Zákon č. 27/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-27
Částka 11/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 01.03.2008
Aktuální znění 01.03.2008

27

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 28 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Příspěvková organizace dále hospodaří

a) s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,

b) s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce.

(3) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 2 nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.

2. V § 30 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a prostředky převedené podle § 28 odst. 3“.

3. V § 30 odst. 3 se za slovo „fond“ vkládají slova „ , s výjimkou prostředků převedených podle § 28 odst. 3,“.

4. V § 30 odst. 4 se za slovo „fondu“ vkládají slova „ , s výjimkou prostředků převedených podle § 28 odst. 3,“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Souvislosti

Mění
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Je odkazován z
27/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn
Odkazuje na
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.2008 Aktuální znění (exportováno 21.08.2019 20:29)
0. 12.02.2008 Vyhlášené znění