Vyhláška č. 311/2007 Sb.Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-311
Částka 100/2007
Platnost od 11.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Aktuální znění 01.07.2017

311

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2007

o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tato vyhláška upravuje jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí záznamu podle § 85 insolvenčního zákona, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, vyrozumění o soupisu majetkové podstaty, manipulace s přihláškami pohledávek a pravidel pro jejich úschovu a nahlížení do nich.

ČÁST DRUHÁ

JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

§ 2

(1) Insolvenční soud vyznačí na insolvenčním návrhu údaj o datu, hodině a minutě jeho podání.

(2) Vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, vydává insolvenční soud v elektronické formě.

§ 3

Předseda insolvenčního soudu učiní vhodná opatření, aby v případech, kdy je insolvenční návrh podán v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, bylo zajištěno vydání vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v zákonem stanovené lhůtě.

§ 3a

Náležitosti záznamu o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem

(1) Záznam o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem podle § 85 insolvenčního zákona obsahuje

a) označení „Záznam o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem podle § 85 insolvenčního zákona“,

b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

c) datum a čas přijetí nebo podání informace,

d) jméno a příjmení zaměstnance, který záznam vyhotovil,

e) stručné, jasné a výstižné vylíčení přijímané nebo podávané informace,

f) seznam příloh, kterými jsou informace dokládány, se kterými jsou přijímány nebo podávány,

g) údaje o osobě, která informaci přijímá nebo podává, a v případě, že je u soudu přítomna, její podpis.

(2) Pro označení osoby podle odstavce 1 písm. g) se použije obdobně § 21 odst. 2; je-li tato osoba subjektem insolvenčního řízení, označuje se jménem a příjmením nebo názvem a označením procesního postavení.

§ 4

(1) Předseda insolvenčního soudu určuje osobu insolvenčního správce pro insolvenční řízení opatřením.

(2) Předseda insolvenčního soudu přikazuje projednání incidenčního sporu v souladu s rozvrhem práce jinému soudci insolvenčního soudu opatřením.

(3) Opatření nemá povahu rozhodnutí. Opatření má písemnou formu a zakládá se do insolvenčního spisu.

§ 5

(1) Jakmile insolvenční soud zjistí, že o návrhu věřitele na vstup nabyvatele jeho pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona nebylo rozhodnuto do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tento návrh insolvenčnímu soudu došel, vyhotoví insolvenční soud písemné vyhotovení rozhodnutí a rozhodnutí doručí.

(2) Za den vydání rozhodnutí podle odstavce 1 se považuje čtvrtý pracovní den následující po dni, kdy návrh insolvenčnímu soudu došel.

(3) Má se za to, že rozhodnutí vydal ten, kdo byl v daném insolvenčním řízení pověřen rozhodováním o návrzích podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona; nebyl-li nikdo pověřen, má se za to, že rozhodnutí vydal soudce. Případná nepřítomnost nemá na určení osoby, u které se má za to, že rozhodnutí vydala, vliv.

(4) Protokol sepisovaný podle § 18 odst. 3 insolvenčního zákona obsahuje kromě obecných náležitostí rovněž i označení věřitele a nabyvatele pohledávky, společné prohlášení, kdy a jaká skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z věřitele na nabyvatele pohledávky, nastala, bližší informace o této skutečnosti a jejich podpis. Věřitel a nabyvatel pohledávky mohou odkázat na listinu, kterou přiloží k protokolu.

§ 6

(1) Věřitelé hlasují na schůzi věřitelů zdvižením ruky, hlasovacím zařízením nebo jiným způsobem stanoveným insolvenčním soudem.

(2) Protokol o jednání schůze věřitelů obsahuje kromě obecných náležitostí vymezení předmětu jednání schůze věřitelů, výsledek hlasování schůze věřitelů, a je-li toho pro další řízení třeba, rovněž i informaci o hlasování jednotlivých věřitelů; namísto informace o hlasování jednotlivých věřitelů lze k tomuto protokolu připojit listiny obsahující údaje o tom, jak který věřitel hlasoval.

(3) Podá-li věřitel během schůze věřitelů odvolání, uvede do protokolu také odvolací důvod a odvolací návrh a protokol nebo přílohu protokolu podepíše.

§ 7

(1) Přijímá-li věřitelský výbor rozhodnutí korespondenční formou, insolvenční správce, předseda věřitelského výboru nebo insolvenční soud předkládá členům věřitelského výboru návrh usnesení věřitelského výboru.

(2) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů věřitelského výboru. Nevyjádří-li se člen věřitelského výboru ve stanovené lhůtě, platí, že hlasoval proti.

§ 8

Náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek

Výzva k podávání přihlášek pohledávek učiněná insolvenčním soudem před rozhodnutím o úpadku obsahuje tyto náležitosti

a) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod kterou je insolvenční řízení vedeno,

b) označení dlužníka,

c) výzvu věřitelům, kteří chtějí své pohledávky za dlužníkem uplatnit v zahájeném insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky,

d) poučení, že přihláška se podává na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup,

e) poučení, že k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, a že vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou,

f) poučení, že přihlášky včetně příloh se podávají dvojmo,

g) poučení, že přihlášky na základě této výzvy lze podávat až do rozhodnutí o úpadku,

h) den vydání,

i) jméno a příjmení osoby, která výzvu vydala.

§ 9

Přílohy přihlášky pohledávky se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují.

§ 10

Manipulace s přihláškami pohledávek

(1) Insolvenční správce poté, co mu je insolvenčním soudem doručen stejnopis přihlášky pohledávky včetně jejích příloh, založí na každou přihlášku pohledávky samostatný spis. Tento spis tvoří kromě přihlášky a jejích příloh zejména veškerá podání, písemná vyhotovení rozhodnutí a dalších písemností, které se k přihlášené pohledávce vztahují, doklady o doručení a záznamy o úkonech, které insolvenční správce ve vztahu k přihlášené pohledávce provedl.

(2) Insolvenční správce po uplynutí pěti měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení skončeno, skartuje kopie listin a vyzve ty, jimž náležejí originály listin, aby si je u něj vyzvedli ve lhůtě 30 dnů s poučením, že po marném uplynutí této lhůty listiny skartuje. Bylo-li podáno dovolání nebo žaloba pro zmatečnost, provede insolvenční správce úkony podle věty prvé až po skončení příslušného řízení a jen tehdy, nebude-li napadené usnesení zrušeno.

§ 11zrušeno

§ 12

Nahlížení do seznamu přihlášených pohledávek

(1) Insolvenční správce poté, co sestaví seznam přihlášených pohledávek, oznámí insolvenčnímu soudu, kdy a kde mohou účastníci nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven.

(2) Nahlížení probíhá pod dozorem insolvenčního správce nebo jím pověřené osoby.

(3) O nahlédnutí pořídí insolvenční správce nebo jím pověřená osoba záznam, v němž uvede zejména, kdo do seznamu přihlášených pohledávek nebo do dokladů, na jejichž základě byl sestaven, nahlédl, a zároveň i časový údaj o délce nahlížení; záznam opatří datem a svým podpisem. Záznam podepíše též ten, kdo nahlédl. Tento záznam uloží insolvenční správce do spisu, který ve věci vede.

§ 13

Vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem

(1) Písemné vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky obsahuje označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno, označení dlužníka a označení věřitele, jemuž je toto vyrozumění určeno, údaje umožňující identifikaci popřené nevykonatelné pohledávky, informaci o tom, zda tato pohledávka byla popřena co do pravosti, výše nebo pořadí, stanovisko dlužníka, datum a podpis insolvenčního správce. U pohledávky popřené co do výše se ve vyrozumění uvede, v jaké výši byla insolvenčním správcem popřena, u pohledávky popřené co do pořadí se ve vyrozumění uvede, v jakém pořadí má být pohledávka podle insolvenčního správce uspokojena.

(2) Vyrozumění dále obsahuje poučení, že pokud nepodá věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, nebude k pohledávce popřené co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlíženo a pohledávka popřená co do výše nebo pořadí se bude pokládat za zjištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenčním správcem. Ve vyrozumění se uvede i poučení, že věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, se v podané žalobě může jako důvodu vzniku pohledávky dovolávat jen skutečností uvedených v přihlášce nebo při přezkumném jednání a dále skutečností, o kterých se věřitel dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyrozumění dále obsahuje poučení o tom, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění.

§ 13a

Vyrozumění o soupisu majetkové podstaty

(1) Písemné vyrozumění o zahrnutí věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty do soupisu majetkové podstaty obsahuje

a) označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno,

b) označení dlužníka a označení osoby, které je vyrozumění určeno,

c) údaje umožňující identifikaci věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty zahrnuté do soupisu majetkové podstaty,

d) odůvodnění zahrnutí věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty do soupisu majetkové podstaty,

e) datum a podpis insolvenčního správce.

(2) Vyrozumění o soupisu majetkové podstaty dále obsahuje poučení o možnosti podat vylučovací žalobu s uvedením lhůty k jejímu podání a o následcích zmeškání této lhůty.

(3) Pro označení dlužníka a osoby, které je vyrozumění určeno, se použije obdobně § 21 odst. 2.

§ 14zrušeno

§ 15

(1) Pokud nebude insolvenční správce proplácet částky určené pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení ve svém sídle, uvede místo plnění v návrhu rozvrhového usnesení.

(2) Peněžní částky podle § 307 odst. 3 insolvenčního zákona skládá insolvenční správce do úschovy u okresního soudu, v jehož obvodu je místo plnění.

§ 16

Je-li pro zveřejnění nebo doručení písemnosti rozhodný den nebo okamžik jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku, vyznačí insolvenční soud na tuto písemnost doložku obsahující údaj o datu, hodině a minutě zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

§ 17

Uloží-li insolvenční soud insolvenčnímu správci, aby předložil insolvenčnímu soudu své písemné podání či písemnou přílohu podání také v elektronické podobě, učiní tak insolvenční správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů.

§ 18

Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení jednacího řádu pro okresní a krajské soudy, nestanoví-li tato vyhláška jinak nebo není-li tento postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

ČÁST TŘETÍzrušeno

Náležitosti hlasovacích lístkůzrušeno

§ 19, § 20zrušeno

Náležitosti přihlášky pohledávkyzrušeno

§ 21, § 22, § 21azrušeno

Náležitosti popření pohledávky přihlášeným věřitelemzrušeno

§ 22a, § 22bzrušeno

Náležitosti návrhu na povolení oddluženízrušeno

§ 23, § 24, § 24azrušeno

Náležitosti zprávy o reorganizačním plánuzrušeno

§ 25zrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 s výjimkou ustanovení § 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 24 až 28 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
Je měněn
191/2017 Sb. Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení
397/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
70/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
Je odkazován z
581/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
131/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
191/2017 Sb. Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení
397/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
70/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
311/2007 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení
Odkazuje na
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
311/2007 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.07.2017 191/2017 Sb. Aktuální znění (exportováno 13.05.2021 18:50)
3. 01.01.2014 - 30.06.2017 397/2013 Sb.
2. 31.03.2011 - 31.12.2013 70/2011 Sb.
1. 01.01.2008 - 30.03.2011
0. 11.12.2007 Vyhlášené znění