Vyhláška č. 403/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-403
Částka 138/2005
Platnost od 05.10.2005
Účinnost od 05.10.2005
Aktuální znění 05.10.2005

403

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 480c odst. 1 občanského zákoníku, podle § 35b odst. 9 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 317/2001 Sb., a podle § 107 notářského řádu:


Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., se mění takto:

1. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

"§ 15

(1) Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o odvolání listiny o vydědění (dále jen "závěť") nebo listina o ustanovení správce dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen "listina o správě dědictví"), a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.

(2) Provádí-li zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví jiný notář15) než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.

15) § 175d odst. 2 část věty za středníkem občanského soudního řádu.".

2. Část šestá včetně nadpisu zní:

"ČÁST ŠESTÁ

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE DĚDICTVÍ

HLAVA I

ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVÍ

§ 22

Základem odměny správce dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku13), k jehož správě byl správce dědictví ustanoven. Ustanovení § 12 odst. 2 platí obdobně.

§ 23

Pokud správce dědictví vykonává správu zůstavitelova majetku nebo jeho části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 13. Vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.

§ 23a

Odměnu vypočtenou podle § 23 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce dědictví při správě dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.

HLAVA II

HOTOVÉ VÝDAJE SPRÁVCE DĚDICTVÍ

§ 24

(1) Správce dědictví má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při správě dědictví.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem16).".

3. Část sedmá včetně nadpisu zní:

"ČÁST SEDMÁ

ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY V SOUVISLOSTI S REJSTŘÍKEM ZÁSTAV

§ 24a

(1) Notářské komoře České republiky (dále jen "Komora") náleží odměna za provedení záznamu zástavního práva v Rejstříku zástav na základě jednoho rozhodnutí soudu nebo správního úřadu ve výši 600 Kč. Odměnu platí orgán, který podle § 35b odst. 3 notářského řádu zaslal Komoře rozhodnutí o zřízení zástavního práva k provedení záznamu v Rejstříku zástav.

(2) Komoře náleží náhrada hotových výdajů v souvislosti se zápisem, změnou a výmazem zástavního práva v Rejstříku zástav a v souvislosti s vydáním opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava.

(3) Náhradu hotových výdajů podle odstavce 2 platí Komoře notář, který provedl zápis, změnu údajů nebo výmaz v Rejstříku zástav nebo vydal opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava.

(4) Komoře nenáleží náhrada hotových výdajů v souvislosti se záznamem, změnou nebo výmazem zástavního práva podle odstavce 1 v Rejstříku zástav.".

4. V příloze – Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti se na konci položky C doplňuje věta "Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.".

5. V příloze – Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti se doplňují položky Q až V, které znějí:

"Položka Q

Za sepsání listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví 900 Kč.

Položka R

Za zápis do Centrální evidence závětí nebo za provedení změny v zápisu100 Kč.

Položka S

Za vyhotovení opisu zápisu nebo potvrzení z Centrální evidence závětí 150 Kč.

Položka T

Za sepsání veřejné listiny o identifikaci 1 000 Kč.

Položka U

Za sepsání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti 10 000 Kč.

Položka V

Za sepsání osvědčení při založení evropské společnosti fúzí 40 000 Kč.".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Souvislosti

Mění
196/2001 Sb. Notářský tarif
Odkazuje na
196/2001 Sb. Notářský tarif
358/1992 Sb. Notářský řád
120/1983 Sb. Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.10.2005 Aktuální znění (exportováno 16.06.2021 19:13)
0. 05.10.2005 Vyhlášené znění