Vyhláška č. 328/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-328
Částka 104/2007
Platnost od 14.12.2007
Účinnost od 14.12.2007
Aktuální znění 14.12.2007

328

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb., vyhlášky č. 302/1997 Sb. a vyhlášky č. 40/2000 Sb., se mění takto:

1. § 1 a 2 se včetně nadpisů zrušují.

2. V § 3 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 5 větě druhé se slova „na základě doporučení příslušného lékaře okresní správy sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „podle právních předpisů o zaměstnanosti3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) § 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. Příloha č. 1 se zrušuje.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: RNDr. Nečas v. r.

Souvislosti

Mění
284/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
Odkazuje na
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
284/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.12.2007 Aktuální znění (exportováno 18.09.2020 18:13)
0. 14.12.2007 Vyhlášené znění