Zákon č. 28/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-28
Částka 11/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 12.02.2008
Zrušeno k 01.04.2012 (372/2011 Sb.)
Minulé znění 12.02.2008 - 31.03.2012

28

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 290/2002 Sb., se za větu druhou vkládá nová věta „Letadla určená pro výkon letecké záchranné služby smluvně zajišťuje a jejich provoz hradí stát prostřednictvím ministerstva zdravotnictví.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v.r.

Klaus v.r.

Topolánek v.r.

Souvislosti

Mění
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Je zrušen předpisem
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
Je odkazován z
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.02.2008 - 31.03.2012
0. 12.02.2008 Vyhlášené znění