Vyhláška č. 197/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-197
Částka 66/2006
Platnost od 16.05.2006
Účinnost od 01.06.2006
Zrušeno k 01.01.2015 (341/2014 Sb.)
Minulé znění 01.06.2006 - 31.12.2014

197

VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2006,

kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 19 odst. 8, § 72 odst. 3 a § 76 odst. 1 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 písm. d) se bod 4 zrušuje.

2. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit 10 t.".

3. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorie M1 ... 2,50 m,

2. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T ... 2,55 m,

3. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm ... 2,60 m,

4. dvoukolových mopedů ... 1,00 m,

5. ostatních vozidel kategorie L ... 2,00 m,

6. přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla ... 1,00 m,

7. samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených v § 22 odst. 4 ... 3,00 m,

8. tramvají ... 2,65 m,

b) největší povolená výška

1. vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze ... 4,00 m,

2. vozidel kategorie L ... 2,50 m,

3. vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel ... 4,20 m,

4. souprava tahače s návěsem ... 4,00 m + 2 % výšky,

c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu ... 12,00 m,

2.

a) autobusu se dvěma nápravami ... 13,50 m,

b) autobusu se třemi a více nápravami ... 15,00 m,

3. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu ... 18,75 m,

4. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu ... 22,00 m,

do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže,

5. soupravy tahače s návěsem ... 16,50 m,

6. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem ... 18,75 m,

7. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel ... 20,75 m,

8. vozidla kategorie L ... 4,00 m,

9. tramvaje (sólo) včetně spřáhel ... 18,00 m,

10. soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel ... 40,00 m,

11. soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem) ... 18,00 m,

12. soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem ... 18,00 m,

13. soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje ... 20,00 m,

14. soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem ... 22,00 m.

Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.".

4. V § 18 odst. 3 větě třetí se slova " "STOP" nebo "POLICIE STOP" " nahrazují slovy " "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA" " a větě páté se slova " "STOP" nebo "POLICIE STOP" " nahrazují slovy " "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA" ".

5. V § 26 se slova v nadpisu "Technické požadavky na konstrukci vozidel typu kategorie L" nahrazují slovy "Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorie L".

6. V § 32 odstavec 7 zní:

"(7) Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.".

7. V § 38 odstavec 3 zní:

"(3) Kontrolnímu technikovi, který absolvoval speciální kurz a složil zkoušku z odborné způsobilosti podle odstavce 2, (dále jen "kontrolní technik typu K") ministerstvo vystaví osvědčení a přidělí razítko s evidenčním číslem. Absolvent, který při zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení. Tuto žádost může podat nejdříve za jeden měsíc a nejpozději do šesti měsíců po ukončení kurzu. Další opakování zkoušky není možné bez nového absolvování speciálního kurzu k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.".

8. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N, L, O, T, OT a S.

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h-1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.

Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.

Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).

Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T, OT a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.

a) Přehled předpisů EHK/OSN, které tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995

Předpisy EHK/OSN

1Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS 1
2Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým světlem nebo s oběma světly
3Jednotná ustanovení pro homologaci odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
4Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení pro osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich přípojných vozidel
5Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel typu „sealed beam“ (SB), které vyzařují evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
6Jednotná ustanovení pro homologaci směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
7Jednotná ustanovení pro homologaci předních a zadních obrysových svítilen, brzdových a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a jejich přípojných vozidel
8Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová vozidla, vyzařujících asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a vybavených halogenovými žárovkami (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR2 a/nebo H11)
9Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku
10Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility
11Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska dveřních zámků a součástí upevnění dveří
12Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany řidiče proti mechanismu řízení v případě nárazu
13Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorií M, N, O z hlediska brzdění
13HJednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů z hlediska brzdění
14Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů ukotvení ISOFIX a horních kotevních úchytů ISOFIX
16Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech
II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX
17Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
18Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití
19Jednotná ustanovení pro homologaci předních mlhových světlometů motorových vozidel
20Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (H4 žárovky)
21Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení
22Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech
23Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
24Jednotná ustanovení pro:
I. homologaci vznětových motorů z hlediska emise viditelných nečistot,
II. homologaci motorových vozidel z hlediska vestavby vznětových motorů homologovaného typu,
III. homologaci motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emise viditelných nečistot,
IV. měření výkonu vznětových motorů
25Jednotná ustanovení pro homologaci opěrek hlavy, začleněných nebo nezačleněných do sedadel vozidla
26Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků
27Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků
28Jednotná ustanovení pro homologaci zvukových výstražných zařízení a vozidel z hlediska jejich zvukových signálů
29Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině nákladního vozidla
30Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
31Jednotná ustanovení pro homologaci halogenových světlometů motorových vozidel typu sealed beam (HSB) vyzařujících asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
32Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu
33Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu
34Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru
35Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska uspořádání nožních ovládacích orgánů
36Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce
37Jednotná ustanovení pro homologaci žárovek k užití v homologovaných celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
38Jednotná ustanovení pro homologaci zadních mlhových svítilen pro motorová a jejich přípojná vozidla
39Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich vybavení rychloměrem včetně jeho montáže
40Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru
41Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů z hlediska hluku
42Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.)
43Jednotná ustanovení pro homologaci bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidle
44Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení pro dětské cestující v motorových vozidlech (dětské zádržné systémy)
45Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlometů a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů
46Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných zrcátek a automobilů z hlediska montáže zpětných zrcátek
47Jednotná ustanovení pro homologaci mopedů vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru
48Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
49Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalnělými ropnými plyny
50Jednotná ustanovení pro homologaci předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrovek a osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy, motocykly a takto posuzovaná vozidla
51Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s nejméně čtyřmi koly z hlediska emisí jejich hluku
52Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce
53Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L3 (motocykly) z hlediska montáže jejich zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci
54Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro nákladní automobily a jejich přípojná vozidla
55Jednotná ustanovení pro homologaci součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav
56Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně posuzovaných vozidel
57Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů a takto posuzovaných vozidel
58Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zadních ochranných zařízení proti podjetí (ZOZPP),
II. vozidel z hlediska montáže zadního ochranného zařízení proti podjetí (ZOZP), homologovaného typu,
III. vozidel z hlediska jejich zadní ochrany proti podjetí (ZOZP)
59Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních systémů tlumení hluku výfuku
60Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
61Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů z hlediska jejich vnějších výčnělků před zadním panelem kabiny
62Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel s řidítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému užívání
63Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku
64Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel, vybavených náhradními koly/pneumatikami pro dočasné použití
65Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných svítilen motorových vozidel
66Jednotná ustanovení pro homologaci velkých autobusů z hlediska jejich nosné konstrukce
67Jednotná ustanovení pro:
I. homologaci specifického vybavení motorových vozidel, která používají ve svém pohonném systému zkapalněné ropné plyny,
II. homologaci vozidla se specifickým vybavením pro použití zkapalněných ropných plynů v jeho pohonném systému s ohledem na montáž takového vybavení
69Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení pomalých vozidel a jejich přípojných vozidel
70Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení těžkých a dlouhých vozidel
71Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče
72Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů, které vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)
73Jednotná ustanovení pro homologaci nákladních automobilů, přívěsů a návěsů z hlediska jejich boční ochrany
74Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L1 (mopedů) z hlediska montáže zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci
75Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro motocykly a mopedy
77Jednotná ustanovení pro homologaci parkovacích svítilen motorových vozidel
78Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z hlediska brzdění
79Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska mechanismu řízení
80Jednotná ustanovení pro homologaci sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení
81Jednotná ustanovení pro homologaci zpětných zrcátek a homologaci motorových vozidel se dvěma koly s postranním vozíkem nebo bez postranního vozíku z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka
82Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy, vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)
83Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska emisí škodlivin podle požadavků na motorové palivo
85Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí k pohonu motorových vozidel kategorií M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního třicetiminutového výkonu elektrických hnacích ústrojí
86Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
87Jednotná ustanovení pro homologaci denních svítilen motorových vozidel
89Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti,
II. vozidel z hlediska montáže homologovaného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD),
III. zařízení omezení rychlosti (SLD) a zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD).
90Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních částí s brzdovým obložením a náhradních obložení bubnových brzd pro motorová a jejich přípojná vozidla
91Jednotná ustanovení pro homologaci bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla
93Jednotná ustanovení pro homologaci
I. předního ochranného zařízení proti podjetí (POZPP),
II. vozidla z hlediska montáže POZPP homologovaného typu
III. vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí přídě (OPPP)
94Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu
95Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska ochrany cestujících při bočním nárazu
96Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (C.I.), určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů, z hlediska emisí škodlivin z motoru
97Jednotná ustanovení pro homologaci vozidlových poplašných systémů (VAS) a motorových vozidel z hlediska jejich poplašných systémů (AS)
98Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro motorová vozidla vybavených výbojkovými zdroji světla
99Jednotná ustanovení pro homologaci výbojkových zdrojů světla k užívání v homologovaných výbojkových světlometech motorových vozidel
100Jednotná ustanovení pro homologaci bateriových elektrických vozidel z hlediska zvláštních požadavků na konstrukci, funkční bezpečnost a emise vodíku
101Jednotná ustanovení pro homologaci osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu
102Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN)
II. vozidel z hlediska zástavby homologovaného typu ZSVN
103Jednotná ustanovení pro homologaci náhradních katalyzátorů motorových vozidel
104Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy
105Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních charakteristik těchto vozidel
106Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik pro zemědělská a lesnická vozidla a pro jejich přípojná vozidla
107Jednotná ustanovení pro homologaci dvoupodlažních autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce
108Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel
109Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
110Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zvláštních komponent motorových vozidel používajících stlačený zemní plyn (CNG) ve svém pohonném systému,
II. vozidel s ohledem na montáž zvláštních komponent homologovaného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) v jejich pohonném systému
111Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N a O vzhledem ke stabilitě proti překlopení
112Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami
113Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel, které vyzařují symetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí, a které jsou vybaveny žárovkami
114Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. modulu airbagu pro dodatečně montovanou soustavu airbagu,
II. dodatečně montovaného volantu vybaveného modulem airbagu Homologovaného typu,
III. dodatečně montované soustavy airbagu odlišné od původně do volantu zamontované soustavy airbagu
115Jednotná ustanovení pro homologaci:
I. zvláštních systémů na zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému,
II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému
116Jednotná ustanovení pro homologaci zařízení proti neoprávněnému použití motorových vozidel
117Jednotná ustanovení pro homologaci pneumatik z hlediska emise zvuku ze styku pneumatika/vozovka
118Jednotná ustanovení pro homologaci materiálů používaných v interiéru motorových vozidel s ohledem na jejich hořlavost
119Jednotná ustanovení pro homologaci rohových světlometů motorových vozidel
120Jednotná ustanovení pro homologaci spalovacích motorů pro použití v zemědělských a lesnických traktorech a nesilničních mobilních strojích s ohledem na měření jejich užitečného výkonu
121Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska umístění a identifikace ručních ovladačů, kontrolek, sdělovačů a indikátorů
122Jednotná ustanovení pro homologaci vytápěcích systémů a vozidel z hlediska jejich vytápěcích systémů.

b) Přehled směrnic, nařízení a rozhodnutí EHS/ES, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů (nejsou uváděny pouze dokumenty, týkající se opatření v konkrétních zemích EU).

Směrnice, nařízení a rozhodnutí EHS/ES

70/156Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/157Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
70/220Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
70/221Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/222Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech
70/311Směrnice Rady ze dne 8. června 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/387Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
70/388Směrnice Rady ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvukových výstražných zařízení motorových vozidel
71/127Směrnice Rady ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel - k 24.12.2010 bude ZRUŠENA
71/320Směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
72/245Směrnice Rady ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel
72/306Směrnice Rady ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel
73/350Směrnice Komise ze dne 7. listopadu 1973 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady z 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
74/60Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
74/61Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel
74/132Směrnice Komise ze dne 11. února 1974 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
74/150Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů - ZRUŠENA
74/151Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/152Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/290Směrnice Rady ze dne 28. května 1974 přizpůsobující technickému předpisu směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
74/297Směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřního vybavení motorových vozidel (chování mechanismu řízení v případě nárazu)
74/346Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/347Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
74/408Směrnice Rady ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
74/483Směrnice Rady ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel
75/321Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
75/322Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických traktorů
75/323Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví
75/443Směrnice Rady ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel
75/524Směrnice Komise ze dne 25. července 1975 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/114Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění
76/115Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
76/432Směrnice Rady ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
76/756Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/757Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/758Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/759Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/760Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
76/761Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety
76/762Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety
76/763Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech
77/102Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1976 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
77/212Směrnice Rady ze dne 8. března 1977 pozměňující směrnici 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
77/311Směrnice Rady ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče
77/389Směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel
77/536Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů
77/537Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech
77/538Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
77/539Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
77/540Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel
77/541Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
77/649Směrnice Rady ze dne 27. září 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
78/315Směrnice rady ze dne 21. prosince 1977 pozměňující směrnici 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
78/316Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
78/317Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových vozidel
78/318Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
78/507Směrnice Komise ze dne 19. května 1978 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/114/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění
78/547Směrnice Rady ze dne 12. června 1978, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
78/548Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vytápěcích systémů v prostorách pro cestující motorových vozidel - ZRUŠENA
78/549Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel
78/632Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
78/665Směrnice Komise ze dne 14. července 1978 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
78/764Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
78/932Směrnice Rady ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel
78/933Směrnice Rady ze dne 17. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory
78/1015Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motocyklů - ZRUŠENA
79/488Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/483/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel
79/489Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
79/490Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
79/532Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/533Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/622Směrnice Rady ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
79/694Směrnice Rady ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
79/795Směrnice Komise ze dne 20. července 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
79/1073Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/347/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
80/233Směrnice Komise ze dne 21. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
80/720Směrnice Rady ze dne 24. června 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
80/780Směrnice Rady ze dne 22. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel s přívěsným vozíkem nebo bez něj a jejich montáže na tato vozidla - ZRUŠENA
80/1267Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel - ZRUŠENA
80/1268Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel
80/1269Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
81/333Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se mění směrnice 79/490/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
81/334Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
81/575Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
81/576Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 77/54 l/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
81/577Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice 74/408/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
81/643Směrnice Komise ze dne 29. července 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
82/244Směrnice Komise ze dne 17. března 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
82/318Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
82/319Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
82/890Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se pozměňují směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkající se kolových zemědělských a lesnických traktorů
82/953Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
83/190Směrnice Komise ze dne 28. března 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
83/276Směrnice Rady ze dne 26. května 1983, kterou se mění směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
83/351Směrnice Rady ze dne 16. června 1983, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
84/8Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
84/372Směrnice Komise ze dne 3. července 1984, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
84/424Směrnice Rady ze dne 3. září 1984, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
85/3Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1984 o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
85/205Směrnice Komise ze dne 18. února 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
85/647Směrnice Komise ze dne 23. prosince 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
3821/85Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamových zařízeních v silniční dopravě
86/217Směrnice Komise ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakoměrů pro motorová vozidla
86/297Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů kolových zemědělských a lesnických traktorů a jejich ochrany
86/298Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
86/360Směrnice Rady ze dne 24. července 1986, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
86/364Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 týkající se prokazování shody vozidel se směrnicí 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
86/415Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů
86/562Směrnice Komise ze dne 6. listopadu 1986, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
87/354Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění některé směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových výrobků s ohledem na rozlišovací znaky členských států
87/358Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
87/402Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
87/403Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se doplňuje příloha I směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel - ZRUŠENA
88/76Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
88/77Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
88/194Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
88/195Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
88/218Směrnice Rady ze dne 11. dubna 1988, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
88/297Směrnice Rady ze dne 3. května 1988, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/320Směrnice Rady ze dne 9. června 1988 o kontrolách a ověřování správné laboratorní praxe - ZRUŠENA
88/321Směrnice Komise ze dne 16. května 1968, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
88/366Směrnice Komise ze dne 17. května 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
88/410Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/411Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/412Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/413Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
88/414Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/720/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
88/436Směrnice Rady ze dne 16. června 1988, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel (Snižování emisí znečišťujících částic ze vznětových motorů)
88/465Směrnice Komise ze dne 30. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
88/599Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1988, týkající se standardních kontrolních postupů k zavedení nařízení (EHS) č.3820/85 týkajícího se harmonizace určité sociální legislativy pro silniční dopravu a nařízení (EHS) č.3821/85 týkajícího se záznamového zařízení v silniční dopravě
89/173Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/277Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/278Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/297Směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se boční ochrany (bočních ochranných zařízení) určitých motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/336Směrnice Rady ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
89/338Směrnice Rady ze dne 27. dubna 1989, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel -ZRUŠENA
89/458Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se s ohledem na Evropské emisní normy pro automobily s objemem motoru pod 1,4 1 mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel
89/459Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek vzorku pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/461Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se z hlediska stanovení některých maximálních přípustných rozměrů článkových vozidel mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
89/491Směrnice Komise ze dne 18. července 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EHS, 80/1268/EHS a 80/1269 týkající se motorových vozidel
89/516Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/517Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety
89/518Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
89/680Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/681Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
89/682Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
90/628Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/54l/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
90/629Směrniee Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
90/630Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
91/60Směrnice Rady ze dne 4. února 1991, kterou se s ohledem na stanovení některých maximálních přípustných rozměrů souprav silničních vozidel mění směrnice 85/3/EHS -ZRUŠENA
91/157Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech, obsahujících některé nebezpečné látky
91/226Směrnice Rady ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/422Směrnice Komise ze dne 15. července 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/441Směrnice Rady ze dne 26. června 1991, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
91/542Směrnice Rady ze dne 1. října 1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel - ZRUŠENA
91/662Směrnice Komise ze dne 6. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/297/EHS z hlediska chování volantu a sloupku řízení při nárazu
91/663Směrnice Komise ze dne 10. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
91/671Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností menší než 3,5 t
92/6Směrnice Rady ze dne 10. února 1992 o montáži a používání omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství
92/7Směrnice Rady ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel - ZRUŠENA
92/21Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotnosti a rozměrů motorových vozidel kategorie M1
92/22Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/23Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže
92/24Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel
92/31Směrnice Rady ze dne 28. dubna 1992, kterou se mění směrnice 89/336/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
92/53Směrnice Rady ze dne 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování zákonů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/61Směrnice Rady ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel - ZRUŠENA
92/62Směrnice Komise ze dne 2. července 1992, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92/97Směrnice Rady ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
92/114Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1992, týkající se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N
93/14Směrnice Rady ze dne 5. dubna 1993 o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/29Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o označování kontrolek, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/30Směrnice Rady ze 14. června 1993 o zvukových výstražných zařízeních pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla
93/31Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla
93/32Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel
93/33Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/34Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/59Směrnice Rady ze dne 28. června 1993, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
93/81Směrnice Komise ze dne 29. září 1993, kterou se upravuje směrnice Rady 70/156/EHS týkající se homologace typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
93/86Směrnice Komise ze dne 4. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS týkající se baterií a akumulátorů obsahujících některé nebezpečné látky
93/91Směrnice Komise ze dne 29. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
93/92Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/93Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/94Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 týkající se prostoru pro montáž zadní tabulky registrační značky u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
93/116Směrnice Komise ze dne 17. prosince 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se spotřeby paliva motorových vozidel
94/12Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS
94/20Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 1994, týkající se mechanických spojovacích zařízení motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozidla
94/53Směrnice Komise ze dne 15. listopadu 1994, kterou se mění článek 2 směrnice Komise 93/91/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
94/55Směrnice Rady ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po silnici
94/68Směrnice Komise ze dne 16. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel
94/78Směrnice Komise ze dne 21. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/549/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel
95/1Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel
95/28Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995, týkající se hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel
95/48Směrnice Komise ze dne 20. září 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/21/EHS týkající se hmotností a rozměrů motorových vozidel kategorie M1
95/54Směrnice Komise ze dne 31. října 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnet.kompatibility) způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
95/56Směrnice Komise ze dne 8. listopadu 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/61/EHS týkající se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel
96/1Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ledna 1996, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečisťujících částic ze vznětových motorů vozidel ZRUŠENA
96/20Směrnice Komise ze dne 27. března 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
96/27Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při bočním nárazu a pozměňující směrnici 70/156/EHS
96/36Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS týkající se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
96/37Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/408/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Text s významem pro Evropský hospodářský prostor)
96/38Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
96/44Směrnice Komise ze dne 1. července 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
96/53Směrnice Rady ze dne 25. července 1996, která pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, stanovuje maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz 96/53/ES
96/63Směrnice Komise ze dne 30. září 1996, kterou se mění směrnice Rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
96/64Směrnice Komise ze dne 2. října 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/389/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel
96/69Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. října 1996, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
96/79Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu a pozměňující směrnici 70/156/EHS
96/96Směrnice Rady ze dne 20.prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel 96/96/ES
96/627Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 1996, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (Text s významem pro EHP)
97/19Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/20Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Text s významem pro EHP)
97/21Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
97/24Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 1997 o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
97/27Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. července 1997, týkající se hmotností a rozměrů určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a pozměňující směrnici 70/156/EHS
97/28Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/29Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/757/EHS týkající se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/30Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS týkající se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/31Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/760/EHS o zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/32Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
97/39Směrnice Komise ze dne 24. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 o zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
97/54Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 1997, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS, 74/151/EHS, 74/152/EHS, 74/346/EHS, 74/347/EHS, 75/321/EHS, 75/322/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/311/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 78/933/EHS, 79/532/EHS, 79/533/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/415/EHS a 89/173/EHS, pokud se týká nejvyšší konstrukční rychlosti kolových zemědělských nebo lesnických traktorů
97/68*)Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
97/836Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto předpisů (Revidovaná Dohoda 1958)
98/12Směrnice Komise ze dne 27. ledna 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)
98/14Směrnice Komise ze dne 6.února 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)
98/38Směrnice Komise ze dne 3. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/39Směrnice Komise ze dne 5. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS týkající se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/40Směrnice Komise ze dne 8. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/346/EHS týkající se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/69Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 1998, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS
98/77Směrnice Komise ze dne 2. října 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
98/89Směrnice Komise ze dne 20. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS týkající se maximální konstrukční rychlostí a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
98/90Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
98/91Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 1998, týkající se motorových vozidel a jejich přípojných vozidel určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a měnící směrnici 70/156/EHS týkající se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/7Směrnice Komise ze dne 26. ledna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/14Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
1999/15Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS týkající se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/16Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/540/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel
1999/17Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS týkající se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
1999/18Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/762/EHS týkající se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)
1999/23Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/33/EHS o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel
1999/24Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/32/EHS o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/25Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnici Rady o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel
1999/26Směrnice Komise ze dne 20. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/94/EHS týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/37Směrnice Rady ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokumentech vozidel
1999/40Směrnice Komise ze dne 6. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)
1999/52Směrnice Komise ze dne 26. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/55Směrnice Komise ze dne 1. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
1999/56Směrnice Komise ze dne 3. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (Text s význam pro EHP)
1999/57Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Text s významem pro EHP)
1999/58Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/533/EHS týkající se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
1999/86Směrnice Rady ze dne 11. listopadu 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/763/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech
1999/94Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 týkající se dostupnosti informací pro spotřebitele o palivové ekonomii a o emisích CO2 při obchodování s novými osobními vozidly
1999/96Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a částic ze vznětových motorů vozidel a proti emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů poháněných stlačeným zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a pozměňující směrnici Rady 88/77/EHS
1999/98Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES o ochraně cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu (Text s významem pro EHP)
2135/98Nařízení Rady 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení č.3821/85/EHS týkající se záznamového zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS pro aplikaci nařízení č.3820/84/EHS a č.3821/85/EHS a 2135/98/EHS
1999/99Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motoru motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/100Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/101Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
1999/102Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/1Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 89/173/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastnosti kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/2Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do kolových zemědělských a lesnických traktorů a směrnice Rady 74/150/EHS týkající se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/3Směrnice Komise ze dne 22. února 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/4Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)
2000/7Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o rychloměrech pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla, kterou se mění směrnice 92/61/EHS o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2000/8Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000, kterou se mění směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2000/19Směrnice Komise ze dne 13. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/22Směrnice Komise ze dne 28. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2000/25Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS
2000/30Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6 června 2000 o technických silničních kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství z hlediska jejich způsobilosti provozu na pozemních komunikacích
2000/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2000/53Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností
2000/63Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění rozhodnutí 96/627/ES, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/311/EHS o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (oznámeno pod číslem K(1999/3546) (Text s významem pro EHP)
2000/72Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/31/EHS o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla
2000/73Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2000/74Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/29/EHS o označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/1Směrnice Evropského parlamentu ze dne 22. ledna 2001, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel
2001/3Směrnice Komise ze dne 8. ledna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/150/EHS o schvalování typu kolových zemědělských nebo lesnických traktorů a směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení zážehových motorů namontovaných do kolových zemědělských nebo lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)
2001/7Směrnice Komise ze dne 29. ledna 2001, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států o dopravě nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)
2001/9Směrnice Komise ze dne 12.února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/11Směrnice Komise ze dne 14. února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel-provozní zkoušky omezovačů rychlosti užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/27Směrnice Komise ze dne 10. dubna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Text s významem pro EHP)
2001/31Směrnice Komise ze dne 8. května 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/43Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži
1753/2000Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.6.2000 zakládající systém k monitorování průměrných měrných emisí CO2 z nových osobních vozidel
2001/56Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a kterou se zrušuje směrnice Rady 78/548/EHS
2001/63Směrnice Komise ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 97/68/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
2001/85Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla pro dopravu osob, která mají kromě sedadla řidiče více než osm sedadel a o změně směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES
2001/92Směrnice Komise ze dne 30. října 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/22/EHS o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/100Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/116Směrnice Komise ze dne 20. prosince 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2001/505Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních vlastností těchto vozidel
2001/506Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 104 o schvalování reflexního značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel
2001/507Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 109 o schvalování obnovovaných pneumatik nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel
2001/509Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 108 o schvalování obnovovaných pneumatik motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2002/7Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, která stanovuje pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
2002/24Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS
2002/41Směrnice Komise ze dne 17. května 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel
2002/51Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o snižování úrovně znečišťujících látek ze dvou a tříkolových motorových vozidel, a kterou se mění směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP)
2002/78Směrnice Komise ze dne 1. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2002/80Směrnice Komise ze dne 3. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2002/85Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. listopadu 2002 pozměňující směrnici Rady 92/6/EHS o montáži a užití zařízení k omezení rychlosti určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství
2002/88Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
1360/2002Nařízení Komise ze dne 13. června 2002, kterým se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady 3821/85/EHS o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)
2002/525Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2002, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
2003/19Směrnice Komise ze dne 21. března 2003, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/20Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností nižší než 3,5 t
2003/26Směrnice Komise ze dne 3 dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače rychlosti a emise z výfuku užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/27Směrnice Komise ze dne 3. dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES, pokud jde o zkoušky emisí z výfuku motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/28Směrnice Komise ze dne 7. dubna 2003, kterou se technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států z hlediska dopravy nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)
2003/37Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterou se zrušuje směrnice 74/150/EHS, změněná směrnicí 2004/66/ES (Text s významem pro EHP)
2003/73Směrnice Komise ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES
2003/76Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
2003/77Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
 Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy pro označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003/620)
2003/97Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímé vidění a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (Text s významem pro EHP)
2003/102Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2003/127Směrnice Komise ze dne 23. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokumentech vozidel (Text s významem pro EHP)
2004/3Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel kategorie N1 a měření emisí CO2 (Text s významem pro EHP)
2004/11Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel
2004/26Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje
2004/78Směrnice Komise ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2001/56/ES týkající se systémů vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)
2004/86Směrnice Komise ze dne 5. července 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2004/104Směrnice Komise ze dne 14. října 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS
2005/11Směrnice Komise ze dne 16. února 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/23/EHS týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže
2005/13Směrnice Komise ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice 2000/25/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, a kterou se mění příloha I směrnice 2003/37/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů
2005/21Směrnice Komise ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů používaných ve vozidlech
2005/27Směrnice Komise ze dne 29. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zatížení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními (Text s významem pro EHP)
2005/30Směrnice Komise ze dne 22. dubna 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
2005/39Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS týkající se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
2005/40Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
2005/41Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
2005/49Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel
2005/55Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
2005/63Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
2005/64Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
2005/66Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS
2005/67Směrnice Komise ze dne 8. října 2005, kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy I a II směrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů. (Text s významem pro EHP)
2005/78Směrnice Komise ze dne 14. listopadu 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
2005/83Směrnice Komise ze dne 23. listopadu 2005, kterou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
2005/438Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
2005/673Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2005, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností
2006/20Směrnice Komise ze dne 17. února 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS týkající se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2006/26Směrnice Komise ze dne 2. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS týkající se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů
2006/27Směrnice Komise ze dne 3. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 93/14/EHS o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 93/34/EHS o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel
2006/28Směrnice Komise ze dne 6. března 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel a směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

„ZRUŠENÉ“ směrnice jsou uváděny pro úplnost přehledu - odkazy na tyto směrnice se mohou vyskytovat ve starších dokumentech, které jsou stále platné a používané.

2. Seznam jednotlivých homologaci a schválení požadovaných ke schválení způsobilost typu (předmět schválení je uveden ve zkratce):

Předmět9)BodPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1. Hladiny hluku 5170/157X XXXXX    
    Náhradní výfukové systémy5970/157XX
2. Emise znečišťujících látek8370/220XXXXXX    
3. Palivové nádrže5870/221X* X* X* X* X* X* X X X X
    Zadní ochrana proti podjetí70/221XXXXXXXXXX
4. Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222XXXXXXXXXX
5. Systém řízení7970/311XXXXXXXXXX
6. Dveře, vstup do vozidla a výstup1170/387XXXXXXXXXX
7. Zvukový signál2870/388XXXXXX    
8. Nepřímé vidění462003/97XXXXXX    
9. Brzdění1371/320XXXXXXXXXX
13HX

9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze č. IV, část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV směrnice 70/156/EHS, jsou v tabulce označeny číslem začínajícím X. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy, které je předmětem jiných ustanovení, než je směrnice 70/156/EHS příloha IV.

*) U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č.67
u vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

Předmět9)BodPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXXXXXXXX
11. Kouř vznětových motorů2472/306XXXXXX       
12. Bezpečnost interiéru vozidel2174/60X             
13. Zařízení proti zneužití;18  XXXXX      
      zařízení proti zneužití  74/61XX
      imobilizér9774/61XX
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297X  X          
15. Pevnost sedadel17   XXXXXX       
80    XX     
   74/408XXXXXX
16. Vnější výčnělky2674/483X             
17. Rychloměr3975/443X XXXXX       
      zpětný chod-75/443XXXXXX
18. Štítky (povinné) 76/114XXXXXXXXXX
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115XXXXXX       
20. Montáž světelných zařízení4876/756XXXXXXXXXX
21. Odrazky376/757XXXXXXXXXX
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)776/758XXXXXXXXXX
      Boční obrysové svítilny91  XXXXXXXXXX
23. Směrové svítilny676/759XXXXXXXXXX
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXXXXXXXX
25. Světlomety, žárovky, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 11376/761XXXXXX       
27. Odtahové úchyty vozidel 77/389XXXXXX       
28. Zadní mlhové svítilny3877/538XXXXXXXXXX
29. Zpětné světlomety2377/539XXXXXXXXXX
30. Parkovací svítilny7777/540XXXXXX       
31. Bezpečnostní pásy1677/541XXXXXX       
32. Výhled řidiče dopředu 77/649X            
33. Označení ovladačů 78/316XXXXXX       
34. Odmrazování/odmlžování 78/317X            
35. Ostřikování/stírání 78/318X           
36. Vytápěcí systémy*) 2001/56XXXXXX[X][X][X][X]
37. Kryty kol 78/549X             

*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [X]).

Předmět9)BodPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ES  Platí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
38. Opěrky hlavy17, 2578/932X         
39. Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268X         
2004/3  X
40. Výkon motoru8580/1269XXXXXX    
41. Emise vznětových motorů4988/77XXXXXX    
42. Boční ochrana7389/297    XX  XX
43. Zařízení proti rozstřiku 91/226    XX  XX
44. Hmotnosti a rozměry vozidel M1 92/21X         
45. Bezpečnostní skla4392/22XXXXXXXXXX
46. Pneumatiky30,54,6492/23XXXXXXXXXX
47. Omezovače rychlosti-92/6  X XX    
8992/24XXX
48. Hmotnosti a rozměry (mimo M1) 96/53,
97/27
 XXXXXXXXX
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N6192/114   XXX    
51. Hořlavost materiálů interiéru 95/28  X       
52. Autobusy36, 52, 66, 1072001/85 XX       
53. Čelní náraz9496/79X         
54. Boční náraz9596/27X  X      
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí10598/91   XXXXXXX
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40    XX    
58. Ochrana chodců 2003/102X  X      
X1. Záznamová zařízení (tachografy)-3821/85XXXXX    
  2479/95XXXXXX
  1056/97XXXXXX
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70   X  XXXXX
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69 XXXXXXXXXX
X4. Bateriové elektromobily100 XXXXXX    
X5. Cisternová vozidla pro přepravy podle ADR - stabilita proti překlopení111     XX  XX
 

Pro tabulku platí

a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.

b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno ..../... znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.

c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2

PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
Přední mlhové světlomety1976/762XXXXXX    
Dětská zádržná zařízení44 X         
Zařízení pro čištění světlometů45 XXXXXX    
Zařízení pro mechanická spojení vozidel5594/20XXXXXXXXXX
Náhradní kola pro dočasné užití6492/23X         
Zvláštní výstražná světla65 XXXXXX    
Denní svítilny87 XXXXXX    
Poplašná zařízení9774/61X  X      
Zařízení ke spojení vozidel nakrátko102      XX  XX
Obrysové značení s vratným odrazem104    X  XXXXX
Vozidla pro přepravu určitých druhů živých zvířat-91/628
95/29
    XXXXXXX

6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem „H“ uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být tato okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje.

Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N1 musí být splněna následující nerovnost P-(M+N.68)>N.68, kde

P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg

M = provozní hmotnost

N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.

Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M1.

Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N1 dříve zařazeného v kategorii M1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen „ZTP“) při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N1. Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.

7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M2 a M3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII.

8. Elektrická instalace

a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N-normální), ISO 3732 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (S-doplňkové), ISO 1185 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N-normální), ISO 3731 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S-doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie O1 a O2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V. Odpojení zadní mlhové svítilny tažného vozidla zasunutím zástrčky přípojného vozidla není přípustné.

b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily se systémem 12 V) nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V), jejichž provedení musí odpovídat mezinárodním předpisům ISO 11446. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13 resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.

9. Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.

10. Rozměry vozidel

a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16,

b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],

c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy.3)

11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav

a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I. směrnice 96/53/ES,

b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15,

c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a) nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy.3)

12. Motor

a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl. 7.10.). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.

b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.

13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.

14. Kryty kol a protiskluzové řetězy

a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N1. Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.

b) pro vozidla kategorií M2, M3, N2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií O1 a O2 platí následující ustanovení.

ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky

- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

- zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,

bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°,

be) u vozidel kategorií M2 a M3, u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,

c) vozidla kategorií N2 s největší povolenou hmotností přesahující 7,50 t, N3, O3, O4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.

d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.

15. Pneumatiky

a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh.

b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.

16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám

a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla,

b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla.

Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranného zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.

17. Karoserie vozidel

a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,

b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,

c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací,

d) pro přední části karoserie vozidel kategorie M1 do celkové největší přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 t a vozidel kategorie N1 odvozených od kategorie M1 s celkovou největší přípustnou hmotností do 2,5 t, která odpovídají článku 2 přílohy II směrnice 70/156/EHS platí ustanovení směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a jiných nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem.

18. Motorová vozidla kategorií M, N a O musí být vybavena zařízením pro nepřímé vidění schváleným v souladu s ustanoveními směrnice 2003/97/ES a musí být s tímto zařízením schválena. Zařízením pro nepřímé vidění se rozumí zařízení pro sledování oblasti přiléhající k vozidlu, kterou řidič nemůže svým zrakem pozorovat přímo. Těmito zařízeními mohou být konvenční zrcátka, kamerové systémy nebo jiná zařízení schopná zprostředkovat pro řidiče informaci z oblasti, která se nalézá mimo jeho přímé zorné pole.

19. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

20. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 t mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1,20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB (A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB(A).

21. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1, a jejich přípojná vozidla (tzv. „pomalá vozidla“) musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.

22. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.

23. Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c). Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvovýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.

a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1 ≤ 2500 kg 10)M1 > 2500 kg 10)M2M3
1. Hladiny hluku5170/157HG + HG + HG + H
    Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220QG + QG + QG + Q
3. Palivové nádrže5870/221FFFF
    Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222XXXX
5. Systém řízení7970/311XGGG
6. Zámky a závěsy dveří1170/387BG + B  
7. Zvukový signál2870/388XXXX
8. Výhled dozadu4671/127XGGG
9. Brzdění13, 90, 13H71/320XGGG
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXX
11. Kouř vznětových motorů2472/306HHHH
12. Vnitřní výčnělky2174/60CG + C  
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61XGGG
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297XG  
15. Pevnost sedadel17, 8074/408DG + DG + DG + D
16. Vnější výčnělky2674/483V pro kabinuG pro kabinu  
A pro ostatníA pro ostatní
17. Rychloměr pro zpětný chod3975/443XXXX
18. Štítky (povinné) 76/114XXXX
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115DG + LG + LG + L
20. Montáž světelné techniky4876/756A + NA + G + N pro kabinuA + G +N pro kabinuA + G +N pro kabinu
A + N pro ostatníA + N pro ostatníA + N pro ostatní
21. Odrazky376/757XXXX

10) Největší technicky přípustná hmotnost vozidla

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1 ≤ 2500 kg 10)M1 > 2500 kg 10)M2M3
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední a zadní obrysové, brzdové)776/758XXXX
      Denní svítilny87
      Boční obrysové svítilny91
23. Směrové svítilny676/759XXXX
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXX
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761XXXX
25. Žárovky37  XXXX
26. Přední mlhové světlomety1976/762viz čl. 5 této přílohy
27. Odtahové úchyty vozidel  77/389EEEE
28. Zadní mlhové svítilny3877/538XXXX
29. Zpětné světlomety2377/539XXXX
30. Parkovací svítilny7777/540XXXX
31. Bezpečnostní pásy1677/541DG + MG + MG + M
32. Výhled dopředu  77/649XG  
33. Označení ovladačů  78/316XXXX
34. Odmrazování/odmlžování  78/317XG + OOO
35. Ostřikování/stírání  78/318XG + OOO
36. Vytápěcí systémy  2001/56IG + PG + PG + P
37. Kryty kol  78/549XG   
38. Opěrky hlavy17, 2578/932DG + D    
39. Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268ØØ    
40. Výkon motoru8580/1269XXXX
41. Emise vznětových motorů4988/77HG + HG + HG + H
44. Hmotnosti a rozměry (M1)  92/21XX    
45. Bezpečnostní skla4392/22JG + JG + JG + J
46. Pneumatiky30,54,6492/23XGGG
47. Omezovače rychlosti8992/24     X
48. Hmotnosti a rozměry (jiné než M1)  97/27    XX
50. Spojovací zařízení5594/20viz čl. 5 této přílohy
51. Hořlavost 95/28        G pro kabinu
X pro ostatní
52. Autobusy36, 52, 66, 1072001/85      AA
53. Čelní náraz9496/79ØØ    
54. Boční náraz9596/27ØØ   
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70          X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69   XXXX

b) pancéřovaná vozidla

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1. Hladiny hluku5170/157XXXXXX       
    Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220AAAAAA    
3. Palivové nádrže5870/221XXXXXXXXXX
    Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222XXXXXXXXXX
5. Systém řízení7970/311XXXXXXXXXX
6. Zámky a závěsy dveří1170/387X  XXX       
7. Zvukový signál2870/388A+KA+KA+KA+KA+KA+K       
8. Výhled dozadu4671/127AAAAAA       
9. Brzdění13, 90 13H71/320XXXXXXXXXX
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXXXXXXXX
11. Kouř vznětových motorů2472/306XXXXXX               
12. Vnitřní výčnělky2174/60A                     
13. Zařízení proti zneužiti; imobilizér18, 9774/61XXXXXX         
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297Ø    Ø              
15. Pevnost sedadel17, 8074/408XDDDDD    
16. Vnější výčnělky2674/483A                     
17. Rychloměr zpětný chod3975/443XXXXXX        
18. Štítky (povinné) 76/114XXXXXXXXXX
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115AAAAAA         
20. Montáž světelné techniky4876/756A+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21. Odrazky376/757XXXXXXXXXX
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)76/758XXXXXXXXXX
     Denní svítilny87
     Boční obrysové svítilny91
23. Směrové svítilny676/759XXXXXXXXXX
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXXXXXXXX
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112,11376/761XXXXXX    
25. Žárovky37  XXXXXXXXXX
26. Přední mlhové světlomety1976/762viz bod 5 této přílohy        
27. Závěsy k odtažení vozidla   77/389AAAAAA       
28. Zadní mlhové svítilny3877/538XXXXXXXXXX
29. Zpětné světlomety2377/539XXXXXXXXXX
30. Parkovací svítilny7777/540XXXXXX    
31. Bezpečnostní pásy1677/541AAAAAA    
32. Výhled dopředu  77/649S                
33. Označení ovladačů 78/316XXXXXX    
34. Odmrazování/odmlžování 78/317AOOOOO    
35. Ostřikování/stírání 78/318AOOOoO    
36. Vytápěcí systémy 2001/56XXXXXX    
37. Kryty kol 78/549X           
38. Opěrky hlavy17, 2578/932X          
39. Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268Ø          
40. Výkon motoru8580/1269XXXXXX    
41. Emise vznětových motorů4988/77AXXXXX    
42. Boční ochrana7389/297    XX  XX
43. Zařízení proti rozstřiku 91/226        XX    XX
44. Hmotnosti a rozměry (M1) 92/21X                   
45. Bezpečnostní skla4392/22ØØØØØØØØØØ
46. Pneumatiky30,54,6492/23AAAAAAAAAA
47. Omezovače rychlosti8992/24   X XX    
48. Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než M1) 97/27  XXXXXXXXX
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N      AAA    
50. Spojovací zařízení5594/20viz bod 5 této přílohy
51. Hořlavost materiálů interiéru 95/28   X            
52. Autobusy36,52,66, 1072001/85                  
53. Čelní náraz9496/79Ø                 
54. Boční náraz9596/27Ø  Ø      
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí10598/91   XX XXXXX
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40        XX     
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70   X  XXXXX
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69 XXXXXXXXXX

c) ostatní vozidla zvláštního určení (včetně obytných přívěsů)

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1. Hladiny hluku5170/157HHHHH     
    Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220QQQQQ       
3. Palivové nádrže5870/221FFFFFXXXX
    Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222A+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+R
5. Systém řízení7970/311XXXXXXXXX
6. Zámky a závěsy dveří1170/387   BBB      
7. Zvukový signál2870/388XXXXX     
8. Výhled dozadu4671/127XXXXX     
9. Brzdění13, 90,13H71/320XXXXXXXXX
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXXXXXXX
11. Kouř vznětových motorů2472/306HHHHH      
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61XXXXX      
14. Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297   X        
15. Pevnost sedadel17, 8074/408DDDDD        
17. Rychloměr zpětný chod3975/443XXXXX       
18. Štítky (povinné)  76/114XXXXXXXXX
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115DDDDD    
20. Montáž světelné techniky4876/756A+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21. Odrazky376/757XXXXXXXXX
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)7 76/758XXXXXXXXX
87
Denní svítilny91                  
Boční obrysové svítilny
23. Směrové svítilny676/759XXXXXXXXX
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXXXXXXX
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761XXXXX    
25. Žárovky37  XXXXXXXXX
26. Přední mlhové světlomety1976/762     viz bod 5 této přílohy     
27. Závěsy k odtažení vozidla  77/389AAAAA       
28. Zadní mlhové svítilny3877/538XXXXXXXXX
29. Zpětné světlomety2377/539XXXXXXXXX
30. Parkovací svítilny7777/540XXXXX        
31. Bezpečnostní pásy1677/541DDDDD        
33. Označení ovladačů  78/316XXXXX       
34. Odmrazování/odmlžování  78/317OOOOO        
35. Ostřikování/stírání  78/318OOOOO       
40. Výkon motoru8580/1269XXXXX        
41. Emise vznětových motorů4988/77HHHHH        
42. Boční ochrana7389/297     XX    XX
43. Zařízení proti rozstřiku  91/226      XX     XX
45. Bezpečnostní skla4392/22JJJJJJJJJ
46. Pneumatiky30,54,6492/23XXXXXXXXX
47. Omezovače rychlosti8992/24  X  XX        
48. Hmotnosti a rozměry  97/27XXXXXXXXX
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N       XXX       
50. Spojovací zařízení5594/20viz bod 5 této přílohy
51. Hořlavost  95/28  X             
52. Autobusy36, 52, 66, 1072001/85XX             
54. Boční náraz9596/27    A           
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věci10598/91      XXXXXX
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40      XX       
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70      X    XXXXX
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69   XXXXXXXXX

d) mobilní jeřáby

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESMobilní jeřáby kategorie N
1. Hladiny hluku5170/157T
    Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220X
3. Palivové nádrže5870/221X
    Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku  70/222X
5. Systém řízení7970/311X (boční pohyb přípustný)
6. Zámky a závěsy dveří1170/387A
7. Zvukový signál2870/388X
8. Výhled dozadu4671/127X
9. Brzdění13, 90, 13H71/320U
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245X
11. Kouř vznětových motorů2472/306X
12.Vnitřní výčnělky2174/60X
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61X
15. Pevnost sedadel17, 8074/408D
17. Rychloměr zpětný chod3975/443X
18. Štítky (povinné)  76/114X
19. Kotevní úchyty bezpečnost. pásů1476/115D
20. Montáž světelné techniky4876/756A+Y
21. Odrazky376/757X
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)76/758X
Denní svítilny87
Boční obrysové svítilny91
23. Směrové svítilny676/759X
24. Osvětlení zadní registr. tabulky476/760X
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761X
25. Žárovky37  X
26. Přední mlhové světlomety1976/762viz bod 5 této přílohy
27. Závěsy k odtažení vozidla  77/389A
28. Zadní mlhové svítilny3877/538X
29. Zpětné světlomety2377/539X
30. Parkovací svítilny7777/540X
31. Bezpečnostní pásy1677/541D
33. Označení ovladačů  78/316X
34. Odmrazování/odmlžování  78/317O
35. Ostřikování/stírání  78/318O
40. Výkon motoru8580/1269X
41. Emise vznětových motorů4988/77V
42. Boční ochrana7389/297X
43. Zařízení proti rozstřiku  91/226X
45. Bezpečnostní skla4392/22J
46. Pneumatiky30,54,6492/23A pokud jsou splněny požadavky ISO 10571-1995(E) nebo ETRTO manuálu norem 1998
47. Omezovače rychlosti8992/24X
48. Hmotnosti a rozměry  97/27X
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N    X
50. Spojovací zařízení5594/20viz čl. 5 této přílohy
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40X
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70  X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69  X

VÝZNAM SYMBOLŮ V TABULKÁCH

A: Pokud zvláštní určení neumožní plné vyhovění, jsou přípustné výjimky. Výrobce musí ke spokojenosti homologačního nebo schvalovacího orgánu prokázat, že pro zvláštní určení nelze požadavky splnit.

B: Aplikace se omezuje na dveře s přístupem k sedadlům, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a tam, kde vzdálenost mezi bodem R sedadla a střední rovinou povrchu dveří, při měření kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, nepřesáhne 500 mm.

C: Aplikace se omezuje na část vozidla před sedadlem umístěným nejblíže k zadní části vozidla, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a je také omezena na oblast dopadu hlavy podle definice předpisu EHK č. 21 nebo směrnice společenství 74/60/EHS.

D: Aplikace se omezuje na sedadla, konstruovaná pro běžné užití při jízdě vozidla po silnici.

E: Pouze vpředu

F: Je přípustná modifikace průběhu a délky plnícího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle.

G: Požadavky na kategorii základního/nedokončeného vozidla (podvozku, který byl využit ke stavbě vozidla zvláštního určení). U nedokončených/dokončených vozidel je přijatelné, aby byly splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti).

H: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m.

I: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky.

J: U všech zasklení oken jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna) musí být materiálem buď bezpečnostní sklo nebo tuhé plastové zasklení.

K: Přípustná jsou zařízení pro přídavné výstražné signály.

L: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně kotevní místa pro břišní pásy.

M: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně břišní pásy.

N: Za podmínky, že jsou namontována všechna povinná světelná zařízení a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost.

O: Vozidlo musí být vpředu vybaveno přiměřeným systémem.

P: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky. Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem.

Q: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. Homologace, udělená pro nejvíce reprezentativní základní vozidlo, zůstává v platnosti bez ohledu na změny referenční hmotnosti.

R: Pokud lze namontovat registrační tabulky všech členských států a tyto tabulky jsou viditelné.

S: Činitel přenosu světla je nejméně 60 %, úhel zakrytí sloupkem „A“ není větší než 10°.

T: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 1999/101/ES. Ve vztahu k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se užijí následující mezní hodnoty:

- 81 dB(A) u vozidel s výkonem motoru menším než 75 kW,

- 83 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším nebo rovným než 75 kW, ale menším než 150 kW,

- 84 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším než 150 kW.

U: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo, vybavené až čtyřmi nápravami, musí plnit požadavky stanovené směrnicí 71/320/EHS. Odchylky jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že:

- jsou oprávněné příslušnou konstrukcí,

- jsou splněny veškeré brzdné vlastnosti stanovené směrnicí 71/320/EHS pro parkovací, provozní a nouzové brzdění.

V: Lze připustit vyhovění směrnici 97/68/EHS.

X: Žádné výjimky mimo ty, které uvádí jednotlivá směrnice.

Y: Za předpokladu, že je namontováno povinné zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

Ø směrnice se neaplikuje (žádné požadavky).

24. Do doby, než vstoupí v platnost homologace typu vozidla podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být tyto kategorie vozidel vybaveny zařízením proti neoprávněnému použití podle předpisu EHK č. 18 uvedeného v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle něho homologovány.

25. Vozidla kategorie M1 musí být vybavena imobilizérem, který splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle nich homologována nebo schválena. Vozidla ostatních kategorií M a N mohou být vybavena imobilizérem, který musí splňovat požadavky podle předchozí věty, a pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.

26. Vozidla kategorií M a N mohou být vybavena poplašným zařízením, které splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky. Pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.

27. Vozidla kategorie M a N, u nichž největší povolená hmotnost vozidla včetně případně připojitelného přívěsu nebo návěsu přesáhne 3,50 t musí být vybavena tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče, homologovaným podle nařízení Rady EHS č. 3821/85. Tato povinnost neplatí pro vozidla uvedená v příslušných výjimkách nařízení Rady EHS č. 3820/85. Výše uvedené tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení, pokud jsou homologovány podle výše uvedených nařízení a jejich použití je předepsáno, musí být ověřovány nejdéle jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jejich pohonu zaplombovány. Pokud jsou tyto tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení namontovány ve vozidlech, kde není jejich použití předepsáno, musí být ověřovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejdéle jednou za pět let. Ve vnitrostátní dopravě může být toto zařízení nahrazeno jiným kontrolním záznamovým zařízením schváleného typu, které splňuje nejméně podmínky pro elektronické kontrolní záznamové zařízení s registrací pracovní činnosti řidiče nařízení Rady EHS č. 3821/85, které však není dle tohoto nařízení homologováno. Vozidlo uvedené do provozu musí svým provedením odpovídat provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak. Povinnost výbavy vozidel tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče podle data jejich prvního uvedení vozidla do provozu

KATEGORIE1.7.1972 až 30.6.19841.7.1984 až 31.12.19891.1.1990 až 30.6.20011.7.2001 až
uvedení do provozu
M1------„EC“- při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,5 t
- kromě vj
M2„TC“ - nad 7,0 t„TC1“-nad 7,0 t
 
„EC“ - kromě vj„EC“- kromě vj
- nad 40km.h-1- nad 40km.h-1
- mimo městské autobusy- mimo městské autobusy
M3„TC“ - nad 7,0 t
 
„TC“- nad 7,0 t

 
„EC“ - kromě vj„EC“ - kromě vj
- nad 40km.h-1- nad 40km.h-1
- mimo městské autobusy- mimo městské autobusy
N1----„EC“- při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,5 t„EC“- při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,5 t
- kromě vj
- pro vozidla uvedená do provozu po 25.4.1995 a provozovaná v mezinárodní silniční dopravě- kromě vj
N2„TC“ - nad 7,0 t„TC1“- nad 7,0 t„EC“ - kromě vj„EC“ - kromě vj
- nad 40km.h-1- nad 40km.h-1
N3„TC“ - nad 40km.h-1„TC1“ - nad 40km.h-1„EC“ - kromě vj„EC“ - kromě vj

Legenda:

Povinnost vybavení vozidla tachografem nebo jiným kontrolním záznamovým zařízením se vztahuje i na vozidla kategorií M1 a N1, která jsou vybavena spojovacím zařízením v případě, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3,50 t.

„TC“ - nehomologovaný tachograf, který včetně jeho náhonu musí být u nákladních automobilů a autobusů plombován; to neplatí pro tachografy s elektrickým pohonem. Tachografový záznam musí odpovídat svými průběhy údajům počítače ujeté vzdálenosti, rychloměru a času jízdy i stání při spolehlivé čitelnosti bez pomocných přístrojů; tachografový hodinový strojek a jeho údaje nesmí vykazovat při jednom natažení strojku odchylky větší než ± 2 minuty za 24 hodin. Doba chodu strojku na jedno natažení musí být nejméně pro záznam

3hodinový ... 24 hodin,

6hodinový ... 48 hodin,

12hodinový ... 62 hodin,

24hodinový ... 168 hodin.

„TC1“ shodné s „TC“, avšak tachograf jakož i jeho pohon musí být možné u vozidel všech kategorií zaplombovat.

„EC“ - tachograf homologovaný podle nařízení Rady EHS č. 3821/85 a označený homologační značkou musí být ověřen nejméně jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jeho pohonu zaplombován. Pokud je tento tachograf nebo elektronické kontrolní záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, kde není jeho použití předepsáno, musí být ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, měření a zkušebnictví nejméně jednou za pět let.

vj- vozidla, na něž se nevztahuje povinnost vybavení tachografem

a) vozidla určená pro přepravu nákladu, jejichž největší povolená hmotnost včetně největší povolené hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,50 t,

b) vozidla pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,

c) vozidla používaná pro přepravu cestujících na pravidelných linkách, kde délka tratě této linky nepřesahuje 50 km,

d) vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km.h-1,

e) vozidla používaná nebo řízená ozbrojenými silami, jednotkami požární ochrany a Policií České republiky,

f)  vozidla používaná pro zvláštní účely, tj. údržbu a opravy kanalizací, vody, plynu a elektřiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadků, telegrafní a telefonní služby, přepravu poštovních zásilek, rozhlasové a televizní vysílání a detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů,

g) vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích,

h) specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely,

i) vozidla přepravující cirkus a lunapark,

j) speciální havarijní vozidla,

k) vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu,

l) vozidla používaná pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití,

m) vozidla používaná pro svoz mléka z farem a zpětnou přepravu kontejnerů na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení dobytka na farmy,

n) vozidla Správy státních hmotných rezerv při zajišťování přepravy materiálů státních hmotných rezerv, humanitární pomoci státu za krizových situací.

28. Při konstrukci a výrobě vozidel kategorií M1 a N1 a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.

29. Výrobci vozidel kategorie M1 zajistí, aby všechna prodejní místa v ČR nabízející jejich nové typy vozidel kategorie M1 obdržela údaje o emisích CO2 a spotřeby paliva, které jsou uvedeny v osvědčení o homologaci příslušného typu vozidla podle jednoho ze zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bod 39 tabulky, tak, aby tato prodejní místa je měla k dispozici pro splnění požadavků směrnice 1999/94/ES na informovanost spotřebitelů o spotřebě paliva a emisích CO2 při nabízení nových osobních automobilů.

30. U osobních automobilů kategorie M1 a nákladních automobilů kategorie N1 se měření emisí oxidu uhličitého (CO2) a spotřeby paliva provádí podle směrnice 80/1268/EHS a směrnice 2004/3/ES. Pro měření spotřeby paliva a emisí CO2 u těchto vozidel se použijí postupy pro zkoušky emisí prováděné podle technických požadavků směrnice 70/220/EHS. Postup zkoušek, postup při rozšíření schválení typu a schvalování rodiny vozidel kategorie N1 se řídí přílohami směrnice 80/1268/EHS pozměněné směrnicí 2004/3/ES. Pro výrobce vozidel v malých sériích se uplatní výjimka z ustanovení této směrnice.

Ustanovení směrnice 2004/3/ES se nepoužijí na vozidla kategorie N1, jestliže motory do nich namontované byly typově schváleny podle směrnice 88/77/EHS a jestliže celková roční výroba vozidel kategorie N1 je u výrobce nižší než 2000 jednotek.

31. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.

32. U vozidel rychlé zdravotnické pomoci, kromě terénních vozidel, musí být světlá výška prostoru určeného pro přepravu pacienta nejméně 1700 mm.

33. Vyústění výfukového potrubí nesmí být vpravo a osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.

34. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

35. U vozidel se samostatnou skříňovou karoserií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.

36. Počítače ujeté vzdálenosti namontované ve vozidlech musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně ±5 % z měřené hodnoty.

37. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem

38. Zařízení pro pohon CNG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.

39. Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 110, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11.2001, pro všechna nově registrovaná od 1.11.2003.

40. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon CNG na vozidle musí splňovat ustanovení

a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky,

b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla podle této vyhlášky.

41. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 39 této přílohy stanoveno jinak.

42. Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky čl. 39 a čl. 40 písm. a) a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

43. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 39 a čl. 40 písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Technické požadavky na vozidla poháněná zkapalněnými ropnými plyny

44. Zařízení pro pohon LPG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru LPG, zejména části pro plnění, nádrže, čerpadla potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.

45. Části zařízení pro pohon LPG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 67, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány.

46. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon LPG na vozidle musí splňovat ustanovení:

a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorie M, N technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky,

b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla kategorie M1, N1 technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky.

47. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných LPG nesmí překročit hodnoty podle čl. 2, bodu 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 45 této přílohy stanoveno jinak.

48. Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo hromadné přestavby typu vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. a) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

49. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Kontroly nádrží a láhví u vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem v provozu

50. Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 15 let.

Elektromobily kategorií M a N

51. Elektromobily kategorií M a N musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v této příloze v čl. 2 s následujícími odchylkami

a) nevyžaduje se homologace nebo schválení podle čl. 2 bodů 2, 11 a 41 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů;

b) u bodu 1 tabulky se vyžaduje homologace nebo schválení pouze podle metody měření vozidla za jízdy z předpisu EHK č. 51 nebo směrnice 70/157/EHS; měření stojícího vozidla v tomto případě odpadá;

c) mimo uvedené požadavky se vyžaduje homologace elektromobilů podle předpisu EHK č. 100.

52. Typ vozidla homologovaný podle směrnice 70/156/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 51.

Mobilní stroje

53. Mobilní stroj je zařízení se spalovacím motorem, který není používáno především k přepravě osob a nákladů, ale k pracovní činnosti. Mobilní stroj je často pevnou nebo výměnnou nástavbou vozidla, zvláštním vozidlem, pracovním strojem neseným, nebo je to stroj určený k zapojení do jízdní soupravy. Na spalovací motor používaný v mobilním stroji se vztahuje homologace, nebo schválení podle článku 1

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice ESSpalovací motor může být použit na vozidle kategorie
Emise nečistot z výfuku vznětových motorů9697/68T nebo je v mobilním stroji, který je přemístitelný po pozemních komunikacích
Emise nečistot z výfuku zážehového motorunení97/68/ES ve znění 2002/88/ESM, N, T, O jako pomocný motor např. chladírenského zařízení, klimatizační jednotky apod.

Mezi mobilní stroje, na jejichž vznětové motory se vztahují homologace, patří například

a) stroje s motory s proměnnými otáčkami - průmyslové vrtací zařízení, buldozery, hydraulická rypadla, sněhové pluhy, mobilní jeřáby, zdvihací plošiny, manipulační stroje, stroje na údržbu silnic,

b) stroje s motory s konstantními otáčkami, např. kompresory, generátory elektrické energie, chladící jednotky, svářecí soupravy, vodní čerpadla, sněhové frézy a zametací vozy,

c) plavidla určená k provozu na vnitrozemských vodních cestách s výkonem motoru od 37 kW a jejichž délka je 20 m nebo větší a výtlak 100 m3 nebo větší a

d) motorové vozy, speciální drážní vozidla a lokomotivy s výkonem motoru větším než 130 kW.“.

9. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na konstrukci dalších zvláštních vozidel

Jednonápravové traktory s přívěsy

1. Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou, řiditelné pomocí řídítek řidičem, sedícím na sedadle přívěsu, s nímž tvoří jízdní soupravu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí. Provoz jednonápravového traktoru bez přívěsu je na pozemních komunikacích zakázán.

2. Pro jednonápravový traktor s přívěsem (dále jen „souprava“) platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

a) kol a pneumatik;

b) značení některých údajů na vozidle;

c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla.

3. Nejvyšší konstrukční rychlost soupravy nesmí být vyšší než 20 km.h-1.

4. Souprava nesmí překročit

a) celkovou šířku 1,60 m;

b) celkovou délku 4,00 m;

c) největší povolenou hmotnost 1,50 t.

5. Souprava musí být vybavena soustavami pro provozní a parkovací brzdění nejméně na jednom vozidle soupravy. Uvedené soustavy mohou mít společné části. Soustava pro parkovací brzdění musí být výhradně mechanická.

6. Hodnota účinku provozního brzdění soupravy vyjádřená středním brzdným zpomalením nesmí být menší než 1,6 m.s-2. Účinek parkovacího brzdění musí spolehlivě udržet stojící soupravu na svahu (ve stoupání i klesání) o sklonu nejméně 12 %. (Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti soupravy.)

Nejvyšší přípustné síly na ovladačích pro provozní i parkovací brzdění nesmí být vyšší než

a) 60 N - na páce na řídítkách, ovládané prsty;

b) 250 N - na páce ovládané jednou rukou;

c) 400 N - na pedálu.

7. Přívěs musí být vybaven odrazkami podle požadavků příslušných ustanovení pro vozidla kategorie OT.

8. V případě, že souprava je vybavena zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci, musí na přívěsu jeho provedení a umístění odpovídat požadavkům příslušných ustanovení pro vozidla kategorie Sp, traktor musí být vybaven alespoň jedním světlometem s potkávacím světlem schváleného typu umístěným v jeho podélné střední rovině a jedno z vozidel soupravy musí být vybaveno schválenými předními směrovými svítilnami, kategorie 1 umístěnými tak, aby horizontální úhly geometrické viditelnosti byly 80° směrem ven a 10° směrem dovnitř a vertikální úhly byly 15° nad a pod horizontálu. Není-li souprava vybavena tímto zařízením, je její provoz na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti zakázán.

9. Hladina vnějšího hluku musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vozidla kategorie T.

10. Vyústění výfukového potrubí traktoru musí být směrováno tak, aby bylo zabráněno vdechování výfukových plynů řidičem.

11. U soupravy, jejíž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 400 kg, musí být traktor opatřen zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče.

12. Traktor musí z hlediska elektromagnetická kompatibilita splňovat podmínky stanovené technickým předpisem nebo technickými normami EHK č. 10, ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, CISPR 12.

13. Spojovací zařízení traktoru musí zajišťovat přívěs proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.

14. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

15. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

16. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé (tmavé) barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN 30 4450, ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

Speciální nosiče pracovních adaptérů

17. Speciální nosiče pracovních adaptérů jsou lehká motorová vozidla určená do náročného terénu v mezinárodní terminologii souhrnně označovaná jako vozidla ATV (All - Terrain Vehicles) konstrukčně a svým vybavením sloužící zejména k montáži různých pracovních adaptérů, případně k přepravě méně objemného nákladu, která mohou být v nezbytných případech provozována i na pozemních komunikacích.

V některých případech mohou být konstrukčně odvozena od motorových vozidel kategorie L (např. speciální čtyřkolky).

Nejsou určena pro přepravu osob. Mimo vozidel odvozených od vozidel kategorie L může však být přepravována osoba, pokud to vyžaduje zajištění pracovní činnosti vozidla, nebo je-li to nezbytné pro naložení a složení nákladu a je-li vozidlo vybaveno odpovídajícím sedadlem pro spolujezdce.

18. Pro speciální nosiče pracovních adaptérů (dále jen „vozidlo“) platí ustanovení této přílohy a dále přiměřeně ustanovení vyhlášky týkající se:

a) kol a pneumatik;

b) značení některých údajů na vozidle;

c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla;

d) zvláštních výstražných světelných zařízení;

e) rozměrů a umístění tabulky s registrační značkou předepsaných pro vozidla kategorie L;

f) povinné výbavy vozidla předepsané pro vozidla kategorie L.

19. Vozidlo nesmí překročit

a) celkovou šířku: 2,0 m;

b) celkovou délku: 4,0 m;

c) celkovou výšku: 2,5 m;

d) největší povolenou hmotnost: 1,0 t;

e) nejvyšší konstrukční rychlost: 40 km.h-1.

20. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje technický předpis 74/151/EHS, hodnotu 85 dB (A). Vozidlo, i s případně namontovaným pracovním adaptérem, musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze.

21. Z hlediska brzdového zařízení musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.

V případě, že se jedná o vozidlo konstrukčně odvozené od vozidel kategorie L, musí plnit následující požadavky:

Zkouška typu 0:

a) vozidla s brzdovými zařízeními působícími pouze na přední nebo na zadní kola:

Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění jen přední a jen zadní brzdou platí tyto vzorce:

1. s naloženým vozidlem:

 v2
s ≤ 0,1 v +   --
 70

2. s nenaloženým vozidlem:

 v2
s ≤ 0,1 v +   --
 65

b) vozidla mající jedno z brzdových zařízení, které je kombinovaným brzdovým systémem ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění):

Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění kombinovaným brzdovým systémem s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:

 v2
s ≤ 0,1 v +   --
 115

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění druhým zařízením provozního brzdění nebo zařízením nouzového brzdění ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:

 v2
s ≤ 0,1 v +   --
 65

Uvedených účinků musí být dosaženo i v soupravě s přípojným vozidlem.

Pro vzorce platí:

s = skutečná brzdná dráha zjištěná při zkoušce

v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce

Zkouška typu I se provede dle příslušných ustanovení technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s tím, že počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.

22. Řízení vozidla musí umožňovat plynulé udržování zamýšleného směru jízdy. Vozidla vybavená volantem musí splňovat podmínky stanovené v technickém předpisu 75/321/EHS.

23. Nejvyšší přípustné síly na ovladačích vozidla nesmí překročit:

a) 200 N - u páček umístěných na řidítkách a ovládaných pouze prsty;

b) 400 N - na páce parkovací brzdy, 250 N - na ostatních pákách ovládaných jednou rukou;

c) 500 N - na pedálu;

d) 250 N - na volantu.

24. Vozidla musí být opatřena zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče.

25. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidel musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 86, 78/933/EHS.

U světelných zařízení, u kterých technický předpis stanoví požadavek na vzájemnou vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch, může být tato vzdálenost v odůvodněných případech zmenšena až na 400 mm.

Na vozidlech smí být použito světelných zařízení určených pro vozidla kategorie L.

Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.

26. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami EHK č. 10, 75/322/EHS, ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, ČSN CISPR 12.

27. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h-1 musí mít alespoň jedno zvukové výstražné zařízení, které musí plnit požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 28 a musí být podle něj homologováno, z hlediska signálů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 28, 74/151/EHS.

28. Z hlediska nejvyšší konstrukční rychlosti musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/152/EHS.

29. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 20 km.h-1 musí být vybavena kryty kol, příp. lapači nečistot, které musí splňovat tyto podmínky:

a) překrývat celou šířku běhounu pneumatik všech kol vozidla;

b) svým tvarem a rozměry musí zajišťovat účinnou ochranu řidiče, ovladačů a sdělovačů před nečistotami, odstřikujícími od kol vozidla jedoucího vpřed nebo vzad.

30. Vozidla s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upravena tak, aby je bylo možno vléci jinými vozidly na tyči nebo na laně (vyproštění, odtažení).

31. Vozidla musí být vybavena výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče (místo řidiče). Pokud je výfukové potrubí vozidel vyvedeno svisle vzhůru musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.

32. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

33. Elektrická instalace vozidel musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou černé (tmavé) barvy. Zásuvka co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

34. Vozidla musí být vybavena nejméně dvěma zpětnými zrcátky, která musí být homologována nebo schválena podle příslušných technických předpisů pro zrcátka vozidel kategorie T nebo L.

Z hlediska výhledu z místa řidiče musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/347/EHS. Náklad nebo namontovaný pracovní adaptér zasahující do zorného pole řidiče nesmí výrazně snižovat výhled.

35. U dílů, součástí, celků a skupin použitých na vozidle nebo pro něj určených, nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

36. Za vozidla smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak.

37. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být homologováno nebo schváleno podle příslušných technických předpisů EHK č. 55, 94/20/EHS.

38. Sedadlo řidiče musí být konstruováno tak, aby zajišťovalo pohodlnou polohu při řízení a ovládání, musí být vyrobeno z materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi a musí být čalouněno. Všechny ovládací prvky musí být pro sedícího řidiče pohodlně dosažitelné.

39. Vozidla musí být vybavena vhodnými opěrami pro nohy řidiče, příp. spolujezdce, místo spolujezdce musí být navíc vybaveno odpovídajícím držadlem. Ochrana před pohyblivými a horkými částmi musí plnit minimálně požadavky stanovené technickým předpisem 89/173/EHS příloha II pro úzkorozchodné traktory. Přístup na místo řidiče musí plnit požadavky technického předpisu 80/720/EHS.

40. Palivová nádrž musí plnit požadavky technického předpisu 97/24/ES.

Trolejbusy a tramvaje

41. Trolejbus je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými většinou z troleje, které se pohybuje po pozemních komunikacích, nad nimiž je trolej. Na trolejbus se vztahuje zvláštní právní předpis.11) Trolejbus je z hlediska konstrukce autobus se zvláštním druhem elektrického pohonu, přičemž pouze na jeho některé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky stanovují předpisy EHK specifické požadavky.

42. Tramvaj je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými z troleje, které se pohybuje po kolejích umístěných na pozemních komunikacích. Na tramvaje se vztahuje především zvláštní právní předpis11) a pouze některá ustanovení tohoto zákona, např. požadavky na rozměry, na směrová a brzdová světla.

43. Příslušné předpisy EHK, které se týkají systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků trolejbusů nebo tramvají stanovují způsob ověření, obsah a uspořádání osvědčení o homologaci těchto systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků hromadně vyráběných trolejbusů a tramvají. Pokud systém, konstrukční část a samostatný technický celek plní technické požadavky stanovené příslušným předpisem EHK, ministerstvo na něj vydá osvědčení o homologaci.

11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Souvislosti

Mění
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Je zrušen předpisem
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Je odkazován z
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Odkazuje na
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
35/1967 Sb. Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.2006 - 31.12.2014
0. 16.05.2006 Vyhlášené znění