Vyhláška č. 355/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-355
Částka 109/2007
Platnost od 21.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Aktuální znění 01.01.2008

355

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 174/2007 Sb., a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. a vyhlášky č. 100/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 větě druhé se za slova „manželům (druhům)“ vkládá slovo „, partnerům2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících zákonů.“.

2. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „a na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlášení“ a poznámka pod čarou č. 7 včetně odkazu na ni, se zrušují.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Souvislosti

Mění
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
Odkazuje na
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2008 Aktuální znění (exportováno 21.07.2019 07:07)
0. 21.12.2007 Vyhlášené znění