Zákon č. 223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-223
Částka 66/2009
Platnost od 20.07.2009
Účinnost od 28.12.2009
Aktuální znění 01.12.2018

223

ZÁKON

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. I

V § 6a zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

(4) Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle odstavce 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb1c).

1c) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní památkové péči

Čl. III

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 307/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 14a odst. 7 se slova „ , jakož i dobu, na kterou se povolení uděluje“ zrušují.

2. V § 14a odst. 8 písm. b) se slova „a doba, na kterou bylo povolení k restaurování uděleno“ zrušují.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Čl. V

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

2. V § 35 odst. 1 písm. b) se číslo „24“ nahrazuje číslem „21“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o geologických pracích

Čl. VII

V zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se za § 3 vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

Osvědčení odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací podle § 3 odst. 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb. Ministerstvo o žádosti o vydání osvědčení rozhodne ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení žádosti.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o metrologii

Čl. IX

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Registrace podle odstavce 1 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

2. § 20 zní:

㤠20

Střediska kalibrační služby

Úřad pověří subjekt na jeho žádost jako středisko kalibrační služby ke kalibraci měřidel pro jiné subjekty a přidělí mu kalibrační značku. Grafickou podobu kalibrační značky stanoví ministerstvo vyhláškou. Toto pověření Úřad udělí, pokud žadatel prokáže způsobilost pro provádění kalibrace měřidel osvědčením vydaným podle zvláštního právního předpisu2c). Pověření ke kalibraci vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o živnostenských úřadech

Čl. XI

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 214/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5h zní:

(4) Obecní živnostenský úřad plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu5h).

5h) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „centrálních registračních míst“ vkládají slova „a jednotných kontaktních míst“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. XII

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 45i odst. 3 věta čtvrtá se nahrazuje větou „Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.“.

2. V § 45i odst. 3 se ve větě páté slova „ , podmínky prodloužení autorizace“ zrušují.

3. V § 45i se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

4. V § 67 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Čl. XIV

V § 5 odst. 11 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., se slova „3 měsíců“ nahrazují slovy „20 dnů“.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o zeměměřictví

Čl. XVI

V § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou podle odstavce 1 je možné pouze na základě úředního oprávnění.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o lesích

Čl. XVII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Splňuje-li držitel licence podmínky stanovené v § 41, 42 a 43, rozhodne orgán státní správy lesů na základě žádosti držitele licence podané nejpozději 2 měsíce před ukončením doby platnosti licence, o prodloužení doby její platnosti.“.

2. V § 44 odst. 2 písm. b) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma“.

3. V § 44 odst. 2 písm. d) a v § 44 odst. 3 písm. d) se slova „a její časový rozsah“ zrušují.

4. V § 44 odst. 3 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma nebo název“.

5. V § 44 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 23b znějí:

(6) Licence se uděluje na dobu 10 let. Platnost licence se prodlužuje o dalších 10 let, pokud o to držitel licence požádá. V žádosti o prodloužení licence sdělí její žadatel,

a) je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, číslo občanského průkazu, bylo-li přiděleno; obchodní firmu, pokud pod touto obchodní firmou podniká; státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie; identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, číslo licence a její předmět,

b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo a právní formu žadatele, jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele, identifikační číslo, osobní údaje odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3), číslo licence a její předmět.

(7) Orgán státní správy lesů je oprávněn ověřit bezúhonnost žadatele nebo jeho odpovědného zástupce (§ 41 odst. 3) vyžádáním výpisu z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu23b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

23b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna atomového zákona

Čl. XIX

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Činnosti uvedené v odstavci 1, s výjimkou činností podle odstavce 1 písm. i), n) a r), nejsou službami podle zákona o volném pohybu služeb. Povolení podle odstavce 1 je třeba i k činnostem prováděným osobami, které mají sídlo nebo trvalé bydliště na území jiného členského státu Evropské unie a jsou držiteli oprávnění k výkonu těchto činností v tomto státě.“.

2. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „dosáhli věku 21 let,“ a v § 10 odst. 1 písm. b) slova „dosáhly věku 21 let,“ zrušují.

3. V § 14 odst. 3 písm. e) se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

4. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Povolení k činnostem podle § 9 odst. 1 písm. i), n) a r) vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

5. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; povolení podle § 9 odst. 1 písm. b), e), f), h), i), n), r) a s) Úřad vydává na dobu neurčitou“.

6. V § 16 odst. 6 písmeno c) zní:

c) v případě povolení podle § 9 odst. 1 písm. a), c), d), g), j) až m), o) a p) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Čl. XXI

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ ; nakládání se stanovenými látkami není službou podle zákona o volném pohybu služeb“.

2. V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

3. V § 12 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

4. V § 13 odst. 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

5. V § 14 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o veterinární péči

Čl. XXIII

V § 64 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se v úvodní části ustanovení za větu první vkládá věta „Oprávnění k činnosti soukromého veterinárního technika vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXV

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Oprávnění k činnosti odpovědného pojistného matematika vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

2. V § 30 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Do tohoto seznamu zapíše Česká národní banka pouze osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům, která splňuje podmínky důvěryhodnosti podle § 10a, a je odpovídajícím způsobem kvalifikovaná. Oprávnění k činnosti nuceného správce vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

3. V § 30 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

4. V § 37 odst. 1 věta třetí se nahrazuje větou „Do tohoto seznamu zapíše Česká národní banka fyzickou osobu, která je plně způsobilá k právním úkonům, která splňuje podmínky důvěryhodnosti podle § 10a, nebo právnickou osobu, která splňuje podmínky důvěryhodnosti podle § 10b, a která je kvalifikovaná v oblasti upravené tímto zákonem.“.

5. V § 37 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Oprávnění k činnosti likvidátora vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o veřejných dražbách

Čl. XXVII

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. Nadpis nad § 6 „Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka“ se přesouvá pod označení § 6.

2. V § 6 odst. 1 se věty pátá a šestá nahrazují větami „Osoba usazená na území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace, která prokáže, že je podle právních předpisů členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace oprávněna vykonávat činnost obdobnou činnosti dražebníka, je na území České republiky oprávněna provádět pouze dražby dobrovolné. Tato osoba musí mít před zahájením činnosti uzavřené pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka; na tuto osobu se další zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka nevztahují.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁzrušeno

Čl. XXVIII, Čl. XXIXzrušeno

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. XXX

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o registraci k provozování autoškoly ve lhůtě 60 dnů.“.

2. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Oprávnění k provozování autoškoly vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXXI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. XXXII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se za slovo „právnická“ vkládají slova „nebo fyzická“.

2. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „právnické osoby“ zrušují.

3. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „jde-li o právnickou osobu,“.

4. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Žadatel je akreditován též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

5. V § 6b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Atestační středisko je pověřeno k provádění atestace též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 6b se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ministerstvo rozhodnutím prodlouží období, na které bylo pověření k provádění atestací uděleno, nejvýše však o 5 let, a to i opakovaně, pokud atestační středisko splňuje podmínky stanovené v odstavci 2.“.

7. V nadpise § 7 se za slovo „právnických“ vkládají slova „a podnikajících fyzických“.

Čl. XXXIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o hospodaření energií

Čl. XXXIV

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odstavec 11 zní:

(11) Osoba oprávněná vykonávat audit podle odstavce 10 je povinna oznámit provedení auditu ministerstvu.“.

2. V § 10 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Oprávnění k činnosti energetického auditora vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

3. V § 10 odstavec 10 zní:

(10) Ministerstvo nepřipustí ke zkoušce nebo nezapíše do seznamu energetických auditorů 3 roky od podání žádosti uchazeče, který v žádostech uvedl nepravdivé informace prokazující jeho odbornou způsobilost, zejména o dosaženém vzdělání, délce praxe a provedených auditech.“.

Čl. XXXV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna energetického zákona

Čl. XXXVI

V § 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXXVII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Čl. XXXVIII

V § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Autorizace pro zpracování dokumentace, posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst. 4 a vyhodnocení vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XXXIX

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Čl. XL

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odstavec 3 zní:

(3) Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše však na dobu 5 let. Doba platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se prodlužuje o dalších 5 let, pokud žadatel absolvoval školení podle odstavce 6 písm. c) a předložil ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictví osvědčení o absolvování školení. Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví vydají o prodloužení autorizace osvědčení.“.

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

㤠7a

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. XLI

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍzrušeno

Čl. XLII, Čl. XLIIIzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Čl. XLIV

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ ; nakládání se stanovenými vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny není službou podle zákona o volném pohybu služeb“.

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „dosáhly věku alespoň 21 let,“ zrušují.

3. V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „dosáhli věku 21 let,“ zrušují.

4. V § 11 odst. 2 se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

5. V § 11 odst. 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

6. V § 12 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Čl. XLV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí, včetně práv a povinností s nimi souvisejících, podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. XLVI

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Licence vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

2. V § 22 odst. 2 se čárka na konci písmene c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

3. V § 23 odst. 3 se písmeno a) zrušuje a dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

Čl. XLVII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. XLVIII

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 10“.

2. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 10“.

3. V § 17 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Pověření podle odstavců 2 a 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14.

4. V § 17 odst. 6 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

5. V § 17 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

6. V § 17 odst. 8 se slova „obdobně odstavec 5“ nahrazují slovy „odstavec 6 obdobně“.

7. V § 17 odst. 10 se slova „odstavců 1 až 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 8“.

8. V § 17 odst. 12 se slova „odstavců 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3, 6 a 8“.

9. V § 17 odst. 14 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

10. V § 17 odst. 14 písm. b) se slova „odstavců 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3, 6 a 8“.

Čl. IL

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁzrušeno

Čl. L, Čl. LIzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o patentových zástupcích

Čl. LII

Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) se za slova „patentových zástupců“ vkládají slova „a usazených zahraničních patentových zástupců (§ 27)“.

2. V § 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

3. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „Seznam patentových zástupců“ vkládají slova „a usazených zahraničních patentových zástupců“.

4. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , u usazeného zahraničního patentového zástupce též bydliště nebo sídlo nebo adresu pro doručování na území České republiky, nemá-li na území České republiky místo podnikání“.

5. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „u usazeného zahraničního patentového zástupce rozdílové zkoušky, byla-li vykonána, a oprávnění, na jehož základě žadatel poskytuje služby patentového zástupce v domovském státě“.

6. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

7. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „§ 4 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 6“.

8. V § 7 odstavec 2 zní:

(2) Usazeným zahraničním patentovým zástupcem je ten, kdo je zapsán v seznamu podle odstavce 1 na základě § 9 odst. 1.“.

9. V § 7 odst. 3 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. c)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. b)]“.

10. V § 7 odst. 4 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. d)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. c)]“.

11. V § 7 odst. 5 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. e)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. d)]“.

12. V § 7 odst. 6 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. f)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. e)]“.

13. V § 57 odst. 1 se slova „[§ 4 odst. 1 písm. a) a b)]“ nahrazují slovy „[§ 4 odst. 1 písm. a)]“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. LIII

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 198 odst. 2 až 4 se slova „likvidátorů a nucených správců“ nahrazují slovy „osob uvedených v odstavci 1“.

2. V § 198 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zahraniční osobu zapíše pouze za předpokladu, že má oprávnění jiného členského státu Evropské unie působit jako osoba uvedená v odstavci 1.“.

3. V § 198 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Oprávnění k výkonu činnosti podle odstavce 1 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. LIV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. LV

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. l) se za slova „tímto zákonem“ vkládají slova „a zákonem o volném pohybu služeb9b)“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

9b) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

2. V § 8 odst. 1 písm. l) se za slova „tímto zákonem“ vkládají slova „a zákonem o volném pohybu služeb9b)“.

3. V § 14 odst. 3 písm. b) se slovo „ke“ nahrazuje slovy „k příslušné formě“.

4. V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) je dosažení věku nejméně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území České republiky.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

5. V § 60 odst. 7 ve větě první se slova „v odstavcích 2 až 4“ nahrazují slovy „v odstavcích 2, 4 a 5“ a za větu první se vkládá věta „V případě právnické osoby vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání splňování podmínek uvedených v odstavcích 3 až 5 odpovědným zástupcem.“.

6. V § 60 odst. 8 větě poslední se slova „podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „podle zvláštních právních předpisů“.

7. V § 60 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává na ministerstvu nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst9b).“.

8. V § 61 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2 až 5 musí být předloženy v ověřeném opise nebo ověřené kopii40), pokud zákon o volném pohybu služeb9b) nestanoví jinak.“.

9. V § 61 odst. 5 větě druhé se za slovo „pokud“ vkládají slova „zákon o volném pohybu služeb9b) nebo“.

10. V § 61 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) V případě právnické nebo fyzické osoby vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) se podává žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. b) samostatně.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

11. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:

㤠61a

Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) právnické nebo fyzické osobě vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

12. V § 62 odstavec 3 zní:

(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu 3 let, s výjimkou povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c), které se právnickým nebo fyzickým osobám, na něž se vztahuje zákon o volném pohybu služeb9b), vydává na dobu neurčitou. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané na dobu určitou lze vydat opakovaně.“.

Čl. LVI

Přechodné ustanovení

Řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pedagogických pracovnících

Čl. LVII

V § 25 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, se věta poslední nahrazuje větou „Akreditace vzdělávací instituce se automaticky prodlužuje bez žádosti držitele akreditace, a to na dobu, po kterou po ukončení příslušné doby platnosti akreditace vzdělávací instituce přetrvává platnost akreditace alespoň jednoho vzdělávacího programu dané vzdělávací instituce.“.

Čl. LVIII

Přechodné ustanovení

Akreditace vzdělávací instituce udělené podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých byly uděleny.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. LIX

V § 84 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, odstavec 3 zní:

(3) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 může tuto činnost vykonávat ode dne, kdy příslušnému krajskému úřadu oznámila zahájení činnosti na území České republiky; při této činnosti je povinna dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb podle § 88 a 89.“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Čl. LX

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).

2. V § 10 odst. 4 se slova „1 písm. e)“ nahrazují slovy „1 písm. d)“.

3. V § 10 odst. 5 se slova „1 písm. c)“ nahrazují slovy „1 písm. b)“.

4. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „§ 10 odst. 1 písm. a) až f)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až e)“.

5. V § 11 odst. 3 se slova „§ 10 odst. 1 písm. a) až e)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až d)“.

6. V § 12 odst. 4 se slova „§ 10 odst. 1 písm. a) až f)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až e)“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna stavebního zákona

Čl. LXI

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 143 odst. 1 se slova „může ministr pro místní rozvoj, po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“), jmenovat“ nahrazují slovy „jmenuje ministr pro místní rozvoj“.

2. V § 143 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) prokázala svoji disciplinární bezúhonnost.“.

3. V § 143 odstavec 2 zní:

(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) a po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“) může být autorizovaným inspektorem výjimečně jmenován i odborník z vysoké školy, výzkumného pracoviště nebo vědeckého ústavu, i když nesplňuje předepsanou praxi.“.

4. V § 143 odst. 4 větě druhé se slova „může být“ nahrazují slovem „bude“.

5. V § 143 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 45a zní:

(6) Při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti fyzické osoby postupuje ministerstvo podle zákona o uznávání odborné kvalifikace45a). V případě zjištění podstatného rozdílu v obsahu vzdělávání a přípravy podle zákona o uznávání odborné kvalifikace se úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon povolání autorizovaného inspektora ověřuje rozdílovou zkouškou vykonanou v českém nebo slovenském jazyce.

45a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 144 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Veřejná obchodní společnost, jejímiž společníky jsou výlučně osoby uvedené v § 143 odst. 1 a 2, může činnost autorizovaného inspektora vykonávat bez souhlasu ministerstva.“.

7. V § 144 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 46a zní:

(6) Vykonávají-li autorizovaní inspektoři svobodné povolání společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Účastníky sdružení46a) mohou být výlučně osoby uvedené v § 143 odst. 1 a 2. Účastníci sdružení jsou povinni vykonávat povolání pod společným jménem a ve společném místě podnikání.

46a) § 15a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 224/2003 Sb.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Čl. LXII

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 1 se za slova „ve správním řízení30)“ vkládají slova „a podle zákona o volném pohybu služeb“ a za větu první se vkládá věta „Akreditace vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

2. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Tato doba bude na žádost držitele akreditace nebo oprávnění prodloužena o 10 let, jestliže držitel akreditace nebo oprávnění prokazatelně zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto zákona v uvedené době soustavně vykonával. Držitel akreditace nebo oprávnění předloží žádost o prodloužení nejméně 60 dní před uplynutím platnosti akreditace nebo oprávnění.“.

Čl. LXIII

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o insolvenčních správcích

Čl. LXIV

V zákoně č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se za § 8 vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

Povolení k činnosti insolvenčního správce vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Čl. LXV

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. LXVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. prosince 2009.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
458/2000 Sb. Energetický zákon
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
166/1999 Sb. Veterinární zákon
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
18/1997 Sb. Atomový zákon
289/1995 Sb. Lesní zákon
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Je měněn
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
Mění
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
183/2006 Sb. Stavební zákon
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
458/2000 Sb. Energetický zákon
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
166/1999 Sb. Veterinární zákon
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
18/1997 Sb. Atomový zákon
289/1995 Sb. Lesní zákon
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Je odkazován z
403/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
161/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
291/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
123/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
51/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
396/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
124/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
49/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn
18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
381/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
349/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
458/2000 Sb. Energetický zákon
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
166/1999 Sb. Veterinární zákon
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
18/1997 Sb. Atomový zákon
289/1995 Sb. Lesní zákon
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Odkazuje na
222/2009 Sb. Zákon o volném pohybu služeb
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
312/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
307/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
158/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
315/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
222/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
183/2006 Sb. Stavební zákon
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
387/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
240/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. v § 44 č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
181/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 36 odst. 2 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
218/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
168/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
458/2000 Sb. Energetický zákon
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví
238/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
166/1999 Sb. Veterinární zákon
161/1999 Sb. Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
18/1997 Sb. Atomový zákon
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
3/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 90 odst. 1 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
289/1995 Sb. Lesní zákon
269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
360/1992 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
347/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
50/1976 Sb. Stavební zákon
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.12.2018 170/2018 Sb. Aktuální znění (exportováno 31.10.2020 21:04)
3. 19.09.2016 - 30.11.2018 297/2016 Sb.
2. 01.09.2012 - 18.09.2016 201/2012 Sb.
1. 28.12.2009 - 31.08.2012
0. 20.07.2009 Vyhlášené znění