Vyhláška č. 454/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-454
Částka 148/2006
Platnost od 27.09.2006
Účinnost od 01.10.2006
Aktuální znění 01.10.2006

454

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2006,

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 38 odst. 7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, se mění takto:

1. V § 15 odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) nehodnocen(a).".

2. V § 15 odst. 7 se na konci písmene c) doplňují slova "nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,".

3. V § 15 odst. 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.".

4. V § 16 odstavec 3 zní:

"(3) Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku.".

5. V § 16 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

"(4) Výstupní hodnocení vydá škola žákovi také v pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení škola vydá do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však na konci prvního pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky13a).

(5) V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, vydá škola žákovi výstupní hodnocení do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však 30. října a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky13a).

13a) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.".

6. V § 18 odst. 2 se slova "ve školním vzdělávacím programu" nahrazují slovy "v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu".

7. V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Žák zkoušku podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nekoná, pokud je žákem zahraniční školy, v jejímž vzdělávacím programu je v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) a žák je z tohoto vzdělávacího obsahu zahraniční školou hodnocen v příslušném období na vysvědčení. V tomto případě ředitel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, vysvědčení žákovi za příslušné období nevydává.".

8. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, a v souladu s § 18 odst. 5 nekonal zkoušky podle § 18 odst. 1, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

9. V § 21 odst. 5 se za slova "podle § 18" vkládají slova "odst. 1 a 2".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.


Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

Souvislosti

Mění
48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Odkazuje na
48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
671/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
561/2004 Sb. Školský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.2006 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 05:20)
0. 27.09.2006 Vyhlášené znění