Vyhláška č. 509/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-509
Částka 165/2006
Platnost od 27.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 04.07.2012 (238/2012 Sb.)
Minulé znění 01.01.2007 - 03.07.2012

509

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28 a písm. b) a c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje tento text: "Směrnice Komise 2006/3/ES ze dne 9. ledna 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP).

Oprava tiskové chyby směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií, publikovaná v Úředním věstníku EU L 105 ze dne 13. 4. 2006.".

2. V příloze č. 1 se za pořadové číslo 44 doplňuje pořadové číslo 45, které zní:

„45elastomultiestervlákno vytvořené interakcí dvou nebo více chemicky rozdílných lineárních makromolekul ve dvou nebo více odlišných fázích (z nichž žádná nepřesahuje 85 % hmotnostních), obsahující esterové skupiny jako převládající funkční jednotku (minimálně 85 %), které po vhodném zpracování, při němž se protáhne na jeden a půl násobek původní délky, se po uvolnění v podstatě rychle vrátí na svoji počáteční délku.“.

3. V příloze č. 2 pořadové číslo 19 zní:

„19Acetát9,00“.

4. V příloze č. 2 se za pořadové číslo 44 doplňuje pořadové číslo 45, které zní:

„45Elastomultiester1,50“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
Ing. Říman v. r.

Souvislosti

Mění
92/1999 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
Je zrušen předpisem
238/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
238/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
92/1999 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2007 - 03.07.2012
0. 27.11.2006 Vyhlášené znění