Vyhláška č. 233/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-233
Částka 75/2007
Platnost od 31.08.2007
Účinnost od 31.08.2007
Aktuální znění 31.08.2007

233

VYHLÁŠKA

ze dne 17. srpna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


Čl. I

Ve vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb. a vyhlášky č. 440/2006 Sb., se v příloze v části A řádek s textem „Kapitola 338 Ministerstvo informatiky“ zrušuje a za řádek s textem „Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“ se vkládá nový řádek s textem „Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných Ministerstvem informatiky do dne jeho zrušení se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
Mění
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
Je odkazován z
421/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
Odkazuje na
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.08.2007 Aktuální znění (exportováno 10.08.2020 16:52)
0. 31.08.2007 Vyhlášené znění