Vyhláška č. 205/2008 Sb.Vyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-205
Částka 65/2008
Platnost od 17.06.2008
Účinnost od 01.07.2008
Aktuální znění 01.07.2008

205

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2008

o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 99a zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 19 odst. 2 zákona:


§ 1

České zúčastněné družstvo je povinno předložit notáři před vydáním osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí podle § 19 zákona tyto listiny:

a) projekt založení evropské družstevní společnosti fúzí v českém jazyce,

b) projekt založení evropské družstevní společnosti fúzí v úředních jazycích všech členských států, jejichž právními řády se jednotlivá zahraniční zúčastněná družstva řídí,

c) osvědčení vydané pro každé české zúčastněné družstvo podle § 17 zákona,

d) osvědčení vydané k tomu příslušným orgánem veřejné moci členského státu, jehož právním řádem se zahraniční zúčastněné družstvo řídí, které dokládá splnění požadovaných formalit, provedení předepsaných úkonů a dodržení předepsaných postupů, a

e) listiny uvedené v § 2, pokud se vyžadují.

§ 2

(1) České zúčastněné družstvo je dále povinno předložit notáři tyto listiny:

a) smlouvu o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti podle § 61 zákona nebo zápis o usnesení vyjednávacího výboru podle § 57 odst. 1 zákona,

b) čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu českého zúčastněného družstva o tom, že marně uplynula lhůta pro přijetí usnesení vyjednávacího výboru nebo pro uzavření smlouvy o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti stanovená v § 58 zákona, aniž byla v této lhůtě smlouva uzavřena nebo usnesení přijato, a

c) rozhodnutí všech zúčastněných družstev, že zaměstnanci evropské družstevní společnosti budou mít po vzniku evropské družstevní společnosti právo na zapojení podle § 73 až 98 zákona (§ 67 zákona).

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže zaměstnanci evropské družstevní společnosti nemají mít po vzniku evropské družstevní společnosti právo na zapojení podle zákona. V takovém případě předloží české zúčastněné družstvo o tom notáři čestné prohlášení všech členů svého statutárního orgánu.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti
Odkazuje na
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2008 Aktuální znění (exportováno 07.07.2020 05:19)
0. 17.06.2008 Vyhlášené znění