Vyhláška č. 275/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-275
Částka 102/2005
Platnost od 14.07.2005
Účinnost od 14.07.2005
Aktuální znění 14.07.2005

275

VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2005,

kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 131 písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele

(1) Výrobce, dovozce nebo osoba pověřená k podání návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele podle § 103 odst. 2 zákona (dále jen "navrhovatel") předloží Celnímu úřadu Kolín (dále jen "pověřený celní úřad") návrh ceny pro konečného spotřebitele (dále jen "cena") do desátého dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, od jehož prvního dne požaduje navrhovatel, aby navrhovaná cena nabyla účinnosti. V případě požadavku stanovení ceny s pozdějším datem účinnosti navrhovatel toto datum v návrhu uvede.

(2) Navrhovatel zpracuje návrh ceny jednotlivých cigaret podle vzoru uvedeného v příloze. K návrhu ceny se přikládá popis cigaret, který obsahuje:

a) přesný obchodní název,

b) název, který je uveden na jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu (dále jen "balení"), případně další údaje pro zcela jednoznačnou identifikaci,

c) délku tabákového provazce a celkovou délku cigarety,

d) počet kusů v balení a

e) kód země původu podle přímo použitelného předpisu práva Evropských společenství1).

(3) Navrhovatel zašle nebo předá návrh ceny pověřenému celnímu úřadu v písemné podobě a současně na technickém nosiči dat (disketě) nebo elektronickou poštou.

(4) Společně s návrhem ceny cigaret, jejichž cena dosud nebyla stanovena, navrhovatel předkládá pověřenému celnímu úřadu vzorek těchto cigaret nebo jejich fotodokumentaci a souhlas majitele ochranné známky s užíváním této ochranné známky a s prodejem cigaret s touto známkou, pokud existuje.

(5) Při zpracování návrhu na změnu ceny se uplatní obdobný postup jako u cigaret, jejichž cena dosud nebyla stanovena. V návrhu na změnu ceny se uvede také platná cena a důvod změny této ceny.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 430/2003 Sb., která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 275/2005 Sb.

Návrh ceny pro konečného spotřebitele u cigaret

Návrh ceny pro konečného spotřebitele u cigaret

Poznámky pod čarou

1) Například nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy.

Souvislosti

Provádí předpis
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
Ruší
430/2003 Sb. Vyhláška, která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků
Je odkazován z
275/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen
Odkazuje na
275/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen
430/2003 Sb. Vyhláška, která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.07.2005 Aktuální znění (exportováno 22.10.2020 03:25)
0. 14.07.2005 Vyhlášené znění