Vyhláška č. 300/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-300
Částka 94/2006
Platnost od 22.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Aktuální znění 01.01.2014

300

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2006,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1zrušeno

Způsob vedení knihy registrovaného partnerstvízrušeno

§ 2 – § 13zrušeno

Vedení sbírky listin a vydávání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listinzrušeno

§ 14 – § 16zrušeno

Postup při vydávání dokladu o partnerstvízrušeno

§ 17 – § 22zrušeno


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 23

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb. a vyhlášky č. 539/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

"12. Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství".

Dosavadní body 12 až 15 se označují jako body 13 až 16.

2. V příloze č. 2 se ve vzoru 7 slova "Žijící manžel" nahrazují slovy "Žijící manžel/partner".

3. V příloze č. 2 se za vzor 11 vkládá nový vzor 12, který zní:

"VZOR 12

Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství

".

Dosavadní vzory 12 až 15 se označují jako vzory 13 až 16.

§ 24

Matriční tiskopis "List matriční knihy úmrtí" v podobě podle dosavadních právních předpisů může být používán nejdéle do dne 31. prosince 2020, za předpokladu, že v něm bude vyznačena změna uvedená v § 23 bodu 2.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb. a zákona č. 21/2006 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Je měněn
424/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.
389/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Mění
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Je odkazován z
424/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.
389/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
300/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o registrovaném partnerství
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Odkazuje na
300/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o registrovaném partnerství
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2014 424/2013 Sb. Aktuální znění (exportováno 21.02.2020 20:42)
2. 01.01.2008 - 31.12.2013 389/2007 Sb.
1. 01.07.2006 - 31.12.2007
0. 22.06.2006 Vyhlášené znění