Nařízení vlády č. 229/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-229
Částka 73/2007
Platnost od 31.08.2007
Účinnost od 01.10.2007
Zrušeno k 01.01.2016 (401/2015 Sb.)
Minulé znění 01.01.2010 - 31.12.2015

229

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. července 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vláda nařizuje podle § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 35 odst. 1 a § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se mění takto:

1. V § 2 písmeno f) zní:

f) typem emisních standardů a limitů - jejich vyjádření jako:

1. koncentrace v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na litr,

2. minimální účinnost čištění v čistírně odpadních vod v procentech,

3. množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek za určité časové období,

4. poměrné množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku,“.

2. V § 2 písmeno i) zní:

i) nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod - nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, která je vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň je nejúčinnější pro ochranu vod,“.

3. V § 2 písm. j) větě první se za slova „ve výrobě3) a“ vkládá slovo „nejlepším“.

4. V § 4 odst. 1 se za slova „přihlížet k“ vkládá slovo „nejlepším“.

5. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Není-li v tabulce 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení uvedena hodnota emisního standardu ukazatele znečištění, stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění průmyslových odpadních vod v odůvodněných případech pouze způsob a četnost sledování tohoto ukazatele znečištění.“.

6. V § 6 odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

(3) V povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro místo výpusti. Emisní limity pro vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace (§ 16 zákona) stanoví vodoprávní úřad v místě odtoku ze zařízení, ve kterém tyto odpadní vody vznikají, pokud je nestanoví pro místo výpusti podle odstavce 4.

(4) Jsou-li průmyslové odpadní vody čištěny v zařízení určeném k jejich čištění nebo zneškodňování, může vodoprávní úřad stanovit emisní limity pro místo výpusti z tohoto zařízení do kanalizace sloužící veřejné potřebě6a).

(5) V povolení k vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity do výše emisních standardů uvedených v tabulce 1a v příloze č. 1 k tomuto nařízení nebo stanoví emisní limity účinností čištění podle hodnot uvedených v tabulce 1b v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity stanovené v koncentračních jednotkách a minimální účinností čištění v čistírně odpadních vod v procentech jsou rovnocenné. Vodoprávní úřad stanoví pro každý ukazatel znečištění pouze jeden z těchto typů emisních limitů; v jednom rozhodnutí je možno typy emisních limitů vzájemně kombinovat. Obsahují-li městské odpadní vody na přítoku do čistírny odpadních vod podíl průmyslových odpadních vod, bere vodoprávní úřad při stanovení emisních limitů a jejich typu v úvahu druh a složení čištěných odpadních vod.

6a) § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).“.

7. V § 6 odst. 6 a v § 7 odst. 1 se slova „2a, 2b a 3“ nahrazují slovy „2 a 3“.

8. V § 6 odst. 8, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5, 6 a 7 a v příloze č. 2 bodě 5 se slovo „závadných“ zrušuje.

9. V § 6 odst. 9 se slovo „závadné“ zrušuje.

10. V § 6 odst. 10 se za slova „v příloze č. 1“ vkládají slova „ani v příloze č. 3“.

11. V § 6 odstavec 11 včetně poznámek pod čarou č. 6b a 7 zní:

(11) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem tak, aby imisní standardy uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 20156b). Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod stanovený podle zvláštního právního předpisu (§ 35 odst. 1 zákona), vodárenské nádrže7) nebo jiné zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody (§ 31 zákona) nebo úsek povrchových vod využívaných ke koupání osob stanovený podle zvláštního právního předpisu (§ 34 odst. 1 zákona), použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů imisní standardy uvedené v příslušných sloupcích v tabulce 1 v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě, že kombinovaným způsobem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo z důvodu místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout.

6b) Článek 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

7) Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.“.

12. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Hodnoty „m“ nesmějí být překročeny v žádném ze vzorků analyzovaných oprávněnou laboratoří.“.

13. V § 7 odst. 3 se slovo „2a“ nahrazuje slovem „2“.

14. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Stanoví-li vodoprávní úřad emisní limit jako přípustnou účinnost čištění, stanoví místo měření jakosti vypouštěných odpadních vod i na přítoku do čistírny odpadních vod. Je-li emisní limit stanoven jako poměrné množství, určí vodoprávní úřad i způsob sledování a evidence množství látek charakterizujících výrobní proces.“.

15. V § 8 odstavec 3 zní:

(3) V povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren odpadních vod v kategoriích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazatelích znečištění Ncelk a Pcelk podle tabulky 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren odpadních vod v kategorii nad 100 000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazateli znečištění celkový organický uhlík (TOC) podle tabulky 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

16. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) V povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek může vodoprávní úřad k žádosti znečišťovatele pro účely stanovení četnosti odběru vzorků odečíst množství zvlášť nebezpečné látky obsažené v jím odebrané vodě od množství této látky vypouštěného v odpadní vodě. Takto vodoprávní úřad může postupovat pouze v případě, že znečištění odebrané vody zvlášť nebezpečnými látkami nezpůsobil svou činností žadatel. Množství znečištění v odebrané vodě v příslušných ukazatelích znečištění se vypočte jako součin ročního objemu odebrané vody a průměrné roční koncentrace znečištění vypočtené jako aritmetický průměr ze všech vzorků odebraných za kalendářní rok. Pokud jsou odebrané vody použity k odečtu u více zdrojů znečišťování, rozdělí vodoprávní úřad množství znečištění v ukazatelích znečištění pro účely odečtu v poměru objemů vypouštěných odpadních vod u jednotlivých zdrojů znečišťování. Vodoprávní úřad může odečíst množství znečištění obsažené pouze v takovém množství odebrané vody, které odpovídá množství vypouštěných odpadních vod.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

17. V § 8 odst. 5 větě první se slova „průtoku úměrných slévaných“ nahrazují slovem „směsných“.

18. V § 8 odst. 5 větě třetí se za slovo „vypouštění“ vkládá slovo „průmyslových“.

19. V § 8 odst. 6 větě první se slovo „slévaných“ nahrazuje slovem „směsných“ a slova „průtoku úměrných“ se zrušují.

20. V § 8 odst. 9 se slovo „městské“ a slova „podle hodnot v tabulce 1b v příloze č. 1 k tomuto nařízení“ zrušují.

21. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod

A.

Městské odpadní vody

(hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Tabulka 1a: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p)3) , maximální hodnoty (m)4) a hodnoty průměru5) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l

Kategorie ČOV (EO) 1)7) CHSKCr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk2),8),9) Pcelk. 9)
p3) m4) p3) m4) P3) m4) průměr5) m4),6) průměr5) m4),6) průměr 5) m4)
11) 150 220 40 80 50 80 - - - - - -
500 - 2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - -
2001 - 10000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 310) 810)
10001 - 100000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6
>100000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3

1) Rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní.
U kategorií ČOV pod 2000 EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie (v tabulce 1a nebo 1b v příloze č. 1 a v tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení) výpočet z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do čistírny vydělený hodnotou 21,9.

2) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.

3) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

4) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku uvedený v tabulce 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení v souladu se stanovením hodnoty „p“.

5) Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

6) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

7) Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží, u nichž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, se provádějí ve filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpuštěných látek však nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg/l.

8) Požadavky na dusík je možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se prokáže, že je takto zajištěna stejná úroveň ochrany vod. V tomto případě denní průměr nesmí přesáhnout 20 mg/l celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota na odtoku biologického stupně čistírny odpadních vod je vyšší nebo rovná 12°C. Zohlednění požadavků na funkci biologického odstranění dusíku a plnění limitů při teplotách na odtoku nižších než 12°C může být nahrazeno zohledněním pro časově určené zimní období podle oblastních klimatických podmínek, které stanoví vodoprávní úřad u tohoto ukazatele znečištění.

9) Při stanovení limitů pro dusík a fosfor vezme vodoprávní úřad v úvahu harmonogram výstavby a rekonstrukce technologických stupňů odstraňování dusíku a fosforu pro konkrétní aglomerace České republiky schválený vládou, na základě dohody ČR s EU o přechodném období pro implementaci směrnice 91/271/EHS, v rámci „Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod“. Pro tam uvedené konkrétní aglomerace a do stanovené doby ukončení výstavby nebo rekonstrukce, maximálně však do 31.prosince 2010, stanoví vodoprávní úřad emisní limity podle následujících emisních standardů:

Kategorie ČOV (EO) Nanorg6) Pcelk
průměr m průměr m
10001 - 100000 20 30 3 6
>100000 15 20 1,5 3

Nanorg je suma dusíku amoniakálního, dusičnanového a dusitanového. Význam ostatních parametrů je identický jak výše.

10) Tento emisní limit stanoví vodoprávní úřad pro čistírnu odpadních vod vybavenou technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních čistíren odpadních vod stanoví tento limit s platností od 31. prosince 2010 v případě, že to tak vyplyne ze stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem.

11) Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL pro mechanické čistírny odpadních vod, u nichž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, stanoví vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti a stavu vody v toku a místních podmínek.

Tabulka 1b: Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku)1),2) v procentech

Kategorie ČOV (EO) CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk Pcelk
4) 70 80 - - -
500 - 2000 70 80 50 - -
2001 - 10000 75 85 60 - 705)
10001 - 100000 75 85 - 70 80
>100000 75 85 - 70 80

1) Účinnost čištění vztažená k zátěži na přítoku do čistírny odpadních vod.

2) Přípustná účinnost čištění může být v povoleném počtu jednotlivých stanovení nedosahována podle hodnot v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Pro stanovení hodnot minimální účinnosti čištění použije vodoprávní úřad typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

3) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.

4) Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL pro mechanické čistírny odpadních vod, u nichž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, stanoví vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti a stavu vody v toku a místních podmínek.

5) Tento emisní limit stanoví vodoprávní úřad pro čistírnu odpadních vod vybavenou technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních čistíren odpadních vod stanoví tento limit s platností od 31. prosince 2010 v případě, že to vyplyne ze stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem.

B.

Průmyslové odpadní vody

Tabulka 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví

OKEČ Průmyslový obor/ukazatel Jednotka Přípustné hodnoty "p"a)
010000 Zemědělství, myslivost a související činnosti
012300 Chov prasat
CHSKCr mg/l 500
BSK5 mg/l 100
NL mg/l 140
N-NH4+ mg/l 60
N-NH4+ (Z) mg/l 400
Ncelk. mg/l 250
Ncelk. (Z) mg/l 500
012400 Chov drůbeže
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 80
N-NH4+ mg/l 20
N-NH4+ (Z) mg/l 36
Ncelk. mg/l 40
Ncelk. (Z) mg/l 80
Pcelk. mg/l 10
100000 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny
101000 Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket
 PH - 6-9
 NL mg/l 40
 PAU mg/l 0,01
 Železo mg/l 3
 Mangan mg/l 1
102000 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket
 pH - 6-9
NL mg/l 40
PAU mg/l 0,01
Železo mg/l 3
Mangan mg/l 1
120000 Těžba a úprava uranových a thoriových rud
 pH - 6-9
NL mg/l 30
Uran mg/l dle § 5 odst. 3
130000 Těžba a úprava ostatních rud1)
 pH - 6-9
NL mg/l 40
C10-C40 mg/l 3
Arsen mg/l 0,5
Měď mg/l 1
Olovo mg/l 0,5
Zinek mg/l 3
Železo mg/l 5
140000Těžba a úprava ostatních nerostných surovin  
 Těžba a zpracování kameniva   
 NL mg/l 40
C10-C40 mg/l 3
150000 Výroba potravinářských výrobků a nápojů   
151000 Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 80
N-NH4+ mg/l 20
N-NH4+ (Z) mg/l 36
Ncelk. mg/l 30
Ncelk. (Z) mg/l 50
Pcelk. mg/l 10
EL mg/l 10
152000 Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 50
N-NH4+ mg/l 10
Ncelk. mg/l 25
Pcelk. mg/l 2
EL mg/l 10
153000 Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 40
N-NH4+ mg/l 20
N-NH4+ (Z) mg/l 36
Ncelk. mg/l 30
Ncelk. (Z) mg/l 50
Pcelk. mg/l 10
EL mg/l 10
154000 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 40
EL mg/l 10
155000 Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 120
BSK5 mg/l 30
NL mg/l 50
N-NH4+ mg/l 10
N-NH4+ (Z) mg/l 18
Ncelk. mg/l 30
Ncelk. (Z) mg/l 50
Pcelk. mg/l 5
EL mg/l 10
AOX mg/l 0,5
156200 Výroba škrobárenských výrobků
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 80
N-NH4+ mg/l 20
N-NH4+(Z) mg/l 36
Ncelk. mg/l 30
Ncelk. (Z) mg/l 50
Pcelk. mg/l 10
157000 Výroba krmiv
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 100
Pcelk. mg/l 10
158300 Výroba cukru (přírodního)
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 160
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 80
N-NH4+ mg/l 10
N-NH4+ (Z) mg/l 20
Ncelk. mg/l 20
Ncelk. (Z) mg/l 35
Pcelk. mg/l 10
158930 Výroba droždí
ukazatele a přípustné hodnoty podle OKEČ 156200   
159200 Výroba etylalkoholu kvašením
ukazatele a přípustné hodnoty podle OKEČ 156200   
159600 159700 Výroba piva a sladu
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 130
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
N-NH4+ mg/l 10
N-NH4+ (Z) mg/l 18
Ncelk. mg/l 20
Ncelk. (Z) mg/l 34
Pcelk. mg/l 5
AOX mg/l 0,5
159800 Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 110
BSK5 mg/l 25
Pcelk. mg/l 2
170000 Výroba textilií a textilních výrobků 2)
 NL mg/l 40
CHSKCr mg/l 300
BSK5 mg/l 50
C10-C40 mg/l 5
RAS mg/l 2000
Chrom šestimocný mg/l 0,3
Chrom mg/l 0,5
Měď mg/l 0,5
Nikl mg/l 0,5
Zinek mg/l 3
Železo mg/l 3
AOX mg/l 5
190000 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi
191000 Činění a úprava usní
Koželužny s chromčiněním:
CHSKCr mg/l 500
CHSKCr % 80
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 40
RAS mg/l 5000
N-NH4+ mg/l 80
N-NH4+ (Z) mg/l 150
Ncelk. mg/l 100
Ncelk. (Z) mg/l 175
Sulfidy mg/l 1,5
Chrom mg/l 1
Koželužny s jiným způsobem činění (třísločinění, aldehydické činění):
CHSKCr mg/l 1000
CHSKCr % 70
BSK5 mg/l 100
NL mg/l 40
RAS mg/l 5000
N-NH4+ mg/l 100
N-NH4+ (Z) mg/l 175
Ncelk. mg/l 120
Ncelk. (Z) mg/l 200
Sulfidy mg/l 2
200000 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku3)
 C10-C40 mg/l 3
PAU mg/l 0,01
210000 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
211100 Výroba vlákniny
Výroba sulfítové buničiny:
CHSKCr mg/l 400
CHSKCr kg/t 70
BSK5 mg/l 40
BSK5 kg/t 20
NL mg/l 60
AOX mg/l 1
Výroba sulfátové buničiny:
CHSKCr mg/l 300
CHSKCr kg/t 60
BSK5 mg/l 30
BSK5 kg/t 5
NL mg/l 40
AOX mg/l 1
Bělení buničiny sloučeninami chloru:
AOX mg/l 5
Bezchlorové bělení buničiny:
AOX mg/l 1
211200 Výroba papíru a lepenky 4)
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
AOX mg/l 5
AOX kg/t 0,5
230000 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy
231000 Výroba koksárenských produktů
pH - 6-9
NL mg/l 40
CHSKCr mg/l 200
N-NH4+ mg/l 30
Fenoly mg/l 1
Kyanidy celkové mg/l 1
PAU mg/l 0,01
232000 Rafinérské zpracování ropy
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 50
NL mg/l 50
N-MH4+ mg/l 20
N-NH4+ (Z) mg/l 40
C10-C40 mg/l 5
PAU mg/l 0,01
240000 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken
241200 Výroba barviv a pigmentů 5)
pH - 6-9
CHSKCr mg/l 40
BSK5 mg/l 15
RL mg/l 4000
RAS mg/l 3500
NL mg/l 30
N-NH4+ mg/l 4
Fluoridy mg/l 9
Sírany mg/l 3000
Železo mg/l 8
Výroba organických barviv:
BSK5 % 40
CHSKCr % 80
RAS kg/t 1250
241300 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem
pH - 7-10
NL mg/l 30
Železo mg/l 8
Sírany kg/t 800
Výroba sloučenin síry (mimo kyseliny sírové):
RAS kg/t 150
Amalgamová elektrolýza:6)
RAS kg/t Cl2 100
241400 Výrobajiných základních organických chemických látek7)
Organické syntézy:
CHSKCr mg/l 500
BSK5 mg/l 80
RAS mg/l 1000
Výroba epichlorhydrinu:
CHSKCr kg/t 60
RAS kg/t 1800
AOX kg/t 0,5
241500 Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba hnojiv (kromě draselných):8)
RAS mg/l 1500
RAS kg/t 85
N-NH4+ mg/l 30
N-NO3- mg/l 50
Pcelk. mg/l 10
Fluoridy mg/l 20
241600 Výroba plastů v primárních formách
Výroba organických pryskyřic:
CHSKCr % 65
BSK5 % 90
RAS kg/t 170
243000 Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných materiálů, tiskařských černí a tmelů
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 30
244000 Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 40
RAS kg/t 350
AOX mg/l 0,5
PAU mg/l 0,01
245000 Výroba mýdla a saponátů, čisticích a leštících prostředků a kosmetických přípravků
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 50
 Tenzidy aniontové mg/l 10
 Pcelk. mg/l 3
246200 Výroba klihů a želatiny  
pH - 6-8,5
CHSKCr mg/l 250
BSK5 mg/l 50
N-NH4+ mg/l 10
Ncelk. mg/l 30
Pcelk. mg/l 3
EL mg/l 10
247010 Výroba syntetických vláken (polyamidových a polyesterových)
CHSKCr mg/l 300
BSK5 mg/l 60
247020 Výroba umělých vláken (viskózových)
CHSKCr mg/l 300
BSK5 mg/l 60
260000 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
261000 Výroba skla a skleněných výrobků
CHSKCr mg/l 150
NL mg/l 40
Flouridy mg/l 16
arsen mg/l 1,5
Olovo mg/l 1
Baryum mg/l 5
262000 Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových výrobků kromě výrobků pro stavební účely   
CHSKCr mg/l 150
NL mg/l 40
263000 Výroba žáruvzdorných keramických výrobků a výroba keramických obkládaček a dlaždic   
 CHSKCr mg/l 150
NL mg/l 40
268000 Výrobajiných nekovových minerálních výrobků
Výroba termomechanických vláken:   
CHSKCr mg/l 250
CHSKCr kg/t 50
BSK5 mg/l 40
BSK5 kg/t 15
NL mg/l 50
Výroba chemitermomechanických vláken:  
CHSKCr mg/l 500
CHSKCr kg/t 100
BSK5 mg/l 50
BSK5 kg/t 20
NL mg/l 60
270000 Výroba základních kovů a hutních výrobků
271000 Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla9)
pH - 6-9
NL mg/l 40
C10-C40 mg/l 3
Mangan mg/l 1
Železo mg/l 3
272000 Výroba litinových a ocelových trub a trubek
ukazatele a přípustné hodnoty podle OKEČ 271000   
273000 Jiné hutní zpracování železa a oceli
ukazatele a přípustné hodnoty podle OKEČ 271000   
274000 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů10)
pH - 6-9
NL mg/l 30
C10-C40 mg/l 3
AOX mg/1 2
Hliník mg/l 3
Chrom mg/l 0,5
Měď mg/l 0,5
Nikl mg/l 0,5
Olovo mg/l 0,5
Zinek mg/l 2
Výroba kryolitu:
RAS mg/l 150
275100 Odlévání železa
ukazatele a přípustné hodnoty podle OKEČ 271000   
275200 Odlévání oceli
ukazatele a přípustné hodnoty podle OKEČ 271000   
275300 Odlévání lehkých kovů
ukazatele a přípustné hodnoty podle OKEČ 274000   
275400 Odlévání ostatních neželezných kovů
ukazatele a přípustné hodnoty podle OKEČ 274000   
280000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení)
285100 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Povrchová úprava kovů včetně plastů:11)
pH - 6-9
CHSKCr mg/l 300
NL mg/l 30
N-NO2- mg/l 5
Pcelk. mg/l 3
C10-C40 mg/l 2
AOX mg/l 2
Fluoridy mg/l 20
Sulfidy mg/l 1
Kyanidy celkové mg/l 1
Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1
Celkový zbytkový chlor   
Arsen mg/l 0,5
Cín mg/l 2
Kobalt mg/l 1
Hliník mg/l 2
Chrom mg/l 0,5
Chrom šestimocný mg/l 0,1
Měď mg/l 0,5
Molybden mg/l 1
Nikl mg/l 0,8
Olovo mg/l 0,5
Rtuť mg/l 0,05
Selen mg/l 0,1
Stříbro mg/l 0,1
Zinek mg/l 2
Železo mg/l 2
Tepelná úprava kovů:
pH - 6-9
NL mg/l 30
N-NO2- mg/l 5
Pcelk. mg/l 3
C10-C40 mg/l 2
Kyanidy celkové mg/l 1
Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1
Celkový zbytkový chlor   
Baryum mg/l 2
Chrom mg/l 0,5
Chrom šestimocný mg/l 0,1
Železo mg/l 2
Smaltování:
pH - 6-9
NL mg/l 30
Pcelk. mg/l 3
C10-C40 mg/l 2
AOX mg/l 2
Baryum mg/l 2
Kadmium mg/l 0,2
Kobalt mg/l 1
Chrom mg/l 0,5
Chrom šestimocný mg/l 0,1
Měď mg/l 0,5
Molybden mg/l 1
Olovo mg/l 0,5
Zinek mg/l 2
Železo mg/l 2
Lakování:
pH - 6-9
NL mg/l 50
Pcelk. mg/l 3
C10-C40 mg/l 2
AOX mg/l 2
Baryum mg/l 2
Kadmium mg/l 0,2
Chrom mg/l 0,5
Chrom šestimocný mg/l 0,1
Měď mg/l 0,5
Olovo mg/l 0,5
Zinek mg/l 2
Železo mg/l 2
285200 Všeobecné strojírenské činnosti
Obrábění:
pH - 6-9
NL mg/l 50
N-NH4+ mg/l 30
Pcelk. mg/l 3
C10-C40 mg/l 2
AOX mg/l 2
Kadmium mg/l 0,2
Železo mg/l 2
310000 Výroba elektrických strojů a zařízení (elektrotechnická výroba)12)
 pH - 6-9
CHSKCr mg/l 300
NL mg/l 20
N-NH4+ mg/l 30
N-NO2- mg/l 2
Pcelk. mg/l 3
C10-C40 mg/l 2
AOX mg/l 2
Fluoridy mg/l 20
Sulfidy mg/l 1
Kyanidy celkové mg/l 1
Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1
Celkový zbytkový chlor   
Arsen mg/l 0,5
Cín mg/l 2
Kadmium mg/l 0,2
Chrom mg/l 0,5
Chrom šestimocný mg/l 0,1
Měď mg/l 0,5
Molybden mg/l 1
Nikl mg/l 0,5
Olovo mg/l 0,5
Rtuť mg/l 0,05
Selen mg/l 0,1
Stříbro mg/l 0,1
Zinek mg/l 2
Železo mg/l 2
 Mangan   
 Lithium   
370000 Recyklace druhotných surovin
372000 Recyklace nekovového odpadu
Spalování odpadů: 13)   
pH - 6,5-8,5
NL mg/l 30
Rtuť mg/l 0,03
Kadmium mg/l 0,05
Thallium mg/l 0,05
Arsen mg/l 0,15
Olovo mg/l 0,2
Chrom mg/l 0,5
Měď mg/l 0,5
Nikl mg/l 0,5
Zinek mg/l 1,5
Souěet dioxinů a furanů 14) ng/1 0,3
400000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie
401000 Výroba a rozvod elektřiny 15)
403000 403000 Výroba a rozvod tepelné energie 15)
pH - 6-10
NL mg/l 40
RAS mg/l 1500
C10_C40 mg/l 1
Odkaliště popele:
PH - 6-10
NL mg/l 40
RAS mg/l 2000
 Čistírna odpadních vod z odsíření:
 pH - 6-10
 NL mg/l 40
 RAS mg/l 15 000
630000 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur
631200 Skladování
Distribuční sklady ropných látek:
CHSKCr mg/l 250
NL mg/l 50
C10-C40 mg/l 5
PAU mg/l 0,01
850000 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 16)
852000 Celkový zbytkový chlor   
Veterinární činnosti
Kafilerie:   
pH - 6,5-8,5
CHSKCr mg/l 200
BSK5 mg/l 40
NL mg/l 40
EL mg/l 10
N-NH4+ mg/l 40
N-NH4+ (Z) mg/l 75
Ncelk. mg/l 60
Ncelk. (Z) mg/l 105
Pcelk. mg/l 10

a) Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

1) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při těžbě zinku jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.

2) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného trichlorbenzenu jsou uvedeny v tabulce 3 bod 14.4 této přílohy.

3) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného pentachlorfenolu při ošetřování dřeva jsou uvedeny v tabulce 3 bod 6.5 této přílohy.

4) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.9. této přílohy.

5) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při výrobě pigmentů jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.3 této přílohy.

6) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.1 této přílohy.

7) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěných zvlášť nebezpečných látek jsou uvedeny v tabulce 3 této přílohy.

8) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia při výrobě fosforečných hnojiv jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.7 této přílohy.

9) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti při výrobě oceli jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.10 této přílohy.

10) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.7 a kadmia v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.

11) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro elektrolytické pokovování jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.6 této přílohy.

12) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro výrobu galvanických článků a baterií jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.5 této přílohy.

13) U spaloven odpadů se jedná o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud:

- pro NL - 95% denně měřených hodnot nepřekročí limitní hodnotu a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l,

- pro těžké kovy a arsen - nanejvýš jedna z měsíčně měřených hodnot za rok překročí limitní hodnotu koncentrace,

- pro dioxiny a furany, měřené každých šest měsíců (první rok každé tři měsíce), nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace.

Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spoluspalovací zařízení v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní hodnoty bilančně přepočteny.

V povolení se stanoví provozní kontinuální kontrolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku.

14) Součet dioxinů a furanů je součet množství jednotlivých látek, násobený těmito koeficienty ekvivalentu toxicity:

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD) 1
1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HxCDD) 0,01
oktachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001
2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran (HpCDF) 0,01
oktachlordibenzofuran (OCDF) 0,001

15) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze zařízení spalujících uhlí jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.11 této přílohy.

16) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze stomatologických zařízení jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.13.1. této přílohy.

Značky a zkratky:
OKEČ odvětvová klasifikaci ekonomických činností vydaná Českým statistickým úřadem
CHSKCr chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou
BSK5 biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace
NL nerozpuštěné látky
RAS rozpuštěné anorganické soli
C10-C40 uhlovodíky C10-C40
EL extrahovatelné látky
N-NH4+ amoniakální dusík
N-NO2- dusitanový dusík
N-NO3 dusičnanový dusík
Ncelk. celkový dusík
Pcelk. celkový fosfor
AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny
PAU polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací šesti sloučenin: fluoranthen, benzo[&]fluoranthen, benzo[£]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[gA/]perylen a indeno[1,2,3-c]PYREN td <>
Z
hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně nižší než 12°C; teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za nižší než 12°C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne byly alespoň ve 2 měřeních zjištěny teploty nižší než 12°C
%
minimální účinnost čištění
kg/t
roční poměrné množství vypouštěného znečištění v kg na tunu vyrobeného produktu

C.

Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek

Tabulka 3: Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek:

1. rtuť, 2. kadmium, 3. hexachlorcyklohexan (HCH), 4. Tetrachlormethan (CCl4), 5. DDT, 6. pentachlorfenol (PCP) a jeho soli, 7. aldrin, dieldrin, endrin a isodrin (driny), 8. hexachlorbenzen (HCB), 9. hexachlorbutadien (HCBD), 10. trichlormethan (chloroform, CHCl3), 11. 1,2-dichlorethan (EDC), 12. trichlorethen (trichlorethylen, TRI), 13. Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER), 14. Trichlorbenzen (TCB)

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
1. Rtuť(chemický prvek rtuť a rtuť obsažená ve všech jejích sloučeninách a směsích
1.1 Výroba chloru a alkalických hydroxidů elektrolýzou
1.1.1 Technologie s recyklovanou solankou3)  
Výpusti z výroby chloru1)
měsíční průměr 0,5  
denní průměr 2  
Odpadní vody2)
měsíční průměr 1 0,05
denní průměr 4 0,2
1.1.2 Technologie se „ztracenou“ solankou3)
Odpadní vody2)  
měsíční průměr 5 0,05
denní průměr 20 0,2
1.2 Výroby jiné než 1.1
1.2.1 Použití rtuti jako katalyzátoru při výrobě vinylchloridu4)  
měsíční průměr 0,1 0,05
denní průměr 0,2 0,1
1.2.2 Použití rtuti jako katalyzátoru ve výrobách chemického průmyslu (mimo 1.2.1)5)  
 měsíční průměr 5 000 0,05
denní průměr 10 000 0,1
1.2.3 Výroba rtuťových katalyzátorů pro výrobu vinylchloridu5>  
měsíční průměr 700 0,05
denní průměr 1400 0,1
1.2.4 Výroba organických a anorganických sloučenin rtuti (mimo 1.2.3)5)  
měsíční průměr 50 0,05
denní průměr 100 0,1
1.2.5 Výroba galvanických článků obsahujících rtuť5)  
měsíční průměr 30 0,05
denní průměr 60 0,1
1.2.6 Závody na regeneraci rtuti a metalurgie barevných kovů  
měsíční průměr  0,05
denní průměr  0,1
1.2.7 Extrakce a rafinace neželezných kovů  
měsíční průměr  0,05
denní průměr  0,1
1.2.8 Úpravny toxických odpadů s obsahem rtuti  
měsíční průměr  0,05
denní průměr  0,1
1.2.9 Výroba papíru6)  
měsíční průměr  0,05
denní průměr  0,1
1.2.10 Výroba oceli6)    
měsíční průměr  0,01
denní průměr  0,02
1.2.11 Elektrárny spalující uhlí6)   
měsíční průměr  0,01
denní průměr  0,02
1.2.12 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab. 2a a 2b, s vypouštěním nad 7,5 kg/rok6) 31.12.2009
měsíční průměr  0,05
denní průměr  0,1
1.2.13 Malé a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 7,5 kg/rok 31.12.2009
1.2.13.1 Stomatologická zařízení   
Hg  95 %7)
1.2.13.2. Ostatní malé průmyslové zdroje   
přípustná hodnota „p“  0,05

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Hodnoty platné pro rtuť obsaženou ve výpusti z výrobní jednotky chloru.

2) Hodnoty platné pro celkové množství rtuti ve všech rtuť obsahujících vodách vypouštěných z lokality závodu.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobní kapacity chloru. Množství rtuti vypouštěné za měsíc se počítá jako součet denních množství v daném měsíci.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobní kapacity vinylchloridu.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t zpracované rtuti.

6) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

7) Minimální procento účinnosti separátoru amalgamu stanovené výrobcem separátoru.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/l b) Platné od:
2. Kadmium(chemický prvek kadmium a kadmium obsažené ve všech jeho sloučeninách a směsích)
2.1 Těžba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a neželezných kovů  
měsíční průměr  0,2
denní průměr  0,4
2.2 Výroba sloučenin kadmia1)  
měsíční průměr 500 0,2
denní průměr 1 000 0,4
2.3 Výroba pigmentů1)  
měsíční průměr 300 0,2
denní průměr 600 0,4
2.4 Výroba stabilizátorů1)  
měsíční průměr 500 0,2
denní průměr 1 000 0,4
2.5 Výroba galvanických článků a baterií1)  
měsíční průměr 1 500 0,2
denní průměr 3 000 0,4
2.6 Galvanické pokovování1)  
měsíční průměr 300 0,2
denní průměr 600 0,4
2.7 Výroba kyseliny fosforečné a/nebo fosforečných hnojiv z fosfátových hornin  
měsíční průměr  0,2
denní průměr  0,4
2.8 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tabulce 2a a 2b, s vypouštěním nad 10 kg/rok2) 31.12.2009
měsíční průměr  0,2
denní průměr  0,4

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu (tj. spotřebovaného kadmia). Jestliže nelze zjistit množství zpracovaného kadmia, může být monitorovací postup založen na výrobní kapacitě kadmia stanoveném v povolení. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.

2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya),1)
g/t mg/lb),c) Platné od:
3. Hexachlorcyklohexan (HCH)2)
3.1 Výroba HCH3)  
měsíční průměr 2 2
denní průměr 4 4
3.2 Extrakce lindanu4),5)  
měsíční průměr 4 2
denní průměr 8 4
3.3 Výroba HCH s extrakcí lindanu3)  
měsíční průměr 5 2
denní průměr 10 4
3.4 Zpracování lindanu6),7) 31.12.2009
měsíční průměr 0 0
denní průměr 0 0

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

c) Mezní hodnoty koncentrace (měsíční průměr koncentrace HCH vážený průtokem).

1) Přípustné hodnoty se vztahují na celkové množství všech izomerů HCH obsažených ve všech odpadních vodách pocházejících z místa průmyslového závodu.

2) HCH značí izomery 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t vyrobeného HCH.

4) Lindan je produkt obsahující nejméně 99% γ-HCH; extrakce je separace lindanu ze směsi izomerů HCH.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t zpracovaného HCH.

6) Zpracování lindanu na prostředky pro ochranu rostlin, dřeva a lan při respektování nejlepších dostupných technik ve výrobě.

7) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
4. Tetrachlormethan (CCl4)1)
4.1 Výroba tetrachlormethanu perchlorací s promýváním2)  
měsíční průměr 40 1,5
denní průměr 80 3
4.2 Výroba tetrachlormethanu perchlorací bez promývání2)  
měsíční průměr 2,5 1,5
denní průměr 5 3
4.3 Výroba chlormethanů chlorováním methanu3) a z methanolu 4)  
měsíční průměr 10 1,5
denní průměr 20 3
4.4 Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)5),6)  
měsíční průměr 20 1
denní průměr 40 2
4.5 Závody používající tetrachlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 kg/rok5),7) 31.12.2009
měsíční průměr 20 1
denní průměr 40 2
4.6 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 30 kg/rok 5),8),9) 31.12.2009
přípustná hodnota „p“  1

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti tetrachlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlormethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu.

3) Včetně vysokotlakého elektrolytického vyvíjení chloru.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.

5) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.

7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby tetrachlormethanu.

8) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

9) Jedná se zejména o použití tetrachlormethanu jako rozpouštědla v průmyslových prádelnách a čistírnách.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya),1)
g/t mg/lb) Platné od:
5. DDT2)
5.1.1 5.1.2 Výroba DDT  
měsíční průměr 8 0,7
denní průměr 16 1,3
Zpracování DDT na místě výroby3)   
měsíční průměr 4 0,2
denní průměr 8 0,4
5.2 Zpracování DDT mimo místo výroby3),5) 31.12.2009
měsíční průměr 0 0
denní průměr 0 0
5.3 Průmyslová výroba dikofolu4),5) 31.12.2009
měsíční průměr 1 0,2
denní průměr 2 0,4

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) U nových závodů již musejí nejlepší dostupné techniky ve výrobě umožnit dosáhnout emisních standardů nižších než 1 g/t vyrobených látek.

2) Přípustné hodnoty se vztahují na sumu izomerů a kongenerů DDT: 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan, 1,1,1-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan, 1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethen a 1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného nebo zpracovaného DDT.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného dikofolu.

5) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/l b) Platné od:
6. Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli
6.1 Výroba pentachlorfenolátu sodného hydrolýzou hexachlorbenzenu1)  
měsíční průměr 25 1
denní průměr 50 2
6.2 Výroba pentachlorfenolátu sodného zmýdelňováním 1),2)  
měsíční průměr 25 1
denní průměr 50 2
6.3 Výroba pentachlorfenolu chlorací2),3)  
měsíční průměr 25 1
denní průměr 50 2
6.4 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok2) 31.12.2009
měsíční průměr  1
denní průměr  2
6.5 Použití pentachlorfenolu a jeho solí k ošetřování dřeva, s vypouštěním pod 3 kg/rok2) 31.12.2009
přípustná hodnota „p“  1

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené mezní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolátu sodného.

2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolu.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya),1)
g/t mg/lb),d) Platné od:
7. Aldrin 2), dieldrin3), endrin4) a isodrin5) (dřiny)
7.1 Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto látek na stejném místě6)  
měsíční průměr 3 0,002
denní průměr 15 0,018)
7.2 Zpracování těchto látek mimo místo výroby7) 31.12.2009
měsíční průměr 3 0,002
denní průměr 15 0,01

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

d) U těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).

1) Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.

2) Aldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).

3) Dieldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).

4) Endrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).

5) Isodrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).

6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.

7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

8) Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
8. Hexachlorbenzen (HCB)
8.1 Výroba a zpracování hexachlorbenzenu1)  
měsíční průměr 10 1
denní průměr 20 2
8.2 Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací2)  
měsíční průměr 1,5 1,5
denní průměr 3 3
8.3 Výroba trichlorethenu a/nebo tetrachlorethenu jinými procesy3)  
měsíční průměr 1,5 1,5
denní průměr 3 3
8.4 Výroba quintozenu a tecnazenu4),5)  
měsíční průměr 10 1,5
denní průměr 20 3
8.5 Výroba chloru elektrolýzou alkalických chloridů s použitím grafitových elektrod 4),6)  
měsíční průměr  1
denní průměr  2
8.6 Závody na zpracování technické pryže, s vypouštěním nad 1 kg/rok 4),6)  
měsíční průměr  3,5
denní průměr  7
8.7 Závody na výrobu pyrotechnických výrobků s vypouštěním nad 1 kg/rok 4),7)  
měsíční průměr 20 1
denní průměr 40 2
8.8 Závody na výrobu vinylchloridu4),8)    
měsíční průměr 2 1
denní průměr 4 2
8.9 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok4),6) 31.12.2009
měsíční průměr  1
denní průměr  2

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity hexachlorbenzenu.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.

4) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity quintozenu a tecnazenu.

6) Přípustné hodnoty koncentrace AOX jsou uvedeny v mg/l.

7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity pyrotechnických výrobků.

8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
9. Hexachlorbutadien (HCBD)
9.1 Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací1)  
měsíční průměr 1,5 1,5
denní průměr 3 3
9.2 Výroby trichlorethenu a tetrachlorethenu jinými procesy2)  
měsíční průměr 1,5 1
denní průměr 3 3
9.3 Závody používající hexachlorbutadien pro technické účely s vypouštěním nad 1 kg/rok3),4)  
měsíční průměr 2 1
denní průměr 4 2
9.4 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok3),5) 31.12.2009
měsíční průměr  1,5
denní průměr  3

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethanu.

3) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

4) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby hexachlorbutadienu.

5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
10.1 Trichlormethan (chloroform, CHC13)1)
10.1 Výroba trichlormethanu z methanolu a ze směsi methanolu s methanem2)  
měsíční průměr 10 1
denní průměr 20 2
10.2 Výroba chlormethanů chlorací methanu2)  
měsíční průměr 7,5 1
denní průměr 15 2
10.3 Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)3),4)  
měsíční průměr 20 1
denní průměr 40 2
10.4 Výroba vinylchloridu pyrolýzou dichlorethanu3),5)  
měsíční průměr 2 1
denní průměr 4 2
10.5 Výroba bělené buniěiny podle tabulky 2a bod 8.2 této přílohy  
10.6 Provozy používající trichlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 kg/rok3),6)  
měsíční průměr 2 10
denní průměr 4 20
10.7 Závody, kde se chlorují chladicí nebo odpadní vody3),7)  
měsíční průměr  0,5
denní průměr  1
10.8 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok3),7) 31.12.2009
měsíční průměr  1
denní průměr  2

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti trichlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlormethanu v kontaktu s ovzduším, se vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.

3) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

4) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.

5) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.

6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby trichlormethanu.

7) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
11. 1,2-dichlorethan(EDC)1)
11.1 Výroba 1,2-dichlorethanu, bez zpracování a používání na místě 2),3)  
měsíční průměr 2,5 1,25
denní průměr 5 2,5
11.2 Výroba 1,2-dichlorethanu včetně zpracování a používání na místě (mimo 11.5)3),4)  
měsíční průměr 5 2,5
denní průměr 10 5
11.3 Přepracování 1,2-dichlorethanu na jiné látky než vinylchlorid3),5),6)  
měsíční průměr 2,5 1
denní průměr 5 2
11.4 Užití 1,2-dichlorethanu k odmašťování kovů (mimo 11.2), s vypouštěním nad 30 kg/rok  
měsíční průměr  0,1
denní průměr  0,2
11.5 Užití 1,2-dichlorethanu při výrobě iontoměničů7),8)  
měsíční průměr 2 10
denní průměr 4 20
11.6 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok7),9) 31.12.2009
měsíční průměr  0,2
denní průměr  0,4
11.7 Užití 1,2-dichlormeťhanu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok7),9) 31.12.2009
přípustná hodnota „p“  0,5

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti 1,2-dichlorethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem 1,2-dichlorethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m3/t rafinační výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu.

3) Čistá výrobní kapacita 1,2-dichlorethanu zahrnuje tu část 1,2-dichlorethanu, která není zpracovávána na vinylchlorid v příslušném provozu výrobního závodu, a která je recyklována. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita nebo nejvyšší roční množství vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení povolení. Úředně stanovená kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu. Překročí-li však zpracovatelská kapacita kapacitu výrobní, vztahují se přípustné hodnoty na celkovou výrobní a zpracovatelskou kapacitu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t výrobní a zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t spotřeby 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.

6) Zejména jedná-li se o výrobu ethylendiaminu, ethylenpolyaminu, 1,1,1-trichlorethanu, trichlorethenu, a tetrachlorethenu.

7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity iontoměničů.

9) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
12. Trichlorethen (trichlorethylen, TRI)1)
12.1 Výroba trichlorethenu a tetrachlorethenu2),3)  
měsíční průměr 2,5 0,5
denní průměr 5 1
12.2 Užití trichlorethenu k odmašťování kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok  
měsíční průměr  0,1
denní průměr  0,2
12.3 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad30kg/rok4),5) 31.12.2009
měsíční průměr  0,2
denní průměr  0,4
12.4 Užití trichlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok 4),5),6) 31.12.2009
přípustná hodnota „p“  0,5

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem ktěkavosti trichlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m3/t výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.

3) Pro stávající závody užívající proces dehydrochlorace tetrachlorethanu je výrobní kapacita rovna kapacitě TRI-PER a poměr TRI/PER se bere za 1 : 3.

4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

6) Užití trichlorethenu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a podobně.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
13. Tetraehlorethen (perchlorethylen, PER)1)
13.1 Výroba trichlorethenu atetrachlorethenu (technologie TRI-PER)2)  
měsíční průměr 2,5 0,5
denní průměr 5 1
13.2 Výroba tetrachlormethanu a tetrachlorethenu (technologie TETRA-PER)3)  
měsíční průměr 2,5 1,25
denní průměr 5 2,5
13.3 Užití tetrachlorethenu k odmašťování kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok  
měsíční průměr  0,1
denní průměr  0,2
13.4 Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů)4),5)  
měsíční průměr 2 10
denní průměr 4 20
13.5 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad30kg/rok4),6) 31.12.2009
měsíční průměr  0,2
denní průměr  0,4
13.6 Užití tetrachlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok 4),6),7) 31.12.2009
přípustná hodnota „p“  0,5

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti tetrachlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m3/t výrobní kapacity trichlorethenu + tetrachlorethenu.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m3/t výrobní kapacity tetrachlormethanu + tetrachlorethenu.

4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.

6) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

7) Užití tetrachlorethenu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a podobně.

Pořadí Látka, průmyslové odvětví a druh výroby Přípustné hodnotya)
g/t mg/lb) Platné od:
14. Trichlorbenzen (TCB)1)
14.1 Výroba trichlorbenzenu dehydrochlorací hexachlorcyklohexanu a zpracování trichlorbenzenu2)  
měsíční průměr 10 1
denní průměr 20 2
14.2 Výroba chlorbenzenů chlorací benzenu a/nebo jejich zpracování3)  
měsíční průměr 0,5 0,05
denní průměr 1 0,1
14.3 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok 4),5) 31.12.2009
měsíční průměr  1
denní průměr  2
14.4 Použití trichlorbenzenu, s vypouštěním pod 3 kg/rok 4),5),6) 31.12.2009
přípustná hodnota „p“  1

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Trichlorbenzen je tvořen směsí tří izomerů: 1,2,3-trichlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu a 1,3,5-tri-chlorbenzenu. Ustanovení se vztahují na sumu těchto tří izomerů.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorbenzenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní kapacity TCB.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní nebo zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzenů. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní nebo zpracovatelské kapacity mono a dichlorbenzenů.

4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

6) Užití o trichlorbenzenu zejména jako rozpouštědla a nosiče barviv v textilním průmyslu, jako složky transformátorových olejů a podobně.“.

22. V příloze č. 2 bod 3 zní:

3. Stav, při němž nedochází k nadměrnému rozvoji autotrofních organismů a ke zvýšení produktivity vodního ekosystému ani k závažné změně druhové rozmanitosti vodních organizmů.“.

23. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod

Tabulka 1: Imisní standardy: ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod

Imisní standardy pro užívání vody pro vodárenské účely, pro koupání osob a pro lososové a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda.

Ukazatel Značka nebo zkratka jednotka Požadavky pro užívání vody (celoroční průměr)xi) Obecné požadavky
(C90)x)
vodárenské účely (§ 31 zákona) koupání (§ 34 zákona) lososové vody (§ 35 zákona) kaprové vody (§ 35 zákona)
Všeobecné ukazatele
1. Rozpuštěný kyslík O2 mg/l     >6
2. Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 2,6  2  6
3. Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l     35
4. Celkový organický uhlík TOC mg/l 5,3    13
5. Celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,1xiii) 0,05xiii) 0,07xii)  0,20
6. Celkový dusík Ncelk. mg/l     8
7. Volný amoniak NH3 mg/l   0,001xii) 0,001xii)  
8. Amoniakální dusík N-NH4+ mg/l   0,03 0,16 0,5
9. Dusitanový dusík N-NO2- mg/l   0,09 0,14  
10. Dusičnanový dusík N-NO3- mg/l     7
11. Chlorofyl  μg/l 10xii) 15xii)    
12. Teplota vody t °C 11  11 15 25i
13. Reakce vody pH -     6-8
14. Rozpuštěné látky sušené RL105 mg/l     1000
15. Rozpuštěné látky žíhané RL550 mg/l     600
16. Nerozpuštěné látky NL105 mg/l     30
17. Chloridy Cl- mg/l 50    250
18. Fluoridy F- mg/l     1
19. Sírany SO42- mg/l 120    300
20. Vápník Ca mg/l     250
21. Hořčík Mg mg/l     150
22. Železo Fe mg/l     2
23. Mangan Mn mg/l 0,05    0,5
24. Sulfan H2S mg/l     0,015
25. Celkový zbytkový chlor Cl2 mg/l   0,002 0,002  
26. Uhlovodíky C10-C40 C10-C40 mg/l 0,025    0,1
27. Tenzidy aniontové MBAS mg/l 0,1    0,6
28. Kyanidy snadno uvolnitelné CN- mg/l     0,01
29. Kyanidy celkové CNcelk. mg/l     0,7
30. Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX mg/l     0,035
Mikrobiologické ukazatele
31. Koliformní bakterie KOLI KTJ/ml 22    200
32. Escherichia coli ESCO KTJ/ml  3    
33. Termotolerantní (fekální) koliformní bakterie FKOLI KTJ/ml 9    40
34. Intestinální (střevní) enterokoky ENT KTJ/ml 4 1   20
Organické sloučeniny
35. 1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) TCE
(TRI)
79-01-6
μg/l     1
36. 1,2-dichlorethan EDC
107-06-2
μg/l     1
37. 1,2-cis-dichlorethen 156-59-2 μg/l     2
38. 2,4-dichlorfenol 120-83-2 μg/l     10
39. 3,4-dichloranilin 95-76-1 μg/l     0,4
40. Alachlor 15972-60-8 μg/l     0,1
41. Aldrin 309-00-2 μg/l     0,005
42. Anilín 62-53-3 μg/l     10
43. Anthracen 120-12-7 μg/l     0,1
44. Atrazin 1912-24-9 μg/l     0,5
45. Benzen 71-43-2 μg/l     20
46. Benzo[a]pyren 50-32-8 μg/l     0,1
47. Benzo[b]fluoranthen 205-99-2 μg/l     0,06
48. Benzo[ghi]perylen 191-24-2 μg/l     0,03
49. Benzo[k]fluoranthen 207-08-9 μg/l     0,06
50. Bis(1,3-dichlor-2-prophyl)ether 63283-80-7 μg/l     0,2
51. Bis(2,3-dichlor-l-prophyl)ether 7774-68-7 μg/l     0,2
52. 1,3-dichlor-2-prophyl (2,3-dichlor-l-prophyl) ether 59440-90-3 μg/l     0,2
53. Desethylatrazin 6190-65-4 μg/l     0,5
54. p,p'-DDT 50-29-3 μg/l     0,02
55. Dieldrin 60-57-1 μg/l     0,01
56. Diuron 330-54-1 μg/l     0,4
57. Di(2-ethylhexyl)ftalát DEHP
117-81-7
μg/l     6
58. α-endosulfan 959-98-8 μg/l     0,01
59. Endrin 72-20-8 μg/l     0,01
60. Ethylbenzen 100-41-4 μg/l     2
61. Fenitrothion 122-14-5 μg/l     0,02
62. Fenoly  μg/l 0,5    5
63. Fenthion 55-38-9 μg/l     0,02
64. Fluoranthen 206-44-0 μg/l     0,2
65. Hexachlorbenzen HCB
118-74-1
μg/l     0,01
66. Hexachlorbutadien HCBUT
87-68-3
μg/l     0,1
67. Chlorbenzen 108-90-7 μg/l     2
68. Chlorfenvinfos 470-90-6 μg/l     0,15
69. Chlorované alkany C10-C13 μg/l     1
70. Chlorpyrifos 2921-88-2 μg/l     0,01
71. Indeno[1,2,3-cd] pyren 193-39-5 μg/l     0,03
72. Isodrin 465-73-6 μg/l     0,01
73. Isopropylbenzen 98-82-8 μg/l     1,4
74. Isoproturon 34123-59-6 μg/l     0,3
75. Kyselina ethylendiamintetraoctová EDTA
60-00-04
μg/l     10
76. Kyselina nitrilotrioctová NTA
139-13-9
μg/l     10
77. Lindan γ-HCH
58-89-9
μg/l     0,02
78. Malathion 121-75-5 μg/l     0,02
79. Naftalen 91-20-3 μg/l     2
80. Nitrobenzen 98-95-3 μg/l     6
81. 4-nonylfenol 25154-52-3 μg/l     0,6
82. 4-terc-oktylfenol 1806-26-4 μg/l     0,01
83. Parathion-ethyl 56-38-2 μg/l     0,005
84. Parathion-methyl 298-00-0 μg/l     0,01
85. Pentachlorbenzen 608-93-5 μg/l     0,02
86. Pentachlorfenol PCP
87-86-5
μg/l     0,4
87. Simazin 122-34-9 μg/l     1,5
88. Suma dichlorbenzenů ii S-DCB μg/l     0,5
89. Suma trichlorbenzenů iii S-TCB μg/l     0,4
90. Suma DDT iv S-DDT μg/l     0,05
91. Suma hexachlorcyklohexanů v S-HCH μg/l     0,05
92. Suma polycyklických aromatických uhlovodíků vi S-PAU μg/l 0,03    0,2
93. Suma polychlorovaných bifenylů vii S-PCB μg/l     0,012
94. Suma xylenů viii S-XYLENY μg/l     30
95. Tetrachlorethen PCE (PER)
127-18-4
μg/l     1
96. Tetrachlormethan CC14
56-23-5
μg/l     1
97. Toluen 108-88-3 μg/l     10
98. Tributylstannan (tributylcín) 688-73-3 μg/l     0,001
99. Trifenylstannan (trifenylcín) 668-34-8 μg/l     0,0004
100. Trifluralin 1582-09-8 μg/l     0,06
101. Trichlormethan (chloroform) TCM (CHCI3) 67-66-3 μg/l     1
102. Vinylchlorid 75-01-4 μg/l     2
Jednotlivé prvky
103. Antimon Sb μg/l     500
104. Arsen As μg/l 5    20
105. Baryum Ba μg/l    360
106. Berylium Be μg/l    1
107. Bor B μg/l    500
108. Cín Sn μg/l    50
109. Hliník Al μg/l    1 500
110. Chrom Cr μg/l    35
111. Kadmium Cd μg/l    0,7
112. Kobalt Co μg/l    7
113. Měď Cu μg/l    25
114. Molybden Mo μg/l    35
115. Nikl Ni μg/l     40
116. Olovo Pb μg/l    14,4
117. Rtuť Hg μg/l    0,1
118. Selen Se μg/l    4
119. Stříbro Ag μg/1     7
120. Uran U μg/1     40
121. Vanad V μg/l     35
122. Zinek Zn μg/l     160
Ukazatele radioaktivity
123. Celková objemová aktivita alfa cα Bq/l     0,3 ix
124. Celková objemová aktivita beta cβ Bq/l     1ix
125. Celková objemová aktivita beta opravená na 40K cβ-40K Bq/l     0,5ix
126. Radium 226Ra Bq/l     0,3ix
127. Tritium 3H Bq/l     3500
128. Stroncium 90Sr Bq/1     1
129. Cesium 137Cs Bq/1     0,5

i Přírůstek teploty vody v toku na konci mísící zóny vlivem vypouštěných oteplených vod nesmí být vyšší než 3°C. Konec mísící zóny je místo, kde se teploty vody u obou břehů vyrovnají.

ii Suma dichlorbenzenů zahrnuje: 1,2-dichlorbenzen,1,3-dichlorbenzen a 1,4-dichlorbenzen.

iii Suma trichlorbenzenů zahrnuje: 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-trichlorbenzen.

iv Suma DDT zahrnuje: p,p'-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan), o,p-DDT (1,1,1-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)-ethan), p,p'-DDD (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethen) a p,p'-DDE (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan).

v Suma hexachlorcyklohexanů zahrnuje: α-HCH, β-HCH, γ-HCH a δ-HCH.

vi Suma PAU zahrnuje: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a ideno[1,2,3-cd]pyren.

vii Suma PCB zahrnuje: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 a PCB 180.

viii Suma xylenů zahrnuje: o-xylen a p-xylen.

ix Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj radioaktivního znečištění.

x Hodnota, která je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10% (hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90%).

xi Celoroční aritmetický průměr.

xii Indikativní hodnota, při jejímž překročení se zjišťuje příčina respektive zdroj znečištění.

xiii Zpřísněný imisní standard platí pro povodí nad nádrží využívanou jako zdroj pitné vody nebo ke koupání.“.

24. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění

Tabulka 1: Minimální roční četnosti odběrů vypouštěných městských odpadních vod

Velikost zdroje (EO)1) Typ vzorku 2) BSK.5 CHSKc, NL N-NH4+ Ncelk Pcelk TOC
< 5004) A3) 4 4 4 - - - -
500 - 2000 A3) 12 12 12 12 - - -
2001 - 10000 B3) 12 12 12 12 12 12 -
10001 - 100000 C 26 26 26 - 26 26 -
>100000 C 52 52 52 - 52 52 52

1) Je-li zdrojem čistírna odpadních vod, rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní. U kategorií čistíren odpadních vod pod 2000 EO lze použít pro potřebu zařazení čistírny do velikostní kategorie (v tabulce 1a nebo 1b přílohy č. 1 a v tabulce 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení) výpočet z bilance v ukazateli znečištění BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do čistírny vydělený hodnotou 21,9.

2) Typ vzorku stanoví vodoprávní úřad takto:

typ A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,

typ B - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

3) Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod stanoví vodoprávní úřad způsob odběru vzorku individuálně.

4) V kategorii zdrojů do 50 EO může vodoprávní úřad stanovit menší četnost odběrů než je uvedeno pro kategorii do 500 EO.

Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.

Tabulka 2: Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování

Látka Roční množství (kg)
Rtuť 7,5
Kadmium 10
Hexachlorcyklohexan1) (suma) 3
Tetrachlormethan 30
DDT1) (suma) 1
Dřiny (suma) (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin)1) 1
Pentachlorfenol 3
Hexachlorbenzen 1
Hexachlorbutadien 1
Trichlormethan 30
1,2-dichlorethan 30
Tetrachlorethen 30
Trichlorethen 30
Trichlorbenzen (suma) 3

1) Hodnoty se vztahují zejména na sledování průsakových vod z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných ekologických zátěží.

Tabulka 3: Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek, při jejichž překročení vodoprávní úřad stanoví minimální četnost sledování 12x za rok

Látka Denní množství v g Roční množství v kg
Anthracen 1 0,3
AOX 30 10
Arsen 0,5 0,15
Atrazin 10 3,5
Azinfos-ethyl, Azinfos-methyl (suma) 0,5 0,15
Cín 20 7
DDT a jeho metabolityl (suma) 0,5 0,15
Dichlorvos 0,5 0,15
Endosulfan 0,5 0,15
Fenoly 3 1
Fenthion 1 0,3
Fluoridy 150 50
Chrom 5 1,5
Kyanidy 1 0,3
Malathion 0,5 0,15
Měď 5 1,5
Nikl 5 1,5
Olovo 5 1,5
Parathion-ethyl, parathion- methyl (suma) 0,5 0,15
Suma PCB1) 0,5 0,15
Suma PAU 0,5 0,15
Simazin 1 0,3
Toluen 10 3,5
Trifluralen 0,5 0,15
Uhlovodíky C10-C40 100 35
Zinek 20 7
Suma xylenů 10 3,5

1) Hodnoty se vztahují zejména na sledování průsakových vod z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných ekologických zátěží.

Zvlášť nebezpečné látky musí být sledovány denními 24hodinovými směsnými vzorky vody při současném měření denního množství odpadních vod. Jednodušší postup sledování je možno zvolit při vypouštěném množství menším, než je uvedeno v tabulce 2 této přílohy.“.

25. Nadpis přílohy č. 5 zní:

„Přípustný počet vzorků nesplňujících v jednotlivých ukazatelích znečištění statisticky formulované limity („p“) ve vypouštěných odpadních vodách v období kalendářního roku“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity, popřípadě postupuje podle § 12 odst. 1 písm. f) zákona tak, aby imisní standardy pro lososové a kaprové vody, uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění tohoto nařízení, byly dosaženy nejpozději do 1. května 2009.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2007, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí: RNDr. Bursík v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Mění
61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Je zrušen předpisem
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Je odkazován z
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Odkazuje na
61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
254/2001 Sb. Vodní zákon
137/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.2010 - 31.12.2015
1. 01.10.2007 - 31.12.2009
0. 31.08.2007 Dělená účinnost Vyhlášené znění