Zákon č. 169/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-169
Částka 53/2008
Platnost od 19.05.2008
Účinnost od 01.07.2008
Aktuální znění 01.07.2008

169

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o místním referendu

Čl. I

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 48 odst. 1 se slova „alespoň poloviny“ nahrazují slovy „alespoň 35 %“.

2. V § 48 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o obcích

Čl. II

V § 89 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se slova „nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. III

V § 67 odst. 2 a v § 92 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 22/2004 Sb., se slova „nebo s výsledky místního referenda konaného“ zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Souvislosti

Mění
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
128/2000 Sb. Zákon o obcích
Odkazuje na
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
128/2000 Sb. Zákon o obcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2008 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 00:17)
0. 19.05.2008 Vyhlášené znění