Nařízení vlády č. 615/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-615
Částka 191/2006
Platnost od 29.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.09.2012 (201/2012 Sb.)
Minulé znění 01.01.2012 - 31.08.2012

615

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2006

o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanoví emisní limity, podmínky provozování a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "zdroj") do jednotlivých kategorií zdrojů.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a) spoluspalování odpadů s palivy ve zdrojích, které je uvedeno ve zvláštním právním předpisu3),

b) zdroje, které emitují těkavé organické sloučeniny z procesů aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu4).

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) přímým procesním ohřevem ohřev, u kterého jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami vnášenými do ovzduší technologickým procesem,

b) projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných závazných stanoviscích a povoleních podle § 17 zákona nebo v integrovaném povolení podle zákona o integrované prevenci6).

§ 3

Kategorizace zdrojů

(1) Kategorie zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů, a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů.

(2) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za velký zdroj

a) zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je vyšší než 5 MW,

b) zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) některé z následujících množství

1. 200 t tuhých znečišťujících látek,

2. 300 t oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý,

3. 4 t chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,

4. 10 t těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,

5. 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,

6. 1 t sulfanu,

7. 2 t fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,

8. 50 t oxidu uhelnatého,

9. 10 t amoniaku, nebo

c) zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu5) překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) desetinásobek roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin.

(3) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za střední zdroj

a) zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je od 0,2 MW do 5 MW včetně,

b) zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek se při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) pohybuje v rozmezí následujících množství

1. 20 až 200 t včetně tuhých znečišťujících látek,

2. 30 až 300 t včetně oxidu siřičitého,

3. 0,4 až 4 t včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,

4. 1 až 10 t včetně těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,

5. 20 až 200 t včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,

6. 0,1 až 1 t včetně sulfanu,

7. 0,2 až 2 t včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,

8. 5 až 50 t včetně oxidu uhelnatého,

9. 5 až 10 t včetně amoniaku, nebo

c) zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu5) překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin.

(4) Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení ani v odstavci 2 nebo 3, považuje se za malý zdroj.

(5) Za účelem kategorizace se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají u technologicky shodných zařízení jednoho provozovatele, jestliže se jedná o zdroje, které jsou umístěny ve stejné provozovně8) a jejich emise jsou vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspořádání mohly být vypouštěny společným výduchem bez ohledu na počet komínových průduchů. U malých zdrojů se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají pouze s parametry jiných malých zdrojů.

§ 4

Emisní limity a podmínky provozování zdrojů

(1) Emisní limity a podmínky provozování zdrojů jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení. Součástí podmínek provozu vyjmenovaných zdrojů jsou požadavky na konstrukci a vybavení zdroje nebo na jeho provozování, které emisní limity doplňují nebo nahrazují.

(2) Provozovatelé středních zdrojů uvedených v bodech 1.2., 1.4., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 3.7., 5.1. až 5.4., 6.3., 6.7., 6.8., 6.10., části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení zpracovávají provozní řád, jehož obsah stanoví zvláštní právní předpis5).

§ 5

Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe

Provozovatelé středních zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení zpracovávají plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. Náležitosti a způsob zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr životního prostředí:
Ing. Kalaš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno na základě a v mezích zákona,jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

2) Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji se znečišťováním ovzduší z průmyslových závodů.
Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečišťování životního prostředí azbestem.
Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech ke slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého.

3) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb.,kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu,ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.

4) Vyhláška č. 355/2002 Sb.,kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu,ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.

5) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

8) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů

Část I

Použitá označení a vysvětlení zkratek

a) vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K (dále jen „normální podmínky") v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku,

b) vztažné podmínky B pro emisní limit - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku,

c) vztažné podmínky C pro emisní limit - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek,

d) NO2 - oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý,

e) TZL - tuhé znečišťující látky,

f) SO2 - oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý, pokud text této přílohy neuvádí jinak,

g) HCl - plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl, vyjma chloru

h) HF - plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF,

i) O2R - referenční obsah kyslíku,

j) EL - emisní limit,

k) PAH- polycyklické aromatické uhlovodíky,

l) VOC - těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík.

Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů

Všechna, i nouzová, zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

1. Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje jako

a) havarijní výpust plynů do vnějšího ovzduší

b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo

c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů.

2. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství přiváděného vzduchu a teploty spalování.

Část II

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů

1. Energetika

1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny

EL [mg/m3]O2R
[%]
Vztažné podmínkyKategorie
TZLVOCPAH1)
Třídění a jiná studená úprava uhlístřední zdroj
100C
Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)velký zdroj
100500,2C

1) v rozsahu podle § 12 odst. 2 vyhlášky 5. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

1.2. Výroba koksu - koksovácí baterie

EL [mg/m3]O2R[%]Vztažné
podmínky
Kategorie
TZLNO2PAH2)
Otop koksárenských bateriívelký zdroj
5005B
Příprava uhelné vsázkystřední zdroj
50C
Koksovánívelký zdroj
0,2C
Vytlačování koksuvelký zdroj
500,2B
Chlazení koksuvelký zdroj
1)B
Třídění koksustřední zdroj
50B

Poznámky:

1) 0,1 kg TZL/t celkového hašeného koksu při mokrém chlazení koksu.

2) V rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Technické podmínky provozu:

a) Pro otop koksárenských komor lze použít pouze odsířený koksárenský plyn.

b) Plnicí plyny při plnění koksárenských komor jsou odváděny do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Podmínky průběhu operačního cyklu stanoví provozní řád.

c) Zařízení chemických provozů koksoven jsou zabezpečena proti únikům VOC do vnějšího ovzduší. Voda z přímého chlazení plynu nesmí být v přímém styku s ovzduším.

d) Obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů nesmí překročit 500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje trvale provozním měřením.

e) Vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmínky pro jeho případné řízené spalování v souladu s částí I je třeba stanovit v provozním řádu.

f) Těsnost dveří koksárenských komor musí být trvale zajištěna pravidelným čištěním, seřizováním, opravami a náhradním způsobem tak, aby nebyly zjevné emise posuzované ze vzdálenosti cca 30 m u více než 10 % dveří komor na strojové i koksové straně, kontrola netěsností a jejich rozsah budou specifikovány v provozním řádu.

g) Při vytlačování koksu z komor musí být odpadní plyny jímány a zaváděny do odprašovacího zařízení.

h) Hasicí věže musí být vybaveny přepážkami na snižování emisí. U nových hasících věží bude jejich minimální výška alespoň 30 m.

i) Při poruše na odsávání surového koksárenského plynu z baterií a při nutnosti spalovat jej na flérách musí být zastaveno vytlačování a plnění komor.

1.3. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace minerálních olejů, výroba a rafinace plynů, výroba energetických plynů.

EL [mg/m3]Vztažné
podmínky
Kategorie
TZLSO2NO2COsulfanamoniak
15025005008001050Avelký zdroj

1.4. Výroba bioplynu

Kategorie: střední zdroj

Technická podmínka provozu:

Využití všech dostupných opatření k zabránění nebo omezení vzniku zapáchajících látek a opatření k jejich likvidaci, obsažených ve Věstníku MŽP.

2. Výroba a zpracování kovů

2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy

EL [mg/m3]O2R[%]Vztažné
podmínky
Kategorie
TZLSO2NO2COplynné
sloučeniny
Příprava vsázkystřední zdroj
50C
Spékací pásy aglomeracevelký zdroj
5040040060001)
8000
119A
Manipulace se spečencem (například chlazení, drcení, mletí, třídění)velký zdroj
50C
Peletizační závody (jako drcení, sušení, peletizace)velký zdroj
25C

Poznámka:

1) Platí pro karbonátové rudy.

2.2. Výroba surového železa nebo oceli

Z prvotních nebo druhotných surovin.

2.2.1. Výroba surového železa

EL [mg/m3]O2R[%]Vztažné
podmínky
Kategorie
TZLSO2NO2CO
Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkoustřední zdroj
50C
Odlévání (vysoká pec)velký zdroj
50400A
Ohřívače větruvelký zdroj
50250040040007A

2.2.2. Výroba oceli

EL [mg/m3]Vztažné
podmínky
Kategorie
TZLSO2NO2COPAH4)
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1)střední zdroj
50C
Nístějové pece s intenzifikací kyslíkemvelký zdroj
504004002)0,2B
Kyslíkový konvertorvelký zdroj
503)4004002)0,2A
Elektrické obloukové pecevelký zdroj
2040010000,2A
Pánvové pecevelký zdroj
5040040010000,2A
Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem větším než 2,5 t/hodvelký zdroj
5040010000,2A

Poznámky:

1) Způsob odsávání a odlučování znečišťujících látek při dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je třeba uvést v provozním řádu.

2) Emisním limitem je hodnota 16 kg CO/t tekuté oceli pro celkový hmotnostní tok pro nístějové pece s intenzifikací kyslíkem a 8 kg CO/t tekuté oceli pro kyslíkové konvertory.

3) Konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro případ, že je vypouštěn do ovzduší.

4) v rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

2.3. Zpracování železných kovů

2.3.1. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování

Kategorie: velký zdroj - válcovna o projektovaném výkonu větším než 10 t zpracované oceli za hodinu,

střední zdroj - válcovna o projektovaném výkonu menším nebo rovném 10 t zpracované oceli za hodinu.

EL2) [mg/m3]Vztažné
podmínky
SO2NO2CO
5001)400800A

Poznámky:

1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.

2) Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, který není přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu).

2.3.2. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování

Kategorie: velký zdroj - kovárna s projektovaným tepelným výkonem větším než 5 MW,

střední zdroj - kovárna s projektovaným tepelným výkonem 1 až 5 MW včetně.

EL2) [mg/m3]O2R[%]Vztažné podmínky
TZLNO2SO2CO
504005001)8005A

Poznámky:

1) Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.

2) Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, který není přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu).

2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů

Kategorie: velký zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem větším než 1 t pokovené oceli za hodinu,

střední zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem menším nebo rovným 1 t pokovené oceli za hodinu.

Technologický ohřev procesních van

EL1) [mg/m3]Vztažné podmínky
TZLNO2
50400A

Poznámka:

1) Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, který není přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu).

Žárové pokovování zinkem

EL [mg/m3] Vztažné podmínky
Zn
10C

2.4. Slévárny železných kovů (slitin železa)

EL [mg/m3]Vztažné podmínkyKategorie
TZLNO2CO
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1)střední zdroj
100C
Tavení v elektrické obloukové pecivelký zdroj
204001000A
Tavení v elektrické indukční pecivelký zdroj
20A
Kuplovnyvelký zdroj
2040010002)A
Tavení v ostatních pecích - kapalná palivavelký zdroj
30400300A
Tavení v ostatních pecích - plynná palivavelký zdroj
20400200A

Poznámky:

1) Včetně ostatních technologických uzlů, jako jsou úpravárenské zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovací operace.

2) Platí v komíně za rekuperátorem u horkovětrných kuploven.

Technické podmínky provozu:

a) Omezování emisí VOC vznikajících při výrobě forem a jader běžně dostupnými prostředky např. minimalizací spotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím nearomatických rozpouštědel pro výrobu jader cold-box.

b) U studenovětrných kuploven omezování emisí CO běžně dostupnými prostředky např. zlepšením tepelné účinnosti kuplovny, řízením jakosti koksu na vstupu, dodatečným spalováním, použitím biofiltru.

2.5. Metalurgie neželezných kovů

2.5.1. Úprava rud neželezných kovů

EL pro TZL [mg/m3]Vztažné podmínkyKategorie
50
101)
Avelký zdroj

Poznámka:

1) Platí při zpracování rud na získání olova.

2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slitin

EL [mg/m3]Vztažné podmínkyKategorie
TZLNO2zinekHFHCl
Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem1)střední zdroj
50C
Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovůvelký zdroj
102)203)400A
Elektrolytická výroba hliníkuvelký zdroj
302C
Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitinvelký zdroj5)
10400107)C8)A9)střední zdroj6)
Zpracování hliníku válcovánímvelký zdroj
501050A

Poznámky:

1) Včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod.

2) Platí při výrobě olova.

3) Platí při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting.

4) Platí pro ostatní výroby.

5) Tavení a odlévání hliníku a jeho slitin; tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem větším než 100 t/rok.

6) Tavení a odlévání neželezných kovů s výjimkou hliníku s projektovaným výkonem 1 až 100 t/rok včetně.

7) Platí pro tavení a odlévání zinku a jeho slitin.

8) Vztažné podmínky platné do 31. prosince 2014.

9) Vztažné podmínky platné od 1. ledna 2015.

Technické podmínky provozu:

a) Při elektrolytické výrobě hliníku nesmí měrná výrobní emise TZL zjištěná z denních průměrů překročit hodnotu 5 kg/t hliníku a měrná výrobní emise HF nesmí překročit 0,5 kg/t hliníku.

b) Omezování emisí VOC vznikajících při výrobě forem a jader např. minimalizací spotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím nearomatických rozpouštědel pro výrobu jader cold-box.

c) Při roztavování hliníku se nesmí používat organické sloučeniny obsahující chlor.

2.6. Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových předmětů

Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, tryskání a související operace.

Kategorie: velký zdroj - je-li objem lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m3,

střední zdroj - je-li objem lázní (vyjma oplachu) od 3 do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní.

EL [mg/m3]Vztažné podmínky
TZL4)NO21)HCl2)B3)
50150010C3)

Poznámky:

1) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení.

2) Platí při použití HCl u povrchových úprav.

3) Vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje.

4) Platí pro procesy bez použití lázní.

2.7. Obrábění kovů

Obrábění a broušení kovů, mimo třískového obrábění.

Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo větší než 100 kW, mimo třískového obrábění.

EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C. Tento EL platí pouze pro obrábění za sucha.

2.8. Svařování kovových materiálů

Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo větší než 1000 kVA.

EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.

3. Zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů

3.1. Výroba a skladování cementářského slínku a vápna

EL [mg/m3]O2R[%]Vztažné podmínkyKategorie
TZLSO2NO2CO
Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedicestřední zdroj
50C
Výroby cementářského slínku v rotačních pecíchvelký zdroj
3040080010A
Ostatní technologická zařízení výroby cementuvelký zdroj
30A
Výroby vápna v rotačních pecíchvelký zdroj
301200A
Výroby vápna v šachtových a jiných pecíchvelký zdroj
5012001)A

Poznámka:

1) Při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v odpadních plynech více než 3% obj.

3.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest

Kategorie: velký zdroj - výroba materiálů obsahujících azbest, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken.

EL pro azbest je 0,1 mg/m3.

3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken

EL [mg/m3]O2R[%]Vztažné podmínkyKategorie
TZLSO2NO2COjiné
Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frita a skla pro bižuterní zpracovánívelký zdroj
1001)502),20)5003)16004),20)25005)11006) 16007), 8)8009)5012)3013)814)136), 15)A
Výroby skleněných vláken s použitím organických pojivvelký zdroj
5016)7517)5018)C
Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.)střední zdroj
10019)50019)80019)712)

Poznámky:

1) Platí při hmotnostním toku menším než 2,5 kg/h.

2) Platí při hmotnostním toku rovném nebo větším než 2,5 kg/h.

3) Platí při spalování zemního plynu.

4) Platí pro ostatní paliva.

5) Platí pro regenerační kontinuální tavicí agregáty.

6) Platí pro diskontinuální tavicí agregáty.

7) Platí pro rekuperační kontinuální tavicí agregáty.

8) Při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot.

9) Platí při hmotnostním toku rovném nebo větším než 5 kg/h.

10) Platí pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo větším než 0,05 kg/h.

11) Platí pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo větším než 0,01 kg/h.

12) Platí pro HF při hmotnostním toku rovném nebo větším než 0,05 kg/h.

13) Platí pro HCl při hmotnostním toku rovném nebo větším než 0,05 kg/h.

14) Platí pro kontinuální tavicí agregáty.

15) Při kyslíkovém tavení, u pecí s elektrickým otopem nebo u diskontinuálních agregátů v době, kdy nedochází ke spalovacímu procesu, se neprovádí přepočet na O2R, přepočet na O2R se neprovádí pro ty znečišťující látky, jejichž koncentrace je snižována instalovaným odlučovačem, u kterého je pro chlazení použito mísení spalin se vzduchem.

16) V odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení, která emitují TZL.

17) V odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení vláken s organickými pojivy.

18) Platí pro VOC.

19) Platí pro tavení z polotovarů nebo střepů.

20) Platí pro zdroje, které mají termíny generálních oprav uvedeny v rozhodnutích podle jiného právního předpisu6) platí pro provedení generálních oprav.

3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken

EL [mg/m3]Vztažné podmínkyKategorie
TZLSO2NO2VOCHFHCl
Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence, apod. velký zdroj
204001)15001)A
Tavení nerostných materiálů v kupolových pecíchvelký zdroj
2025001050A
Výroba nerostných vláken s použitím organických pojivvelký zdroj
2050A

Poznámka:

1) Platí z výpalu hmoty.

3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu.

Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu od 5 do 75 t/den včetně,

velký zdroj - zařízení o projektovaném výkonu větším než 75 t/den.

EL [mg/m3]Vztažné podmínky
TZLSO2NO2COVOCHF1)HCl1)
1502500500800501050B

Poznámka:

1) Emisní limit platí pro velké zdroje znečišťování ovzduší.

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Vnášení TZL do ovzduší z volných ploch musí být snižováno např. budováním zdí, clon, vysazováním vegetačních pásů, zkrápěním, zakrytováním dopravních cest a pravidelným úklidem okolních prostor.

3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého

Technologické linky pro zpracování kamene a zpracování kameniva o celkovém projektovaném výkonu rovném nebo větším než 25 m3/den.

Kategorie: střední zdroj

Technická podmínka provozu:

Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, zakrytování deponií sypkých materiálů, budování zástěn a pásů izolační zeleně.

3.7. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot

Technologické linky pro přípravu stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o celkovém projektovaném výkonu rovném nebo větším než 25 m3/den.

Kategorie: střední zdroj

Technická podmínka provozu:

Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, zakrytování deponií sypkých materiálů, budování zástěn a pásů izolační zeleně.

3.8. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů

EL [mg/m3]O2R [%]Vztažné podmínkyKategorie
TZLNO2CO
2050080017Avelký zdroj

4. Chemický průmysl

4.1. Výroba vybraných organických látek

4.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu, vinylchloridu a PVC

EL [mg/m3]Měrná výrobníemise [g/t]Vztažné podmínkyKategorie
1,2-dichlorethanvinylchlorid
Výroba 1,2-dichlorethanuvelký zdroj
5C
Výroba vinylchloriduvelký zdroj
55C
Výroba PVCvelký zdroj
5101)1002)C

Poznámky:

1) Platí pro vinylchlorid u hotového výrobku na jednotku PVC.

2) Platí pro zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním průměru, v suspenzi polymeru na jednotku PVC.

4.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu

EL pro akrylonitril [mg/m3]Vztažné podmínkyKategorie
za zařízením na snižování emisíze sušáren
0,21), 2)52), 3)Cvelký zdroj
104)204)
105), 6)357), 5)258)

Poznámky:

1) Platí ze zařízení na snižování emisí spalováním.

2) Platí pro výrobu vláken.

3) Platí na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí.

4) Platí pro výrobu a zpracování ACN polymerů.

5) Platí u spřádání vláken.

6) Platí při mokrém procesu zvlákňování.

7) Platí při suchém procesu zvlákňování.

8) Platí pro výrobu ABS polymerů (hmot).

Technická podmínka provozu:

Odvádění všech plynů s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken, plynů z reaktorů, sběrných nádob na suspenze a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien do zařízení k omezování emisí.

4.1.3. Výroba a zpracování viskózy

EL [mg/m3]Vztažné podmínkyKategorie
sulfansirouhlíksulfan a sirouhlík celkem
10501)1004001)2002)Cvelký zdroj

Poznámky:

1) Platí pro výrobu kordového hedvábí.

2) Platí pro výrobu střiže a textilního hedvábí.

Technické podmínky provozu:

a) Měrná výrobní emise sirouhlíku ve výrobě střiže a textilního hedvábí je 200000 g/t.

b) Odvádění odpadních plynů z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a podle technických možností i z ostatních operací do zařízení k omezování emisí, uzavření zvlákňovacích strojů při kontinuálním způsobu zvlákňování, odsávání vznikajících plynů a jejich odvedení do zařízení k omezování emisí.

4.1.4. Výroba gumárenských pomocných přípravků

EL [mg/m3]O2R
[%]
Vztažné podmínkyKategorie
TZLNO2
207001)2)112)Bvelký zdroj

Poznámka:

1) Platí v případě spalování odpadních plynů jiným způsobem, než podle části I. této přílohy.

2) Neplatí pro technologická zařízení výroby sazí.

Technická podmínka provozu:

Výroba sazí musí být vybavena kontinuálně provozovaným zařízením dodatečného spalování odpadních plynů.

4.2. Výroba vybraných anorganických látek

4.2.1. Výroba chloru

Kategorie: velký zdroj

EL pro chlor v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace je 3 mg/m3, při vztažných podmínkách A.

Měrná výrobní emise rtuti vztažená na roční projektovaný výkon výroby chloru je 1 g/t, pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002 je 0,01 g/t.

4.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové

Kategorie: velký zdroj

EL pro HCl je 25 mg/m3, při vztažných podmínkách C.

Měrná výrobní emise HCl zjištěná z měsíčního průměru na jednu tunu kyseliny chlorovodíkové (přepočteno na 36 % kyselinu chlorovodíkovou) je 0,05 kg/t.

4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)

EL pro sulfan
[mg/m3]
Měrná výrobní emise
[%]
Vztažné podmínkyKategorie
1041)
22)
1,53)
Avelký
zdroj

Odkazy:

1) Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně.

2) Platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně.

3) Platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry.

Technické podmínky provozu:

a) Výrobní emise sloučenin síry je uvedena v přepočtu na elementární síru.

b) Odpadní plyny obsahující sulfan se spalují.

4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého

Kategorie: velký zdroj

Technická podmínka provozu:

Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je zaváděn ke zpracování do zařízení na výrobu kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského či odsiřovacího zařízení.

4.2.5. Výroba kyseliny sírové

Kategorie: velký zdroj

Měrná výrobní emise SOx je 2,2 kg/t vyrobené kyseliny sírové (zjištěno z měsíčního průměru a přepočteno na 100% kyselinu sírovou), při vztažných podmínkách C.

4.2.6. Výroba amoniaku

Kategorie: velký zdroj

Měrná výrobní emise amoniaku je 0,2 kg/t vyrobeného amoniaku (zjištěno z měsíčního průměru), při vztažných podmínkách C.

4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí

EL [mg/m3]Měrná výrobní emiseVztažné podmínkyKategorie
NO2amoniak
3501)3002)1,63)A4)C4)Velký zdroj

Poznámky:

1) Neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné.

2) V případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem.

3) Měrná výrobní emise NO2 v kg/t vyrobené kyseliny dusičné, přepočteno na 65 % kyselinu dusičnou.

4) Vztažné podmínky A platí pro NO2, vztažné podmínky C platí pro amoniak.

4.3. Výroba hnojiv

EL [mg/m3]Vztažné podmínkyKategorie
TZLSO2NO2amoniak
50250050050Bvelký zdroj

4.4. Výroby základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů

Kategorie: velký zdroj

EL pro TZL je 5 mg/m3 při hmotnostním toku rovném nebo větším než 25 g/h, při vztažných podmínkách B.

4.5. Chemické výroby výbušnin

Kategorie: velký zdroj - při projektované roční produkci výbušnin větší než 10 t,

střední zdroj - při projektované roční produkci menší nebo rovné 10 t.

EL pro TZL [mg/m3]Vztažné podmínky
50B

4.6. Výroby oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů

Kategorie: velký zdroj

4.6.1. Výroby oxidu titaničitého (hlavní výpusti)

EL [mg/m3]Měrná výrobní emise SOX při rozkladu a kalcinaci [kg/t]Vztažné podmínky
TZLSO21)chlor
Sulfátový proces
5050010B
Chlorový proces
505B

Poznámka:

1) SO2 se rozumí oxidy síry a kapičky kyseliny sírové.

4.6.2. Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti)

Znečišťující látkaEL [mg/m3]Vztažné podmínky
TZL1501)1002) 503)C

Poznámky:

1) Vedlejší výpusti výroby oxidu titaničitého.

2) Platí u výroby litoponu a u výroby stálé běloby (blanc fix), při výrobě železitých pigmentů, u dehydratačních pecí zelené skalice, u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách, u sušení pigmentu v rotačních sušárnách; u kalcinace, kde je odtah zaveden do odlučovače jiné technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti tohoto odlučovacího zařízení.

3) Za látkovým filtrem při konečné úpravě produktu (mletí, třídění a balení).

4.7. Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných těkavých kapalných organických látek

Kategorie: velký zdroj - rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba a zpracování petrochemických výrobků,

střední zdroj - skladování petrochemických výrobků o objemu rovném nebo větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče rovném nebo větším než 10000 m3.

4.7.1. Skladování a manipulace

Technické podmínky provozu:

a) Uspořádání a vybavení skladovacích nádrží o objemu rovném nebo větším než 1000 m3 nebo skladovacích nádrží s ročním obratem rovném nebo větším než 10000 m3 při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K:

1. Skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy.

2. Nádrže s pevnou střechou

2.1 musí být vybaveny vnitřní plovoucí střechou s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90 % ve srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli opatření, nebo

2.2 musí být zajištěno zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedených kapalin s účinností nejméně 99 %; k dosažení této účinnosti nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné; spalování smí být použito jako druhý stupeň čištění.

3. Nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací. V případě, že povrch izolace nádrže nedostatečně odráží sálavé teplo, nebo izolace nebyla provedena, pak i reflexním nátěrem světlého odstínu za účelem snížení objemových změn kapalin v nádržích v důsledku výkyvů venkovní teploty. Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu menším než 1000 m3 nebo pro zdroje s ročním obratem menším než 10000 m3 platí tato opatření v přiměřeném rozsahu.

b) Podmínky provozu při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, zejména při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích nádrží:

1. Musí být zajištěno zachycování, zpětné vracení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99 %.

2. Musí být používána čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou.

3. Alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků musí být uzpůsobeno k plnění mobilních zásobníků spodem; tento požadavek se netýká manipulačních zařízení, u kterých by instalací a používáním plnění spodem došlo ke zhoršení podmínek bezpečnosti práce (např. plnění karcinogenních a jiných nebezpečných látek).

4. Manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem musí být zajištěno tak, aby konec plnicího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku.

Poznámka:

Technická podmínka provozu podle písmene a) bodu 3 je platná od 1. ledna 2017.

4.7.2. Plyny a páry z výrobních zařízení

Technická podmínka provozu:

Odvádění odpadních plynů, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadních plynů, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně využití jiného účinného opatření ke snížení emisí; to se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jisticí zařízení nezávislé na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce.

4.7.3. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě

EL [mg/m3]O2R
[%]
Vztažné podmínky
TZLSO2NO2
50170070017A

4.8. Výroba expandovaného polystyrenu

Kategorie: střední zdroj

Technická podmínka provozu:

Použití minimálně 50 % podílu surovin obsahujících nejvýše 5 % pentanu.

4.9. Výroba acetylenu mokrou metodou

Kategorie: střední zdroj

EL pro VOC je 200 mg/m3, při vztažných podmínkách B.

5. Nakládání s odpady a opatření k předcházení vzniku odpadů

5.1. Skládky, které přijímají 10 t nebo více odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu rovnu nebo větší než 25000 t, včetně skládek inertního odpadu

Kategorie: střední zdroj

Technické podmínky provozu:

Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, budování zástěn a pásů izolační zeleně.

5.2. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů

Kategorie: střední zdroj - zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 t na jednu zakládku a zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně.

Technické podmínky provozu:

a) Násypné bunkry musí mít uzavřené provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal a při vykládce svozových vozidel s odpady musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů.

b) Zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostů) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používána k vlhčení kompostu pouze tehdy, nebude-li použití této vody zvyšovat pachovou zátěž okolí.

c) Odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny musí být odváděny k biologickému filtru nebo do některého jiného rovnocenného zařízení na čištění odpadních plynů.

d) Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

5.3. Biodegradační a solidifíkační zařízení

Kategorie: střední zdroj

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Snižovat vnášení TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. odprašovací nebo mlžící zařízení. V případě zpracovávání materiálů při jejichž zpracování dochází k emisi pachových látek musí být zajištěno technicko organizační opatření ke snížení pachových emisí např. zakrytování biodegradačních ploch a odtah odpadních plynů do zařízení na čištění odpadních plynů.

5.4. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) - „ex situ“

Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 t VOC včetně,

velký zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem větším než 5 t VOC.

EL pro VOC je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.

6. Ostatní zařízení

6.1. Výroby buničiny, papíru, lepenky a jiných vláknitých materiálů

6.1.1. Výroby buničiny

Měrná výrobní emise [g/t]Vztažné podmínkyKategorie
SO2sloučeniny síry vyjádřené jako síra
20001)3502)Cvelký zdroj

Poznámky:

1) Platí při sulfitovém způsobu výroby včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na hmotnostní jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny.

2) Platí u sulfátového způsobu výroby při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny.

Technická podmínka provozu:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek při výrobě buničiny, např. z varny, z odparky, vyvařovací kolony a to např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.

6.1.2. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.1.1.

Platí pro výroby papíru a lepenky papírenskou technologií, které přímo nenavazují na výrobu buničiny nebo výroby lepenky z papíru.

Kategorie: střední zdroj

6.2. Průmyslové zpracování dřeva

Neplatí pro pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech (krácení kmenů).

Kategorie:

střední zdroj - pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek a truhlárny a jiné opracování dřeva o roční projektované kapacitě rovné nebo větší než 150 m3, třídění a mletí dřevních třísek, doprava a manipulace dřevních třísek a dřevního prachu při výrobě dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek,

velký zdroj - sušení dřevních třísek a vláken a lisování dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek.

Emisní limity a podmínky provozu platné do 31. prosince 2017:

EL [mg/m3]Vztažné podmínky
TZLTOC
501)102)3003)C

Poznámky:

1) Neplatí pro broušení.

2) Platí pro broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábytku.

3) Platí při sušení třísek a dřevních vláken.

Technická podmínka provozu:

Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání.

Emisní limity a podmínky provozu platné od 1. ledna 2018:

EL [mg/m3]Vztažné podmínky
TZLTOCformaldehyd
301)3)
102)
2503)154)C2)4)
B3)

Poznámky:

1) Neplatí pro broušení.

2) Platí pro broušení.

3) Platí při sušení třísek a dřevních vláken.

4) Platí pro lisování dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek, kde je využíváno pryskyřic na bázi formaldehydu.

Technická podmínka provozu:

Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání.

6.3. Výroba dřevěného uhlí

Kategorie: střední zdroj

EL pro CO je 800 mg/m3, při vztažných podmínkách A.

6.4. Předúpravy (například praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií

Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně,

velký zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t/den.

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek, např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.

6.5. Vydělávání kůží a kožešin

Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je menší nebo rovna 12 t hotových výrobků denně,

velký zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně.

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek, např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.

6.6. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů

EL [mg/m3]Vztažné podmínkyKategorie
TZLVOCPAH4)
501001)2002) 503)0,2Cvelký zdroj

Poznámky:

1) Platí z formovacích a mísicích zařízení, v nichž se zpracovávají smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě.

2) Platí z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a uhlíkové cihly.

3) Platí z jednotlivých komorových pecí, spojených komorových a tunelových pecí z impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační prostředky na bázi dehtu.

4) V rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Technická podmínka provozu:

Odvádění emisí VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů do zařízení k omezování emisí.

6.7. Krematoria

Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Platí i pro zařízení spalující výhradně mrtvá těla zvířat, včetně jejich částí.

Kategorie: střední zdroj

EL [mg/m3]O2R
[%]
Vztažné podmínky
TZLNO2COVOCHFHCl
5035010015303017A

Technická podmínka provozu:

Udržování takové teploty ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu, která zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání spalin nejméně 2 s.

6.8. Veterinární asanační zařízení

Platí i pro sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod.

Kategorie: střední zdroj

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, skladování v uzavřených zásobnících (minimalizovat skladování v otevřených meziskladech) a čištění přepravních zásobníků v uzavřených prostorech.

6.9. Potravinářský průmysl

Kategorie: střední zdroj

a) jatka o projektované kapacitě porážky rovné nebo větší než 50 t denně,

b) technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z

1. živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 75 t hotových výrobků denně,

2. rostlinných surovin o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 100 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí),

3. zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je rovno nebo větší než 200 t denně (v průměru za rok),

4. udírny, zařízení s projektovaným výkonem na zpracování rovným nebo větším než 1000 kg výrobků denně,

5. Pražírny kávy, kávových náhražek, obilí, kakaových bobů nebo oříšků, zařízení o projektovaném výkonu výroby rovném nebo větším než 1 t/den.

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek např.:

a) Jatka o projektované kapacitě porážky rovné nebo větší než 50 t denně:

Vykládky, nahánění, porážková linka, zařízení k úpravě vedlejších produktů a odpadů v uzavřených prostorách, při vyprazdňování nádrží s krví používat odsávání plynů, zajistit pravidelné čištění zásobníků krve, jímat a odvádět do zařízení na čištění odpadních plynů odpadní plyn ze skladování jatečního odpadu a vedlejších produktů v uzavřených zásobnících, odpadní plyn z výrobních zařízení a ze zařízení k úpravě a skladování vedlejších jatečních produktů a odpadů.

b) Technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 75 t hotových výrobků denně:

Surové produkty a meziprodukty skladovat v uzavřených zásobnících a prostorách, jímat a odvádět do zařízení na čištění odpadních plynů odpadní plyn z technologických zařízení.

c) Technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 100 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí):

V případě výskytu emisí vlhkého prachu např. při úpravě semen, na úseku sušení, u sila na šrot, při peletizaci, překládky šrotu, odvádět odpadní plyn na zařízení ke snižování TZL. Při výrobě olejů a tuků používat biofiltry ke snížení emisí pachových látek.

d) Udírny, zařízení s projektovaným výkonem na zpracování rovné nebo větší než 1000 kg, výrobků denně:

Jímat odpadní plyny v místě vzniku a odvádět je do zařízení na čištění odpadních plynů. Výrobní odpad skladovat v uzavřených zásobnících za dané teploty.

e) Pražírny kávy, kávovinových náhražek, kakaových bobů nebo oříšků, zařízení o projektovaném výkonu výroby rovném nebo větším než 1 t/den:

Provádět vykládku v uzavřených prostorech hal, jímání odpadních plynů v místě vzniku např. u pražících zařízení včetně chladícího vzduchu, vakuových zařízení, sile a odvádění odpadních plynů s intenzivně zapáchajícími látkami do zařízení na čištění odpadních plynů.

6.10. Čistírny odpadních vod

Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovanou kapacitou pro 10000 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství rovném nebo větším než 50 m3/den.

6) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Kategorie zemědělských zdrojů, plány zavedení zásad správné zemědělské praxe a výpočet roční emise amoniaku včetně emisních faktorů

1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů

Kategorie zemědělského zdroje se určuje ve vztahu na projektovanou kapacitu chovu hospodářských zvířat.

Kategorii zdroje určuje celková roční emise amoniaku z provozovny, která je rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie zdroje znečištění a vypočítá se jako součin projektované kapacity kategorie zvířat a součet dílčích emisních faktorů uvedených v tabulce 3. 1. přílohy č. 2. Celkové emise z jednotlivých kategorií zvířat se sčítají. Do celkové roční emise amoniaku z provozovny náleží i emise z ploch rostlinné výroby a z činností pokud jsou spojeny s nakládáním s látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje.

Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku na

a) střední zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku větší než 5 t,

b) malý zdroj znečišťování- celková roční emise amoniaku je menší nebo rovna 5 t

2. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe

2.1. V plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který je předkládán krajskému úřadu podle § 5 odst. 9 zákona, provozovatel uvede

a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence,

b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů,

c) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat,

d) způsob odvádění amoniaku do ovzduší,

e) údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména emise amoniaku vykazované za uplynulé 2 roky,

f) referenční nebo snižující technologie podle tabulky 3.3. této přílohy pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pozemek, u kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku do ovzduší, a které budou v rámci plánu u zdroje instalovány, nebo jiné technologie snižující emise amoniaku,

g) porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií,

h) další související technickoorganizační opatření,

i) vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu,

j) termín zahájení plnění plánu,

k) jméno, adresu a podpis provozovatele.

2.2. Krajský úřad poskytne v elektronické podobě schválený plán České inspekci životního prostředí a ministerstvem zřízené právnické osobě (Český hydrometeorologický ústav).

3. Způsob výpočtu roční emise amoniaku u zemědělských zdrojů a emisní faktory

Pro výpočet celkové roční emise amoniaku za účelem kategorizace zdroje znečišťování ovzduší se použijí emisní faktory uvedené v tabulce 3.1.

Emise amoniaku ze zdroje znečišťování pro vykazování roční emisní bilance amoniaku se vypočítají jako součin průměrného ročního počtu zvířat a součtu dílčích emisních faktorů uvedených v tabulce 3. 1. přílohy č. 2. a zohlední se příslušné procentuální snížení při použití ověřené snižující technologie uvedené ve Věstníku MŽP.

K zemědělskému zdroji zařazenému do příslušné kategorie náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje.

Tabulka 3.1. Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje

KATEGORIE ZVÍŘATEmisní faktory[kg NH3.zvíře-1.rok-1]
StájHnůj,
podestýlka
Kejda,
trus
Zapravení
do půdy
Pastva
Skot
dojnice10,02,52,512,02,4
telata, býci,
jalovice, krávy bez tržní produkce mléka
6,01,72,56,01,8
Ovce a kozy
ovce a kozy0,30,030,10,45
Prasata
selata2,002,02,50
prasnice4,302,84,80
prasnice březí7,604,18,00
prasata výkrm a odchov3,202,03,10
Králíci
králíci výkrm0,450,020,50
samice0,800,010,90
Drůbež
kuřice a nosnice0,1200,020,130
brojleři0,100,0100,100
husy, kachny, a krůty0,350,0300,350
Koně
koně2,90,92,22,9

Celkový emisní faktor se vypočte podle celoročního podílu pobytu skotu, koz, ovcí a koní ve stáji a na pastvě. U ostatních kategorií hospodářských zvířat je celkový emisní faktor součtem dílčích emisních faktorů pro stáje, sklady a zapravení exkrementů.

7) Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Souvislosti

Provádí předpis
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
Je měněn
294/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
475/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Je zrušen předpisem
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
Ruší
353/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Je odkazován z
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
294/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
475/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.
205/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
615/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
Odkazuje na
205/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
615/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
356/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.
355/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
354/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
353/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
191/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.2012 - 31.08.2012 475/2009 Sb.
3. 01.11.2011 - 31.12.2011 294/2011 Sb.
2. 01.01.2010 - 31.10.2011 475/2009 Sb.
1. 01.01.2007 - 31.12.2009
0. 29.12.2006 Vyhlášené znění