Zákon č. 443/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-443
Částka 144/2006
Platnost od 18.09.2006
Účinnost od 18.09.2006
Aktuální znění 01.01.2014

443

ZÁKON

ze dne 21. června 2006,

kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku

Čl. I

V § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), se za písmenem i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) k převodu 2 mld. Kč Ministerstvu práce a sociálních věcí na podporu výstavby domovů důchodců.".

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. II, Čl. IIIzrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

Čl. IVzrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Topolánek v. r.

Souvislosti

Je dotčen nálezem Ústavního soudu
37/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 443/2006 Sb., kterým se mění č. 319/2001 Sb., kterým se mění č. 21/1992 Sb., o bankách
Je měněn
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
37/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 443/2006 Sb., kterým se mění č. 319/2001 Sb., kterým se mění č. 21/1992 Sb., o bankách
Mění
178/2005 Sb. Zákon o zrušení Fondu národního majetku
319/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
Je odkazován z
199/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 17 odst. 3 věty čtvrté č. 234/2014 Sb., o státní službě
202/2012 Sb. Zákon o mediaci
142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
132/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
28/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
257/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
37/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 443/2006 Sb., kterým se mění č. 319/2001 Sb., kterým se mění č. 21/1992 Sb., o bankách
Odkazuje na
178/2005 Sb. Zákon o zrušení Fondu národního majetku
126/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
319/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
21/1992 Sb. Zákon o bankách
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2014 89/2012 Sb. Aktuální znění (exportováno 07.04.2020 09:22)
2. 02.03.2007 - 31.12.2013 37/2007 Sb.
1. 18.09.2006 - 01.03.2007
0. 18.09.2006 Vyhlášené znění