Vyhláška č. 243/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-243
Částka 78/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.07.2006
Aktuální znění 01.07.2006

243

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas" nahrazují slovy "působením ve věznici po písemném vyjádření vězeňské duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas".

2. V § 23 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , a státní zástupce, který vykonává dozor nad výkonem trestu".

3. V § 51 odst. 3 se slova "na základě povolení ředitele věznice, který rozhodne, zda se jich spolu s odsouzenými zúčastní i zaměstnanec Vězeňské služby." nahrazují slovy "a k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení, na základě povolení ředitele věznice, který rozhodne, zda budou doprovázeni zaměstnancem Vězeňské služby.".

4. V § 52 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných zařízení. Ředitel věznice rozhodne, zda budou doprovázeni zaměstnancem Vězeňské služby.".

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

5. V § 52 odst. 6 se slova "v předchozím odstavci" nahrazují slovy "v odstavci 4".

6. V § 52 odst. 7 se slova "4 a 5" nahrazují slovy "4, 5 a 6".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Souvislosti

Mění
345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Odkazuje na
345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2006 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 01:57)
0. 31.05.2006 Vyhlášené znění