Vyhláška č. 27/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-27
Částka 12/2006
Platnost od 26.01.2006
Účinnost od 01.02.2006
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Minulé znění 01.02.2006 - 31.12.2016

27

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2006,

kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 a § 46 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.:


Vyhláška č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, se mění takto:

Čl. I

1. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Monitorovací síť tvoří stálé složky monitorovací sítě, které pracují nepřetržitě za obvyklé radiační situace a za radiační mimořádné situace, a pohotovostní složky monitorovací sítě, které se aktivují při podezření na vznik nebo při vzniku radiační mimořádné situace. Pohotovostní složky monitorovací sítě nemohou být současně zařazeny mezi stálé složky monitorovací sítě.".

2. V § 4 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) měřicí místa kontaminace potravin, kterými jsou prostředky pro zajištění odběru vzorků z článků potravních řetězců a pro stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích,".

3. V § 4 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) měřicí místa kontaminace vody, kterými jsou prostředky pro zajištění odběru vzorků vody, říčních sedimentů a ryb a pro stanovení aktivity radionuklidů v těchto vzorcích,".

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

4. V § 4 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h) letecké skupiny, které provádějí monitorování dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů v terénu,".

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).

5. V § 4 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

6. V § 5 odst. 3 v úvodní části ustanovení se za slova "radiační mimořádné situace" vkládají slova "nebo při podezření na její vznik".

7. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 319/2002 Sb.

ČÁST A

Přehled monitorovaných položek a požadavků na jejich monitorování

Tabulka č. 1 : Monitorování za obvyklé radiační situace
Poř. číslo Monitorovaná položka Měřená veličina Minimální počet míst z území ČR1) Složka radiační monitorovací sítě2) Minimální počet odběrů/měření Požadované parametry metody
Zevní ozáření
1 Zevní ozáření Příkon dávky (dávka)3) 40 SVZ 10 minutové integrační intervaly, Kontinuální měření Od 50 nSv/h
Po trase cca 50 km (měření z automobilu) MS 12 ročně (jednou měsíčně) Kontinuální měření po trase
150 TLD 4 ročně (tříměsíční průměrná hodnota)
Kontinuální expozice
MDD4) < 30 μSv
40 MS, MMKO 12 ročně (jednou měsíčně)
Jednorázová měření
Od 50 nSv/h
Složky životního prostředí
2 Aerosoly Objemová5) nebo hmotnostní5) aktivita5) radionuklidů7 MMKO, LS, CLMS 52 ročně (týdenní průměrná hodnota)
Kontinuální odběr
MDA6) < 1x10-2 Bq/m3 pro 137Cs
1 4 ročně (čtvrtletní průměrná hodnota) Kontinuální odběr MDA < 5x10-7 Bq/m3 pro 90Sr
MDA < 5x10-8 Bq/m3 pro 238Pu a 239,240Pu
Celková objemová aktivita beta vyjádřená jako aktivita 90Sr 7 4 ročně (jednou za každé čtvrtletí) Kontinuální týdenní odběr MDA < 5x10-3 Bq/m3
3 Spad Plošná aktivita7) radionuklidů 7 MMKO, LS, CLMS 12 ročně (měsíční průměrná hodnota) Kontinuální odběr MDA < 0,1 Bq/m2 pro 137Cs
4 Půda a porost Plošná aktivita radionuklidů (u přírodních radionuklidů hmotnostní aktivita) 7 MS, LS, CLMS 1 ročně
Bodový odběr
MDA < 100 Bq/m2 pro 137Cs
4a Půda (in-situ) Plošná aktivita radionuklidů 7 MS, CLMS 1 ročně
Bodové měření
MDA < 1000 Bq/m2 pro 137Cs
4b Půda (letecká měření) Plošná aktivita radionuklidů 1 LeS 2 ročně
Jednorázové velkoplošné měření
MDA < 10 kBq/m2 pro 137Cs
5 Povrchová voda Objemová aktivita radionuklidů  MMKV,LS 4 ročně (jednorázový odběr za každé čtvrtletí) MDA < 1 Bq/l pro 137Cs MDA < 10 Bq/l pro 3H
   7


7
 1 ročně (sloučený vzorek ze 4 čtvrtletních jednorázových odběrů) MDA < 0,06 Bq/l pro 90Sr
5a Celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku 40K MMKV,LS 4 ročně (jednorázový odběr za každé čtvrtletí) MDA < 0,6 Bq/l
6 Pitná voda Objemová aktivita radionuklidů 7 MMKV, LS, CLMS 4 ročně (jednorázový odběr za každé čtvrtletí) MDA< 0,1 Bq/l pro 137Cs
MDA < 10 Bq/l pro 3H
5 MDA < 0,06 Bq/l pro 90Sr
7 Vodárenský kal Hmotnostní aktivita radionuklidů 5 MMKV,LS 1 ročně (jednorázový odběr) MDA< 1 Bq/kgpro137Cs
8 Říční sedimenty Hmotnostní aktivita radionuklidů 5 MMKV,LS 1 ročně (jednorázový odběr) MDA /kg pro 137Cs
Složky potravních řetězců
9 Mléko Objemová aktivita radionuklidů 5 MMKP, LS, CLMS 4 ročně (jednorázový odběr za každé čtvrtletí) MDA < 0,5 Bq/1 pro 137Cs
MDA < 0,2 Bq/1 pro 90Sr
10 Smíšená strava8) Hmotnostní aktivita radionuklidů Dle komodity9) MMKP, LS, CLMS 4, případně 1 ročně9) (směsné vorky z bodových odběrů pro jednotlivé komodity) MDA< 0,1 Bq/kg pro 137Cs
MDA < 0,05 Bq/kg pro 90Sr
11 Krmiva Hmotnostní aktivita radionuklidů 5 LS,MMKP 1 ročně (jednorázový odběr) MDA < 1 Bq/kg pro 137Cs
Vnitřní kontaminace osob
12 Celé tělo Aktivita radionuklidů 20 osob CLMS 1 ročně (jednorázová měření) MDA < 50 Bq pro 137Cs
13 Moč Aktivita radionuklidů 50 CLMS 1 ročně (jednorázový odběr 24 hodinového vzorku moči) MDA < 0,05 Bq/den pro 137Cs
Meteorologické údaje
14 Ovzduší - aktuální situace 10) 40 MeS Kontinuálně Nejsou stanoveny speciální požadavky

Poznámky k tabulce č. 1:

Další podrobnosti stanoví krizový plán Úřadu, smlouva o zajištění plnění krizového plánu Úřadu a schválená dokumentace držitelů povolení.

Doba měření se volí tak, aby pokud možno byla naměřena pozitivní aktivita sledovaných radionuklidů ve vzorku.

Všechny uvedené hodnoty platí pro poživatiny a krmiva v nativním stavu.

1) Minimálním počtem míst z území ČR v části „Složky potravních řetězců" se rozumí minimální počet lokalit, pro které se vytváří směsný vzorek získaný odběrem z více míst dané lokality. Vytváření směsného vzorkuje popsáno v metodice příslušné odpovídající komoditě.

2) Složka radiační monitorovací sítě: SVZ - síť včasného zjišťování, MS - mobilní skupiny, TLD - síť termoluminiscenčních dozimetrů, MMKO - měřící místa kontaminace ovzduší, LS - laboratorní skupiny, CLMS - centrální laboratoř monitorovací sítě, MMKP - měřící místo kontaminace potravin, MMKV - měřící místa kontaminace vody, MeS - meteorologická služba, LeS - letecké skupiny.

3) Dávkou (příkonem dávky) se rozumí hodnota dozimetrické veličiny (za jednotku času), v níž je měřící zařízení kalibrováno (§ 3 a § 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.).

4) MDD má význam minimální detekovatelné dávky, což je nejmenší dávka rozlišitelná od nulové, stanovená jako trojnásobek střední kvadratické odchylky pozadí (tj. signálu naměřeného při odečtu neozářeného dozimetru).

5) Aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-33 a také v ČSN ISO 31-10 v položce 10-49; hmotnostní aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-34; objemová aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-35.

6 ) MDA má význam minimální detekovatelné aktivity a je definována v části B přílohy.

7) Plošnou aktivitou se rozumí podíl aktivity a plochy, ze které byl vzorek odebírán.

8) Smíšená strava - odebírají se vzorky:

a) komodit, které tvoří podstatnou část spotřebního koše potravin (zejména maso, brambory, obiloviny, zelenina, ovoce nebo produkty z nich vyrobené);

b) komodit, u nichž lze předpokládat vyšší obsah umělých radionuklidů (např. lesní plody, lesní houby, zvěřina);

c) komodit, jejichž pěstování je pro celou ČR, příp. některý region významné z hlediska produkčního, případně exportního (např. oves, ječmen, kukuřice, ryby, med nebo produkty z nich vyrobené).

9) Minimální počet odběrových míst:

a) z obchodní sítě pro komodity uvedené v poznámce 8a) je 5 míst (4x ročně, jednorázový odběr za každé čtvrtletí), pro komodity uvedené v poznámce 8b) a 8c) je 5 míst (1x ročně, jednorázový odběr).

b) pro pěstitele a producenty závisí na rozsahu produkce, případně regionální spotřeby, a jsou minimálně 2 místa pro každou komoditu (pro komodity sezónního charakteru se odběr provádí 1x v příslušném období sklizně/sběru, pro komodity nesezónního charakteru jednou v každém čtvrtletí).

10) Údaje nezbytné pro posouzení aktuální meteorologické situace z hlediska možného šíření radionuklidů v životním prostředí předávané Českým hydrometeorologickým ústavem.

Tabulka č. 2 : Monitorování za radiační mimořádné situace
Poř. číslo Monitorovaná položka Měřená veličina Minimální počet míst z území ČR1) Složka radiační monitorovací sítě2) Minimální počet odběrů/měření Požadované parametry metody
Zevní ozáření
1 Zevní ozáření Příkon dávky (dávka)3) 40 SVZKontinuálně (10 minutové integrační intervaly nebo hodinové průměry) Do 1 Sv/h
Do 10 Sv/h pro LPP
Po Úřadem stanovené trase MS Kontinuální měření
LeS, LPP
150 a dále podle pokynů Úřadu TLD Bude stanoveno Úřadem podle situace
Průměrná hodnota za dané období
MDD4) < 30 μSv
Podle pokynů Úřadu na hraničních přechodech MMHP Bude stanoveno Úřadem podle situace Bodová měření Do 1 Sv/h
Podle pokynů Úřadu na uzávěrách MMU Bude stanoveno Úřadem podle situace Bodová měření
40 a dále podle pokynů Úřadu MS, MMKO Bude stanoveno Úřadem podle situace Jednorázová měření
Složky životního prostředí
2 Ovzduší, půda Kvalitativní radionuklidové složení směsi Po Úřadem stanovené trase MS Bude stanoveno Úřadem podle situace Jednorázová měření V závislosti na radiační mimořádné situaci
3 Aerosoly Objemová5) nebo hmotnostní5) aktivita5) radionuklidů 7 a dále podle pokynů Úřadu MS, MMKO, LS, CLMS Minimálně denně, pokud nebude stanoveno Úřadem jinak Kontinuální odběr MDA< 0,1 Bq/m3 137Cs7)
MDA < 0,1 Bq/m3 131I7)
Celková objemová aktivita beta vyjádření jako aktivita 90Sr MMKO, LS, CLMS MDA < 5x10-3 Bq/m3
4 Plynné formy jódu Objemová aktivita 131I 7 a dále podle pokynů Úřadu MS, MMKO, LS, CLMS Minimálně denně, pokud nebude stanoveno Úřadem jinak Kontinuální odběr MDA < 0,1 Bq/m3 131I7)
5 Spad včetně dešťové vody a sněhu Plošná8) a objemová aktivita radionuklidů 7 a dále podle pokynů Úřadu MMKO, LS, CLMS Minimálně týdně, pokud nebude stanoveno Úřadem jinak Kontinuální odběr V závislosti na radiační mimořádné situaci
6 Půda a porost Plošná aktivita radionuklidů 7 a dále podle pokynů Úřadu MS, LS, CLMS Bude stanoveno Úřadem podle situace
Bodový odběr
V závislosti na radiační mimořádné situaci
7 Porost, sníh Plošná aktivita radionuklidů 7 a dále podle pokynů Úřadu MS, LS, CLMS Minimálně týdně, pokud nebude stanoveno Úřadem jinak
Bodový odběr
V závislosti na radiační mimořádné situaci
8 Půda (in-situ) Plošná aktivita radionuklidů Podle pokynů Úřadu MS, CLMS Bude stanoveno Úřadem podle situace
Jednorázová měření
V závislosti na radiační mimořádné situaci
8a Půda (letecká měření) Plošná aktivita radionuklidů Podle pokynů Úřadu LeS Bude stanoveno Úřadem podle situace
Jednorázová velkoplošná měření
V závislosti na radiační mimořádné situaci
9 Povrchová voda9) Objemová aktivita radionuklidů 7 a dále podle pokynů Úřadu MS, MMKV, LS, CLMS Minimálně týdně, pokud nebude stanoveno Úřadem jinak
Bodový odběr
V souladu s vyhláškou č. 307/2002Sb.10)
10 Pitná voda9) Objemová aktivita radionuklidů 7 a dále podle pokynů Úřadu MS, MMKV, LS, CLMS Minimálně týdně, pokud nebude stanoveno Úřadem jinak Bodový odběr V souladu s vyhláškou č. 307/2002Sb.10)
Kontaminace osob a materiálu
11 Povrchová kontaminace Plošná aktivita Podle pokynů Úřadu MMHP
MMU
Bude stanoveno Úřadem podle situace Jednorázová měření 10 Bq/cm2
Složky potravních řetězců11)
12 Mléko Objemová aktivita radionuklidů 15 a dále podle pokynů Úřadu MMKP, LS, CLMS Minimálně denně, pokud nebude stanoveno Úřadem jinak Bodový odběr11) V souladu s vyhláškou č. 307/2002Sb.10)
13 Smíšená strava Hmotnostní aktivita radionuklidů 15 a dále podle pokynů Úřadu12) MMKP, LS, CLMS Minimálně denně, pokud nebude stanoveno Úřadem jinak Bodové odběry pro jednotlivé komodity11) V souladu s vyhláškou č. 307/2002Sb.10)
Vnitřní kontaminace osob
14 Celé tělo Aktivita radionuklidů Podle pokynů Úřadu CLMS Bude stanoveno Úřadem podle situace MDA < 500Bq 137Cs
15 Štítná žláza Aktivita 131I Podle pokynů Úřadu CLMS Bude stanoveno Úřadem podle situace MDA < 500Bq 131I
Meteorologické údaje
16 Ovzduší - aktuální situace 13) 40 MeS Kontinuálně Nejsou stanoveny speciální požadavky
17 Ovzduší - prognóza situace 14) 14)MeS Bude stanoveno Úřadem podle situace Podle možností modelů šíření radionuklidů v ovzduší

Poznámky k tabulce číslo 2:

Všechny uvedené hodnoty platí pro poživatiny a krmiva v nativním stavu.

1) Minimálním počtem míst z území ČR v části „Složky potravních řetězců" se rozumí minimální počet lokalit, pro které se vytváří směsný vzorek získaný odběrem z více míst dané lokality. Vytváření směsného vzorku je popsáno v metodice příslušné odpovídající komoditě.

2) Složka radiační monitorovací sítě: SVZ - síť včasného zjišťování, MS - mobilní skupiny, LeS - letecké skupiny, LPP - letecké prostředky průzkumu, TLD - síť termoluminiscenčních dozimetrů, MMHP - měřící místa na hraničních přechodech, MMU - měřící místa na uzávěrách, LS - laboratorní skupiny, MMKO - měřící místa kontaminace ovzduší, MMKV - měřící místo kontaminace vody, MMKP - měřící místo kontaminace potravin, CLMS - centrální laboratoř monitorovací sítě, MeS - meteorologická služba

3) Dávkou (příkonem dávky) se rozumí hodnota dozimetrické veličiny (za jednotku času), v níž je měřící zařízení kalibrováno (§ 3 a § 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.)

4) MDD má význam minimální detekovatelné dávky, což je nejmenší dávka rozlišitelná od nulové, stanovená jako trojnásobek střední kvadratické odchylky pozadí (tj. signálu naměřeného při odečtu neozářeného dozimetrů).

5) Aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-33 a také v ČSN ISO 31-10 v položce 10-49;

hmotnostní aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-34; objemová aktivita je definována v ČSN ISO 31-9 v položce č. 9-35.

6) MDA má význam minimální detekovatelné aktivity a je definována v části B přílohy. Požadovaná citlivost se nevztahuje na měření obsahu radionuklidů v potravinách za účelem jeho certifikace pro obchodní účely.

7) Uvedené hodnoty MDA pro 131I a 137Cs odpovídají požadavku stanovit objemovou aktivitu jednotlivých radionuklidů běžně zjistitelných pomocí spektrometrie gama (s energií emitovaných fotonů větší než 100keV a se zastoupením fotonů pro daný radionuklid charakteristických energií větším než 10%), která způsobí v důsledku inhalace úvazek efektivní dávky (viz § 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.) ne větší než 1μSv za měsíc (viz § 18 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.).

8) Plošnou aktivitou se rozumí podíl aktivity a plochy, ze které byl vzorek odebírán.

9) Pro screening využít ukazatele jako například celková objemová aktivita beta postupem podle ČSN 757612.

10) Požadované hodnoty MDA pro konkrétní komoditu stanovuje Úřad podle reálné situace (s ohledem na významnost komodity ve spotřebním koši a rozsah kontaminace), přitom musí umožňovat spolehlivé stanovení aktivity radionuklidů uvedených v tab. 4 a tab. 6 přílohy 8 vyhlášky č. 307/2002 Sb.,ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. V případě povrchové vody se postupuje stejně jako v případě pitné vody.

11) Výběr monitorovaných komodit a minimální počet odběrových míst se může měnit v závislosti na míře kontaminace a velikosti zasaženého území a na významnosti komodit ve spotřebním koši.

V případě havárie mimo území ČR se režim kontroly dovážených potravin řídí stejnými pravidly jako kontrola potravin z obchodních sítí potravin na území ČR za obvyklé radiační situace.

12) Smíšená strava - odebírají se vzorky:

a) komodit, které tvoří podstatnou část spotřebního koše potravin (zejména maso, brambory, obiloviny, zelenina, ovoce nebo produkty z nich vyrobené);

b) komodit, u nichž lze předpokládat vyšší obsah umělých radionuklidů (např. lesní plody, lesní houby, zvěřina);

c) komodit, jejichž pěstování je z hlediska produkčního (exportního) nebo regionálně významné pro ČR (např. oves, ječmen, kukuřice, ryby, med nebo produkty z nich vyrobené).

13) Údaje nezbytné pro posouzení aktuální meteorologické situace z hlediska možného šíření radionuklidů v životním prostředí předávané Českým hydrometeorologickým ústavem.

14) Meteorologické údaje nezbytné pro prognózu vývoje situace z hlediska možného šíření radionuklidů v životním prostředí, a to jak v místě úniku a jeho okolí, tak na celém území státu, ať už k úniku došlo na území ČR nebo mimo území ČR předávané Českým hydrometeorologickým ústavem.

ČÁST B

Stanovení minimální detekovatelné aktivity

Minimální detekovatelná aktivita na hladině spolehlivosti 95% při stanovení aktivity alfa, beta nebo gama (nespektrometrickými metodami) daného radionuklidu se stanoví podle vztahu:

vz. 01

kde MDA .. minimální detekovatelná aktivita [Bq, Bq/kg, Bq/l, ...]

tS, tB ... doba měření vzorku a pozadí [S]

nB ... četnost impulsů pozadí v daném energetickém intervalu

η ... účinnost detekce v daném energetickém intervalu

R ... chemický výtěžek (v případě radiochemické analýzy)

V ... velikost vzorku (objem, hmotnost, ...) vzatého do analýzy

Minimální detekovatelná aktivita na hladině spolehlivosti 95% pro energii E záření gama při stanovení aktivity gama (spektrometrickými metodami) daného radionuklidu se stanoví podle vztahu:

 2,71 + 3,29 ∙  [p ∙ (p ) ∙ (m m ) + ( t s2p)t ½
———— + 1Bi  +BjP +] 
2m2m j=1 j=1  tPtP  
MDA =   —————————————————————————————————————————
 η∙γ∙t∙V

kde MDA .. .minimální detekovatelná aktivita [Bq, Bq/m3, Bq/kg, Bq/l, ...]

p ... počet kanálů v oblasti, ze které je stanovena plocha píku

P ... plocha interferujícího píku, tj. plocha píku na energii E stanovená při měření pozadí, tj. bez přítomnosti vzorku

Bi,Bj... počet impulsů v i-tém kanálu na levé a v j-tém kanálu na pravé straně píku sloužící k odhadu pozadí pod píkem

sp2 ... variance charakterizující chybu odhadu plochy P interferujícího píku

t ... doba měření vzorku [s]

η ... účinnost detekce fotonů o energii E

γ ... zastoupení fotonů o energii E v rozpadovém schématu daného radionuklidu [1]

m ... počet kanálů na každé straně píku sloužících pro odečtení pozadí

V ... velikost vzorku (objem, hmotnost, ...)

tp ... doba měření pozadí [s]“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.


Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

Souvislosti

Mění
319/2002 Sb. Vyhláška o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
Je zrušen předpisem
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
Je odkazován z
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
Odkazuje na
319/2002 Sb. Vyhláška o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně
18/1997 Sb. Atomový zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.2006 - 31.12.2016
0. 26.01.2006 Vyhlášené znění