Sdělení č. r1/c4/2005 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 675/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-c4-r1
Částka 4/2005
Platnost od 11.01.2005
Účinnost od 11.01.2005
Aktuální znění 11.01.2005

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby

v zákoně č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

V příloze č. 4 za stranou 12073 má místo chybně uvedené strany 12174 správně být uvedena strana 12074, která zní:

„Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

 v tisících Kč
Souhrnné ukazatele 
   Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem383700
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti728580
z toho: pojistné na důchodové pojištění600007
Výdaje celkem18327660
  
Dílčí ukazatele výdajů 
  Jednotné dílčí ukazatele 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8571498
z toho: platy zaměstnanců6109284
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3000026
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb168995
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52494757
  
Specifické dílčí ukazatele 
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální výdaje celkem2)0
          účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)8463541
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)6007535
Platy soudců2277101
Platy státních zástupců750629
Platy příslušníků bezpečnostních sborů2136857
Důchody341227
Ostatní sociální dávky537687
z toho: odchodné31000
Výdaje justice10818708
Výdaje vězeňství6545680
Odměny odsouzených122750
Program protidrogové politiky35987
Program sociální prevence a prevence kriminality48221
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Výdaje na financování společných programů EU a ČR1320
v tom: 
související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:1320
v tom: Transition Facility1320

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany“.

Souvislosti

Mění
675/2004 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
Odkazuje na
675/2004 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
240/2000 Sb. Krizový zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.01.2005 Aktuální znění (exportováno 05.06.2020 09:35)
0. 11.01.2005 Vyhlášené znění