Vyhláška č. 381/2007 Sb.Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-381
Částka 117/2007
Platnost od 31.12.2007
Účinnost od 31.12.2007
Zrušeno k 15.10.2010 (278/2010 Sb.)
Minulé znění 23.10.2008 - 14.10.2010

381

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2007

o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) u stanovených druhů potravin a surovin (dále jen „potraviny") maximální limity reziduí pesticidů.

(2) Maximální limity reziduí pesticidů v potravinách pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí a v potravinách pro obilnou a ostatní výživu, jinou než obilnou, určenou pro výživu kojenců a malých dětí, upravuje zvláštní právní předpis o potravinách určených pro zvláštní výživu3).

§ 2

Členění potravin, názvy a definice reziduí pesticidů a jejich množství

(1) Členění potravin rostlinného a živočišného původu, na které se vztahují maximální limity reziduí pesticidů, do skupin a výklad pojmů upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech4).

(2) Názvy a definice reziduí pesticidů5) včetně jejich identifikačních čísel jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Druhy pesticidů a maximální limity reziduí v potravinách nebo na povrchu potravin rostlinného původu stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce a v potravinách živočišného původu příloha č. 3 k této vyhlášce.

(4) Pro sušené a zpracované potraviny, pro které nejsou maximální limity reziduí pesticidů v přílohách č. 2 nebo 3 upraveny, se použijí maximální limity reziduí pesticidů stanovené v přílohách č. 2 nebo 3 pro čerstvé potraviny s přihlédnutím ke zkoncentrování v důsledku sušení, nebo zkoncentrování či zředění potraviny v důsledku zpracování. Faktor zkoncentrování nebo zředění se stanoví na základě technologické dokumentace; v případě, že je tato technologická dokumentace nedostupná, stanoví se na základě technologické dokumentace potraviny stejného charakteru.

(5) U složených potravin, které obsahují směs složek, pro které nejsou stanoveny maximální limity reziduí pesticidů, nesmějí použité maximální limity reziduí pesticidů těchto složek překročit maximální limity reziduí pesticidů stanovené v přílohách č. 2 nebo 3, přičemž se postupuje podle odstavce 4 a zohlední se relativní koncentrace složek ve směsi.

(6) Potraviny rostlinného původu mohou obsahovat vyšší obsah reziduí pesticidů pouze v případě, že potravina není určena k přímé konzumaci spotřebitelem a za podmínky, kdy způsob zpracování prokazatelně sníží obsah reziduí pesticidů v nich nebo na nich obsažených tak, aby výsledné množství reziduí pesticidů v potravině nepřekročilo maximální limity reziduí pesticidů upravené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Takto upravené potraviny nelze použít k výrobě potravin pro výživu kojenců a malých dětí.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

2. Vyhláška č. 68/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

3. Vyhláška č. 400/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 387/2008 Sb. Čl. II

Dočasné maximální limity reziduí uvedené v příloze č. III s označením i) jsou platné do 1. listopadu 2008 dokud nebude přezkoumána dokumentace podle přílohy III směrnice 91/414/EHS a nedojde k opětovné registraci formulací deltamethrinu na úrovni členských států.


Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Komise 80/428/EHS ze dne 28. března 1980, kterou se mění příloha II ke směrnici Rady 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 81/36/EHS ze dne 9. února 1981, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 82/528/EHS ze dne 19. července 1982, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich.
Směrnice Rady 86/363/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich včetně ovoce a zeleniny. Směrnice Rady 88/298/EHS ze dne 16. května 1988, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS a 86/362/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a v obilninách. Směrnice Rady 89/186/EHS ze dne 6. března 1989, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich. Směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou stanoví první seznam maximálních limitů. Směrnice Rady 94/29/EHS ze dne 23. června 1994, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 94/30/EHS ze dne 23. června 1994, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů. Směrnice Rady 95/38/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy I a II ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů. Směrnice Rady 95/39/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Rady 96/32/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a příloha II ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů. Směrnice Rady 96/33/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 97/41/ES ze dne 25. června 1997, kterou se mění směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny. Směrnice Komise 97/71/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 98/82/ES ze dne 27. října 1998, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 1999/65/ES ze dne 24. června 1999, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 1999/71/ES ze dne 14. července 1999, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny. Směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/48/ES ze dne 25. července 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/57/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/35/ES ze dne 11. května 2001, kterou se mění přílohy směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny. Směrnice Komise 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich. Směrnice Komise 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich. Směrnice Komise 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich. Směrnice Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich. Směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (formothionu, dimethoatu, oxydemethon-methylu) v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (metsulfuron-methylu) v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (2,4-D, triasulfuronu a thifensulfuron-methylu) v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, kterou se mění příloha směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro azoxystrobin.
Směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl a prochloraz.
Směrnice Komise 2003/69/ES ze dne 11. července 2003, kterou se mění přílohy směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin a dithio-karbamáty.
Směrnice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro acephat, 2,4-D a parathion-methyl.
Směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro fenamiphosu.
Směrnice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004 doplňující směrnici 90/642/EHS týkající se maximálního limitu reziduí pesticidu brompropylatu.
Směrnice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004 doplňující přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů, jejichž použití je v Evropském společenství zakázáno.
Směrnice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů bifenthrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/46/ES ze dne 8. července 2005, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu.
Směrnice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/ 642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/70/ES ze dne 20. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/74/ES ze dne 25. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí ethofumesátu, lambda-cyhalothrinu, pymetrozinu a thiabendazolu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí diquatu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2006/4/ES ze dne 26. ledna 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro carbofuran.
Směrnice Komise 2006/30/ES ze dne 13. března 2006, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí skupiny látek benomyl.
Směrnice Komise 2006/53/ES ze dne 7. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí fenbutatinoxidu, fenhexamidu, kyazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pymetrozinu a pyraklostrobinu stanovené v uvedené směrnici. Směrnice Komise 2006/59/ES ze dne 28. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u karbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion a oxamyl.
Směrnice Komise 2006/60/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u trifloxystrobinu, thiabendazolu, abamektinu, benomylu, karbendazimu, thiofanát-methylu, myklobutanylu, glyfosfátu, trimethylsulfonia, fenpropimorfu a chlormekvatu.
Směrnice Komise 2006/61/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu. Směrnice Komise 2006/62/ES ze dne 12. července 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí látek desmedifam, fenmedifam a chlorfenvinfos.
Směrnice Komise 2006/92/ES ze dne 9. listopadu 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, dichlorvos, ethion a folpet.
Směrnice Komise 2007/7/ES ze dne 14. února 2007, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí látek atrazinu, lambda-cahalothrinu, fenmediphamu, methomylu, linuronu, penconazolu, pymetrozinu, bifenthrinu a abamectinu. Směrnice Komise 2007/56/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlor-benzen, ioxynyl, oxamyl a quinoxyfen (chinoxyfen). Směrnice Komise 2007/57/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro dithiokarbamáty.
Směrnice Komise 2007/62/ES ze dne 4. října 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, pethoxamid, pyrimethanil a rimsulfuron.
Směrnice Komise 2007/73/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraklostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin.
Směrnice Komise 2008/17/ES ze dne 19. února 2008, kterou se mění určité přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetát, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chloropyrifos, klofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoát, dithiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerát, glyfosát, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrin, metalaxyl-M, methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethalin, spiroxamin, thiacloprid, thiofanát-methyl a trifloxystrobin.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS. Nařízení Komise (ES) č. 178/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 za účelem vypracování přílohy I, jež obsahuje seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů.

3) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb. a vyhlášky č. 473/2006 Sb.

4) Nařízení Komise (ES) č. 178/2006.

5) Článek 3 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005.

1) Index „* " u jednotlivých hodnot MLR pesticidů znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti neboje nižší než mez stanovitelnosti.
Index „t" označuje dočasný MLR stanovený do 31.12. 2008 pro nezbytná použití podle nařízení 2076/2002/ES.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2007 Sb.

NÁZVY A DEFINICE REZIDUÍ PESTICIDŮ

CAS i)Název pesticiduMetabolity
zahrnuté do definice reziduí
pesticidů
Rezidua pesticidu
vyjádřena jako
(reziduální definice)
3100-04-71-methylcyclopropene-1-methylcyclopropene
106-93-41,2-dibromoethane-1,2-dibromoethane
107-06-21,2-dichloroethane-1,2-dichloroethane
93-76-52,4,5-T-2,4,5-T
94-75-72,4-DesteryΣ 2,4-D a jeho esterů,
vyjádřena jako 2,4-D
94-82-62,4-DB-2,4-DB
2008-58-42,6-dichlorbenzamidemetabolit dichlobenilu2,6-dichlorbenzamide
71751-41-2abamectinavermectin B1a, avermectin B1b
a delta 8,9-izomeru avermectinu B1a
Σ avermectinu B1a a B1b
a delta 8,9-izomeru
avermectinu B1a
30560-19-1acephate-acephate
135410-20-7acetamipridrostlinné produkty-acetamiprid
živočišní produktyIM-2-1
(N-desmethyl
-acetamiprid)
acetamiprid a IM-2-1 metabolit
34256-82-1acetochlorEMA, HEMAΣ acetochloru, metabolitů
EMA a HEMA, vyjádřena
jako acetochlor
135158-54-2acibenzolar-S-methyl-acibenzolar-S-methyl
15972-60-8alachlor-alachlor
116-6-3aldicarbaldicarb sulfoxid a sulfonΣ aldicarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako aldicarb
39-00-2aldrin-viz dieldrin
67375-30-8alpha-cypermethrinviz Cypermethrin
120923-37-7amidosulfuron-amidosulfuron
33089-61-1amitrazvšechny metabolity
obsahující 2,4- dimethylanilinovou
skupinu
Σ amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřena jako amitraz
61-82-5amitrole-amitrole
140-57-8aramite-aramite
3337-71-1asulam-asulam
1912-24-9atrazine-atrazine
120162-55-2azimsulfuron-azimsulfuron
2642-71-9azinphos-ethyl-azinphos-ethyl
86-50-0azinphos-methyl-azinphos-methyl
41083-11-08azocyclotin-viz cyhexatin
131860-33-8azoxystrobin-azoxystrobin
101-27-9barban-barban
71626-11-4benalaxylrostlinné produktyΣ směsi izomerů benalaxylů, včetně benalaxylu-M
živočišní produktybenalaxyl
113614-08-7beflubutamid-beflubutamid
8256-54-1benfuracarb-benfuracarb
17804-35-2benomylviz carbendazim
25057-89-0bentazonerostlinné produkty6- a 8-hydroxybenta zoneΣ bentazonu a jeho konjugátů 6- a 8-hydroxy-bentazonu, vyjádřena jako bentazone
živočišné produktybentazone
68359-37-5beta-cyfluthrin-viz cyfluthrin
149877-41-8bifenazate-bifenazate
42576-02-3bifenox-bifenox
82657-04-3bifenthrin-bifenthrin
485-31-4binapacryl-binapacryl
70585-36-3bitertanol-bitertanol
4824-78-6bromophos-ethyl-bromophos-ethyl
18181-80-1bromopropylate-bromopropylate
1689-84-5bromoxynilestery bromoxiluΣ bromoxynilu včetně jeho esterů, vyjádřena jako bromoxynil
69327-76-0buprofezin-buprofezin
8001-35-2camphechlor (toxaphene)rostlinné produktycamphechlor (toxaphene)
rostlinné produkty - obilovinycamphechlor (chlorovaný camphen s 67 - 69% chlóru)
živočišné produkty kongenery P26, P50, P62Σ kongenerů P26, P50, P62
2425-06-1captafol-captafol
133-06-2captanrostlinné produkty - obiloviny
a ostatní bez označení (viz níže)
captan
rostlinné produkty -s označením
„a“ v příloze č.2
Σ captanu a folpetu
63-25-2carbaryl-carbaryl
10605-21-7carbendazimrostlinné produktyΣ obsahu carbendazimu a benomylu, vyjádřena jako carbendazim
živočišné produktyΣ obsahu carbendazimu a thiophanate-methylu, vyjádřena jako carbendazim
1563-66-2carbofuran3-hydroxycarbofuranΣ carbofuranu a 3 -hydroxycarbofuranu, vyjádřena jako carbofuran
55285-14-8carbosulfan-carbosulfan
5234-68-4carboxincarboxin sulfoxide, carboxin sulfoneΣ carboxinu a jeho metabolitů, vyjádřena jako carboxin
128621-72-7carfentrazone-ethylcarfentrazone-ethyl-chlorpropionová
kyselina, 3-hydroxymethyl-
carfentrazone-ethyl
-chlorpropionová kyselina,
3-demethyl- carfentrazone-ethyl
-chlorpropionová kyselina
Σ carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl chlorpropionové kyseliny, 3-hydroxymethyl-carfentrazone-ethyl chlorpropionové kyseliny a 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny, vyjádřena jako carfentrazone-ethyl
15263-53-3cartapcartap
142891-20-1cinidon-ethylcinidon-ethyl (Σ Z a E izomerů)
74115-24-5clofentezinerostlinné produktyclofentezine
rostlinné produkty -obilovinyvšechny metabolity
obsahující 2-chlorbenzoylovou
skupinu
Σ všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu, vyjádřena jako clofentezine
81777-89-1clomazone-clomazone
1702-17-6clopyralid-clopyralid
210880-92-5clothianidin-clothianidin
120116-88-3cyazofamide-cyazofamide
113136-77-9cyclanilide-cyclanilide
101205-02-1cycloxydim-cycloxydim
68359-37-5cyfluthrin-X jiných směsí izomérů cyfluthrinu, vyjádřena jako cyfluthrin
122008-85-9cyhalofop-butylvolné kyseliny cyhalofop-butyluΣ cyhalofop-butylu a jeho volných kyselin, vyjádřena jako cyhalofop-butyl
13121-70-5cyhexatin-Σ azocyclotinu a cyhexatinu, vyjádřena jako cyhexatin
57966-95-7cymoxanil-cymoxanil
52315-07-8Cypermethrin-Cypermethrin (Σ izomerů)
94361-06-5cyproconazole-cyproconazole
121552-61-2cyprodinilrostlinné produkty-cyprodinil
živočišné produktyCGA 304075Σ cyprodinilu a CGA 304075 (volný a konjugovaný), vyjádřena jako cyprodinil
66215-27-8cyromazine-cyromazine
1596-84-5daminozide1,1 -dimethylhydrazinΣ daminozidu a 1,1-dimethylhydrazin, vyjádřena jako daminozide
533-74-4dazometmethylisothiocyanateΣ dazometu a methylisothiocyanate, vyjádřena jako methylisothiocyanate
50-29-3DDTp,p'-DDE a p,p'-DDDΣ p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE a p,p'-DDD
52918-63-5deltamethrin-deltamethrin (cis-deltamethrin)
919-86-8demeton-S-methylviz oxydemeton-methyl
17040-19-6demeton- S-methyl sulphoneviz oxydemeton-methyl
13684-56-5desmedipham-desmedipham
2303-16-4di-allate-di-allate
333-41-5diazinon-diazinon
1918-00-9dicamba-dicamba
115-32-2dicofol-dicofol (Σ o,p'a p,p' izomerů)
60-57-1dieldrin-Σ aldrinu a dieldrinu, vyjádřena jako dieldrin
119446-68-3difenoconazole-difenoconazole
35367-38-5diflubenzuron-diflubenzuron
83164-33-4diflufenican-diflufenican
1194-65-6dichlobenilmetabolit 2,6-dichlorbenzamide
viz 2,6-dichlorbenzamide
dichlobenil
37764-25-3dichlormid-dichlormid
7547-66-2dichlorprop-dichlorprop
15165-67-0dichlorprop-Pviz dichlorprop
62-73-7dichlorvos-dichlorvos
50563-36-5dimethachlor-dimethachlor
87674-68-8dimethenamid-dimethenamid
163515-14-8dimethenamid-P-dimethenamid-P (Σ izomerů)
55290-64-7dimethipin-dimethipin
60-51-5dimethoateomethoateΣ dimethoate a omethoate, vyjádřena jako dimethoate
110488-70-5dimethomorph-dimethomorph (Σ E a Z izomerů)
149961-52-4dimoxystrobinrostlinné produktydimoxystrobin
živočišné produkty505M09, 505M76Σ dimoxystrobin a metabolity 505M09 a 505M76, vyjádřena jako dimoxystrobin
131-72-6dinocapdinitrooktylfenolyΣ izomerů dinocapu a příslušných dinitrooktylfenolů, vyjádřena jako dinocap
88-85-7dinoseb-dinoseb
1420-07-1dinoterb-dinoterb
78-34-2dioxathion-dioxathion (Σ cis a trans izomerů)
122-39-4diphenylamine-diphenylamine
2764-72-9diquat-diquat
298-04-4disulfotondisulfoton-sulfoxid, disulfoton-sulfonΣ disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřena jako disulfoton
3347-22-6dithianon-dithianon
534-52-6DNOC-DNOC
2439-10-3dodine-dodine
115-29-7endosulfanendosulfan-sulfateΣ Σ- a ß-izoméry endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjádřena jako endosulfan
77-20-8endrin-endrin
106325-08-0epoxiconazole-epoxiconazole
66230-04-4esfenvalerate-viz fenvalerate
16672-87-0ethephon-ethephon
563-12-2ethion-ethion
26225-79-6ethofumesate2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2
-oxobenzofuran-5-yl methane
sulfonate
Σ ethofumesate a metabolitu 2,3 -dihydro-3,3-dimethyl-2-oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate, vyjádřena jako ethofumesate
126801-58-9ethoxysulfuron-ethoxysulfuron
72-56-0ethylan iii)-ethylan
756-221-8ethylenoxide2-chloroethanolΣ ethylenoxide a metabolitu 2-chlorethanolu, vyjádřena jako ethylenoxide
80844-07-1etofenprox-etofenprox
153233-91-1etoxazole-etoxazole
131807-57-3famoxadone-famoxadone
161326-34-7fenamidone-fenamidone
22224-92-6fenamiphosfenamiphos sulfoxid a sulfonΣ fenamiphosu, jeho metabolitů sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako fenamiphos
60168-88-9fenarimol-fenarimol
120928-09-8fenazaquin-fenazaquin
13356-08-6fenbutatin oxide-fenbutatin oxide
126833-17-8fenhexamid-fenhexamid
299-84-3fenchlorphosfenchlorphos-oxonΣ fenchlorphosu a metabolitu fenchlorphos-oxonu, vyjádřena jako fenchlorphos
122-14-5fenitrothion-fenitrothion
71283-80-2fenoxaprop-P-ethyl6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-onΣ fenoxaprop-P-ethylu a metabolit 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-onu, vyjádřena jako fenoxaprop-P-ethyl
72490-01-8fenoxycarb-fenoxycarb
67306-00-7fenpropidin-fenpropidin
67564-91-4fenpropimorphrostlinné produktyfenpropimorph
živočišné produktyfenpropimorph
karboxylová kyselina
fenpropimorph karboxylová kyselina, vyjádřena jako fenpropimorph
134098-61-6fenpyroximate-fenpyroximate
668-34-8fentin iv)-fentin, vyjádřena jako trifenylcín kation
900-95-8fentin acetateviz fentin
76-87-9fentin hydroxideviz fentin
55-38-9fenthionkyslíkový analog,
jeho sulfoxidy a sulfony
Σ fenthionu, jeho kyslíkatého analogu, jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřena jako fenthion
51630-58-1fenvalerate-Σ fenvalerate a esfenvalerate (Σ RR a SS izomerů a Σ RS a SR izomerů)
120068-37-3fipronilMB 46136Σ fipronilu a MB 46136, vyjádřena jako fipronil
104040-78-0flazasulfuron-flazasulfuron
145701-23-1florasulam-florasulam
79241-46-6fluazifop-P-butylfluazifopfluazifop-P-butyl
79622-59-6fluazinam-fluazinam
70124-77-5flucythrinate-flucythrinate (Σ izomerů)
131341-86-1fludioxonil-fludioxonil
142459-58-3flufenacetvšechny metabolity obsahující
N-fluorofenyl-N-isopropylovou
skupinu
Σ všech metabolitů obsahujících N-fluorofenyl-N-isopropylovou skupinu, vyjádřena jako flufenacet
101463-69-8flufenoxuron-flufenoxuron
103361-09-7flumioxazine-flumioxazine
193740-76-0fluoxastrobin-fluoxastrobin (Σ E- a Z-izomerů)
144740-54-5flupyrsulfuron-methyl-flupyrsulfuron-methyl
136426-54-5fluquinconazole-floquinconazole
61213-25-0flurochloridone-flurochloridone
69377-81-7fluroxypyr-fluroxypyr
96525-23-4flurtamone-flurtamone
85509-19-9flusilazole-flusilazole
76674-21-0flutriafol-flutriafol
133-07-3folpetrostlinné produkty
- obiloviny a ostatní
bez označení (viz níže)
folpet
rostlinné produkty -
s označením „a“ v příloze č.2
Σ folpetu a captanu
173159-57-4foramsulfuron-foramsulfuron
2540-82-1formothion-formothion
39148-24-8fosetyl-Al-fosetyl-Al
7803-51-2fosforovodík (phosphine)-fosforovodík, fosfidy, vyjádřena jako fosforovodík
98886-44-3fosthiazate-fosthiazate
3878-19-1fuberidazole-fuberidazole
65907-30-4furathiocarb-furathiocarb
53369-07-6glufosinate-glufosinate
1071-83-6glyphosate-glyphosate
115044-19-4guazatine-acetate-guazatine-acetate
72619-32-0haloxyfop-methylestery a konjugátyΣ haloxyfop-methylu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřena jako haloxyfop-methyl
60873HCH-Σ Σ-HCH a ß-HCH, vyjádřena jako HCH (s výjimkou Σ-izomérů)
76-44-8heptachlorheptachlor-epoxidΣ heptachloru a heptachlor-epoxidu, vyjádřena jako heptachlor
79983-71-4hexaconazole-hexaconazole
118-74-1hexachlorobenzene-hexachlorobenzene
78587-05-0hexythiazox-hexythiazox
10004-44-1hymexazol-hymexazol
2439-01-2chinomethionat-chinomethionat
103-17-3chlorbenside-chlorbenside
1967-16-4chlorbufam-chlorbufam
rostlinné produktychlordane (Σ cis- a trans-izomerů)
živočišné produktyoxychlordaneΣ cis- a trans- chlordanu a oxychlordanu, vyjádřena jako chlordane
122453-73-0chlorfenapyr-chlorfenapyr
80-33-1chlorfenson-chlorfenson
470-90-6chlorfenvinphos-chlorfenvinphos (Σ E- a Z-izomerů)
1698-60-8chloridazon-chloridazon
7003-89-6chlormequat-chlormequat
510-15-6chlorobenzilate-chlorobenzilate
1897-45-6chlorothalonil-chlorothalonil
15545-48-9chlorotoluron-chlorotoluron
1982-47-4chloroxuron-chloroxuron
101-21-3chlorprophamrostlinné produkty3-chloranilinΣ chlorprophamu a 3-chloranilinu, vyjádřena jako chlorpropham
bramborychlorpropham
živočišné produkty4-HSAΣ chlorprophamu a 4´-hydroxychlorpropham-O-sulfonová kyselina (4-HSA), vyjádřena jako chlorpropham
2921-88-2chlorpyrifos-chlorpyrifos
5598-13-0chlorpyrifos-methyl-chlorpyrifos-methyl
64902-72-3chlorsulfuron-chlorsulfuron
84332-86-5chlozolinate-chlozolinate
35554-44-0imazalil-imazalil
114311-32-9imazamox-imazamox
122548-33-8imazosulfuron-imazosulfuron
138261-41-3imidaclopridvšechny metabolity,
obsahující kys. 6-chlornikotinovou
imidacloprid
144171-61-9indoxacarb-Σ DPX-KN128 + IN-KN127 (součet S- a R-izomerů), vyjádřena jako indoxacarb
144550-36-7iodosulfuron-methyl, sodium salt-iodosulfuron-methyl s obsahem solí, vyjádřena jako iodosulfuron-methyl
1689-83-4ioxynil-ioxynil včetně jeho esterů, vyjádřena jako ioxynil
36734-19-7iprodione-iprodione
140923-17-7iprovalicarb-iprovalicarb
34123-59-6isoproturon-isoproturon
141112-29-0isoxaflutoleRPA 202248,
RPA 203328
Σ isoxaflutole, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřena jako isoxaflutole
143390-89-0kresoxim-methylrostlinné produktyΣ metabolitu 490M1 a 490M9, vyjádřena jako kresoxim-methyl
živočišné produkty -pro maso, játra, tuk a ledviny490M1
pro mléko490M9
77501-63-4lactofenPPG 1576, PPG 947,
PPG 847, PPG 2053
Σ lactofenu a PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 vyjádřena jako lactofen
91465-08-6lambda-cyhalothrin-lambda-cyhalothrin
2164-08-1lenacil-lenacil
60873lindane-lindane
330-55-2linuron-linuron
121-75-5malathionmalaoxonΣ malathionu a malaoxonu, vyjádřena jako malathion
10071-13-3maleic hydraziderostlinné produktymaleic hydrazide
živočišné produkty
živočišné produkty
- mléko a mléčné výrobky
Σ maleic hydrazide a jeho konjugátů, vyjádřena jako maleic hydrazide
8018-01-7mancozebviz dithiokarbamáty
374726-62-2mandipropamid-mandipropamid
12427-38-2manebviz dithiokarbamáty
26544-20-7MCPAsoli, estery a konjugáty
MCPA, MCPB
Σ MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a kojugátů, vyjádřena jako MCPA
94-81-5MCPBsoli, estery a konjugáty
MCPA, MCPB
2595-54-2mecarbam-mecarbam
7085-19-0mecoprop-Σ mecopropu-P a mecopropu, vyjádřena jako mecoprop
16484-77-8mecoprop-Pviz mecoprop
-měď-měď pocházející ze všech sloučenin obsahujících měď
135590-91-9mefenpyr-diethylmefenpyrΣ mefenpyru a mefenpyr-diethylu, vyjádřena jako mefenpyr-diethyl
110235-47-7mepanipyrim2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)
-6-ethylpyrimidin
Σ mepanipyrim a 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidinu, vyjádřena jako mepanipyrim
208465-21-8mesosulfuron-mesosulfuron-methyl, vyjádřena jako mesosulfuron
-mesosulfuron-methyl-viz mesosulfuron
104206-82-8mesotrioneMNBAΣ mesotrione a metabolitu MNBA, vyjádřena jako mesotrione
57837-19-1metalaxyl-metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (Σ izomerů)
70630-17-0metalaxyl-M-viz metalaxyl
41394-05-2metamitrondesaminometamitronΣ metamitronu a desaminometamitronu
67129-08-2metazachlor-metazachlor
125116-23-6metconazole-metconazole (cis- a trans-isoméry)
23576-23-0methacrifos-methacrifos
10265-92-6methamidophos-methamidophos
950-37-8methidathion-methidathion
2032-65-7methiocarbmethiocarb sulfoxide
a sulfone
Σ methiocarbu a methiocarb sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako methiocarb
16752-77-5methomyl-Σ methomylu a thiodicarbu, vyjádřena jako methomyl
161050-58-4methoxyfenozide-methoxyfenozide
72-43-5methoxychlor-methoxychlor
9006-42-2metiramviz dithiokarbamáty
139528-85-1metosulam-metosulam
21087-64-9metribuzin-metribuzin
74223-64-6metsulfuron-methyl-metsulfuron-methyl
26718-65-0mevinphos-mevinphos (Σ cis a trans izomerů)
-51596-10-251596-11-3mibemectin - jako směs účinných látek:milbemycin A3milbemycin A4-Σ MA4 a 8,9Z-M4, vyjádřena jako milbemectin
2212-661-0molinate-molinate
6923-22-4monocrotophos-monocrotophos
1746-81-2monolinuron-monolinuron
88671-89-0myclobutanilrostlinné produktymyclobutanil
živočišné produktyRH 9090RH 9090, vyjádřena jako myclobutanil
15299-99-7napropamide-napropamide
111991-09-4nicosulfuronADMP, ASDMΣ nicosulfuronu, ADMP a ASDM, vyjádřena jako nicosulfuron
111991-09-4nicosulfuron v)-nicosulfuron
1836-75-5nitrofen-nitrofen
1113-02-6omethoate-viz dimethoate
39807-15-3oxadiargyl-oxadiargyl
19666-30-9oxadiazon-oxadiazon
23135-22-0oxamyl-oxamyl
144657-06-9oxasulfuron-oxasulfuron
301-12-2oxydemeton-methyldemethon-S-methylsulfonΣ oxydemethon-methylu a demethon-S-methylsulfonu, vyjádřena jako oxydemethon-methyl
42874-03-3oxyfluorfenamino-oxyfluorfen
a acetamido-oxyfluorfen
Σ oxyfluorfenu,amino-oxyfluorfenu a acetamido-oxyfluorfenu, vyjádřena jako oxyfluorfen
4685-14-7paraquat-paraquat
56-38-2parathion-parathion
298-00-0parathion-methylparaoxon-methylΣ parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjádřena jako parathion-methyl
66246-88-6penconazole-penconazole
66063-05-6pencycuron-pencycuron
40487-42-1pendimethalin-pendimethalin
52645-53-1permethrin-permethrin (Σ izomerů)
106700-29-2pethoxamid-pethoxamid
13684-63-4phenmediphamrostlinné produktyphenmedipham
živočišné produktymethyl-N-(3-hydroxyfenyl)karbamát MHPC, vyjádřena jako phenmedipham
298-02-2phoratekyslíkový analog phoratu,
sulfoxidy a sulfony phoratu
a jeho kyslíkového analogu
Σ phoratu, jeho kyslíkového analogu, jeho sulfoxidů a sulfonů, vyjádřena jako phorate
2310-17-0phosalone-phosalone
732-11-6phosmet-phosmet
13171-21-6phosphamidon-phosphamidon
14816-18-3phoxim-phoxim
1918-02-1picloram-picloram
137641-05-5picolinafen-picolinafen
117428-22-5picoxystrobin-picoxystrobin
243973-20-8pinoxadenmetabolite NOA 407854 (M2)metabolite NOA 407854 (M2)
51-03-6piperonyl butoxide-piperonyl butoxide
23103-98-2pirimicarbdesmethyl-pirimicarbΣ pirimicarbu a desmethyl-pirimicarb, vyjádřena jako pirimicarb
29232-93-7pirimiphos-methyl-pirimiphos-methyl
32809-16-8procymidone-procymidone
41198-08-7profenofos-profenofos
88805-35-0prohexadionesoliΣ prohexadionu a jeho soli, vyjádřena jako prohexadione
67747-09-5prochlorazvšechny metabolity obsahující
2,4,6-trichlorfenolovou skupinu
Σ prochlorazu a všech metabolitů obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřena jako prochloraz
1918-16-7propachloroxalinic derivát propachloruoxalinic derivát propachloru, vyjádřena jako propachlor
24579-73-5propamocarbsoliΣ propamocarbu a jeho solí, vyjádřena jako propamocarb hydrochloride
111479-05-1propaquizafop-propaquizafop
2312-35-8propargite-propargite
60207-90-1propiconazole-propiconazole
12071-83-9propineb vi)-propineb (vyjádřený jako propylendiamid)
114-26-1propoxur-propoxur
181274-15-7propoxycarbazone2-hydroxypropoxycarbazoneΣ propoxycarbazone, jeho solí a 2-hydroxypropoxycarbazone, vyjádřena jako propoxycarbazone
23950-58-5propyzamiderostlinné produktypropyzamide
živočišné produktyvšechny metabolity
obsahující 3,5-dichlor-benzoovou
kyselinu
Σ propyzamide a všech metabolitů obsahujících 3,5-dichlorbenzoovou kyselinu, vyjádřena jako propyzamide
189278-12-4proquinazid-proquinazid
52888-80-9prosulfocarb-prosulfocarb
94125-34-5prosulfuron-prosulfuron
178928-70-6prothioconazolerostlinné produktyJAU 6476-desthioprothioconazole-desthio (JAU 6476-desthio)
živočišné produktyJAU 6476-desthio (M04, SXX 0665)
123312-89-0pymetrozine-pymetrozine
175013-18-0pyraclostrobin-pyraclostrobin
129630-19-9pyraflufenethyl-pyraflufenethyl
13457-18-6pyrazophos-parazophos
8003-34-7pyrethriny-Σ pyrethrinů I a II
96489-71-3pyridaben-pyridaben
55512-33-9pyridateCL 9673 a jeho hydrolyzované
konjugáty
Σ pyridate, jeho produktu hydrolýzy CL 9673 a hydrolyzovaných konjugátů CL 9673, vyjádřena jako pyridate
53112-28-0pyrimethanil-pyrimethanil
13593-03-8quinalphos-quinalphos
90717-03-6quinmerac-quinmerac
124495-18-7quinoxyfen-quinoxyfen
82-68-8quintozenerostlinné produktypenta-chloranilinuΣ quintozene a pentachloranilinu, vyjádřena jako quintozene
živočišné produktyquintozene
100646-51-3quizalofop-P-ethyl-quizalofop-P-ethyl
119738-06-6quizalofop-P-tefuryl-quizalofop-P-tefuryl
10453-86-8resmethrin-resmethrin (Σ izomerů)
122931-48-0rimsulfuron-rimsulfuron
175217-20-6silthiofam-silthiofam
7704-34-9síra-síra ze všech sloučenin obsahujících síru
-sloučeniny rtutiΣ rtuťnatých sloučenin, vyjádřena jako rtuť
51218-45-2s-metolachlor-s-metolachlor
18134-30-8spiroxaminerostlinné produktyspiroxamine
živočišné produktykys. karboxylováspiroxamine-karboxylová kyselina, vyjádřena jako spiroxamine
141776-32-1sulfosulfuron-sulfosulfuron
107534-96-3tebuconazole-tebuconazole
117-18-0tecnazene-tecnazene
107-49-3TEEP-TEEP
83121-18-0teflubenzuron-teflubenzuron
5915-41-3terbuthylazine-terbuthylazine
112281-77-3tetraconazole-tetraconazole
148-79-8thiabendazolerostlinné produktythiabendazole
živočišné produkty5-hydroxy-thiabendazoleΣ thiabendazolu a 5-hydroxy-thiabendazolu
11198-49thiacloprid-thiacloprid
153719-23-4thiamethoxamCGA 322704Σ thiamethoxamu a metabolitu CGA 322704, vyjádřena jako thiamethoxam
79277-27-3thifensulfuron-methyl-thifensulfuron-methyl
59669-26-0thiodicarbviz methomyl
23564-05-8thiophanate-methylrostlinné produktythiophanate-methyl
živočišné produktyviz carbendazim
137-26-8thiram4)-thiram
57018-04-9tolclofos-methyl-tolclofos-methyl
731-27-1tolylfluanidrostlinné produktyΣ tolyfluanidu a dimethylamonisulfotoluidu, vyjádřena jako tolyfluanid tolyfluanid analyzovaný jako dimethylaminosulfotoluidid, a vyjádřena jako tolyfluanid
živočišné produkty
87820-88-0tralkoxydim-tralkoxydim
43121-43-3triadimefon-Σ triadimefonu a triadimenolu
55129-65-3triadimenol-viz triadimefon
2303-17-5tri-allate-tri-allate
82097-50-5triasulfuron-triasulfuron
24017-47-8triazophos-triazophos
72459-58-6triazoxide-triazoxide
101200-48-0tribenuron-methyl-tribenuron-methyl
81412-43-3tridemorph-tridemorph
141517-21-7trifloxystrobin-trifloxystrobin
99387-89-0triflumizoleFM-6-1Σ triflumizole a jeho metabolit FM-6-1, vyjádřena jako triflumizole
64628-44-0triflumuron-triflumuron
1582-09-8trifluralin-trifluralin
126535-15-7triflusulfuron-methyl-triflusulfuron-methyl
26644-46-2triforme-triforine
52-68-6trichlorfon-trichlorfon
-trimethylsulfoniový kationmetabolit glyphosatetrimethylsulfoniový kation
95266-40-3trinexapac-ethyl-trinexapac
131983-72-7triticonazole-triticonazole
142969-14-5tritosulfuronrostlinné produktyAMTTΣ tritosulfuron a AMTT, vyjádřena jako tritosulfuron
živočišné produktytritosulfuron
2275-23-2vamidothionvamidithion sulfoxide a sulfoneΣ vamidithionu a vamidithion sulfoxidu a sulfonu, vyjádřena jako vamidithion
50471-44-8vinclozolinvšechny metabolity obsahující
3,5-dichloranilinovou skupinu
vinclozolin
52315-07-8zeta-cypermethrinviz cypermethrin
137-30-4ziram4)-ziram
156052-68-5zoxamide-zoxamide
490M12-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl] acetic acid
490M92-[2-(4-hydroxy-2-methylphenoxymethyl)phenyl]-2-methoxy-imino-acetic acid
505M09([E-o-(5-hydroxycarbonyl-2-methyl)phenoxymethyl]-2-methoxyimino-N-methylphenyl acetamide)
505M76((2E)-2-{2-[(5-carboxy-4-hydroxy-2-methylphenoxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamide)
ADMP2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine
AMTT2-amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
(635M04)
ASDM2-sulfamoyl-N,N-dimethyl-nicotamide
CGA 322704N-(2-chloro-thiazol-5-yl-methyl)-N'-methyl-N' '-nitroguanidine
CGA 3040754-(4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl-amino)-phenol
CL 96736-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin
DPX-KN128(S)-7-chloro-3-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxy-phenyl)-carbamoyl]-2,5-
dihydro-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid methyl ester (S-enantiomer tj. indoxacarb)
EMA2-ethyl-6-methylanilin
FM-6-1N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine)
HEMA2-(1-hydroxyethyl)-6-methylanilin
IN-KN127R-enantiomer indoxacarbu
JAU 64762-[2-(1-chlorocyklopropyl)-3-(2-chlorofenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
(M04, SXX 0665)3H-1,2,4-triazol-3-thione
MB 461365-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl)-3cyano-4-trifluoromethylsulfonylpyrazole
NOA 4078548-(2,6-Diethyl-4-methyl-phenyl)-tetrahydro-pyrazolo[1,2-d] [1,4,5]oxadiazepine-7,9-dione
P262-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
P502-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
P622,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane
PPG 15761-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-aminobenzoate
PPG 9471-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
PPG 8475-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
PPG 20532-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
RPA 2022482-cykloprapylkarbonyl-3-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylfenyl)-3-oxopropanenitril
RPA 2033282-methylsulfonyl-4-trifluoromethyl benzoová kyselina
RH 9090alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlorfenyl)- 1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile

Vysvětlivky:

i) identifikační číslo „Chemical Abstracts Service“.

ii) Maximální limity reziduí vyjádřené jako CS2 mohou pocházet z různých dithiokarbamátů, a proto neodrážejí žádnou jednotlivou správnou zemědělskou praxi. Proto není vhodné používat tyto maximální limity reziduí ke kontrole souladu se správnou zemědělskou praxí.

iii) 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane (Perthane).

iv) Fentin vyjádřen jako triphenyltin cation (tj. fentin s vyloučením anorganického tri-, di- a mono-phenyltinu).

v) Technický nicosulfuron odpovídající FAO specifikaci 709/TC (Květen 2006).

vi) Protože všechny dithiokarbamáty nakonec vedou k reziduu CS2, není všeobecně možné je rozlišovat. Dostupné jsou však samostatné metody na zjištění reziduí propinebu, ziramu a thiramu. Tyto metody by se měly používat případ od případu tehdy, pokud se vyžaduje konkrétní určení množství propinebu, ziramu a/nebo thiramu.

1) Identifikační číslo - Chemical Abstracts Service.

2) technický nicosulfuron odpovídající FAO specifikaci 709/TC (květen 2006).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2008 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU

Název pesticidu Potravina rostlinného původu MLRi)
(mg/kg)
Poznámkyii)/Doba
platnosti MLR
1-methylcyclopropen čaj 0,02* p
chmel 0,02* p
olejnatá semena 0,02* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
1,2-dibromoethane čaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
1,2-dichloroethane čaj 0,02*
chmel 0,02*
olejnatá semena 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
2,4,5-T všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
2,4-D citrusové plody 1
čaj 0,1*
chmel 0,1*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
2,4-DB čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
2,6-dichlorbenzamid angrešt 0,05
hrozny stolní a moštové 0,05
jádrové ovoce 0,05
maliny 0,05
peckové ovoce 0,05
rybíz (červený, bílý a černý) 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
abamectin čaj 0,02*
čerstvé bylinky 1
chmel 0,05
jahody (kromě lesních) 0,1
lilek 0,02
maliny 0,1
olejnatá semena 0,02*
ostružiny 0,1
papája 0,05
paprika zeleninová 0,05
rajčata 0,02
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 0,1
tykvovité s jedlou slupkou 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
acephate čaj 0,05*
chmel 0,05*
olejnatá semena ostatní 0,05*
sójové boby 0,3 od 15.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
acetamiprid bavlníková semena 0,02 p
broskve 0,1 p
citrusové plody 1 p
čaj 0,1* p
endivie 5 od 15.6.08
chmel 0,1* p
jádrové ovoce 0,1 p do 14.6.08
jádrové ovoce 1 p od 15.6.08
kapusta růžičková 0,05 od 15.9.08
lilek 0,1 p
listy a výhonky druhu Brassica spp. 5 od 15.9.08
meruňky 0,1 p
paprika zeleninová 0,3 p
petrželová nať 5
polníček 5
rajčata 0,1 p
roketa setá (ruccola) 5 od 15.9.08
salát hlávkový 5
švestky 0,02 p
třešně, višně 0,2 p
tykvovité s jedlou slupkou 0,3 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
acetochlor kukuřice 0,02
mák 0,05
slunečnicové semeno 1
slunečnicový olej 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
acibenzolar-S-methyl banány 0,1p
čaj 0,05* p
čerstvé bylinky 0,3 p od 15.9.08
chmel 0,05* p
lískové ořechy 0,1* p
mango 0,5 p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,05* p
rajčata 1 p
špenát 0,3 p od 15.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
alachlor sójové boby 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
aldicarb cibulová zelenina 0,05
čaj 0,05*
chmel 0,05*
olejnatá semena 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
aldrin viz dieldrin
alpha-cypermethrin viz cypermethrin
amidosulfůron všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
amitraz bavlníková semena 1
čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
amitrole čaj 0,02*
chmel 0,02*
obiloviny 0,01*
olejnatá semena 0,02*
olivy na olej 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
aramite čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
asulam všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
atrazine čaj 0,1*
chmel 0,1*
kukuřice cukrová 0,1
obiloviny 0,1 t do 1.6.09
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
azimsulfůron čaj 0,1*
chmel 0,1*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
azinphos-ethyl čaj 0,05*
chmel 0,05*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
azinphos-methyl angrešt 0,5t do 18.9.08
bavlníková semena 0,2
čaj 0,1*
chmel 0,1*
jahody (kromě lesních) 0,5 t do 18.9.08
jádrové ovoce 0,5 t do 18.9.08
klikva 0,1
obiloviny 0,05*
okurky salátové 0,2
ořechy ze stromů 0,5
ovoce z keřů 0,5 t do 18.9.08
peckové ovoce 0,5 t do 18.9.08
rybíz (červený, bílý a černý) 0,5 t do 18.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
azocyclotin viz azocyclotin
azoxystrobin artyčoky 1
banány 2
celer bulvový 0,3
celer řapíkatý 5
cibule jarní 2
citrusové plody 1
čaj 0,1*
čekanka salátová 0,2
černý kořen 0,2
čerstvé bylinky 3
fazolové lusky 1
fazolové semena (vyluštěná) 0,2
fenykl sladký 5
hrachové lusky 0,5
hrachová zrna (vyluštěná) 0,2
hrozny stolní a moštové 2
chmel 20
jahody (kromě lesních) 2
ječmen 0,3
kedlubny 0,2
křen 0,2
košťálová zelenina vytvářející hlávky 0,3
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,5
košťálová zelenina listová 5
kozí brada 0,2
luštěniny (suché) 0,1
mango 0,2
maliny 3
mrkev 0,2
ořechy ze stromů 0,1*
ostružiny 3
oves 0,3
pastinák 0,2
papája 0,2
petržel kořenová 0,2
plodová zelenina - lilkovité 2
pór 2
pšenice 0,3
rýže 5
ředkvička 0,2
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 3
semena řepky 0,5
sójové boby 0,5
tritikále 0,3
tykvovité s jedlou slupkou 1
tykvovité s nejedlou slupkou 0,5
žito 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
barban čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
beflubutamid pšenice 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
benalaxyl cibule kuchyňská 0,2
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,2
chmel 0,1*
lilek 0,2 do 14.9.08
lilek 0,5 od 15.9.08
melouny cukrové 0,1
melouny vodní 0,1
paprika zeleninová 0,2
rajčata 0,2 do 14.9.08
rajčata 0,5 od 15.9.08
salát hlávkový 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
benfuracarb čaj 0,1*
chmel 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
benomyl viz carbendazim
bentazone hrachové lusky 0,5
hrachová zrna (vyluštěná) 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
beta-cyfluthrin hořčičná semena 0,05
kapusta hlávková, zelí 0,2
květák 0,05
mák 0,05
semena řepky 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
bifenazate čaj 0,02* p
chmel 0,02* p
jahody (kromě lesních) 2 p
lilek 0,5 p
olejnatá semena 0,02* p
paprika zeleninová 2 p
rajčata 0,5 p
tykvovité s jedlou slupkou 0,3 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
bifenox všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
bifenthrin banány 0,1
citrusové plody 0,1
cukrovka 0,1
čaj 5
fazolové lusky 0,5
hrachové lusky 0,1
hrozny stolní a moštové 0,2
chmel 10
jádrové ovoce 0,3
jahody (kromě lesních) 0,5
ječmen 0,5
košťálová zelenina vytvářející hlávky 1
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,2
maliny 0,3
mango 0,3
olejnatá semena 0,1*
ostružiny 0,3
oves 0,5
papája 0,5
peckové ovoce 0,2
plodová zelenina - lilkovité 0,2
pšenice 0,5
rybíz (červený, bílý a černý) 0,5
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 2
tritikále 0,5
tykvovité s jedlou slupkou 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
binapacryl čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bitertanol banány 3
broskve 1
čaj 0,1*
chmel 0,1*
jádrové ovoce 2
meruňky 1
olejnatá semena 0,1*
ořechy ze stromů 0,1*
rajčata 3
švestky 2
třešně, višně 1
tykvovité s jedlou slupkou 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bromophos-ethyl čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bromopropylate citrusové plody 2 t do 31.12.08
čaj 0,1*
chmel 0,1*
olejnatá semena 0,1*
fazolové lusky 1 t do 31.12.08
hrozny stolní a moštové 2 t do 31.12.08
jádrové ovoce 2 t do 31.12.08
rajčata 1 t do 31.12.08
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
bromoxynil čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
kukuřice 0,1 p
olejnatá semena 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
buprofezin okurky salátové, okurky nakládačky 0,1
paprika zeleninová 0,1
rajčata 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
camphechlor obiloviny 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
captafol čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
captan angrešt 3 a
brambory 0,05
celer bulvový 0,1
celer řapíkatý 0,1
čaj 0,05*
endivie 2
fazolové lusky 2 a
fazolová semena (vyluštěná) 2 a
hrozny révy vinné stolní a moštové 0,02*
chmel 0,05*
jádrové ovoce 3 a
jahody (kromě lesních) 3 a
maliny 3 a
mandle 0,3
mango 2
melouny cukrové 0,1
meruňky 3
mrkev 0,1
ostružiny 3 a
paprika zeleninová 0,1
petrželová nať 0,1
pór 2
rajčata 2 a
rybíz (červený, bílý a černý) 3 a
švestky 1
špenát 0,1
třešně, višně 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
carbaryl čaj 0,1*
chmel 0,1*
olivy na olejiii)5
rajčata 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
carbendazim broskve 0,2
citrusové plody 0,5 od 15.9.08
čaj 0,1*
fazolové lusky 0,2
houby pěstované 1 od 15.9.08
hrachové lusky 0,2
hrozny moštové 0,5
hrozny stolní 0,3
chmel 0,1*
jádrové ovoce 0,2
ječmen 2
kapusta růžičková 0,5
lilek 0,5
mango 0,5 od 15.9.08
meruňky 0,2
obiloviny ostatní 0,01*
okra 2
papája 0,2
oves 2
pšenice 0,1
rajčata 0,5
švestky 0,5
sójové boby 0,2
třešně, višně 0,5
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
carbofuran citrusové plody 0,3
čaj 0,05*
chmel 0,05*
olejnatá semena 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
carbosulfan čaj 0,1*
chmel 1
mrkev 0,1
pastinák 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
carboxin semena řepky 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
carfentrazon-ethyl čaj 0,02* p
chmel 0,02* p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,02* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
cartap čaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cinidon-ethyl čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,1*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
clofentezine banány 2 od 15.9.08
citrusové plody 0,5
čaj 0,05*
hrozny moštové 1
chmel 0,05*
jádrové ovoce 0,5
jahody (kromě lesních) 2
ovoce z keřů ostatní 0,3
maliny 3
melouny cukrové 0,1
olejnatá semena 0,05*
ořechy ze stromů 0,05*
ostružiny 3
rajčata 0,3
rybíz (červený, bílý a černý) 0,5
švestky 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
clomazone všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
clopyralid cukrová řepa 1
hořčičné semeno 0,1
jádrové ovoce 0,02
jahody (kromě lesních) 0,1
ječmen 0,5
kukuřice 0,5
oves 0,5
peckové ovoce 0,02
pšenice 0,5
semena řepky 0,1
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
clothianidin cukrová řepa 0,01*
hořčičné semeno 0,01*
řepkové semeno 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
cyazofamide čaj 0,02* p
hrozny stolní a moštové 0,5 p
chmel 0,02* p
obiloviny 0,02* p
olejnatá semena 0,02 p
rajčata 0,2 p
tykvovité jedlá slupka 0,1 p
tykvovité nejedlá slupka 0,1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
cyclanilide bavlníková semena 0,2
čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cycloxydim košťálová zelenina 0,5
fazole 1
hrách 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyfluthrinvii)broskve 03
čaj 0,1*
košťálová zelenina vytvářející hlávky 0,2
hrozny stolní a moštové 0,3
chmel 20
jádrové ovoce 0,2
kapusta hlávková, zelí 0,1 od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející hlávky ostatní 0,2 od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,05
košťálová zelenina listová 0,3
kukuřice 0,05
lilek 0,1 od 15.9.08
lusková zelenina 0,05*
meruňky 0,3
okurky salátové 0,1
paprika zeleninová 0,3
rajčata 0,05
semena řepky 0,05
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 0,5 do 14.9.08
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 1 od 15.9.08
švestky 0,2
třešně, višně 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
cyhalofop-butyl čaj 0,05*
chmel 0,05*
olejnatá semena 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
cyhexatin citrusové plody 0,2
čaj 0,1*
fazolové lusky 0,5
hrozny moštové 0,3
hrušky 0,1
chmel 0,1*
jablka 0,2
ořechy ze stromů 0,1*
švestky 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cymoxanil cibule kuchyňská 0,1
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 2
tykvovité s jedlou slupkou 0,1
tykvovité s nejedlou slupkou 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cypermethrin artyčoky 2
bavlníková semena 0,2
bobulové a drobné ovoce ostatní 2
broskve 2
cibule kuchyňská 0,1
citrusové plody 2
čaj 0,5
čerstvé bylinky 2
česnek 0,1
fazolové lusky 0,5
košťálová zelenina vytvářející hlávky 0,5
houby volně rostoucí 1
hrachové lusky 0,5
hrozny stolní a moštové 0,5
chmel 30
chřest 0,1
jádrové ovoce 1
ječmen 0,2
ječmen 2 od 15.9.08
kedlubny 0,2
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,5
košťálová zelenina listová 1
lněné semeno 0,2
mák 0,2
meruňky 2
obiloviny 0,01* od 15.9.08
oves 0,2
oves 2 od 15.9.08
ovoce z keřů 0,5
plodová zelenina - lilkovité 0,5
pór 0,5
pšenice 2 od 15.9.08
semena řepky 0,2
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 2
sezamové semeno 0,2
švestky 1
slunečnicové semeno 0,2
šalotka 0,1
špenát a podobná zelenina (listy) 0,5
třešně, višně 1
tritikále 2 od 15.9.08
tykvovité s jedlou slupkou 0,2
tykvovité s nejedlou slupkou 0,2
žito 2 od 15.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyproconazole semena řepky 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyprodinil jádrové ovoce 1
ječmen 2
pšenice 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
cyromazine artyčoky 2
brambory 1
celer řapíkatý 2
cukety 1
čerstvé bylinky 15
fazolové lusky 5
houby pěstované 5
hrachové lusky 5
plodová zelenina - lilkovité 1
mangold (řapíky) 20 od 15.9.08
melouny cukrové 0,3
melouny vodní 0,3
mrkev 1
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 15
tykvovité s jedlou slupkou 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
daminozide čaj 0,1*
chmel 0,1*
olejnatá semena 0,05*
ořechy ze stromů 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
DDT čaj 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
deltamethriniv)angrešt 0,2
artyčoky 0,1
cibule kuchyňská 0,1
cibule jarní 0,1
čaj 5
čerstvé bylinky 0,5
česnek 0,1
košťálová zelenina vytvářející hlávky 0,1
hořčičné semeno 0,1
houby 0,05
hrozny stolní a moštové 0,2
chmel 5
jablka 0,2
jádrové ovoce ostatní 0,1
jahody (kromě lesních) 0,2
kiwi 0,2
kávové boby (nepražené) 2
košťálová zelenina vytvářející hlávky 0,1
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,1
lilek 0,3
košťálová zelenina listová 0,5
lusková zelenina 0,2
luštěniny (suché) 1
maliny 0,5
obiloviny 2
okra 0,3
olivy na olejiii)1
ostružiny 0,5
peckové ovoce ostatní 0,1
plodová zelenina - lilkovité ostatní 0,2
pór 0,2
rajčata 0,3
rybíz (červený, bílý a černý) 0,5
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 0,5
semena řepky 0,1
šalotka 0,1
špenát a podobná zelenina 0,5
třešně, višně 0,2
tykvovité s jedlou slupkou 0,2
tykvovité s nejedlou slupkou 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
demeton-S-methyl viz oxydemeton-methyl
demeton-S-methyl sulphone viz oxydemeton-methyl
desmedipham cukrová řepa 0,1
čaj 0,1* p
červená řepa 0,1
chmel 0,1* p
olejnatá semena 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
di-allate čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
diazinon ananas 03
cibule kuchyňská 0,05
čaj 0,02*
chmel 0,5
kapusta hlávková, zelí 0,5
kedlubna 0,2
klikva 0,2
kukuřice cukrová 0,02
paprika zeleninová 0,05
pekingské zelí 0,05
mandle 0,05
mrkev 0,2
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,02*
ředkvička 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dicamba všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
dicofol bavlníková semena 0,1
citrusové plody 2
čaj 20
hrozny moštové 2
chmel 50
olejnatá semena ostatní 0,05*
ořechy ze stromů 0,05*
rajčata 1
tykvovité s jedlou slupkou 0,2
tykvovité s nejedlou slupkou 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dieldrinvii)cuketa 0,05 od 15.9.08
čaj 0,02*
chmel 0,02*
olejnatá semena 0,02* m
pastinák 0,02 h
tykvovité s jedlou slupkou 0,02 do 14.9.08
tykvovité s jedlou slupkou ostatní 0,02 h od 15.9.08
tykvovité s nejedlou slupkou 0,03 h
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
difenoconazole celer bulvový 0^5
jádrové ovoce 0,02
pšenice 0,02
tritikále 0,02
žito 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
diflubenzuron košťálová zelenina 1
houby pěstované 0,1
hrozny stolní a moštové 0,5
jablka 1
švestky 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
diflufenican všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
dichlobenil angrešt 0,05
hrozny stolní a moštové 0,05
jádrové ovoce 0,05
maliny 0,05
peckové ovoce 0,05
rybíz (červený, bílý a černý) 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dichlormid kukuřice 0,05
mák 0,05
slunečnicové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dichlorprop čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dichlorprop-P viz dichlorprop
dichlorvos čaj 0,02*
chmel 0,02*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dimethachlor semena řepky 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dimethenamid všechny potraviny rostlinného původu 0,01* do 22.6.08
dimethenamid-P čaj 0,02* p
chmel 0,02* p
olejnatá semena 0,02* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
dimethipin brambory 0,05
kukuřice 0,1
rajčata 0,1 2)
semena řepky 0,1
slunečnicové semeno 0,5
sójové boby 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dimethoate celer bulvový 0,1 od 15.9.08
cibule jarní 2
čaj 0,05*
hrachové lusky 1
chmel 0,05*
kapusta hlávková, zelí 1
kapusta růžičková 0,3
květák 0,2
olejnatá semena 0,05*
olivy na olej m)2
ořechy ze stromů 0,05*
pšenice 0,3
salát hlávkový 0,5
tritikále 0,3
třešně, višně 1
žito 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dimethomorph brambory 0,02
hrozny stolní a moštové 0,2
rajčata 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dimoxystrobin ječmen 0,1
pšenice 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
dinocap angrešt 0,1
hrozny stolní a moštové 0,1
jablka 0,1
mrkev 0,1
okurky salátové, okurky nakládačky 0,1
petržel kořenová 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dinoseb čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dinoterb čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dioxathion čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
diphenylamine hrušky 10
jablka 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
diquat čaj 0,1* p
hořčičné semeno 0,5 p
chmel 0,1* p
konopné semeno 0,5 p
ječmen 10
kukuřice 1
lněné semeno 5 p
luštěniny (suché) 0,2 p
olejnatá semena ostatní 0,1* p
oves 2
proso 1
semena řepky 2 p
slunečnicové semeno 1 p
sójové boby 0,2 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
disulfoton bavlníková semena 0,05*
čaj 0,05*
čirok 0,2
chmel 0,05*
ječmen 0,2
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
dithianon broskve 0J5
jádrové ovoce 0,1
třešně, višně 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
DNOC čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dithiokarbamátyvi)banány 2 mz, me
bobulové a drobné ovoce ostatní 5 mz
brambory 0,3 ma, me, pr mz,
broskve 2 mz, t
celer bulvový 0,3 ma, pr, t me,
cibule kuchyňská 1 ma, mz
cibule jarní 1 mz
citrusové plody 5 mz
čaj 0,1*
čekanka salátová 0,5 mz
česnek 0,1 mz
čerstvé bylinky 5 mz, me
fazole (suché) 0,1 mz
fazolové lusky 1 mz
fazolová semena vyluštěná 0,1 mz
hrách (suchý) 0,1 mz
hrachové lusky 1 ma, mz
hrachová zrna vyluštěná 0,1 mz
hrozny stolní a moštové 5 ma, me, pr, t mz,
chmel 25 pr
chřest 0,5 mz
jádrové ovoce 5 ma, me, pr, t, z mz,
jahody (kromě lesních) 10 t
ječmen 2 ma, mz
kedlubny 1 mz
kapusta růžičková 2 mz
kapusta hlávková, zelí 3 mz
košťálová zelenina vytvářející růžice 1 mz
košťálová zelenina listová 0,5 mz
kozí brada 0,2 mz
křen 0,2 mz
lilek 3 mz, me
mango 2 mz
meruňky 2 mz, t
mrkev 0,2 mz
okra 0,5 mz
olejnatá semena ostatní 0,1*
olivy na olej 5 mz, pr
ořechy vlašské 0,1 mz
oves 2 ma, mz
papája 7 mz
paprika zeleninová 5 mz, pr
pastinák 0,2 mz
petržel kořenová 0,2 mz
potočnice lékařská 0,3 mz
pór 3 ma, mz
pšenice 1 ma, mz
rajčata 3 mz, pr me,
reveň 0,5 mz
rybíz (červený, bílý a černý) 5 mz
řepa salátová 0,5 mz
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 5 mz, t me,
semena řepky 0,5 ma, mz
švestky 2 mz, t, z me,
šalotka 1 ma, mz
špalda 1 ma, mz
třešně, višně 2 mz, pr, t, z me,
tritikále 1 ma, mz
tykvovité s jedlou slupkou 2 mz, pr
tykvovité s nejedlou slupkou 1 mz, pr
žito 1 ma, mz
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
dodine jádrové ovoce 1
peckové ovoce 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,2*
endosulfan bavlníková semena 5
čaj 30
hrozny stolní a moštové 0,5
hrušky 0,3
chmel 0,1*
olejnatá semena ostatní 0,1*
ořechy ze stromů 0,1*
paprika zeleninová 1
rajčata 0,5
sójové boby 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
endrin chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
epoxiconazole cukrová řepa 0,05
ječmen 0,5
pšenice 0,2
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
esfenvalerate viz fenvalerate
ethephon ananas 2
bavlníková semena 2
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 1
chmel 0,1*
jablka 0,5
ječmen 0,5
olejnatá semena ostatní 0,1*
ořechy ze stromů 0,1
paprika zeleninová 3
pšenice 0,2
rajčata 1
rybíz (červený, bílý a černý) 5
tritikále 0,2
třešně, višně 3
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
ethion celer řapíkatý 0,1
čaj 3
chmel 0,02*
olejnatá semena 0,02*
petrželová nať 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
ethofůmesate čaj 0,1* p
čerstvé bylinky 1 p
červená řepa 0,1 p
chmel 0,1* p
koření 0,5 p
olejnatá semena 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
ethoxysulfůron čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
ethylan čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
ethylenoxide čaj 0,2*
chmel 0,2*
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,2*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
etofenprox jablka 1
ječmen 0,5
pšenice 0,5
semena řepky 0,05
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
etoxazole broskve 0,1 p
citrusové plody 0,1 p
čaj 0,05* p
chmel 0,05* p
jahody (kromě lesních) 0,2 p
lilek 0,1 p
meruňky 0,1 p
rajčata 0,1 p
olejnatá semena 0,05* p
tykvovité s jedlou slupkou 0,05 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
famoxadone čaj 0,05*
hrozny stolní a moštové 2
chmel 0,05*
ječmen 0,2 do 14.9.08
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,1 od 15.9.08
lilek 0,2
lilek 1 od 15.9.08
melouny cukrové 0,3
obiloviny ostatní 0,1 do 14.9.08
olejnatá semena 0,05*
oves 0,2 od 15.9.08
pór 2 od 15.9.08
rajčata 1
rýže 0,02*
tykvovité s jedlou slupkou 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fenamidone hrozny stolní a moštové 0,5 p
čaj 0,05* p
chmel 0,05* p
melouny cukrové 0,1 p
olejnatá semena 0,05* p
rajčata 0,5 p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 2 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
fenamiphos banány 0,05
cukety 0,05
čaj 0,05*
chmel 0,05*
kapusta hlávková, zelí 0,05
kapusta růžičková 0,05
lilek 0,05
melouny cukrové 0,05
melouny vodní 0,05
mrkev 0,05
okurky salátové 0,05
olejnatá semena 0,05*
paprika zeleninová 0,1
rajčata 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fenarimol angrešt 1
banány 0,3
broskve 0,5
čaj 0,05*
hrozny stolní a moštové 0,3
chmel 5
jádrové ovoce 0,3
jahody (kromě lesních) 0,3
maliny 0,1
meruňky 0,5
paprika zeleninová 0,5
rajčata 0,5
rybíz (červený, bílý a černý) 1
třešně, višně 1
tykvovité s jedlou slupkou 0,2
tykvovité s nejedlou slupkou 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fenazaquin hrozny stolní a moštové 0,1
hrušky 0,1
jablka 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenbutatin oxide banány 3
citrusové plody 5
cukety 0,5
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 2
chmel 0,1*
jádrové ovoce 2
jahody (kromě lesních) 1
plodová zelenina - lilkovité 1
maliny 5
okurky salátové 0,5
ostružiny 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fenhexamid bobulové a drobné ovoce ostatní 5 p
broskve 5 p
čaj 0,1* p
čerstvé bylinky 30 p
fazolové lusky 2 p od 15.9.08
hrozny stolní a moštové 5 p
chmel 0,1* p
jahody (kromě lesních) 5 p
ovoce z keřů 10 p
kiwi 10 p
lilek 1 p
meruňky 5 p
olejnatá semena 0,1* p
paprika zeleninová 2 p
rajčata 1 p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 30 p
švestky 1 p
třešně, višně 5 p
tykvovité s jedlou slupkou 1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
fenchlorphos čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenitrothion čaj 0,5
chmel 0,02*
ječmen 0,5 t do 1.6.09
pšenice 0,5 t do 1.6.09
tritikále 0,5 t do 1.6.09
žito 0,5 t do 1.6.09
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenoxaprop-p-ethyl všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
fenoxycarb hrozny stolní a moštové 0,05
jablka 0,05
švestky 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenpropidin ječmen 0,5
pšenice 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fenpropimorph banány 2
bobulové a drobné ovoce ostatní 1
čaj 0,1*
chmel 10
jahody (kromě lesních) 1
ječmen 0,5
kapusta růžičková 0,5
ovoce z keřů 1
oves 0,5
pór 1
pšenice 0,5
tritikále 0,5
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fenpyroximate jádrové ovoce 0,2
chmel 10
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fentin čaj 0,1*
chmel 0,1*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fentin acetate viz fentin
fentin hydroxide viz fentin
fention citrusové plody 3
čaj 0,1*
chmel 0,1*
olejnatá semena 0,02*
olivy na olejiii)1
třešně, višně 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fenvaleratevii)broskve 0,1 od 15.9.08
Σ RR a SS izomerů čaj 0,05*
hrachové lusky 0,1 od 15.9.08
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 0,05*
jádrové ovoce 0,05
ječmen 0,2
kapusta hlávková, zelí 0,05 do 14.9.08
kapusta hlávková, zelí 0,1 od 15.9.08
kapusta růžičková 0,05
meruňky 0,1 od 15.9.08
olejnatá semena 0,05*
oves 0,2
pšenice 0,05
rajčata 0,05
tritikále 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fenvalerate čaj 0,05*
Σ RS a SR izomerů chmel 0,05*
ječmen 0,05
olejnatá semena 0,05*
oves 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fipronil ječmen 0,05
oves 0,05
pšenice 0,05
tritikále 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flazasulfron citrusové plody 0,02 p
čaj 0,02* p
hrozny stolní a moštové 0,02 p
chmel 0,02* p
obiloviny 0,02* p
olejnatá semena 0,02* p
olivy na olejiii)0,02 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
florasulam čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,01*
olejnatá semena 0,1*
ořechy ze stromů 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fluazifop-p-butyl brambory 0,5
košťálová zelenina 0,5
cibule kuchyňská 0,1
cukrovka 0,3
červená řepa 0,3
česnek 0,1
hořčičné semena 5
fazole 2
hrách 3
chmel 0,1
jádrové ovoce 0,5
jahody (kromě lesních) 0,1
mák 2
peckové ovoce 0,5
semena řepky 5
slunečnicové semeno 0,1
sójové boby 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fluazinam všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
flucythrinate čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fludioxonil všechny potraviny rostlinného původu 0,02*
flufenacet brambory 0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
flufenoxuron hrozny stolní a moštové 0,5
jádrové ovoce 0,5
peckové ovoce 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flumioxazine čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fluoxastrobin ječmen 0,05
pšenice 0,05
tritikále 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flupyrosulfůron-methyl čaj 0,05*
chmel 0,05*
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fluquinconazole jádrové ovoce 0,3
ječmen 0,1*
pšenice 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
flurochloridone brambory 0,05
kukuřice 0,05
pšenice 0,05
slunečnicové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
fluroxypyr čaj 0,1*
chmel 0,1*
ječmen 0,1
oves 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
flurtamone čaj 0,05* p
chmel 0,05* p
obiloviny 0,02* p
olejnatá semena 0,05* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
flusilazole cukrovka 0,05
hrozny stolní a moštové 0,1
hrušky 0,2
jablka 0,2
ječmen 0,1
pšenice 0,1
semena řepky 0,05*
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
flutriafol cukrovka 0,05
ječmen 0,1
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
folpet angrešt 3 a
brambory 0,1
cibule kuchyňská 0,1
čaj 0,05*
fazolové semena vyluštěné 2 a
fazolové lusky 2 a
hrozny moštové 5
chmel 150
jádrové ovoce 3 a
jahody (kromě lesních) 3 a
ječmen 2
kedlubny 0,05
maliny 3 a
olejnatá semena 0,05*
ostružiny 3 a
pšenice 2
rajčata 2 a
rybíz (červený, bílý a černý) 3 a
salát hlávkový 2
špenát 10
třešně, višně 2
tykvovité s nejedlou slupkou 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
foramsulfůron čaj 0,05*
chmel 0,05*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
formothion čaj 0,05*
chmel 0,05*
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,05*
ořechy ze stromů 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
fosetyl-Al cibule kuchyňská 0,2
hrozny stolní a moštové 5
chmel 100
tykvovité s jedlou slupkou 5
tykvovité s nejedlou slupkou 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
fosforovodík obiloviny 0,11)
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* 1)
fosthiazate banány 0,05 p
čaj 0,05* p
chmel 0,05* p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,05* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
fuberidazole ječmen 0,1
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
furathiocarb čaj 0,1*
chmel 5
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,1
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
glufosinate brambory 0,1
hrozny stolní a moštové 0,05
jádrové ovoce 0,05
mák 1
peckové ovoce 0,05
semena řepky 1
slunečnicové semeno 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
glyphosate bavlníková semena 10 p
brambory 0,5 p
čaj 2 p
čirok 20 p
fazole 2 p
hořčičné semeno 10 p
houby volně rostoucí 50 p
hrách 10 p
hrozny stolní a moštové 0,5 p
ječmen 20 p
kukuřice 1 p
lněné semeno 10 p
mandarinky 0,5 p
olivy na olejiii)1 p
oves 20 p
pomeranče 0,5 p
pšenice 10 p
semena řepky 10 p
slunečnicové semeno 20 p
sójové boby 20 p
tritikále 10 p
vlčí bob 10 p
žito 10 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1* p
guazatine-acetate všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
haloxyfop-methyl brambory 0,05
cukrovka 0,2
červená řepa 0,2
hořčičné semeno 0,2
vyluštěná hrachová zrna 0,05
hrozny stolní a moštové 0,05
jádrové ovoce 0,05
kmín 0,05
peckové ovoce 0,05
semena konopí 0,2
semena řepky 0,2
slunečnicové semeno 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
HCH čaj 0,02*
chmel 0,02*
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
heptachlor čaj 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
hexaconazole banány 0,1
čaj 0,05*
hrozny stolní a moštové 0,1
hrušky 0,1
chmel 0,05*
jablka 0,1
jahody (kromě lesních) 0,2
ječmen 0,1
olejnatá semena 0,05*
ořechy ze stromů 0,05*
pšenice 0,1
rajčata 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
hexachlorobenzene brambory 0,01
čaj 0,02*
dýňová semena 0,05
chmel 0,02*
olejnatá semena 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
hexythiazox hrozny stolní a moštové 0,05
chmel 3
jádrové ovoce 0,05
okurky salátové, okurky nakládačky 0,05
peckové ovoce 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
hymexazol cukrovka 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chinomethionat ovoce, ořechy 0,3
zelenina 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,3
chlorbenside čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlorbufam čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlordane čaj 0,02*
chmel 0,02*
obiloviny 0,02
olejnatá semena 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlorfenapyr čaj 0,1*
chmel 50
obiloviny 0,05*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorfenson čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlorfenvinphos celer řapíkatý 0,5
cukety 0,1
čaj 0,05*
česnek 0,5
houby pěstované 0,5
chmel 0,05*
chřest 0,1
kapusta hlávková, zelí 0,5
kapusta růžičková 0,1
kedlubny 0,3
mrkev 0,5
obiloviny 0,02*
pastinák 0,5
petrželová nať 0,5
pór 0,1
ředkvička 0,5
řeřicha 0,1
salát kadeřavý 0,1
šalotka 0,5
špenát 0,1
turín 0,5
vodnice 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
chloridazon cukrovka 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlormequat čaj 0,1*
houby pěstované 10
hrušky 0,2 t do 31.7.09
chmel 0,1*
ječmen 2
lněná semena 7 od 15.9.08
olejnatá semena ostatní 0,1*
olivy na olejiii)0,1*
ořechy ze stromů 0,1*
oves 5
pšenice 2
semena řepky 7 od 15.9.08
tritikále 2
žito 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorobenzilate čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
chlorothalonil angrešt 10
banány 0,2
broskve 1
celer bulvový 1
celer řapíkatý 10
cibule kuchyňská 0,5
cibule jarní 5
čaj 0,1*
čerstvé bylinky 5
česnek 0,5
fazolové lusky 5
fazolová semena (vyluštěná) 2
houby pěstované 2
hrachové lusky 2
hrachová zrna (vyluštěná) 0,3
hrozny moštové 3
hrozny stolní 1
chmel 50
jádra podzemnice olejné 0,05
jádrové ovoce 1
jahody (kromě lesních) 3
ječmen 0,1
kapusta hlávková, zelí 3
kapusta růžičková 3
klikvy 2
košťálová zelenina vytvářející růžice 3
meruňky 1
mrkev 1
okurky nakládačky 5
okurky salátové 1
oves 0,1
papája 20
plodová zelenina - lilkovité 2
pór 10
pšenice 0,1
rybíz (červený, bílý a černý) 10
šalotka 0,5
tritikále 0,1
tykvovité s nejedlou slupkou 1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
chlorotoluron ječmen 0,1
mák 0,1
pšenice 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chloroxuron čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorpropham brambory 10 3)4)
čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorpyrifos banány 3
angrešt 1
artyčoky 1
broskve 0,2
cibule kuchyňská 0,2
citrony 0,2
citrusové plody ostatní 0,3
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,5
chmel 0,1*
jádrové ovoce 0,5
jahody (kromě lesních) 0,2
ječmen 0,2
kapusta hlávková, zelí 1
kiwi 2
pekingské zelí 0,5
plodová zelenina - lilkovité 0,5
pór 0,5 od 15.9.08
maliny 0,5
mandarinky 2
mrkev 0,1
ostružiny 0,5
rybíz (červený, bílý a černý) 1
ředkvička 0,2
švestky 0,2
třešně, višně 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorpyrifos-methyl broskve 0,5
citrony 0,3
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,2
chmel 0,1*
jádrové ovoce 0,5
jahody (kromě lesních) 0,5
plodová zelenina - lilkovité 0,5
mandarinky 1
obiloviny 3 1)
pomeranče 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
chlorsulfuron všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
chlozolinate čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
imazalil banány 2
brambory 5 1)
brambory 3 od 15.9.08
citrusové plody 5
čaj 0,1*
chmel 0,1*
jádrové ovoce 5 1)
jádrové ovoce 2 od 15.9.08
melouny cukrové 2
obiloviny 0,02*
rajčata 0,5
tykvovité s jedlou slupkou 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* od 15.9.08
imazamox čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
imazosulfuron čaj 0,02* p
chmel 0,02* p
obiloviny 0,01* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
imidacloprid hořčičné semena 0,05*
chmel 2
kukuřice 0,05*
mák 0,05*
semena řepky 0,05*
slunečnicové semeno 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
indoxacarb angrešt 1 p
artyčoky 0,1 p
banány 0,2 p od 15.6.08
broskve 0,3 p
celer řapikatý 2 p od 15.9.08
čaj 0,05* p
čerstvé bylinky 2 p
endivie 2 p
hrozny stolní a moštové 2 p
chmel 0,05* p
jablka 0,5 p
jádrové ovoce ostatní 0,3 p
kadeřávek 0,2 p
kapusta hlávková, zelí 3 p
košťálová zelenina listová 0,2 p od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,3 p
lilek 0,5 p
listy a výhonky druhu Brassica spp. 1 p od 15.9.08
meruňky 0,3 p
obiloviny 0,02* p
olejnatá semena ostatní 0,05* p
ořechy ze stromů 0,05* p
paprika zeleninová 0,3 p
pekingské zelí 0,2 p
polníček 1 p od 15.6.08
rajčata 0,5 p
rybíz (červený, bílý a černý) 1 p
ředkvička 0,2 p od 15.6.08
salát hlávkový 2 p
sójové boby 0,5 p
špenát 2 p od 15.6.08
tykvovité s jedlou slupkou 0,2 p
tykvovité s nejedlou slupkou 0,1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
iodosulfron-methyl čaj 0,05 p
chmel 0,05 p
obiloviny 0,02* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
ioxynil cibule jarní 3 p
cibule kuchyňská 0,2 p
čaj 0,1* p
česnek 0,2 p
chmel 0,1* p
mrkev 0,2 p
pastinák 0,2 p
pór 3 p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,1* p
šalotka 0,2 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
iprodione bobulové a drobné ovoce ostatní 10 p
celer bulvový 0,3 p
cibule kuchyňská 0,2 p
cibule jarní 3 p
citrony 5 p
čaj 0,1* p
čekanka salátová 2 p
čerstvé bylinky 10 p
česnek 0,2 p
fazolové lusky 5 p
hrachové lusky 2 p
hrachová zrna (vyluštěná) 0,3 p
hrozny stolní a moštové 10 p
chmel 0,1* p
jádra podzemnice olejné 0,5 p
jádrové ovoce 5 p
jahody (kromě lesních) 15 p
ječmen 0,5 p
kapusta růžičková 0,5 p
kapusta hlávková, zelí 5 p
kiwi 5 p
křen 0,5 p
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,1 p
lískové ořechy 0,2 p
lněné semeno 0,5 p
luštěniny (suché) 0,2 p
mandarinky 1 p
mrkev 0,5 p
ovoce z keřů 10 p
oves 0,5 p
pastinák 0,5 p
peckové ovoce 3 p
pekingské zelí 5 p
petržel kořenová 0,5 p
plodová zelenina - lilkovité 5 p
pšenice 0,5 p
reveň 0,2 p
rýže 3 p
ředkvička 0,3 p
semena řepky 0,5 p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 10 p
slunečnicové semeno 0,5 p
šalotka 0,2 p
tykvovité s jedlou slupkou 2 p
tykvovité s nejedlou slupkou 1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
iprovalicarb cibule kuchyňská 0,1p
cukety 0,1 p
čaj 0,1* p
hrozny stolní a moštové 2 p
chmel 0,1* p
melouny cukrové 0,2 p
melouny vodní 0,2 p
okurky salátové, okurky nakládačky 0,1 p
obilniny 0,05* p
olejnatá semena 0,1* p
rajčata 1 p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
isoproturon čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
isoxaflutole čaj 0,1*p
chmel 0,1* p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
kresoxim-methyl angrešt 1 p
čaj 0,1* p
hrozny stolní a moštové 1 p
chmel 0,1* p
jádrové ovoce 0,2 p
jahody (kromě lesních) 1 p
lilek 0,5 p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,1 p
olivy na olejiii)0,2 p
ořechy ze stromů 0,1 p
paprika zeleninová 1 p
pór 5 p
rajčata 0,5 p
rybíz (červený, bílý a černý) 1 p
tykvovité s nejedlou slupkou 0,2 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
lactofen ječmen 0,05do 22.12.08
pšenice 0,05 do 22.12.08
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* do 22.12.08
lambda-cyhalothrinvii)angrešt 0,1
banány 0,1 od 15.9.08
bobulové a drobné ovoce ostatní 0,2
broskve 0,2
celer bulvový 0,1
celer řapíkatý 0,3
cibule jarní 0,05
citrony 0,2
čaj 1
čerstvé bylinky 1
endivie 1 od 15.9.08
fazolové lusky 0,2
fenykl sladký 0,3
grapefruity 0,1
houby volně rostoucí 0,5
hrachové lusky 0,2
hrachová zrna vyluštěná 0,2
hrozny stolní a moštové 0,2
chmel 10
jádrové ovoce 0,1
jahody (kromě lesních) 0,5
ječmen 0,05
kapusta hlávková, zelí 0,2
kapusta růžičková 0,05
košťálová zelenina listová 1
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,1
kukuřice cukrová 0,05
kyselé lajmy 0,2
lilek 0,5
lunety 0,2
listy výhonky druhu Brassica spp. 1 od 15.9.08
maliny 0,2
mandarinky 0,2
mango 0,1
meruňky 0,2
okra 0,1
olejnatá semena 0,05*
olivy na olej 0,5
ořechy ze stromů 0,05*
paprika zeleninová 0,1
peckové ovoce ostatní 0,1
polní ček 1 od 15.9.08
pomeranče 0,1
pór 0,3
pomelo 0,1
rajčata 0,1
roketa setá (ruccola) 1 od 15.9.08
rybíz (červený, bílý a černý) 0,1
ředkvička 0,1
řeřicha 1 od 15.9.08
salát hlávkový 0,5
salát hlávkový a salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea ostatní 1
špenát a podobná zelenina 0,5
švestky 0,1 od 15.9.08
třešně, višně 0,1 od 15.9.08
tykvovité s jedlou slupkou 0,1
tykvovité s nejedlou slupkou 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
lenacil cukrovka 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
lindane čaj 0,05*
chmel 0,05*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
linuron celer bulvový 03 p
celer řapíkatý 0,1 p
čaj 0,1* p
čerstvé bylinky 1 p
fenyld sladký 0,1 p
fazolová semena (vyluštěná) 0,1 p
hrachová zrna (vyluštěná) 0,1 p
chmel 0,1* p
mrkev 0,2 p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,1* p
pastinák 0,2 p
petržel kořenová 0,2 p
čerstvé bylinky 1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
malathion citrusové plody 2
čaj 0,5
kořenová a hlíznatá zelenina 0,5
obiloviny 8 1)
ovoce ostatní 0,5
zelenina ostatní 3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
maleic hydrazide brambory 50 p
cibule kuchyňská 15 p
čaj 0,5* p
česnek 15 p
chmel 0,5 p
mrkev 30 p
obiloviny 0,2* p
olejnatá semena 0,5* p
pastinák 30 p
šalotka 15 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,2* p
mancozeb viz dithiokarbamáty
mandipropamid brambory 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
maneb viz dithiokarbamáty
MCPA čaj 0,1* p
fazole 0,1 p
fazolová semena (vyluštěná) 0,1 p
hrách 0,1 p
hrachové lusky 0,1 p
hrachová zrna (vyluštěná) vyluštěná 0,1 p
chmel 0,1* p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
MCPB viz MCPA
mecarbam čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
mecoprop čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
obiloviny 0,05* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
mecoprop-P viz mecoprop
měď cukrovka 50
fazole 20
hrozny stolní 40
chmel 1000
peckové ovoce 20
ostatní potraviny rostlinného původu 10
mefenpyr-diethyl všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
mepanipyrim čaj 0,02* p
hrozny stolní a moštové 3 p
chmel 0,02* p
jahody (kromě lesních) 2 p
lilek 1 p od 15.9.08
olejnatá semena 0,02* p
rajčata 1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
mesosulfuron čaj 0,02* p
chmel 0,02* p
obiloviny 0,01* p
olejnatá semena 0,02* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
mesosulfuron-methyl viz mesosulfuron
mesotrione čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
obiloviny 0,05* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
metalaxyl cibule kuchyňská 0,5
cibule jarní 0,2
citrusové plody 0,5
čaj 0,1*
čekanka salátová 0,3
čerstvé bylinky 2
česnek 0,5
endivie 1
hrozny moštové 1
hrozny stolní 2
chmel 10
jádrové ovoce 1
jahody (kromě lesních) 0,5
kadeřávek 0,2
křen 0,1
kapusta hlávková, zelí 1
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,2
listy a výhonky druhu Brassica spp. 2 od 15.9.08
melouny cukrové 0,2
melouny vodní 0,2
mrkev 0,1
okurky salátové 0,5
olejnatá semena 0,1*
paprika zeleninová 0,5
pastinák 0,1
polníček 0,2
pór 0,2
rajčata 0,2
roketa setá (ruccola) 2 od 15.9.08
ředkvička 0,1
salát hlávkový 2
šalotka 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
metalaxyl-M viz metalaxyl
metamitron cukrová řepa 0,2
červená řepa 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
metazachlor hořčičné semeno 0,1
košťálová zelenina 0,05
semena řepky 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
metconazole ječmen 0,1
mák 0,1
pšenice 0,1
semena řepky 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
methacriphos čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
methamidophos artyčoky 0,1
bavlníková semena 0,2
broskve 0,05
čaj 0,02*
fazolové lusky 0,5
hrachové lusky 0,5
chmel 0,02*
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,02
meruňky 0,1
obiloviny 0,01*
sójové boby 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
methidathion ananas 0,05 od 15.9.08
bavlníková semena 1 od 15.9.08
broskve 0,05
cibule kuchyňská 0,1 od 15.9.08
citrusové plody 2
citrusové plody 5 od 15.9.08
čaj 0,1* do 14.9.08
čaj 0,5 od 15.9.08
čirok 0,2 od 15.9.08
hrách (suchý) 0,1 od 15.9.08
hrachové lusky 0,1 od 15.9.08
chmel 0,1 do 14.9.08
chmel 5 od 15.9.08
jádrové ovoce 0,05 od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející hlávky 0,1 od 15.9.08
kukuřice 0,1 od 15.9.08
okurky salátové 0,05 od 15.9.08
olivy na olejiii)1
ořechy ze stromů 0,05*
rajčata 0,1 od 15.9.08
semena konopí 0,1 od 15.9.08
semena řepky 0,05 do 14.9.08
semena řepky 0,1 od 15.9.08
slunečnicová semena 0,5 od 15.9.08
švestky 0,2
třešně, višně 0,2 od 15.9.08
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
methiocarb cibulová zelenina 0,5
jahody (kromě lesních) 0,5
plodová zelenina 0,1
obiloviny 0,05*
salát 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
methomyl arašídy 0,1
bavlníková semena 0,1
brokolice 0,2
broskve 0,2
citrony 1
čaj 0,1*
čerstvé bylinky 0,3
grapefruity 0,5
hrozny moštové 1
chmel 10
jádra podzemnice olejné 0,1
jádrové ovoce 0,2
kyselé lajmy - limety 1
lilek 0,2
mandarinky 1
meruňky 0,2
obiloviny 0,05*
paprika zeleninová 0,2
pomeranče 0,5
pomelo 0,5
rajčata 0,2
ředkvička 0,5
salát hlávkový 0,3
švestky 0,5
sójové boby 0,1
špenát 0,05
třešně, višně 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
methoxyfenozidevii)bavlníková semena 2
broskve 0,3
citrusové plody 1
čaj 0,05*
fazolové lusky 0,2
hrozny stolní a moštové 1
chmel 0,05*
jádrové ovoce 2
kiwi 1
lilek 0,5
meruňky 0,05 od 15.9.08
obiloviny 0,05*
olejnatá semena ostatní 0,05*
paprika zeleninová 1
rajčata 2
sojové boby 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
methoxychlor čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
metiram viz dithiokarbamáty
metosulam všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
metribuzin brambory 0,05
hrách 0,05
rajčata 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
metsulfuron-methyl čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
mevinphos čaj 0,02*
chmel 0,02*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
milbemectin čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
olejnatá semena 0,1* p
ořechy ze stromů 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
molinate čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
obiloviny 0,05* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
monocrotophos čaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
monolinuron čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
myclobutanil angrešt 1
artyčoky 0,5
banány 2
broskve 0,5
citrusové plody 3
čaj 0,05*
fazolové lusky 0,3
hrozny stolní a moštové 1
chmel 2
jádrové ovoce 0,5
jahody (kromě lesních) 1
křen 0,2
lilek 0,3
maliny 1
meruňky 0,3
mrkev 0,2
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,05*
ořechy ze stromů 0,05*
ostružiny 1
paprika zeleninová 0,5
pastinák 0,2
petržel kořenová 0,2
rajčata 0,3
rybíz (červený, bílý a černý) 1
salát kadeřavý 5
švestky 0,5
třešně, višně 1
tykvovité s jedlou slupkou 0,1
tykvovité s nejedlou slupkou 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
napropamide všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
nicosulfuron kukuřice 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
nicosulfuronvii)kukuřice 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
nitrofen čaj 0,02*
chmel 0,02*
ostatní potraviny rostlinného 0,01*
původu
olejnatá semena 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
omethoate viz dimethoate
oxadiargyl čaj 0,05*
chmel 0,05*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
oxadiazon cibule kuchyňská 0,05
česnek 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
oxamyl cukety 0,03 p
čaj 0,02 p
chmel 0,02 p
lilek 0,02 p
mandarinky 0,02* p
okurky nakládačky 0,02 p
okurky salátové 0,02 p
olejnatá semena 0,02* p
paprika zeleninová 0,02 p
rajčata 0,02 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
oxasulfuron čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
oxydemeton-methyl čaj 0,05*
chmel 0,05*
ječmen 0,1
kapusta hlávková, zelí 0,05
kapusta růžičková 0,05
kedlubny 0,05
olejnatá semena 0,05*
oves 0,1
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
oxyfluorfen všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
paraquat čaj 0,05*
chmel 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
parathion čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
parathion-methyl čaj 0,05*
hrách 0,2
chmel 0,05*
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
penconazole artyčoky 0,2
broskve 0,1
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,2
chmel 0,5
jahody (kromě lesních) 0,5
jádrové ovoce 0,2
lilek 0,1
meruňky 0,1
obiloviny 0,05*
paprika zeleninová 0,2
rajčata 0,1
rybíz (červený, bílý a černý) 0,5
tykvovité s jedlou slupkou 0,1
tykvovité s nejedlou slupkou 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pencycuron všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
pendimethalin čaj 0,1*
celer bulvový 0,1 od 15.6.08
celer řapikatý 0,1 od 15.6.08
chmel 0,1*
křen 0,2
lusková zelenina 0,2 od 15.6.08
luštěniny 0,2 od 15.6.08
mrkev 0,2
olejnatá semena 0,1*
pastinák 0,2
petržel kořenová 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
permethrin čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pethoxamid čaj 0,01* p
chmel 0,01* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
phenmedipham artyčoky 0,2* p
cukrová řepa 0,1
čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
jahody (kromě lesních) 0,1* p
obiloviny 0,05* p
olejnatá semena 0,1* p
řepa salátová 0,1* p
špenát a podobná zelenina 0,5* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phorate arašídy 0,1
čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phosalone broskve 2
jádrové ovoce 2
kořenová a hlíznatá zelenina 0,1
olivy na olejiii)0,1
ovoce ostatní 1
zelenina ostatní 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phosmet čaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
phosphamidon čaj 0,02*
chmel 0,02*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
phoxim čaj 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
picloram kukuřice 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
picolinafen čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
picoxystrobin čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
ječmen 0,2 p
oves 0,2 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
pinoxaden ječmen 0,2
pšenice 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
piperonyl butoxide bobulové a drobné ovoce 1
jádrové ovoce 1
obiloviny 10 1)
švestky 1
třešně, višně 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pirimicarb bobulové a drobné ovoce 1
brukvovitá zelenina 0,5
fazolové lusky 1
hrachové lusky 1
jádrové ovoce 1
okurky salátové, okurky nakládačky 0,5
paprika zeleninová 0,5
peckové ovoce 0,5
pór 0,5
rajčata 1
salát 3
švestky 1
špenát 0,2
třešně, višně 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pirimiphos-methyl citrusové plody ostatní 1
houby pěstované 2
hrozny moštové 2
kapusta růžičková 2
kiwi 2
košťálová zelenina vytvářející růžice 1
mandarinky 2
melouny 1
mouka 0,1
mrkev 1
obiloviny 5 1)
okurky salátové 0,1
paprika zeleninová 1
rajčata 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
procymidone cibule kuchyňská 0,2
čaj 0,1*
čekanka salátová 2
česnek 0,2
fazolové lusky 2
hrách 0,2
vyluštěná hrachová zrna 0,3
hrachové lusky 1
hrozny stolní a moštové 5
hrušky 1
chmel 0,1*
jahody (kromě lesních) 5
kiwi 5
plodová zelenina - lilkovité 2
maliny 10
obiloviny 0,02*
olejnatá semena ostatní 0,05*
ořechy ze stromů 0,05*
peckové ovoce ostatní 2
semena řepky 1
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 5
slunečnicové semeno 1
sójové boby 1
šalotka 0,2
třešně, višně 0,02*
tykvovité s jedlou slupkou 1
tykvovité s nejedlou slupkou 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
profenofos bavlníková semena 2
čaj 0,1*
chmel 0,1*
paprika zeleninová (chilli) 5
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
prohexadione čaj 0,1*
chmel 0,1*
ječmen 0,2
olejnatá semena 0,1*
pšenice 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
prochloraz ananas 5
avokádo 5
citrusové plody 10
čaj 0,1*
čerstvé bylinky 5
česnek 0,5
houby pěstované 2
hrách 0,3
chmel 0,1*
ječmen 1
lněné semeno 0,5
mango 5
olejnatá semena ostatní 0,1*
ořechy ze stromů 0,1*
oves 1
papája 5
pšenice 0,5
rýže 1
semena řepky 0,5
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 5
slunečnicové semeno 0,5
šalotka 5
tritikále 0,5
žito 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propachlor všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
propamocarb brambory 0,1*
celer bulvový 0,2
košťálová zelenina vytvářející hlávky 1
košťálová zelenina vytvářející růžice 1
košťálová zelenina listová 1
paprika zeleninová 1
rajčata 1
tykvovité s jedlou slupkou 2
tykvovité s nejedlou slupkou 2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propaquizafop všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
propargite čaj 5
fazole 0,1*
hrozny stolní a moštové 0,5
chmel 30
jádrové ovoce 3
jahody (kromě lesních) 3
paprika zeleninová 3
peckové ovoce 3
rybíz (červený, bílý a černý) 3
sójové boby 0,1*
tykvovité s jedlou slupkou 0,5
tykvovité s nejedlou slupkou 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propiconazole arašídy 0,2p
banány 0,1 p
bavlníková semena 0,1* p
broskve 0,2 p
čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
jádra podzemnice olejné 0,2 p
ječmen 0,2 p
meruňky 0,2 p
olejnatá semena ostatní 0,1* p
oves 0,2 p
pór 0,1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
propineb brambory 0,2
celer bulvový 0,3
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 1
chmel 50
jádrové ovoce 0,3
melouny cukrové 1
melouny vodní 1
okurky salátové 2
olejnatá semena 0,1*
olivy na olej 0,3
paprika zeleninová 1
rajčata 2
třešně, višně 0,3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propoxur angrešt 0,2
citrony 0,3
čaj 0,1*
chmel 0,1*
kapusta hlávková, zelí 0,5
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,5
limety 0,3
mandarinky 0,3
pór 1
rybíz (červený, bílý a černý) 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
propoxycarbazone čaj 0,05*
chmel 0,05*
obiloviny 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
propyzamide čaj 0,05*
chmel 0,05*
olejnatá semena 0,05*
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 1
čerstvé bylinky 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
proquinazid ječmen 0,01*
pšenice 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
prosulfocarb brambory 0,01*
hrách 0,01*
hrachové lusky 0,01*
hrachová zrna (vyluštěná) 0,01*
slunečnicová semena 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
prosulfůron čaj 0,1*
chmel 0,1*
luštěniny (suché) 0,05*
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
prothioconazole hořčičné semena 0,05
ječmen 0,05
oves 0,05
pšenice 0,05
semena řepky 0,05
tritikále 0,05
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
pymetrozine angrešt 0,5 od 15.6.08
bavlníková semena 0,05
broskve 0,05
citrusové plody 0,3
čaj 0,1*
čerstvé bylinky 1
čerstvé bylinky 2 od 15.9.08
fazolové lusky 2 od 15.9.08
chmel 15
jahody (kromě lesních) 0,5
kapusta hlávková, zelí 0,05
košťálová zelenina listová 0,2
lilek 0,5
lusková zelenina (čerstvá) 1 do 14.9.08
lusková zelenina ostatní 1 od 15.9.08
maliny 3
meruňky 0,05
okra 1 od 15.9.08
ostružiny 3
paprika zeleninová 1
rajčata 0,5
rybíz (červený, bílý a černý) 0,1
rybíz (červený, bílý a černý) 0,5 od 15.6.08
rybíz (červený, bílý a černý) 0,1 od 15.9.08
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 2
tykvovité s jedlou slupkou 0,5
tykvovité s nejedlou slupkou 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
pyraclostrobin bobulové a drobné ovoce ostatní 0,5p od 15.6.08
broskve 0,2 p od 15.6.08
cibule kuchyňská 0,2 p
citrusové plody 1 p
čaj 0,05* p
černý kořen 0,1 p od 15.6.08
čerstvé bylinky 2 p od 15.6.08
česnek 0,2 p
hrozny moštové 2 p
hrozny stolní 1 p
chmel 0,05* p
chmel 10 p od 15.6.08
jahody (kromě lesních) 0,5 P
jádrové ovoce 0,3 p od 15.6.08
ječmen 0,3 p
kapusta hlávková, zelí 0,2 p od 15.6.08
kapusta růžičková 0,2 p od 15.6.08
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,1 p od 15.6.08
kozí brada 0,1 p od 15.9.08
křen 0,3 p od 15.6.08
lilek 0,2 p od 15.6.08
listová zelenina ostatní 2 p od 15.6.08
luštěniny (suché) 0,3 p
maliny 1 p od 15.6.08
mango 0,05 p od 15.6.08
meruňky 0,2 p od 15.6.08
mrkev 0,1 p od 15.6.08
ostružiny 1 p od 15.6.08
oves 0,3 p
papája 0,05 p
paprika zeleninová 0,5 p od 15.6.08
pastinák 0,3 p od 15.6.08
petržel kořenová 0,1 p od 15.6.08
pistácie 1 p
polníček 10 p od 15.6.08
pór 0,5 p od 15.6.08
pšenice 0,1 p
rajčata 0,2 p od 15.6.08
ředkvička 0,2 p od 15.9.08
rybíz (červený, bílý a černý) 2 p od 15.6.08
salát hlávkový a ostatní salátové p
rostliny, včetně čeledi Brassicacea 2
špenát a podobná zelenina 0,5 p od 15.9.08
šalotka 0,2 p
švestky 0,1 p od 15.6.08
švestky 0,2 p od 15.9.08
tritikále 0,1 p
třešně, višně 0,2 p
třešně, višně 0,3 p od 15.6.08
žito 0,1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
pyraflufenethyl čaj 0,05*
chmel 0,05*
obiloviny 0,02*
olejnatá semena 0,05*
ořechy ze stromů 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
pyrazophos čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pyrethrins brambory 0,1
obiloviny 3 1)
olejnatá semena 1 1)
ovoce 1
zelenina 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
pyridaben hrozny stolní a moštové 0,5
jádrové ovoce 0,1
kmín 0,05
švestky 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
pyridate čaj 0,1* p
chmel 0,1* p
kadeřávek 0,2 p
pór 1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
pyrimethanil banány 0,1p
bobulové a drobné ovoce ostatní 5 p
broskve 10 p
cibule kuchyňská 0,1 p
citrusové plody 10 p
čaj 0,1* p
čerstvé bylinky 3 p
endivie 10 p od 15.9.08
fazolové lusky 2 p
hrachová zrna (vyluštěná) 0,2 p
hrozny stolní a moštové 5 p
chmel 0,1* p
jádrové ovoce 5 p
jahody (kromě lesních) 5 p
lilek 1 p
luštěniny (suché) 0,5 p
maliny 10 p
mandle 0,2 p
meruňky 3 p
mrkev 1 p
olejnatá semena 0,1* p
ostružiny 10 p
paprika zeleninová 2 p
pistácie 0,2 p
pór 1 p
rajčata 1 p
salát hlávkový 10 p
švestky 3 p
tykvovité s jedlou slupkou 1 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
quinalphos chmel 0,1*
čaj 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
quinmerac cukrová řepa 0,1
hořčičné semeno 0,1
semena řepky 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
quinoxyfen artyčoky 0,3p
bobulové a drobné ovoce ostatní 2 p
broskve 0,05 p
čaj 0,05* p
hrozny stolní a moštové 1 p
chmel 0,5* p
jablka 0,05 p
jahody (kromě lesních) 0,3 p
ječmen 0,2 p
meruňky 0,05 p
olejnatá semena 0,05* p
oves 0,2 p
třešně,višně 0,3 p
tykvovité s nejedlou slupkou 0,05 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
quintozene arašídy 0,05*
čaj 0,05*
chmel 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
quizalofop-P-ethyl kmín 0,1
semena řepky 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
quizalofop-P-terfůryl všechny potraviny rostlinného původu 0,05*
resmethrin čaj 0,2*
chmel 0,2*
obiloviny 0,05*
olejnatá semena 0,2*
ořechy ze stromů 0,2*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
rimsulfuron čaj 0,1p
chmel 0,1* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
silthiofam čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
síra broskve 50
cukrovka 50
hrozny stolní a moštové 50
chmel 50
jablka 50
jahody (kromě lesních) 50
ječmen 50
mrkev 50
pšenice 50
petržel kořenová 50
rajčata 50
tykvovitá zelenina 50
žito 50
ostatní potraviny rostlinného původu 0,5*
sloučeniny rtuti čaj 0,02*
chmel 0,02*
olejnatá semena 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
s-metolachlor čaj 0,02*
chmel 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
spiroxamine banány 3 od 15.9.08
čaj 0,1*
hrozny stolní a moštové 1
chmel 0,1*
ječmen 0,3 p
oves 0,3 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
sulfosulřuron čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
olejnatá semena 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
tebuconazole hořčičné semena 0,2
hrozny stolní a moštové 0,5
chmel 30
jádrové ovoce 0,5
ječmen 0,3
peckové ovoce 0,5
pšenice 0,2
semena řepky 0,2
tritikále 0,2
žito 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
tecnazene čaj 0,1*
chmel 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
teflubenzuron brambory 0,05
košťálová zelenina 0,5
hrozny stolní a moštové 0,5
jádrové ovoce 0,5
kukuřice 0,05
peckové ovoce 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
TEPP čaj 0,02*
chmel 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
terbuthylazine brambory 0,1
hrách 0,1
hrachová zrna (vyluštěná) 0,1
hrozny stolní a moštové 0,1
chmel 0,1
jádrové ovoce 0,1
kmín 0,1
kukuřice 0,1
meruňky 0,1
švestky 0,1
třešně, višně 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
tetraconazole hrozny stolní a moštové 0,5
hrušky 0,5
jablka 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
thiabendazole avokádo 15
banány 5
bataty 15
brambory 15
brokolice 5
citrusové plody 5
čaj 0,1*
čekanka salátová 1
houby pěstované 10
hrušky 5
chmel 0,1*
jablka 5
kasava 15
mango 5
ořechy ze stromů 0,1*
papája 10
jamy 15
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
thiaclopridvii)bobulovité a drobné ovoce ostatní 1 p
broskve 0,3 p
celer bulvový 0,1 p od 15.9.08
celer řapikátý 0,3 p od 15.9.08
čaj 0,05* p
čerstvé bylinky 3 p
fazolové lusky 1 p
hrachová zrna vyluštěná 0,2 od 15.9.08
hořčičná semena 0,3
hořčičná semena 0,2 p od 15.6.08
chmel 0,05* p
jahody (kromě lesních) 0,5 p
ječmen 1
jádrové ovoce 0,3 p
kapusta hlávková, zelí 0,2 p od 15.9.08
kapusta růžičková 0,05 p od 15.9.08
kedlubna 0,05 p od 15.9.08
košťálová zelenina listová 1 p od 15.9.08
košťálová zelenina vytvářející růžice 0,1 p od 15.9.08
kukuřice cukrová 0,1 p od 15.9.08
lilek 0,5 p
luštěniny 0,1 p od 15.9.08
maliny 3 p od 15.9.08
melouny cukrové 0,2 p
melouny vodní 0,2 p
meruňky 0,3 p
obiloviny ostatní 0,05 p
olejnatá semena ostatní 0,05* p
ostružiny 3 p od 15.9.08
oves 1
ovoce z keřů 1 p do 14.9.08
ovoce z keřů ostatní 1 p od 15.9.08
papája 0,5 p od 15.6.08
paprika zeleninová 1 p
pšenice 0,1
rajčata 0,5 p
roketa setá (ruccola) 3 p od 15.9.08
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 2 p do 14.9.08
salát hlávkový a ostatní salátové 2 p od 15.9.08
rostliny, včetně čeledi Brassicacea ostatní
semena řepky 0,3 p
švestky 0,1 p
třešně, višně 0,3 p
tykvovité s jedlou slupkou 0,3 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
thiamethoxam brambory 0,1
cukrová řepa 0,05
ječmen 0,05
kukuřice 0,05
pšenice 0,05
rajčata 0,2
semena řepky 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
thifensulfuron-methyl čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
thiodicarb viz methomyl
thiophanate-methyl broskve 2
hrozny moštové 3
jádrové ovoce 0,5
ječmen 0,3
kapusta růžičková 1
lilek 2
mango 1 od 15.9.08
meruňky 2
obiloviny ostatní 0,01*
okra 1
ořechy ze stromů 0,2
oves 0,3
papája 1
pšenice 0,05
rajčata 2
švestky 0,3
sójové boby 0,3
tritikále 0,05
třešně, višně 0,3
tykvovité s nejedlou slupkou 0,3
žito 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
thiram broskve 3
čaj 0,2*
endivie 2
hrozny moštové 3
hrušky 5
chmel 0,2*
jablka 5
jahody (kromě lesních) 10
meruňky 3
salát hlávkový 2
švestky 2
třešně, višně 3
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
tolclofos-methyl brambory 0,05
cukrová řepa 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
tolylfluanid bobulové a drobné ovoce ostatní 5 p
brokolice 1 p
cibule kuchyňská 0,5 p
čaj 0,1* p
česnek 0,5 p
fazolové lusky 3 p
hrachové lusky 3 p
hrozny stolní a moštové 5 p
chmel 50 p
jahody (kromě lesních) 5 p
jádrové ovoce 3 p
lilek 3 p
olejnatá semena 0,1* p
ovoce z keřů 5 p
paprika zeleninová 2 p
pór 3 p
rajčata 3 p
salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea 20 p
šalotka 0,5 p
švestky 0,5 p
třešně, višně 1 p
tykvovité s jedlou slupkou 2 p
tykvovité s nejedlou slupkou 0,3 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
tralkoxydim ječmen 0,02
pšenice 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triadimefon ananas 3
artyčoky 1
banány 0,2
cibule kuchyňská 0,5
cibule jarní 1
čaj 0,2*
hrozny stolní a moštové 2
chmel 10
jablka 0,2
jahody (kromě lesních) 0,5
ječmen 0,2
olejnatá semena 0,2*
ořechy ze stromů 0,2*
oves 0,2
paprika zeleninová 0,5
pšenice 0,2
rajčata 0,3
tritikále 0,2
žito 0,2
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
triadimenol viz triadimefon
tri-allate ovoce 0,1
zelenina 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
triasulfuron čaj 0,1*
chmel 0,1*
obiloviny 0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
triazophos čaj 0,02*
chmel 0,02*
obiloviny 0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triazoxide ječmen 0,05
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
tribenuron-methyl čaj 0,02*
chmel 0,02*
obiloviny 0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
tridemorph čaj 20
chmel 0,1*
ječmen 0,2
olejnatá semena 0,1*
oves 0,2
ořechy ze stromů 0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
trifloxystrobin angrešt 1 p
banány 0,05 p
brokolice 0,05 p od 15.6.08
broskve 1 p
citrusové plody 0,3 p
čaj 0,05* p
fazolové lusky 0,5 p
hrozny stolní a moštové 5 p
chmel 30 p
jádrové ovoce 0,5 p
jahody (kromě lesních) 0,5 p
ječmen 0,3 p
košťálová zelenina vytvářející hlávky 0,2 p od 15.6.08
květák 0,05 p od 15.6.08
mango 0,5 p od 15.6.08
melouny cukrové 0,3 p
melouny vodní 0,2 p od27.11.07
meruňky 1 p
mrkev 0,05 p
olejnatá semena 0,05* p
olivy na olej 0,3 p od 15.9.08
papája 1 p
paprika zeleninová 0,3 p od 15.6.08
pór 0,2 p od 15.6.08
pšenice 0,05 p
rajčata 0,5 p
rybíz (červený, bílý a černý) 1 p
švestky 0,2 p
tritikále 0,5 p
třešně, višně 1 p
tykve 0,2 p od 15.9.08
tykvovité s jedlou slupkou 0,2 p
žito 0,05 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
triflumizole všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
triflumuron jádrové ovoce 1
peckové ovoce 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
trifluralin anýz 0,1
košťálová zelenina 0,1
cibule kuchyňská 0,1
cukrovka 0,1
česnek 0,1
fazole 0,1
fenyld 0,1
květ heřmánku 0,1
hořčičné semeno 0,1
hrách 0,1
ječmen 0,1
koriandr setý 0,1
kořenová a hlíznatá zelenina 0,1
luštěniny (suché) 0,1
oves 0,1
paprika zeleninová 0,1
pšenice 0,1
rajčata 0,1
semena řepky 0,1
slunečnicové semeno 0,1
sójové boby 0,1
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triflusulfuron-methyl cukrová řepa 0,02
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01*
triforine angrešt 2
broskve 2
čaj 0,1*
chmel 30
jádrové ovoce 2
ječmen 0,1
meruňky 2
oves 0,1
pšenice 0,1
rybíz (červený, bílý a černý) 2
švestky 1
třešně, višně 2
tykvovité s jedlou slupkou 0,5
tritikále 0,1
žito 0,1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
trichlorfon obiloviny 0,1
ovoce 0,5
zelenina 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
trimethyl sulfoniový kation houby volně rostoucí 20 p
ječmen 10 p
mandarinky 0,5
olivy na olej 1 p
oves 10 p
pomeranče 0,5 p
pšenice 5 p
sójové boby 10 p
tritikále 5 p
žito 5 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05* p
trinexapac-ethyl ječmen 0,2
pšenice 0,2
semena řepky 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02*
triticonazole čaj 0,02* p
chmel 0,02* p
obiloviny 0,01* p
olejnatá semena 0,02* p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,01* p
tritosulfuron všechny potraviny rostlinného původu 0,01*
vamidothion jádrové ovoce 0,5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
vinclozolin cibulová zelenina 1
čaj 0,1*
čekanka salátová 2
fazole 0,5
fazolová semena (vyluštěná) 0,5
fazolové lusky 2
hrách 0,5
hrachová zrna (vyluštěná) 0,3
hrachové lusky 2
hrozny stolní a moštové 5
chmel 40
jádrové ovoce 1
jahody (kromě lesních) 5
ovoce z keřů 5
kiwi 10
lilek 3
meruňky 2
mrkev 0,5
pekingské zelí 2
rybíz (červený, bílý a černý) 10
semena řepky 1
salát hlávkový a ostatní salátové 5
rostliny, včetně čeledi Brassicacea
švestky 2
třešně, višně 0,5
tykvovité s jedlou slupkou 1
tykvovité s nejedlou slupkou 1
ostatní potraviny rostlinného původu 0,05*
zeta-cypermethrin viz cypermethrin
ziram čaj 0,2*
chmel 0,2*
hrušky 1
švestky 2
třešně, višně 5
ostatní potraviny rostlinného původu 0,1*
zoxamide čaj 0,05* p
hrozny stolní a moštové 5 p
chmel 0,05* p
olejnatá semena 0,05* p
rajčata 0,5 p
ostatní potraviny rostlinného původu 0,02* p
Vysvětlivky:
1)MLR vyplývající z posklizňového ošetření
2)pouze pro průmyslové zpracování
3)brambory omyté
4)samostatně nebo společně s prophamem
5)samostatně nebo společně s chlorprophamem
i)Maximální limit reziduí pesticidů
ii)Indexem „*“ u jednotlivých hodnot MLR pesticidů znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, nebo je nižší než mez stanovitelnosti.
Index „p“ označuje prozatímní MLR stanovený podle č. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a konečným se stane po jeho vyhlášení ve směrnici ES.
Index „t“ označuje dočasný MLR stanovený do 31.12. 2008 pro nezbytná použití podle nařízení 2076/2002/ES.
Index „a“ vyjadřuje ∑ captanu a folpetu.
Index „m“ vyjadřuje údaje z monitorování, které ukazují, že v dýňových semenech, z nichž se získává olej, lze nalézt hodnoty až do 0,02 mg/kg.
Index „h“ vyjadřuje, že hodnoty jsou na základě používání aldrinu a dieldrinu v minulosti.
iii)MLR pro daný produkt se u potraviny uplatňují jen tehdy, je-li použit pro lidskou spotřebu. Na části potraviny použité výhradně jako přísady do krmiv pro zvířata se uplatní samostatné MLR.
iv) Dočasné maximální limity reziduí jsou platné do 1. listopadu 2008, dokud nebude přezkoumána dokumentace podle přílohy III směrnice 91/414/ EHS a nedojde k opětovné registraci formulací delthamethrinu na úrovni členských zemí
v)MLR pro daný produkt v příloze II a III se u produktu uplatňují jen tehdy, je-li použit pro lidskou spotřebu.
vi)V poznámkách je uveden původ rezidua - ma/maneb, mz/mancozeb, me/metiram, pr/propineb, t/thiram, z/ziram.
vii)Technický nicosulfuron odpovídající FAO specifikaci 709/TC (Květen 2006).
viii)F - rozpustné v tuku

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2007 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Název pesticiduPotravina živočišného původuMLR (mg/kg)Poznámka/Doba platnosti MLR
1,2-dichloroethanemaso hospodářských zvířat, včetně0,1*1)
tuku a vnitřností, masné výrobky mléko, mléčné výrobky0,1*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
2,4-Dledviny hospodářských zvířat kromě drůbeže1
maso hospodářských zvířat ostatní, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
2,4-DBjátra hospodářských zvířat0,1
ledviny hospodářských zvířat0,1
maso hospodářských zvířat ostatní, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,05*
abamectinjátra hovězí0,02 1)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,005*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
acephatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
acetamipridjátra hospodářských zvířat0,1p
ledviny hospodářských zvířat0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,05*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p
acetochlormaso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
acibenzolar-S-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
aldicarbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
aldrinviz dieldrin
amitrazmaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,01*
aramitemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
asulammaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
azinphos-ethylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
azinphos-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
azocyclotinviz cyhexatin
azoxystrobinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,05*
barbanmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
benalaxylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
benfuracarbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
benomylviz carbendazim
bentazonemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky
mléko, mléčné výrobky
0,05*
0,02*
vejce, vaječné výrobky0,05*
beta-cyfluthrinviz cyfluthrin
bifenthrintuk hovězí0,11)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*2)
mléko, mléčné výrobky0,01*1)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
binapacrylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
bitertanolmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
bromopropylatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
bromoxynilpoživatelné droby hospodářských zvířat0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
camphechlormaso hospodářských zvířat (kromě drůbeže), včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
ryby0,1*4)
captafolmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
carbarylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
carbendazimmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
carbofuranmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*
mléko, mléčné výrobky0,1*
vejce, vaječné výrobky0,1*
carbosulfanmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,5*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
carfentrazon-ethylmaso0,05*
mléko0,05*
cinidon-ethylmaso0,05*
mléko0,025*
vejce0,05*
clofentezinejátra hovězí, kozí, ovčí0,1
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a ostatních vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,02*
clopyralidmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
cyclanilidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
cyfluthrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,051)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
cyhexatinmaso hovězí, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,2
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
cypermethrinmaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,022)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
cyproconazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
cyromazinemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,2
daminozidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
DDTmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky11)
mléko, mléčné výrobky0,042)
vejce, vaječné výrobky0,053)
ryby0,54)
deltamethrini)játra, ledviny hospodářských zvířat0,03*1)
maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,11)
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,51)
mléko, mléčné výrobky0,052)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
demeton-S-methylviz oxydemeton -methyl
demeton-S-methylsulfoneviz oxydemeton -methyl
desmediphammaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
di-allatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,2*
mléko, mléčné výrobky0,2*
vejce, vaječné výrobky0,2*
diazinonmaso hospodářských zvířat, včetně0,05*1)
tuku a vnitřností, masné výrobky mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
dicambamaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
dicofolmaso hovězí, kozí a ovčí, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,51)
maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,11)
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,022)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
dieldrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,0062)
vejce, vaječné výrobky0,023)
dimoxystrobinjátra, ledviny a tuk hospodářských zvířat0,3
maso ostatních hospodářských zvířat (kromě drůbeže), masné výrobky0,3
mléko, mléčné výrobky0,01*
dinosebmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
dinoterbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
diquatmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
disulfotonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
DNOCmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
dithiokarbamátymaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
endosulfanmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,11)
mléko, mléčné výrobky 0,004*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
endrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,051)
mléko, mléčné výrobky0,00082)
vejce, vaječné výrobky0,0053)
epoxiconazolejátra hovězí0,2
játra vepřová0,05
ledviny a tuk hospodářských zvířat0,01*
maso hospodářských zvířat, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01
vejce, vaječné výrobky0,01*
ethephonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
ethofumesatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*
mléko, mléčné výrobky0,1*
vejce, vaječné výrobky0,1*
ethylanmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
ethylenoxidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
famoxadonemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
fenamiphosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,005*
vejce, vaječné výrobky0,01*
fenarimolmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
fenbutatin oxidemaso hospodářských zvířat, včetně0,05*1)
tuku a vnitřností, masné výrobky mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
fenhexamidmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
fenitrothionmléko0,002*
fenpropimorphjátra hovězí, vepřová, kozí, ovčí0,3
ledviny hovězí, vepřová, kozí, ovčí0,05
maso hovězí, vepřová, kozí a ovčí, včetně tuku, masové výrobky0,02
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
fentinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05* 1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
fentin acetateviz fentin
fentin hydroxideviz fentin
fentionmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
fenvalerate
∑ RR a SS izomerů
maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
fenvalerate
∑ RS a SR izomerů
maso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,051)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
fipronilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,002*
flucytrinatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,052)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
fludioxanilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
fluoxastrobinvnitřnosti hospodářských zvířat maso hospodářských zvířat, včetně tuku,
masné výrobky
mléko, mléčné výrobky
0,1
0,05
0,05
fluquinconazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
fluroxypyrledviny hospodářských zvířat0,5
maso ostatních hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
flusilazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
furathiocarbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,5*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
glyphosatejátra hovězí0,2p
ledviny drůbeží0,1p
ledviny hovězí2p
ledviny vepřové0,5p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,05*p od 15.9.08
vejce, vaječné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p od 15.9.08
haloxyfop methylmléko0,01*
HCH-α izomermaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,0042)
vejce, vaječné výrobky0,023)
HCH-β izomermaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,11)
mléko, mléčné výrobky0,0032)
vejce, vaječné výrobky0,013)
∑ α + β-HCH izomeruryby0,024)
heptachlormaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,0042)
vejce, vaječné výrobky0,023)
hexachlorobenzenemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,21)
mléko, mléčné výrobky0,012)
vejce, vaječné výrobky0,023)
hymexazolmléko, mléčné výrobky0,01*
chlorbensidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
chlorbufammaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
chlordanemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,051)
mléko, mléčné výrobky0,002*2)
vejce, vaječné výrobky0,005*3)
chlorfensonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
chlorfenvinpfosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
chlormequatjátra drůbeží0,05
játra hovězí0,1
ledviny hovězí0,2
maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05
vejce, vaječné výrobky0,05*
chlorobenzilatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*
mléko, mléčné výrobky0,1*
vejce, vaječné výrobky0,1*
chlorothalonilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
chloroxuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
chlorprophamledviny hospodářských zvířat0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05p
mléko, mléčné výrobky0,2p
chlorpyrifosmaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
chlorpyrifos-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
imazalilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
indoxacarbtuk hospodářských zvířat0,3 p
maso hospodářských zvířat, včetně vnitřností a poživatelných drobů, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,02 p
smetana0,3p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
ioxynilpoživatelné droby0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky, masné výrobky0,05p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
iprodionemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
isoproturonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
kresoxim-methylledviny hospodářských zvířat0,05
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,02*
lactofenmléko0,005*do 22.12.08
lambda-cyhalothrinmaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,51)
mléko, mléčné výrobky0,052)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
lindanemaso drůbeží, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,71)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,021)
mléko, mléčné výrobky0,001*2)
vejce, vaječné výrobky0,13)
ryby0,054)
linuronmaso 0,01
mléko0,01
maleic hydrazidejátra (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat0,05p
ledviny (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat0,5p
maso (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat0,05p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku, masové výrobky 0,02*p
mléko0,2p,t
vejce0,1p
mancozebviz dithiokarbamáty
manebviz dithiokarbamáty
MCPApoživatelné droby0,5*p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*p
mléko, mléčné výrobky0,05*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p
MCPBviz MCPA
metalaxylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,5*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
methacriphosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
methamidophosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
methidathionmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*1)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,02*3)
methiocarbmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,005*
vejce, vaječné výrobky0,02*
methomylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
methoxyfenozidemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
methoxychlormaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
metiramviz dithiokarbamáty
metribuzinmléko, mléčné výrobky0,01*
monolinuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
myclobutanilmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
nitrofenmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
oxasulfuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
oxydemeton-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
paraquatmléko0,01*
parathionmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
parathion-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,02*
penconazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
pendimethalinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
permethrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,51)
mléko, mléčné výrobky0,052)
vejce, vaječné výrobky0,053)
phenmediphammaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,05*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p
phoratemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,05*
picoxystrobinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1) p
mléko, mléčné výrobky0,02*2) p
vejce, vaječné výrobky0,05*3) p
pirimiphos-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
procymidonemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
profenofosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
prohexadionemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,05*
prochlorazjátra hovězí21)
ledviny hovězí0,51)
tuk hovězí0,21)
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,1*1)
mléko, mléčné výrobky0,02*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
propiconazolejátra hospodářských zvířat0,1p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
propinebviz dithiokarbamáty
propoxurmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
propoxycarbazonemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,05*
propyzamidejátra, ledviny, tuk hospodářských zvířat0,05
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,02
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,02*
prothioconazolejátra hospodářských zvířat0,05
ledviny hospodářských zvířat0,05
maso hospodářských zvířat0,01*
mléko0,005*
pymetrozinemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
pyraclostrobinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05* p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,05*p
pyrazophosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,02*
vejce, vaječné výrobky0,1*
pyridateledviny (vyjma drůbeže) hospodářských zvířat0,4
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
quinoxyfenmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,2p
mléko, mléčné výrobky0,05p
vejce, vaječné výrobky0,02*p
quintozenemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
resmethrinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*1)
mléko, mléčné výrobky0,1*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
sloučeniny rtutimaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
s-metolachlormaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
spiroxaminejátra, ledviny hospodářských zvířat0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,02p
vejce, vaječné výrobky0,05*
sulfosulfuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
tebuconazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky 0,05*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,05*
tecnazenemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky
mléko, mléčné výrobky
0,05*
0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
terbuthylazinemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,02*
tetraconazolejátra hospodářských zvířat1
ledviny hospodářských zvířat0,05
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,02
thiabendazolemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1
mléko, mléčné výrobky0,1
vejce, vaječné výrobky0,1*
thiaclopridjátra hospodářských zvířat 0,3 p
ledviny hospodářských zvířat0,3p
tuk hospodářských zvířat0,05p
maso hospodářských zvířat, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,03p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
thiamethoxammaso0,01*
mléko0,02
vejce0,01*
thifensulfuron-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
thiodicarbviz methomyl
thiophanate-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
tolyfluanidmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*p
mléko, mléčné výrobky0,02*p
vejce, vaječné výrobky0,1*p
triadimefonmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,1*1)
mléko, mléčné výrobky0,1*2)
vejce, vaječné výrobky0,1*3)
triadimenolviz triadimefon
tri-allatemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
triazophosmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*1)
mléko, mléčné výrobky0,01*2)
vejce, vaječné výrobky0,01*3)
tribenuron-methylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
tridemorph
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné0,05*1)
mléko, mléčné výrobky0,05*2)
vejce, vaječné výrobky0,05*3)
trifloxystrobinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,02*
triforinemaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
trimethyl sulfoniový kationjátra hovězí0,5p
ledviny drůbeží0,1p
ledviny hovězí0,2p
maso hovězí, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,2p
maso hospodářských zvířat, včetně tuku a jiných vnitřností, masné výrobky0,05*p
mléko, mléčné výrobky0,01*p
vejce, vaječné výrobky0,01*p
trinexapac-ethylmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,02*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,02*
tritosulfuronmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,01*
mléko, mléčné výrobky0,01*
vejce, vaječné výrobky0,01*
vinclozolinmaso hospodářských zvířat, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky0,05*
mléko, mléčné výrobky0,05*
vejce, vaječné výrobky0,05*
zinebviz dithiokarbamáty

Vysvětlivky:

p označuje prozatímní MLR stanovený podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS; prozatímní limit se stane konečným po jeho vyhlášení ve Směrnici ES.

1) mg/kg tuku. V případě potraviny s obsahem tuku 10 % (hmot.) nebo menším se rezidua vztahují k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V těchto případech je maximálním limitem jedna desetina hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg.

2) Pro stanovení obsahu reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce by měl být jako základ pro výpočet brán obsah tuku rovnající se 4 % (hmot.). Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na tuk. Pro ostatní mléčné výrobky uvedené v příloze č. 1 s obsahem tuku menším než 2 % (hmot.) je maximální limit stanoven jako polovina hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, s obsahem tuku 2 % (hmot.) nebo vyšším je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 25násobku hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko.

3) Pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10% je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

4) Pro ryby a rybí výrobky s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 10násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

Pokud není uvedeno jinak, rybami se rozumí ryby včetně mořských a včetně rybích výrobků.

Odkazy 1), 2), 3), 4) se nevztahují na případy, kdy MLR je shodný s mezí stanovitelnosti.

Souvislosti

Provádí předpis
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
387/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
387/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
272/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
Je zrušen předpisem
278/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
Ruší
400/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
68/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
158/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
Je odkazován z
278/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
387/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
272/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
157/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
381/2007 Sb. Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
Odkazuje na
387/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
381/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
381/2007 Sb. Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
400/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
68/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
158/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 23.10.2008 - 14.10.2010 387/2008 Sb.
2. 15.08.2008 - 22.10.2008 272/2008 Sb.
1. 31.12.2007 - 14.08.2008
0. 31.12.2007 Vyhlášené znění