Vyhláška č. 424/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-424
Částka 146/2005
Platnost od 25.10.2005
Účinnost od 01.11.2005
Zrušeno k 01.01.2013 (418/2012 Sb.)
Minulé znění 01.11.2005 - 31.12.2012

424

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2005,

kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004Sb., k provedení § 5a odst. 6 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) osoby, které se připravují k získání odborné kvalifikace podle písmen a) až d), pokud provádějí porážení zvířat pod odborným dohledem osoby uvedené v písmenu b), c) nebo d).".

2. V § 3 odst. 2 se slova "uživatelského zařízení, kterému byla udělena akreditace Ústřední komisí pro ochranu zvířat podle § 15 odst. 2 zákona, a za přímého dozoru osoby odborně způsobilé podle § 5a odst. 6 zákona" nahrazují slovy "a pod odborným dohledem osoby odborně způsobilé podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d)".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005.


Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Souvislosti

Mění
382/2004 Sb. Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
Je zrušen předpisem
418/2012 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
Je odkazován z
418/2012 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
Odkazuje na
382/2004 Sb. Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.2005 - 31.12.2012
0. 25.10.2005 Vyhlášené znění