Nařízení vlády č. 538/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-538
Částka 183/2005
Platnost od 30.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Aktuální znění 01.01.2006

538

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí

Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "při některých cestách do České republiky a zpět" zrušují.

2. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu práce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje státní zastupitelství do změny stanovené měny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem3).".

3. V § 3 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou "Způsob určení přepočítací relace je stanoven zvláštním právním předpisem3).".

4. V § 3 odst. 4 větě první se slova "státního zástupce" nahrazují slovy "státních zástupců" a za slovo "přísluší" se vkládá slovo "každému".

5. V § 3 odst. 8 větě druhé se slova "devizového trhu" zrušují.

6. V nadpisu § 5 se slova "při některých cestách do České republiky a zpět" zrušují.

7. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ze stejného důvodu může státní zastupitelství poskytnout státnímu zástupci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.".

8. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo za cestu do jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky".

9. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Ze stejného důvodu může státní zastupitelství poskytnout státnímu zástupci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.".

10. V § 7 větě třetí se slova "devizového trhu" zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Souvislosti

Mění
372/2004 Sb. Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
Odkazuje na
372/2004 Sb. Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2006 Aktuální znění (exportováno 09.04.2020 09:54)
0. 30.12.2005 Vyhlášené znění