Zákon č. 62/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-62
Částka 26/2006
Platnost od 08.03.2006
Účinnost od 08.03.2006
Aktuální znění 01.01.2011

62

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I – Čl. IIIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

Čl. IV

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 5a odst. 1 větě první se slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie" zrušují a slovo "osoba" se nahrazuje slovem "banka".

4. V § 5a odst. 1 větě třetí se slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků se sídlem v členských státech Evropské unie" zrušují.

5. V § 5a odst. 2 se slovo "osoby" nahrazuje slovem "banky".

6. V § 5a odst. 3 se slova "nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" a slova "a osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" zrušují.

7. V § 5a odst. 7 ve větě druhé se slova "nebo osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků" a slova ", u osoby oprávněné k vydávání elektronických peněžních prostředků podle odstavce 1" zrušují.

8. V § 38 odst. 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:

"j) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu9c) ve sporu navrhovatele proti instituci.

9c) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o České národní bance

Čl. V

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

"e) vykonává dohled nad činností institucí elektronických peněz1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu1b),

1a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

1b) § 19 zákona o platebním styku, ve znění zákona č. 62/2006 Sb.".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, orgány dohledu nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy.".

3. V § 24 písmeno a) zní:

"a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,".

4. V § 26 odst. 1 se slovo "diskontní" nahrazuje slovem "lombardní".

5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

Pravidla pro plnění povinností stanovených v § 25 a 26 stanoví Česká národní banka opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.".

6. V § 38 odst. 1 větě druhé se slovo "zúčtovací" nahrazuje slovem "clearingové".

7. V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) bank, poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,".

8. V § 41 odst. 2 písm. b) se za slovo "banka" vkládají slova "nebo instituce elektronických peněz" a slovo "bankovní" se zrušuje.

9. V § 41 odst. 3 větě druhé se slova "a poboček zahraničních bank a závaznou metodiku k sestavování a organizační a komunikační podmínky pro předávání veškerých informací a podkladů" nahrazují slovy "poboček zahraničních bank, institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz a organizační a komunikační podmínky pro jejich předávání České národní bance".

10. V § 41 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Metodiku k sestavování veškerých informací a podkladů stanoví Česká národní banka opatřením.".

11. V § 41 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Jestliže banka, pobočka zahraniční banky, instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz nebo jiná osoba, uvedená v odstavci 2 písm. b), požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu9a) vůči bankám, pobočkám zahraničních bank, institucím elektronických peněz, pobočkám zahraničních institucí elektronických peněz a vůči jiným osobám, zahrnutým do konsolidačního celku, v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro účely dohledu na konsolidovaném základě.".

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

"9a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 9a se označuje jako poznámka pod čarou č. 9b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

12. V § 44 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) činností institucí elektronických peněz1a), poboček zahraničních institucí elektronických peněz, podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence, konsolidačních celků, jejichž součástí je instituce elektronických peněz se sídlem na území České republiky, a jiných osob, které vydávají elektronické peníze podle zvláštního právního předpisu1b),".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

13. V § 44 odst. 1 písm. c) se slova "než bank" zrušují.

14. V § 44 odst. 2 písm. a) se slova "a povolení" nahrazují slovy ", povolení a předchozích souhlasů".

15. V § 49b odst. 1 větě první se za slovo "vydává" vkládají slova "v mezích zákona".

16. V § 49b odst. 1 větě druhé se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "bank" se doplňují slova ", instituce elektronických peněz1a) a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. VI

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 82 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

2. V § 82 odst. 4 písm. f) se slovo "e)" nahrazuje slovem "d)".

ČÁST PÁTÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. VII

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 38/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se za slovo "bank,11)" vkládají slova "institucí elektronických peněz11a), provozovatelů platebních systémů11b),".

Poznámky pod čarou č. 11a a 11b znějí:

"11a) § 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.

11b) § 30 zákona č. 124/2002 Sb.".

ČÁST ŠESTÁzrušeno

Čl. VIIIzrušeno

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. IX

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 na konci věty druhé se doplňují slova "písm. a) a c)".

2. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19

Způsob placení pojistného

(1) Pojistné se platí v české měně

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení (§ 9 a 10),

b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a), a jde-li o částku nepřevyšující 5 000 Kč, též zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné, nebo

c) v hotovosti v zahraničí na příslušný účet podle písmene a).

(2) Za den platby pojistného se považuje

a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,

b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí nebo u plateb v hotovosti v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné správy sociálního zabezpečení (§ 9 a 10),

c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná okresní správa sociálního zabezpečení hotovost přijali.

(3) Banka, u které je veden účet správy sociálního zabezpečení, je povinna sdělit správě sociálního zabezpečení den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky správě sociálního zabezpečení den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet.

(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.

(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, je povinen uhradit správě sociálního zabezpečení úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést správě sociálního zabezpečení úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.

(6) Spořitelní a úvěrní družstva jsou povinna poskytnout na žádost správě sociálního zabezpečení čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech.".

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. X

V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 118/2000 Sb., § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Způsob placení pojistného

(1) Pojistné se platí v české měně

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo z účtu vedeného v zahraničí, na účet příslušné zdravotní pojišťovny, nebo

b) v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence v České republice na příslušný účet podle písmene a), popřípadě též zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

(2) Za den platby pojistného se považuje

a) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v České republice u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného,

b) u bezhotovostních převodů z účtu vedeného v zahraničí den, kdy bylo uskutečněno připsání na příslušný účet příslušné zdravotní pojišťovny,

c) u plateb v hotovosti v České republice den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo, držitel poštovní licence nebo příslušná zdravotní pojišťovna hotovost přijali.

(3) Banka, u které je veden účet příslušné zdravotní pojišťovny, je povinna sdělit příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy došlo k odepsání platby z účtu příkazce nebo k přijetí platby v hotovosti v bance nebo ve spořitelním a úvěrním družstvu. Držitel poštovní licence je povinen sdělit přímo nebo prostřednictvím zúčastněné banky příslušné zdravotní pojišťovně den, kdy přijal hotovost a kdy platbu v hotovosti předal bance, která vede jeho účet.

(4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu bance, která vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním styku.

(5) Pokud držitel poštovní licence nedodrží lhůtu podle odstavce 4, je povinen uhradit příslušné zdravotní pojišťovně úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby České národní banky platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést. Držitel poštovní licence je rovněž povinen převést příslušné zdravotní pojišťovně úrok, který mu uhradí banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo za nedodržení lhůt podle zákona o platebním styku.".


ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

v z. Sobotka v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku
Je měněn
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Mění
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
21/1992 Sb. Zákon o bankách
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Je odkazován z
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
171/2018 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
89/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
289/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
193/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
229/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
140/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
309/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
234/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
227/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
199/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
169/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
119/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
53/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
152/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
139/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí
92/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
41/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
56/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
346/2008 Sb. Úplné znění zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
315/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
297/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn
295/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
287/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
286/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku
Odkazuje na
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti
500/2004 Sb. Správní řád
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi
127/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku
482/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
278/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části č. 6/1993 Sb., o České národní bance
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
21/1992 Sb. Zákon o bankách
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
455/1991 Sb. Živnostenský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2011 281/2009 Sb. Aktuální znění (exportováno 16.07.2019 16:41)
2. 01.11.2009 - 31.12.2010 285/2009 Sb.
1. 08.03.2006 - 31.10.2009
0. 08.03.2006 Vyhlášené znění