Vyhláška č. 176/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-176
Částka 53/2009
Platnost od 22.06.2009
Účinnost od 21.08.2009
Aktuální znění 28.03.2018

176

VYHLÁŠKA

ze dne 5. června 2009,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

(1) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3 zákona (dále jen „rekvalifikační program“) obsahuje:

a) doklad o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb,

b) název rekvalifikačního programu,

c) pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována,

d) profil absolventa, ve kterém budou uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

e) vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

f) formu vzdělávání podle rekvalifikačního programu a metody výuky,

g) rámcový časový rozvrh vzdělávání,

h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností (§ 3 odst. 1), složení zkušební komise, není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak,

i) vzor osvědčení o rekvalifikaci podle § 5 nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a,

j) učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,

k) učební osnovy, které zahrnují obsah učebního plánu rozpracovaný tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem a výsledkem výuky u jednotlivých tematických celků učebního plánu,

l) popis průběhu praktické výuky, je-li nedílnou součástí rekvalifikačního programu, včetně informací o jejím organizačním a technickém zabezpečení,

m) seznam povinné a doporučené literatury, u distanční formy vzdělávání vzorový studijní materiál,

n) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),

o) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,

p) informace o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávání podle rekvalifikačního programu poskytovaného žadatelem; doložení smluvního zajištění prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávání v případě, že není ve vlastnictví žadatele,

q) informace o způsobu a formě vedení dokumentace o průběhu a vyhodnocení vzdělávání podle rekvalifikačního programu a o evidenci osvědčení o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu vydaných účastníkům vzdělávání, která se vede pro účely zabezpečení průběhu rekvalifikačního programu,

r) doklad o zaplacení správního poplatku2).

(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.

(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a jejich souhlas se zabezpečením.

§ 2

Organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu

(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se uskutečňuje formou:

a) prezenční,

b) distanční,

c) kombinací forem uvedených v písmenech a) a b).

(2) Vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut. Vyučovací hodina praktické výuky trvá 60 minut, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

(3) Praktickou výukou se rozumí odborně řízená vzdělávací činnost, která vede k získání a obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka vzdělávání podle rekvalifikačního programu (dále jen „účastník“). Praktická výuka se může uskutečňovat na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s danou rekvalifikací, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, a který vytvoří pro účastníky podmínky pro zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích.

§ 3

Způsob ukončení vzdělávání

(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se ukončuje úspěšným ověřením získaných znalostí a dovedností formou závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního programu (dále jen „závěrečná zkouška“) nejpozději do 15 dnů po ukončení výuky, nestanoví-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností jiný právní předpis nebo nepřipravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu.

(2) V případě úspěšného vykonání závěrečné zkoušky podle § 4 má účastník právo na vydání osvědčení o rekvalifikaci.

§ 3a

Podmínky vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Neověřují-li se získané znalosti a dovednosti podle § 4, má účastník právo na vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního programu.

§ 4

Závěrečná zkouška

(1) Závěrečná zkouška je veřejná a uskutečňuje se formou:

a) písemnou,

b) ústní,

c) praktickou, nebo

d) kombinací nejméně dvou forem uvedených v písmenech a) až c).

(2) Účastník může konat závěrečnou zkoušku, pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání podle rekvalifikačního programu a pokud je před jejím zahájením ověřena jeho totožnost průkazem totožnosti.

(3) Závěrečná zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí [§ 1 odst. 1 písm. h)].

(4) Předsedou zkušební komise je fyzická osoba, která odpovídá za řádné provedení závěrečné zkoušky podle § 1 odst. 1 písm. n).

(5) Účastník u závěrečné zkoušky uspěl, pokud úspěšně absolvuje všechny její části v případě postupu podle odstavce 1 písm. d).

(6) V případě, že účastník u závěrečné zkoušky neuspěl, může konat opravnou závěrečnou zkoušku, a to nejvýše jednou, v termínu stanoveném zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po termínu řádné závěrečné zkoušky.

(7) Pokud se účastník k závěrečné zkoušce nedostaví, avšak svoji nepřítomnost řádně omluví předsedovi zkušební komise nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání závěrečné zkoušky, může konat náhradní závěrečnou zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po ukončení výuky.

§ 5

Náležitosti osvědčení o rekvalifikaci

Osvědčení o rekvalifikaci obsahuje:

a) identifikační údaje rekvalifikačního zařízení podle § 5 zákona,

b) číslo jednací a datum udělení akreditace,

c) název právního předpisu, podle kterého byl vzdělávací program akreditován a realizován,

d) jméno, popřípadě jména a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti, datum a místo narození absolventa vzdělávání,

e) název rekvalifikačního programu,

f) pracovní činnost, pro niž byla rekvalifikace uskutečněna,

g) datum zahájení a ukončení vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu a hodinové dotace výuky podle jednotlivých tematických celků s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,

i) datum úspěšného vykonání závěrečné zkoušky podle § 4,

j) místo a datum vydání osvědčení o rekvalifikaci,

k) jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis předsedy zkušební komise a jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.

§ 5a

Náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu obsahuje:

a) údaje stanovené v § 5 písm. a) až h),

b) údaj, že toto potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném ověření získaných znalostí a dovedností podle jiného právního předpisu,

c) místo a datum vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis fyzické osoby odpovědné za odbornou úroveň rekvalifikace podle § 1 odst. 1 písm. n) a podpis osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti šedesátým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

Poznámky pod čarou

2) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
Je měněn
42/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Ruší
524/2004 Sb. Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
Je odkazován z
42/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
193/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Odkazuje na
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
524/2004 Sb. Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 28.03.2018 42/2018 Sb. Aktuální znění (exportováno 04.12.2020 13:14)
1. 21.08.2009 - 27.03.2018
0. 22.06.2009 Vyhlášené znění