Vyhláška č. 155/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-155
Částka 54/2006
Platnost od 26.04.2006
Účinnost od 01.05.2006
Aktuální znění 01.05.2006

155

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2006,

kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:

1. Nadpis nad § 11 se zrušuje.

2. § 11 se zrušuje.

3. V § 14 odst. 2 se slovo "příjemkyní" nahrazuje slovem "dárkyň" a slova "§ 11" se nahrazují slovy "§ 6".

4. V § 15 odst. 2 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.

5. V § 17 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) odpovídat požadavkům stanoveným Komisí pro dovoz embryí z příslušné třetí země,".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

6. V § 25 se slova "§ 11" nahrazují slovy "§ 14".

7. V § 27 odst. 2 se za slovo "zejména" vkládají slova "v nezbytné pomoci a".

8. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

"5) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.".

9. V příloze č. 1 části A uvozené slovy "Inseminační stanice musí:" se v písmenu b) bodu i) slovo "izolaci" nahrazuje slovem "karanténu".

10. V příloze č. 1 části A uvozené slovy "Inseminační stanice musí:" se v písmenu e) slovo "izolační" nahrazuje slovem "karanténní".

11. V příloze č. 1 části A uvozené slovy "Banka spermatu musí být:" se v písmenu a) slova "inseminační stanice" nahrazují slovy "banky spermatu".

12. V příloze č. 1 části A uvozené slovy "Banka spermatu musí být:" se v písmenu c) slova "ustajovací prostory a zařízení pro odběr, úpravu a skladování spermatu byly snadno čistitelné a dezinfikovatelné" nahrazují slovy "zařízení pro skladování spermatu byla snadno čistitelná a dezinfikovatelná".

13. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V inseminačních stanicích musí být:" se v písmenu a) slovo "hospodářská" zrušuje.

14. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V inseminačních stanicích musí být:" se v písmenu b) slova "kontrolách vztahujících se na nákazy zvířat" nahrazují slovy "provedených veterinárních vyšetřeních" a slova " , který obsahuje údaje o nemocech, léčení a zdravotním stavu každého zvířete" se zrušují.

15. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V inseminačních stanicích musí být:" se v písmenu d) slova "se zabránilo" nahrazují slovy "bylo zjištěno, zda jsou vytvořeny podmínky pro zabránění".

16. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V inseminačních stanicích musí být:" se v písmenu f) bodu (i) slova "ve stanici" nahrazují slovy "ve schválených inseminačních stanicích".

17. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V inseminačních stanicích musí být:" se v písmenu f) bodu (ii) slovo "místech" nahrazuje slovem "prostorách".

18. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V inseminačních stanicích musí být:" se v písmenu f) bodu (vi) zrušují slova "inseminační stanice; každý členský stát seznámí Komisi a jiné členské státy s údaji o způsobu a typu označení používaného na jeho území.".

19. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V inseminačních stanicích musí být:" se v písmenu f) za bod (vi) vkládá nový bod (vii), který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"(vii) každá jednotlivá dávka spermatu musí být zřetelně označena tak, aby se snadno a rychle dalo zjistit datum odběru spermatu, plemeno, označení zvířete6) – dárce a veterinární schvalovací číslo inseminační stanice. Každý členský stát seznámí Komisi a jiné členské státy s údaji o způsobu a typu označení používaného na jeho území;

6) § 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

20. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V inseminačních stanicích musí být:" se v písmenu f) bodu (viii) slovo "Skladovací" nahrazuje slovem "skladovací".

21. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V bankách spermatu musí:" se v písmenu e) bodu (ii) slova "bankách spermatu" nahrazují slovem "prostorách".

22. V příloze č. 1 části B uvozené slovy "V bankách spermatu musí:" se v písmenu e) bodu (vi) slova "zřetelně označena tak, aby bylo čitelně uvedeno" nahrazují slovy "označena tak, aby se snadno a rychle dalo zjistit", slovo "chov" se nahrazuje slovem "plemeno", slovo "zvířete" se nahrazuje slovem "zvířete6)" a slova "s typem a podobou označování" se nahrazují slovy "s údaji o způsobu a typu označení".

23. V příloze č. 2 části A se text uvozený slovy "Veškerý skot přijímaný do inseminační stanic musí vyhovovat těmto požadavkům:" označuje jako bod 1.

24. V příloze č. 2 části A bodu 1 se v úvodní části ustanovení slovo "stanic" nahrazuje slovem "stanice".

25. V příloze č. 2 části A bodu 1 písm. c) se za slovo "stáda" vkládá slovo "úředně".

26. V příloze č. 2 části A bodu 1 písm. d) bodu i) se slova "Mezinárodního veterinárního kodexu" nahrazují slovy "Mezinárodního zákoníku zdraví zvířat".

27. V příloze č. 2 části A bodu 1 písm. e) se v úvodní části ustanovení slovo "nejpozději" nahrazuje slovem "nejdříve".

28. V příloze č. 2 části A bodu 1 písm. e) bodu (ii) se slova "znovu vyšetřena zvířata s negativními výsledky nejdříve za 21 dnů po odstranění pozitivního (pozitivních) zvířete (zvířat)" nahrazují slovy "ostatní zvířata stejné skupiny zůstávají v izolaci a musejí být nejdříve 21 dnů po odstranění pozitivních zvířat znovu vyšetřena, s negativními výsledky".

29. V příloze č. 2 části A bodu 1 písm. e) bodu (iv) první odrážce se slovo "do" nahrazuje slovem "od".

30. V příloze č. 2 části A bodu 1 písm. e) bodu (v) první odrážce se slovo "do" nahrazuje slovem "od".

31. V příloze č. 2 části A bodu 1 písm. e) bodu (v) druhé odrážce se slovo "karanténou" nahrazuje slovem "izolací" a slova "umělé pochvy nebo" se zrušují.

32. V příloze č. 2 části A bodu 1 písm. f) se za slovo "býků" vkládá slovo "sérologicky".

33. V příloze č. 2 části A bodu 3 větě první se slovo "úředního" zrušuje a za slovo "lékaře" se vkládá slovo "inseminační stanice".

34. V příloze č. 2 části A bodu 4 písm. b) se slova "30 dní" nahrazují slovy "3 měsíce".

35. V příloze č. 2 části B bodu 1 se v úvodní části ustanovení písmeno "G" nahrazuje písmenem "D".

36. V příloze č. 2 části B bodu 1 se v písmenech f) a g) slova "do stanice" nahrazují slovy "k odběru".

37. V příloze č. 2 části B bodu 3 větě první se za slova "ejakulátu vyšetřovaného na" vkládá slovo "virus".

38. V příloze č. 3 bodu 1 písm. b) bodu ii) se slovo "dvanácti" nahrazuje číslem "12".

39. V příloze č. 3 bodu 1 písm. c) se za slovo "slintavce" vkládají slova "a kulhavce".

40. V příloze č. 3 bodu 1 písm. e) se slova "nebyla použita" nahrazují slovy "nejsou připouštěna".

41. V příloze č. 3 bodu 2 větě poslední se slova "5 C" nahrazují slovy "5 °C".

42. V příloze č. 4 části A bodu 2 písm. a) se slovo "izolaci" nahrazuje slovem "karanténu".

43. V příloze č. 4 části B bodu 4 se slova " , který zabrání" nahrazují slovy "tak, aby bylo zjištěno, zda jsou vytvořeny podmínky pro zabránění".

44. V příloze č. 5 části A se body 3 až 7 označují jako body 2 až 6.

45. V příloze č. 7 části B bodu 1 písm. n) se slovo "neoplozená" nahrazuje slovem "neoplozené".

46. V příloze č. 7 části B bodu 2 větě poslední se slovo "embryí" nahrazuje slovem "semene" a za slova "zařízeních pro skladování" se vkládá slovo "embryí".

47. V příloze č. 8 bodu 1 se dosavadní písmena a), b), c) a c) označují jako a), b), c) a d).

48. V příloze č. 9 části A oddílu I bodu 2 písm. b) se slovo "izolaci" nahrazuje slovem "karanténu".

49. V příloze č. 9 části A oddílu II se body 7 až 13 označují jako body 1 až 7.

50. V příloze č. 9 části A oddílu II bodu 1 větě druhé se slovo "hospodářská" zrušuje.

51. V příloze č. 9 části A oddílu II bodu 6 třetí odrážce druhém odstavci se slova "se místem, ke" nahrazují slovy "s místem, kde".

52. V příloze č. 9 části B oddílu C větě první se slovo "izolováno" nahrazuje slovem "umístěno do karantény".

53. V příloze č. 9 části C písm. a) větě páté se slovo "každého" nahrazuje slovem "každé".

54. V příloze č. 9 se v nadpise části D slovo "zvířata" nahrazuje slovem "samice".

55. V příloze č. 10 nadpis části I zní: "I. INSEMINAČNÍ STANICE, BANKY SPERMATU A STŘEDISKA PRO ODBĚR SPERMATU:".

56. V příloze č. 10 části I se vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)

– seznam bank spermatu schválených pro obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství podle této vyhlášky (směrnice 88/407/EHS)

– ........... (kód ISO členského státu)

– ......./......./...............(datum vyhotovení)

Kód ISOVeterinární schvalovací čísloNázev banky spermatu Adresa banky spermatuTelefon, fax, e-mail

“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

57. V příloze č. 10 části I písm. c) se v tabulce slova "Adresa inseminační stanice" nahrazují slovy "Adresa střediska pro odběr spermatu".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
380/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Odkazuje na
380/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
377/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
376/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
154/2000 Sb. Plemenářský zákon
166/1999 Sb. Veterinární zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.2006 Aktuální znění (exportováno 01.06.2020 04:25)
0. 26.04.2006 Vyhlášené znění