Vyhláška č. 276/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-276
Částka 102/2005
Platnost od 14.07.2005
Účinnost od 14.07.2005
Zrušeno k 15.02.2019 (110/2018 Sb.)
Minulé znění 14.07.2005 - 14.02.2019

276

VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2005,

kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 131 písm. a)až i) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Tabáková nálepka má rozměr 20 x 44 mm. Na lícové straně je celoplošný ofsetový ceninový podtisk tvořený dvěma rastry, které jsou symetrické k oběma osám tabákové nálepky. Rastr v barvě šedomodré přechází do rastru zeleného ve střední části tabákové nálepky a dále opět do šedomodrého. Tímto rastrem jsou potištěny horizontální okraje tabákové nálepky a její střední část. Mezi středovou a okrajovou částí tohoto rastru je po celé délce tabákové nálepky vytištěna ceninová giloš v barvě hnědorůžové. Souběžně s oběma delšími stranami nálepky jsou ofsetem vytištěny texty "Česká republika" v barvě šedomodré. Horní část textu je vždy čitelná zleva doprava. Ústřední motiv tabákové nálepky je tvořen stylizovanými stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části "převázány" třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy "Česká republika" s mikrotextem měnícím svou výšku. Celý tento motiv je vytištěn liniovým hlubotiskem v barvě šedé. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro cigarety vytištěny černou barvou cena pro konečného spotřebitele, počet kusů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu (dále jen "balení")a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně. Cena pro konečného spotřebitele je uvedena v celých korunách nebo s přesností na padesátihaléře. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro doutníky a cigarillos vytištěny černou barvou počet kusů v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně; pro tabák množství tabáku v kilogramech v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně.".

2. V nadpisu § 3 se slova "ke stanovení ceny" nahrazují slovy "k odběru tabákových nálepek".

3. V § 3 se slova "ke stanovení ceny" nahrazují slovy "k odběru tabákových nálepek" a slova "Kutná Hora" se nahrazují slovem "Kolín".

4. V § 4 se slova "podle § 122 odst. 2 a 5" nahrazují slovy "podle § 122 odst. 2, 3 a 5".

5. V příloze č. 1 se slova "Kutná Hora" nahrazují slovem "Kolín".

6. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor oprávnění zaměstnance celního ředitelství pověřeného dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek
Vzor oprávnění zaměstnance celního ředitelství pověřeného dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek

7. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek
Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek

8. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek
Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Souvislosti

Mění
467/2003 Sb. Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
Je zrušen předpisem
110/2018 Sb. Vyhláška o tabákových nálepkách
Je odkazován z
110/2018 Sb. Vyhláška o tabákových nálepkách
Odkazuje na
467/2003 Sb. Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.07.2005 - 14.02.2019
0. 14.07.2005 Vyhlášené znění