Nařízení vlády č. 147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-147
Částka 47/2008
Platnost od 30.04.2008
Účinnost od 01.05.2008
Aktuální znění 01.05.2021

147

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. dubna 2008

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu (dále jen „titul zachování hospodářského souboru“) ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, vymezených zákonem o ochraně přírody a krajiny2).

§ 2

Podmínky zařazení do titulu zachování hospodářského souboru

(1) Do titulu zachování hospodářského souboru může být podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)3), zařazen

a) vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa, vymezeného lesním zákonem jako lesní pozemek4) (dále jen „lesní pozemek“),

b) sdružení vlastníků lesního pozemku, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, nebo

c) spoluvlastník lesního pozemku, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů5),

(dále jen „žadatel“).

(2) Do titulu zachování hospodářského souboru lze zařadit celou porostní skupinu6) na lesním pozemku, která 100 % své plochy leží na území Natura 20002) a nenachází se v katastrálních územích hlavního města Prahy7) (dále jen „vybraná porostní skupina“).

(3) Do titulu zachování hospodářského souboru lze zařadit vybranou porostní skupinu, která má alespoň jednu etáž6), jež splňuje následující podmínky:

a) náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru8) uvedeného v příloze k tomuto nařízení,

b) je ve věku alespoň začátku doby obnovy; pro účely tohoto nařízení se začátek doby obnovy vypočte jako rozdíl mezi obmýtní dobou a polovinou obnovní doby8),

(dále jen „zvolená etáž“).

(4) V případě víceetážové vybrané porostní skupiny musí parciální plocha zvolené etáže, uvedená v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově6) (dále jen „plán nebo osnova“), popřípadě součet parciálních ploch zvolených etáží, dosahovat alespoň 50 % plochy vybrané porostní skupiny.

(5) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní skupinu uloženy v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „datový sklad“).

(6) Žadatel v terénu viditelně označí hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné.

§ 3

Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru

(1) Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru (dále jen „žádost o zařazení“) doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného dvacetiletého období.

(2) Žádost o zařazení se podává na období 20 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvacetiletého období, na které je podávána žádost o zařazení.

(3) Součástí žádosti o zařazení je

a) závazek žadatele, že po stanovenou dobu bude plnit podmínky tohoto nařízení na celé ploše vybrané porostní skupiny,

b) písemný souhlas spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů5), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 1 písm. c),

c) souhlas žadatele s využitím dat z plánu nebo osnovy předaných do datového skladu pro účely správních řízení v rámci titulu zachování hospodářského souboru,

d) zákres plochy zařazované vybrané porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.

(4) Fond rozhodne o zařazení žadatele do titulu zachování hospodářského souboru, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do titulu zachování hospodářského souboru podle odstavce 4 nelze v žádosti o zařazení změnit plochu vybrané porostní skupiny.

(6) Požádá-li žadatel o vyřazení z titulu zachování hospodářského souboru, Fond žadatele vyřadí, a pokud mu byla na základě jeho žádosti poskytnuta dotace, Fond uloží její vrácení, nejde-li o změnu podle § 7 odst. 2 nebo § 9 odst. 3.

(7) Žádost o zařazení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

§ 4

Žádost o poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru

(1) Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel každoročně po dobu 20 let Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května9) kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1) sníží, popřípadě bude žádost o poskytnutí dotace zamítnuta.

(3) Žadatel, který je zařazen do titulu zachování hospodářského souboru,

a) uvede v žádosti o poskytnutí dotace plochu vybrané porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace, údaje z plánu nebo osnovy, jednoznačnou identifikaci6) zvolených etáží, popřípadě údaj o prováděné obnově,

b) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině doručí spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o prováděné obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci6) této etáže, datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo osnovy před zařazením žadatele do titulu zachování hospodářského souboru, podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce závazku.

(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 žadatel doručí formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie9a).

(5) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie28) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

§ 5

Podmínky poskytnutí dotace na titul zachování hospodářského souboru

Dotace na titul zachování hospodářského souboru se poskytne, jestliže

a) je žadatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru,

b) Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zachování hospodářského souboru v příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,

c) ve zvolené etáži vybrané porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže vybrané porostní skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně ve smyslu § 7a odst. 9 nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru,

d) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého8), nejpozději v době zajištění následného porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení,

e) v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je nejpozději do 31. října posledního roku trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého6) podle přílohy k tomuto nařízení,

f) jsou v terénu viditelně označeny hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku,

g) žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a na porostních skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb. nebo zařazených do titulu zachování hospodářského souboru, a

h) žadatel má po celou dobu závazku platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu.

§ 6

Výše dotace

(1) Sazba dotace na titul zachování hospodářského souboru činí 60 EUR na 1 hektar vybrané porostní skupiny za kalendářní rok.

(2) Výši platby Fond vypočte jako součin plochy vybrané porostní skupiny, na kterou je poskytována dotace na titul zachování hospodářského souboru, a sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.

(4) Sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se sníží o 60 EUR na 1 hektar za kalendářní rok, jde-li o tu část plochy vybrané porostní skupiny, která neleží na území Natura 20002); výši platby Fond vypočte postupem uvedeným v odstavci 2.

§ 7

Změna plochy vybrané porostní skupiny

(1) Novou žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke snížení plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru na základě

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),

b) provedení pozemkové úpravy13),

c) zásahu vyšší moci14),

d) provedení stavby ve veřejném zájmu15),

e) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo

f) změna vymezení oblasti Natura 20005),

Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy vybrané porostní skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše vybrané porostní skupiny.

(3) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu odpovídající změně plochy a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.

(4) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení vybrané porostní skupiny

a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena,

b) o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena, nebo

c) o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(5) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení vybrané porostní skupiny tak, že

a) se vybraná porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,

b) vybraná porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a) ale nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo

c) se vybraná porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(6) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru tak, že zařazovaná porostní skupina splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře.

(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu vybraných porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha vybrané porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele, lze na vybranou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu vybrané porostní skupiny s půdním blokem vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze na vybranou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. května. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci14).

(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná změněná plocha vybrané porostní skupiny splňuje podmínky podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé vybrané porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově zařazované plochy vybrané porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá vybraná porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny.

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 2 nebo 3 rozhodne o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do titulu zachování hospodářského souboru o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z titulu zachování hospodářského souboru; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 7a

Změny ve vybrané porostní skupině

(1) V případě změny identifikace vybrané porostní skupiny podá žadatel Fondu nejpozději v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v digitální formě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zachování hospodářského souboru s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.

(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(3) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení vybraných porostních skupin se shodným rokem začátku příslušného dvacetiletého období nebo k rozdělení vybrané porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zachování hospodářského souboru a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé vybrané porostní skupiny, nebo součet ploch nově vzniklých vybraných porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy podle odstavců 1 a 2 a § 7 odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zařazené porostní skupiny se shodným rokem začátku příslušného dvacetiletého období nebo porostní skupiny se shodným porostním typem hospodářského souboru, vyřadí Fond takto nově vzniklou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(4) Jestliže dojde ke sloučení vybraných porostních skupin nebo k rozdělení vybrané porostní skupiny podle odstavce 3, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 7 odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení.

(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad

a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo

b) prostorový rozdíl plochy vybrané porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a vrácení dotace na plochu vybrané porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.

(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května žádost o změnu zařazení, spolu s potvrzením odborného lesního hospodáře, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže vybrané porostní skupiny na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000, musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.

(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.

§ 8

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 4 odst. 3 písm. c), sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. c), ale změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže je v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, sníží dotaci o 50 % a od roku porušení Fond nadále poskytne dotaci ve výši 50 % dotace, a to na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena. Postup podle věty první se nevztahuje na případy, kdy dojde ke změně porostního typu topolový - kód 8 podle § 7a odst. 10.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranice porostní skupiny uvedenou v § 5 písm. f) nebo § 7 odst. 9, sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti podle § 4 odst. 4 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie9a) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 1 %9a),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 2 %9a),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %9a).

§ 9

Vrácení dotace a vyřazení z titulu zachování hospodářského souboru

(1) Zjistí-li Fond, že u vybrané porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. c) a pokud se nejedná o změnu porostního typu hospodářského souboru etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, vyřadí Fond vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(2) Zjistí-li Fond, že u vybrané porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. d), e) nebo h), vyřadí Fond vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny, jíž se porušení podmínky týká.

(3) Fond neuloží vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 3 písm. a) v důsledku

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),

b) provedení pozemkové úpravy13),

c) zřízení stavby ve veřejném zájmu15),

d) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo

e) aktualizace vymezení oblasti Natura 20002).

(4) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky titulu zachování hospodářského souboru, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 19 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky titulu zachování hospodářského souboru po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 20 kalendářních let.

(5) Zjistí-li Fond, že plocha vybrané porostní skupiny se již nenachází na území Natura 2000, vyřadí vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru. Vrácení dotace se neuplatní, jestliže se jedná o nesplnění závazku v důsledku aktualizace vymezení oblasti Natura 2000.

§ 9a

Přechod zařazení

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a právní nástupce této osoby, nový vlastník, nový nájemce, nový vypůjčitel nebo nový pachtýř lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro titul zachování hospodářského souboru.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo přechodu, nájmu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zařazené plochy, na kterou je v rámci titulu zachování hospodářského souboru poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění titulu zachování hospodářského souboru na nabyté ploše lesních pozemků podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede plochu vybrané porostní skupiny zařazenou do titulu zachování hospodářského souboru, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto titulu.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru, k nesplnění podmínek tohoto titulu na lesních pozemcích, na které byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.


§ 10

Společná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci14), ustanovení § 8 a 9 se neuplatní.

(2) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa. U zastoupení dřevin se použije matematické zaokrouhlování na celá procenta.

§ 10a

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2015

(1) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 29. května 2015.

(2) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně.

§ 10b

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně.

(3) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 7a odst. 9 doručit Fondu do 15. června 2020.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. XX

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. XVIII

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 106/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. XVIII

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 14

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 113/2015 Sb. § 8

Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 29/2016 Sb. § 18

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinností tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 36/2017 Sb. Čl. IV

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. XII

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 314/2017 Sb. Čl. IV

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 64/2020 Sb. Čl. VIII

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 217/2020 Sb. Čl. VIII

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 55/2021 Sb. Čl. IV

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 177/2021 Sb. Čl. VIII

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 147/2008 Sb.

Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů

Poslední číslice kódu hospodářského souboru Typ porostů
2 jedlové
5 dubové
6 bukové
7 ostatní listnaté
8 topolové
9 nízký les (pařeziny), topol bílý, topol černý

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) Čl. 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

4) § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

5) § 139 odst. 2 občanského zákoníku.

6) Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

7) Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

8) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

9) Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

9a) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

10) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

11) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.

12) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

13) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

14) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.

15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16) § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, v platném znění.

20) § 68 obchodního zákoníku.

21) § 476 až 488i obchodního zákoníku.

22) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

23) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

24) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

25) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

27) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

28) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Souvislosti

Provádí předpis
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
177/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
314/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
36/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
113/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
400/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
448/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
106/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
369/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
480/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
Je měněn
177/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
314/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
36/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
113/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
29/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
400/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
76/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
448/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
106/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
369/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
480/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
83/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
51/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Je odkazován z
177/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
314/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
36/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
113/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
29/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
400/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
76/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
448/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
106/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
369/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
480/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
385/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
83/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
51/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
Odkazuje na
177/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
55/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
298/2018 Sb. Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
314/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
36/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
113/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
309/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
400/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
256/2013 Sb. Katastrální zákon
177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
448/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
106/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
369/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
480/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
183/2006 Sb. Stavební zákon
103/2003 Sb. Nařízení o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
254/2001 Sb. Vodní zákon
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
84/1996 Sb. Vyhláška o lesním hospodářském plánování
83/1996 Sb. Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
289/1995 Sb. Lesní zákon
344/1992 Sb. Katastrální zákon
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
20. 01.05.2021 177/2021 Sb. Aktuální znění (exportováno 13.06.2021 11:21)
19. 01.03.2021 - 30.04.2021 55/2021 Sb.
18. 01.05.2020 - 28.02.2021 217/2020 Sb.
17. 15.03.2020 - 30.04.2020 64/2020 Sb.
16. 01.10.2017 - 14.03.2020 314/2017 Sb.
15. 01.03.2017 - 30.09.2017 36/2017 Sb., 49/2017 Sb.
14. 01.02.2016 - 28.02.2017 29/2016 Sb.
13. 13.05.2015 - 31.01.2016 113/2015 Sb.
12. 01.01.2015 - 12.05.2015 308/2014 Sb.
11. 01.03.2014 - 31.12.2014 29/2014 Sb.
10. 01.01.2014 - 28.02.2014 400/2013 Sb.
9. 01.04.2013 - 31.12.2013 76/2013 Sb.
8. 01.01.2013 - 31.03.2013 448/2012 Sb.
7. 01.04.2012 - 31.12.2012 106/2012 Sb.
6. 01.01.2012 - 31.03.2012 480/2009 Sb.
5. 01.07.2011 - 31.12.2011 369/2010 Sb.
4. 01.01.2010 - 30.06.2011 480/2009 Sb.
3. 01.04.2009 - 31.12.2009 83/2009 Sb.
2. 28.02.2009 - 31.03.2009 51/2009 Sb.
1. 01.05.2008 - 27.02.2009
0. 30.04.2008 Vyhlášené znění