Zákon č. 72/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-72
Částka 29/2006
Platnost od 15.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Aktuální znění 01.01.2008

72

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. II

V § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

"s) informování zaměstnanců a projednání s nimi.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Souvislosti

Je měněn
362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je odkazován z
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Odkazuje na
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.2008 362/2007 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.03.2020 15:37)
1. 01.04.2006 - 31.12.2007
0. 15.03.2006 Vyhlášené znění