shodná s identifikací zákazníka uváděnou v hlášení obchodů podle vyhlášky o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.
Typ identifikace osobyTyp identifikace osoby podle číselníku ČNB.
Ekonomický sektor osobyEkonomický sektor osoby podle číselníku ČNB.
Autor identifikace osobyVyplňuje se pouze v případě, že identifikací příslušné osoby je interní identifikace přidělená obchodníkem s cennými papíry způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém případě bude pole obsahovat BIC obchodníka s cennými papíry.
Datum narozeníDatum narození fyzické osoby, k jejíž identifikaci nebylo použito rodného čísla.
Identifikace osoby (IČO)Identifikační číslo osoby (IČO) v případě osob, které jsou primárně identifikovány pomocí BIC. Poleje povinné u osob identifikovaných pomocí BIC v případě, že pole „Adresa sídla - stát" je CZ. U zahraničních osob se uvádí obdoba IČO - identifikace v registru společností dané země.
Název/PříjmeníObchodní firma/název právnické osoby nebo příjmení fyzické osoby. Jedná se o příjmení občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o příjmení osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
JménoJedná se o jméno občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o jméno osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
Adresa sídla -ulice, čísloNázev ulice a číslo popisné trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby (nebo její organizační jednotky, popř. pracoviště) nebo sídla fyzické osoby - podnikatele.
Adresa sídla - obecNázev obce, příp. doplněný o číslo nebo název městské části.
Adresa sídla - PSČPoštovní směrovací číslo.
Adresa sídla - státKód státu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 231/2009 Sb.

Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele

1. Evidence přijatých a předaných pokynů

Evidence přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů obsahuje alespoň tyto údaje:

Název poleFormát poleMožné hodnoty poleStručný popis
1Číslo pokynu16(x)Jedinečné číslo pokynu v evidenci investičního zprostředkovatele.
2Cenová notace3(a)ISO 4217-Currency CodeKód měny, ve které je pokyn zadán.
3Číslo smlouvy16(x)Číslo smlouvy, na základě které je pokyn zadáván.
4Identifikace zadavateleMax 29(x)RČ/IČO/NID/interníJednoznačná identifikace osoby, od které je přijímán pokyn k nákupu, prodeji nebo převodu investičního nástroje. Jedná se o zákazníka nebo jeho zmocněnce. Pro pravidla užití jednotlivých typů - viz blíže pole „Identifikace zákazníka“.
5Identifikace zákazníkaMax 29(x)RČ/IČO/NID/interníJedinečná identifikace zákazníka, na jehož účet je pokyn zadán.
Použije se buď identifikační číslo osoby (IČO) (8 míst), nebo rodné číslo zákazníka (RČ).
Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy.
6Přijetí pokynu - datum10(x)ISO8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum přijetí pokynu.
7Přijetí pokynu - čas8(x)ISO8601 Time Format; HH:MM:SSČas přijetí pokynu.
8Přijetí pokynu - způsob1(a)T = telefonZpůsob přijetí pokynu.
E = e-mail
O = osobně
P = pošta, kurýr
F = fax
I = internet
S = Swift
9Přijetí pokynu - místoMax 90(x)Určení místa, kde byl pokyn přijat, například "sídlo společnosti","pobočka Brno".
10Platnost pokynu - datum10(x)ISO8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum určující nejzazší den lhůty, ve které má být na základě pokynu uzavřen obchod1}.
11Typ identifikace investičního nástroje1(a)I = ISIN
O = ostatní (ticker, interní)
Typ identifikace investičního nástroje.
12Identifikace investičního nástroje2(a)9(x)1(n)ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN)Investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj uvedením identifikačního označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN -podle ISO 6166).
V případě přestupu mezi fondy se uvede identifikace cenného papíru kolektivního investování, který je předmětem prodeje (zdrojového fondu).
V případě, že investiční nástroj nemá přidělen ISIN, investiční zprostředkovatel identifikuje investiční nástroj uvedením jiného jednoznačného identifikačního kódu (například Exchange product code, ticker), který je pro předmětný investiční nástroj obvyklý, nebo použije jedinečné číslo přidělené investičnímu nástroji způsobem stanoveným vnitřními předpisy.
13Název investičního nástrojeMax90(x)Název investičního nástroje označuje emitenta a obsahuje další specifické údaje o investičním nástroji. Doporučuje se využití ISO 18774 FISN (Financial Instrument Short Name).
14Kategorie pokynu1(a)L = pokyn s limitní cenouKategorie pokynu určená zadavatelem2).
T = pokyn s dispozicí „co nejlépe“ (k provedení obchodu za aktuální cenu dosažitelnou na příslušném trhu)
S = pokyn stop-loss nebo stop-limit
F = pokyn k obchodu s cennými papíry kolektivního investování za předem neznámou cenu
15Další dispoziceMax 90(x)Další specifické údaje k cenovému limitu nebo způsobu provedení pokynu (například "ihned nebo zruš", „všechno nebo nic“). V případě pokynu k přestupu mezi fondy se zde uvede identifikace cenného papíru kolektivního investování, který má být nakoupen (cílového fondu).
16Ukazatel nákupu/prodeje1(a)B - NákupSměr pokynu z pohledu zákazníka.
U složených pokynů se uvede směr první (spotové) části transakce.
U pokynu k poskytnutí investičních nástrojů oproti přijetí peněžních prostředků a u pokynu k přestupu mezi fondy se uvede směr S, u pokynu k přijetí investičních nástrojů oproti poskytnutí peněžních prostředků směr B.
S = Prodej
17Typ transakce1(a)D = obchodPokynem k přestupu mezi fondy je pokyn k prodeji cenných papírů jednoho (pod)fondu kolektivního investování a k následnému nákupu cenných papírů jiného (pod)fondu.
T = přestup mezi fondy
R = repo operace
B = buy/sell operace
P = půjčka investičního nástroje
18Limitní cena 1Max19(d)Limitní cena, za kterou má být investiční nástroj koupen nebo prodán.
19Limitní cena 2Max19(d)Další parametr pokynu (například u pokynu typu stop-limit order nebo trailing stop order)1).
20Limitní objemMax19(d)Maximální finanční limit, za který má být pokyn proveden, u dluhových investičních nástrojů se jedná o objem včetně naběhlých úroků1).
21Požadované množství/nominální hodnotaMax19(x)Počet jednotek investičních nástrojů, nebo úhrnná nominální hodnota dluhopisů.
V případě přestupu mezi fondy se uvede požadované množství cenných papírů kolektivního investování, které jsou předmětem prodeje.
Nebo hodnota „VŠE", v případě, že dochází k prodeji všech investičních nástrojů a přitom není znám počet jednotek, cena ani objem transakce.
22Notace množství1(a)K = kusyNotace množství, které je vyjádřeno v poli „Požadované množství/nominální hodnota".
N = nominální hodnota
23Periodicita investice1(a)A = RočněČasové určení pravidelné investice.
S = Pololetně
Q = Čtvrtletně
M = Měsíčně
B = Každé dva měsíce
J = Jednorázově
24Identifikace třetí osoby11(x) Max 29(x)ISO 9362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC) RČ/IČO/NID/interníIdentifikace osoby podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona, které investiční zprostředkovatel předává pokyn.
K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP (obchodník s cennými papíry) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC. V ostatních případech investiční zprostředkovatel použije přidělené jedinečné číslo (viz Identifikace zákazníka).
25Požadavek na nezveřejnění limitního pokynu1(a)Y = AnoIndikace skutečnosti, zda zákazník požádal o nezveřejnění neprovedeného limitního pokynu podle § 31 odst. 5 vyhlášky č. 303/2010 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.
N = Ne
26Nestandardní požadavek na provedení pokynu1(a)Y = AnoIndikace skutečnosti, že požadavek zákazníka na provedení pokynu je odlišný od pravidel provádění pokynu obchodníkem s cennými papíry podle § 29 vyhlášky č. 303/2010 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, například pokud zákazník sám určil převodní místo, kde má být pokyn proveden.
N = Ne
27Předání pokynu - datum10(x)ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum předání pokynu třetí osobě.
28Předání pokynu - čas8(x)ISO 8601 Time Format; HH:MM:SSČas předání pokynu třetí osobě.
29Způsob předání pokynu1(a)T - telefonZpůsob předání pokynu třetí osobě.
E = e-mail
P = pošta, kurýr
F = fax
I = internet
S = vložení pokynu přímo do informačního systém třetí osoby
J= jiný způsob
30Přijetí zrušení pokynu -datum10(x)ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
31Přijetí zrušení pokynu - čas8(x)ISO 8601 Time Format; HH:MM:SSČas přijetí zrušení pokynu od zákazníka.
32Předání zrušení pokynu -datum10(x)ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum předání zrušení pokynu třetí osobě.
33Předání zrušení pokynu -čas8(x)ISO 8601 Time Format; HH:MM:SSČas předání zrušení pokynu třetí osobě.
34Osoba jednající se zákazníkem 1Max29(x)RČ/IČO/NID/interníIdentifikace osoby, včetně vázaného zástupce, která pokyn přijala.
35Osoba jednající se zákazníkem 2Max29(x)RČ/IČO/NID/interníVyplní se identifikace konkrétní osoby ve smyslu ustanovení § 30 odst. 2 a § 32a odst. 4 zákona.

1) Nevyplňuje se v případě pokynu předávanému investiční společnosti

2) Typ F se používá při předání pokynu investiční společnosti.

2. Evidence osob

Evidence informací o osobách, jejichž identifikace se vyskytuje v evidenci přijatých předaných pokynů obsahuje alespoň tyto údaje:

Název poleFormát poleMožné hodnoty poleStručný popis
1Identifikace osoby11(x) Max 29(x)ISO 9362 -SWIFT/Bank Identifier Code (BIC) IČO/RČ/NID/interníIdentifikace osoby použitá v evidenci investičního zprostředkovatele.
Použije se buď identifikační číslo osoby (IČO) (8 míst), nebo rodné číslo. Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo přidělené způsobem stanoveným vnitřními předpisy.
K identifikaci osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP musí být použit mezinárodní identifikační kód banky BIC
2Typ identifikace osoby1(a)I = identifikační číslo osobyTyp použité identifikace osoby.
R = rodné číslo
O = ostatní
3Datum narození10(x)ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum narození fyzické osoby, k jejíž identifikaci nebylo použito rodného čísla.
4Autor identifikace osoby11(x)ICO/RC IS09362 - SWIFT/Bank Identifier Code (BIC)Vyplňuje se pouze v případě, že identifikací příslušné osoby je interní identifikace přidělená investičním zprostředkovatelem způsobem stanoveným vnitřními předpisy. V takovém případě bude pole obsahovat identifikaci investičního zprostředkovatele.
5Název/PříjmeníMax 90(x)Obchodní firma/název právnické osoby nebo příjmení fyzické osoby. Jedná se o příjmení občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o příjmení osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
6JménoMax 40(x)Jméno fyzické osoby. Jedná se o jméno občana zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině nebo se jedná o jméno osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině, například pasu.
7Adresa sídla - ulice, čísloMax 90(x)Název ulice a číslo popisné trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, nebo její organizační jednotky, případně pracoviště, nebo sídla fyzické osoby -podnikatele.
8Adresa sídla - obecMax 90(x)Název obce případně doplněný o číslo nebo název městské části.
9Adresa sídla - PSČMax 90(x)Poštovní směrovací číslo.
10Adresa sídla - stát2(a)ISO 3166-ISO country codeKód státu.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 231/2009 Sb.

Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb

Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje základní údaje týkající se uzavřené smlouvy. Každý záznam v evidenci smluv musí být přizpůsoben povaze konkrétní smlouvy. Investiční zprostředkovatel vyplní jen ty údaje, které pro daný typ smlouvy přichází v úvahu.

Vždy musí být vyplněny údaje „Identifikace smlouvy“, „Identifikace zákazníka“, „Smlouva - typ“, „Smlouva - předmět“, „Předání smlouvy -datum“, „Předání smlouvy - způsob“, „Identifikace osoby jednající se zákazníkem“ a „Identifikace přejímající osoby“.

Evidence smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb obsahuje alespoň tyto údaje:

Název poleFormát poleMožné hodnoty poleStručný popis
1Identifikace smlouvyMax40(x)Jednoznačná identifikace smlouvy v evidenci investičního zprostředkovatele (číslo smlouvy).
2Identifikace zákazníkaMax 29(x)IČO/RČ/NID/interníJednoznačná identifikace zákazníka.Použije se buď identifikační číslo (IČO) (8 míst), nebo rodné číslo zákazníka. Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů.
3Uzavření smlouvy - datum10(x)ISO8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum uzavření smlouvy.
4Platnost smlouvy10(x)ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum, kdy závazek ze smlouvy zanikne, bylo-li ujednáno.
5Smlouva - typ1(a)K = Komisionářská smlouva o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíruTyp uzavřené smlouvy.
A = Smlouva o obhospodařování cenných papírů
J = Jiný typ smlouvy
6Smlouva - předmět1(a)A = investiční cenné papíryUpřesnění druhu investičních nástrojů, které jsou předmětem závazku ze smlouvy.
K = cenné papíry kolektivního investování
B = bez rozlišení druhu investičních nástrojů
7Smlouva - další informaceMax 90(x)Textové pole obsahující další informace týkající se předmětu smlouvy. V případě uvedení hodnoty J v položce „Smlouva -typ“ je vyplnění dalších informací povinné.
8Periodicita investice1(a)A = RočněČasové určení pravidelné investice.
S = Pololetně
Q = Čtvrtletně
M = Měsíčně
B = Každé dva měsíce
J = Jednorázově
9Měna investice3(a)ISO 4217-Currency CodeKód měny, ve které má být provedena investice, která je předmětem smlouvy.
10Výše investiceMaxl9(d)Výše jednorázové nebo pravidelné investice, která je předmětem smlouvy.
11Předání smlouvy - datum10(x)ISO8601Extended Date Format; YYYY-MM-DDDatum předání smlouvy.
12Předání smlouvy - způsob1(a)O = osobněZpůsob předání smlouvy.
E = e-mail
P = pošta, kurýr
F = faxem
I = internet
13Identifikace osoby jednající se zákazníkemMax 29(x)IČO/RČ/NID/interníJednoznačná identifikace osoby, která jménem investičního zprostředkovatele jednala se zákazníkem (investiční zprostředkovatel fyzická osoba, vázaný zástupce, zaměstnance investičního zprostředkovatele fyzické nebo právnické osoby).
Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo (IČO) (8 míst). Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo, které sám přidělí osobě jednající se zákazníkem.
14Identifikace přejímající osoby11(x) Max 29(x)IČO/RČ/NID/interní ISO 9362 -SWIFT/Bank Identifier Code (BIC)Identifikace osoby, které byla smlouva předána.
Použije se rodné číslo nebo identifikační číslo (IČO) (8 míst). Pokud takové číslo neexistuje, investiční zprostředkovatel použije k identifikaci náhradní identifikační číslo přidělené osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů nebo použije jedinečné číslo, které sám přidělí osobě jednající se zákazníkem. V případě osoby mající povolení orgánu dohledu k poskytování investičních služeb na území EHP (obchodník s cennými papíry) musí být použit mezinárodní identifikační kód banky (BIC).

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

1) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

2) Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

1) Nevyplňuje se v případě pokynu předávanému investiční společnosti

2) Typ F se používá při předání pokynu investiční společnosti.

Souvislosti

Provádí předpis
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Je měněn
208/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
Je zrušen předpisem
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Ruší
221/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
261/2004 Sb. Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
Je odkazován z
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
208/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
231/2009 Sb. Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
Odkazuje na
303/2010 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
231/2009 Sb. Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
237/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb
605/2006 Sb. Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
221/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
261/2004 Sb. Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.09.2013 - 02.01.2018 208/2013 Sb.
1. 01.04.2010 - 31.08.2013
0. 30.07.2009 Vyhlášené znění