Zákon č. 311/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-311
Částka 100/2008
Platnost od 21.08.2008
Účinnost od 21.08.2008
Aktuální znění 21.08.2008

311

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 215/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 32 odst. 1 větě první se číslovka „9“ nahrazuje číslovkou „11“ a věta druhá zní: „Funkční období členů Rady je čtyřleté.“.

2. V § 32 odst. 2 se číslovka „7“ nahrazuje číslovkou „9“.

3. V § 34 odstavec 4 zní:

(4) Členy Dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Radě. Dozorčí rada má 7 členů. Funkční období členů Dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové Dozorčí rady funkci v Dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Funkční období členů Rady jmenovaných podle dosavadních právních předpisů skončí třicátým dnem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Funkční období členů Dozorčí rady volených podle dosavadních právních předpisů skončí uplynutím 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
Mění
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
Je odkazován z
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
Odkazuje na
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.08.2008 Aktuální znění (exportováno 05.04.2020 21:54)
0. 21.08.2008 Vyhlášené znění