Vyhláška č. 65/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-65
Částka 27/2006
Platnost od 10.03.2006
Účinnost od 02.04.2006
Aktuální znění 01.07.2007

65

VYHLÁŠKA

ze dne 22. února 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".

2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Schvalování typu a ověřování

Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, zkušební stroje pro mechanické zkoušky materiálu, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.".

3. V příloze v položce 1.1.4 se slova "vozidel taxislužby" zrušují.

4. V příloze se za položku 1.1.4 vkládá nová položka 1.1.5, která zní:

„1.1.5 Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby2 roky“.

Dosavadní položka 1.1.5 se označuje jako položka 1.1.6.

5. V příloze se v položce 1.1.6 doplňují slova "a ČSN ISO 5223".

6. V příloze se za položku 1.1.6 vkládá nová položka 1.1.7, která zní:

„1.1.7 Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích

a) automatické hladinoměry2 roky
b) automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů4 roky“.

7. V příloze se položka 1.3.7 zrušuje.

Položky 1.3.8 až 1.3.15 se označují jako položky 1.3.7 až 1.3.14.

8. V příloze v položce 1.3.9 písmeno d) zní:

„d) objemové vodoměry6 roku*)

*) Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.".

9. V příloze v položce 1.3.10 písmeno a) zní:

„a) membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí)10 roků*)

*) Jestliže byly membránové plynoměry do velikosti G6 specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření plynoměrů tohoto souboru na 4 roky.".

10. V příloze v položce 1.3.10 písmeno d) zní:

d) přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok:

1. kompaktní5 roků
2. kombinované:A) vyhodnocovací jednotka5 roků
B) snímač protečeného množství plynu5 roků
C) snímač teploty4 roky
D) snímač tlaku2 roky“.

11. V příloze v položce 1.3.11 písm. h) se slova "a plyn" zrušují.

12. V příloze v položce 1.3.11 se doplňují písmena j), k), l) a m), která znějí:

„j) vyhodnocovací jednotky pro plyn5 roků
k) snímače teploty se zabudovaným převodníkem2 roky
l) snímače protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny2 roky
m) snímače protečeného množství zkapalněných plynů1 rok“.

13. V příloze se v položkách 2.1.2 písm. b) a 2.1.3 písm. b) za slova "komunálního odpadu," vkládají slova "recyklovaných materiálů," a za slova "stavební suti" se vkládá čárka a slova "minerálních a lámaných materiálů".

14. V příloze se v položce 2.2.1 slova "2 roky" nahrazují slovy "1 rok".

15. V příloze položka 2.2.2 zní:

„2.2.2 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena

a) analogové2 roky od data ověření
b) digitální2 roky od data ověření“.

16. V příloze položka 2.3.2 zní:

„2.3.2 Přístroje na měření tlaku krve2 roky“.

17. V příloze v položce 2.4.2 písm. b) se za slova "na předpjatý beton" doplňují slova "a horninové kotvy" a slova "1 rok" se nahrazují slovy "6 měsíců".

18. V příloze položka 3.1.1 zní:

„3.1.1 Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské2 roky“.

19. V příloze položka 3.1.3 zní:

„3.1.3 Měřiče tepla a chladu a jejich členy

a) kompaktní měřiče tepla a chladu4 roky
b) měřidla protečeného množství nosného média4 roky
c) snímače teploty4 roky
d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem2 roky
e) snímače tlaku a tlakové diference2 roky
f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu4 roky“.

20. V příloze se položky 3.1.5 a 3.1.6 zrušují. Položka 3.1.7 se označuje jako položka 3.1.5.

21. V příloze se položky 4.2.3 a 4.2.4 zrušují.

22. V příloze se za položku 5.1.1 vkládá nová položka 5.1.2, která zní:

„5.1.2 Luxmetry2 roky“.

23. V příloze se za položku 6.1.4 vkládá nová položka 6.1.5, která zní:

„6.1.5 Osobní zvukové expozimetry2 roky“.

24. V příloze se v položce 7.1.5 symbol "<" nahrazuje symbolem "≤".

25. V příloze se za položku 7.4.1 doplňuje položka 7.4.2, která zní:

„7.4.2 Analyzátory alkoholu v dechu1 rok“.

26. V příloze se na konci položky 8.8 doplňují slova "a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí".

27. V příloze se za položku 8.10 doplňují položky 8.11 a 8.12, které znějí:

„8.11 Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin2 roky
8.12 Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin2 roky“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2006 s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 30. října 2006, a čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Ministr:
Ing. Urban v. r.

Souvislosti

Mění
345/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Odkazuje na
345/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
505/1990 Sb. Zákon o metrologii

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.07.2007 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 00:08)
2. 30.10.2006 - 30.06.2007
1. 02.04.2006 - 29.10.2006
0. 10.03.2006 Dělená účinnost Vyhlášené znění