Nařízení vlády č. 338/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-338
Částka 104/2006
Platnost od 30.06.2006
Účinnost od 30.06.2006
Aktuální znění 30.06.2006

338

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. června 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:


Čl. I

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"a) 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s mírou nezaměstnanosti

1. nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, nebo

2. nejméně o 20 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, pokud tato územní oblast přímo sousedí s územní oblastí s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, nebo

1) § 111 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.".

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se číslo "25" nahrazuje číslem "20".

3. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

"3) Nařízení Komise č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání, Úřední věstník Evropské unie ze dne 13. 1. 2001, L 10/20, ve znění nařízení Komise (ES) č. 363/2004 ze dne 25. února 2004, Úřední věstník Evropské unie ze dne 28. 2. 2004, L 63/20.".

Čl. II

Hmotná podpora podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., a ve znění tohoto nařízení, se vztahuje na investiční záměry podané nejdříve v den, kdy toto nařízení nabývá účinnosti.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
515/2004 Sb. Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Mění
515/2004 Sb. Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Je odkazován z
515/2004 Sb. Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Odkazuje na
515/2004 Sb. Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.06.2006 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 23:18)
0. 30.06.2006 Vyhlášené znění