Vyhláška č. 274/2005 Sb.Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-274
Částka 101/2005
Platnost od 13.07.2005
Účinnost od 15.07.2005
Zrušeno k 01.01.2011 (362/2010 Sb.)
Minulé znění 31.08.2008 - 31.12.2010

274

VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2005

o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., a podle § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.:


§ 1

Rozsah informací a způsob předávání

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní,oborové,podnikové a další zdravotní pojišťovny zasílají Ministerstvu zdravotnictví zprávu o svém hospodaření (dále jen "zpráva") v listinné podobě nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu1). Rozsah informací,obsažených ve zprávě,je uveden v přílohách č. 1 až 17 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2005.


Ministryně:

doc. MUDr. Emmerová,CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu,ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny

Ř.UkazatelMěr. jedn.1)
I. Pojištěnci
1Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období 2)osob
1.1z toho: státem hrazeniosob
2Průměrný počet pojištěnců za sledované období 3)osob
2.1z toho: státem hrazeniosob
II. Ostatní ukazatele
3Stav dlouhodobého majetku včetně poskytovaných záloh pořízený k poslednímu dni sledovaného obdobítis. Kč
4Stav dlouhodobého majetku, včetně poskytovaných záloh pořízený za sledované obdobítis. Kč
4.1 v tom: majetek na vlastní činnosttis.Kč
4.2ostatní majetektis. Kč
5Stav finančních investic k poslednímu dni sledovaného obdobítis.Kč
S.1z toho vázáno v dceřiné společnosti
6Finanční investice pořízené za sledované obdobítis.Kč
6.1z toho: vázáno v dceřiné společnosti
7Přijaté bankovní úvěry celkem (tj. bez údajů na řádcích 10 a 13)tis.Kč
7.1 v tom: dlouhodobétis.Kč
7.2krátkodobétis.Kč
8Splátky bankovních úvěrů krátkodobých i dlouhodobých celkemtis.Kč
9Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k poslednímu dni sledovaného období celkemtis.Kč
10Přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném obdobítis.Kč
11Splácení návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném obdobítis.Kč
12Nesplacený zůstatek návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu k poslednímu dni sledovaného obdobítis.Kč
13Přijaté finanční dary a nenávratné dotacetis.Kč
14Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období4)osob
15Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 4)osob
16Výpočet limitu nákladů na činnost podle vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů
veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků
a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu,
ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb., (dále jen "vyhláška o fondech") 5)
%
17Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondutis. Kč
18Maximální limit nákladů na činnost propočtený z dosažené rozvrhové základnytis. Kč
19Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondutis. Kč
III. Závazky a pohledávky
20Závazky celkem k poslednímu dni sledovaného období 6)tis.Kč
20.1 v tom: závazky vůči zdravotnickým zařízením ve lhůtě splatnostitis.Kč
20.2závazky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě splatnostitis.Kč
20.3ostatní závazky ve lhůtě splatnostitis.Kč
20.4ostatní závazky po lhůtě splatnostitis.Kč
21Pohledávky celkem k poslednímu dni sledovaného obdobítis.Kč
21.1 v tom: pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnostitis.Kč
21.2pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnostitis.Kč
21.3pohledávky za zdravotnickými zařízeními ve lhůtě splatnostitis.Kč
21.4pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnostitis.Kč
21.5ostatní pohledávky ve lhůtě splatnostitis.Kč
21.6ostatní pohledávky po lhůtě splatnostitis.Kč
22Dohadné položky pasivní7)tis.Kč
23Dohadné položky aktivní7)tis.Kč
Doplňující údaje k řádkům 1, 2, 5 a 6.
k 1.1z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie 8)osob
k 2.1z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie 8)osob
k 5z toho ve Fondu majetku (FM)tis.Kč
k 6z toho ve Fondu majetku (FM)tis.Kč

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1.1. kalendářního roku.

2) Počet pojištěnců = stav pojištěnců k 31.12., včetně opravného hlášení. Do počtu pojištěnců se nezahrnují osoby, které se odhlásily ze zdravotního pojištění podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.

3) Průměrný počet pojištěnců k 31.12. zdravotní pojišťovny se propočte jako součet údajů z 1. až 12. přerozdělování, včetně posledně známého opravného hlášení do přerozdělování, děleno dvanácti. Výsledná hodnota se zaokrouhlí na celé číslo.

4) Zdravotní pojišťovna daný údaj zaokrouhlí na celá čísla.

5) Limit stanovený v procentech se zaokrouhlí na 2 desetinná místa, v souladu s § 7 vyhlášky o fondech.

6) Závazky celkem neobsahují závazky vykázané na ř. 9, ř. 12 a r. 15.

7) Bude popsána vazba na přílohu č. 17, popřípadě použité postupy účtování.

8) Jedná se o osoby, za které na základě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení nebo nařízení Rady EHS 1408/71 a nařízení Rady EHS 574/72 je plátcem pojistného stát.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Základní fond zdravotního pojištění

A.Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
1)
tis. Kč
I.Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
1.1z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
2Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. a) až c) vyhlášky o fondech
2.1Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 20 a 21a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky o fondech.
3Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
3.1z toho: dohadné položky
4Náhrady škod podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
5Úroky získané hospodařením se ZFZP podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
6Ostatní pohledávky podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
7Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech
8Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech
9Pohledávky za zahraniční pojišťovnou podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizince2)
na základě mezinárodních smluv
10Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu za cizí pojištěnce podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72
11Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech
12Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru, podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d)
a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
z toho:
1.1závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 3)
1.2dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech
2Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
3Předpis přídělů do jiných fondů (3.1 +3.2 +3.3 +3.4)
v tom:
3.1- do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech
3.2- do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 4)
3.3- do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 5)
3.4Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
4Odpis pohledávek podle § 1 odst. 5 vyhlášky o fondech
5Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek, které byly prominuty nebo sníženy na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle
§ 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech
6Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče fakturované tuzemskými zdravotnickými zařízeními za cizince 2), včetně výsledků revize podle
§ 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 7
7Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce dané zdravotní pojišťovny podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72
8Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
9Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
10Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech
1)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
2Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
2.1Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 20 a 21a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky o fondech
3Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
4Náhrady škody podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
5Úroky získané hospodařením podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
6Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
7Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech
8Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech
9Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizince 2)
na základě mezinárodních smluv
10Příjem paušální platby od zahraniční pojišťovny za cizí pojištěnce podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72
11Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech
12Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
13Příjem úvěrů na posílení ZFZP
14Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP
III.Výdaje celkem:
1Výdaje za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d)
vyhlášky o fondech
z toho:
1.1výdaje za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 3)
2Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
3Příděly do jiných fondů (3.1 + 3.2 +3.3 +3.4)
v tom:
3.1- do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 4)
3.2- do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 5)
3.3- do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech
3.4Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
4Výdaje za poskytnutou zdravotní péči fakturovanou tuzemským zdravotnickým zařízením za cizince 2), včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c)
vyhlášky o fondech s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 5
5Úhrada paušální platby za pojištěnce dané zdravotní pojišťovny do ciziny podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72
6Bankovní poplatky za vedení účtu základního fondu a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
7Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
8Splátky úvěrů na posílení ZFZP
9Splátky návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP
10Převod peněžní hotovosti na zvláštní bankovní účet rezervy v případě tvorby rezervy podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech 6)
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
Finanční hotovost na zvláštním bankovním účtu rezervy na krytí rezervy podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech 6).
C.Specifikace ukazatele B II 1)
1Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů
2Příjmy: pojistného od osob samostatně výdělečně činných
3Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + případné další platby)
4Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců
5Součet řádků C ř. 1 až C ř. 4 = B II ř. 1
Propočet odvodu do Zajišťovacího fondu (ZF) za sledované období splatný nejpozději k 31.1. následujícího období.
RokPropočtová základna pro výpočet ZF v tis. Kčtis. Kč
Průměr z výdajů základního fondu zdravotního pojištění (ZFZP) ve sledovaném období 7)
Odvod do ZF=0,5 % z průměrných výdajů ZFZP

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1.1. kalendářního roku.

2) Pojem "cizí pojištěnec (§ 1 vyhlášky o fondech)" se vztahuje i na pojištěnce ČR, jehož úhrada poskytnuté zdravotní péče se provádí nebo je kryta finančními zdroji některé zahraniční pojišťovny, v souladu s platnými smlouvami EU.

3) Řádky 1.1 v oddílech A III a B III obsahují výdaje na zdravotní péči za pojištěnce podle § 14 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Propočet limitu přídělu podle § 7 vyhlášky je vázán na údaje rozvrhové základny propočtené z oddílu B II ZFZP.

5) Pokud zdravotní pojišťovna účtuje úroky, pokuty, penále a přirážky do ZFZP a následně provádí převod ze ZFZP do fondu prevence, bude k tomuto účelu využívat jak oddíl A III ř. 3.3, tak i oddíl B III ř. 3.3.

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Saldo příjmů a nákladů na ZFZP (v tis. Kč)

B.Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)
Příjmy ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech
1)
I. Příjmy celkem:
1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
2.1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 20,21a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky o fondech
3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
4 Náhrady škody podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
5 Úroky získané hospodařením podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
6 Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
7 Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech
8 Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech
9 Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizince
na základě mezinárodních smluv
10 Příjem paušální platby za cizí pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle Nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72
11 Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech
12 Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
A.Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)
1)
II.Čerpání (Náklady) celkem:
1. Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 písm. d) a 4 písm. e)
vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
z toho:
1.1 závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech
1.2 Dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech
2 Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
3 Předpis přídělů do jiných fondů (3.1+3.2+3.3+3.4)
v tom:
3.1 - do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 2)
3.2 - do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech
3.3 - do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech
3.4 Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
4 Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče fakturované tuzemskými zdravotnickými zařízeními za cizince včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c)
vyhlášky o fondech s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 5
5 Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce dané zdravotní pojišťovny podle Nařízení rady EHS 1408/71 a 574/72
6 Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
7 Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
8 Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech
III. Saldo příjmů a nákladů ZFZP (I. Příjmy celkem - II. Čerpání celkem) 3)

Poznámky k tabulce:

A - údaje vycházející z účetnictví B - údaje bankovního účtu

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1. 1. kalendářního roku.

2) Vykazuje se v případě, že je rezervní fond naplňován i finančně.

3) Tabulka se doplní komentářem k dosaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu ZFZP a stavu závazků vůči zdravotnickým zařízením případně dalším důvodem tohoto vývoje

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Provozní fond

A. Tvorba a čerpání ve sledovaném období 1)
tis. Kč
I.Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Předpis přídělu podle § 1 odst.4 písm. i) vyhlášky o fondech ze základního fondu zdravotního pojištění, stanovený podle
§ 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech
2Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku ve výši schválené Správní radou podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
3Předpis převodu prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
4Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
5Předpis mimořádného přídělu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze základního fondu zdravotního pojištění
6Předpis úroků vztahujících se k PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
7Předpis smluvních pokut z porušení smluvního vztahu ke zdravotnickým zařízením podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech
8Kladné rozdíly z oceněni cenných papírů pořízených z PF na reálnou hodnotu podle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
9Kladné kurzové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
10Ostatní pohledávky vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech
11Pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech
12Předpis daru určeného výlučně pro PF podle § 3 odst 2 písm. b) vyhlášky o fondech
13Zisk z prodeje cenných papírů PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
14Zisk z držby cenných papírů z PF podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1Členění závazků zdravotní pojišťovny v oblasti provozní činnosti - podle § 3 vyhlášky o fondech
1.1v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů
1.2ostatní osobní náklady
1.3pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
1.4pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečen!
1.5odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčímu orgánu
1.6úroky
1.7podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad
1.8podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby Informačního centra
1.9podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru
1.10záporné kurzové rozdíly související s PF
1.11úhrady poplatků
1.12závazky k úhradě pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech
1.13úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech
1.14prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup metodik od VZP ČR podle § 3 odst. 3) vyhlášky o fondech
1.15podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku vztažený k PF
1.16ostatní závazky
1.16.1 z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému
2Předpis zákonné výše přídělu do sociálního fondu podle § 3 odst. 4 písm. b) a podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
3Předpis přídělu do základního fondu zdravotního pojištění podle § 3 odst. 4 písm. c) a podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech
4Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech
5Předpis přídělu do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí správní rady podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky fondech
6Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech
7Záporné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků PF na reálnou hodnotu podle § 3 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
8Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Provozní fond (PF)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 vyhlášky o fondech
tis. Kč
1)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1Příděl podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech ze ZFZP, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech
2Příděl z fondu reprodukce majetku ve výši schválené Správní radou podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
3Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynuti zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
4Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
5Mimořádný příděl Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze ZFZP
6Příjem úroků vztahujících se k PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
7Příjem smluvních pokut z porušení smluvního vztahu ke zdravotnickým zařízením podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech
8Kladné kurzové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
9Ostatní příjmy vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech
10Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech 2)
11Příjem daru určeného výlučné pro PF podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
12Příjem zálohy včetně konečného zúčtování na úhradu podílu části režijních výdajů a ostatní zdaňované činnosti 3)
13Zisk z prodeje cenných papírů podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
14Zisk z držby cenných papírů podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
15Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných papírů
III.Výdaje celkem:
1Členění výdajů v rámci provozní činnosti podle na § 3 vyhlášky o fondech
1.1v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů
1.2ostatní osobní náklady
1.3pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
1.4pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení
1.5odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčímu orgánu
1.6úroky
1.7podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad
1.8podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby Informačního centra
1.9podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedeni centrálního registru
1.10záporné kurzové rozdíly související s PF
1.11úhrady poplatků
1.12úhrady pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech
1.13úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 pism. j) vyhlášky o fondech
1.14prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotni pojišťovnou na nákup metodik od VZP ČR podle § 3 odst. 3) vyhlášky o fondech
1.15úhrady prostředků vynaložených VZP ČR podle § 3 odsl. 5 vyhlášky o fondech 2)
1.16ostatní výdaje
1.16.1z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému
2Příděl do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
3Příděl do základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech
4Příděl do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech
5Příděl do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí SR podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech
6Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. I) vyhlášky o fondech
7Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši celkových odpisů včetně zůstatkové hodnoty podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
8Zúčtování zálohy Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR na vedení specifických fondů 3)
9Zúčtování zálohy na podíl režijních výdajů související s ostatní zdaňovanou činností 3)
10Ztráty z prodeje cenných papíru pořízených z prostředků PF podle § 3 odst. 7) vyhlášky o fondech
11Nákup cenných papírů z finančních prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
CDoplňující informace k Oddílu B - podle ustanovení § 3 odst. 7 vyhlášky o fondechtis. Kč
1Stav cenných papírů k 1. 1. ve sledovaném období 4)
2Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1. 1. kalendářního roku.

2) V oddílu B III ř. 1.15 jsou uvedeny výdaje VZP ČR vynaložené na prodané metodiky jiným účastníkům působícím v systému veřejného zdravotního pojištění. (Ocenění úplnými vlastními náklady bez zisku)

3) Finanční zálohy (poskytované mezi oddělenými bankovními účty) na podíl společných výdajů vztahující se k ostatní zdaňované činnosti (případně u VoZP ČR za specifické fondy), jsou zachyceny pouze v oddílu B, tj. na bankovním účtu v souladu s českými účetními standardy pro zdravotní pojišťovny.

4) Součet počátečního zůstatku oddílu B s počátečním zůstatkem stavu cenných papírů k 1. 1. by měl být roven počátečnímu zůstatku oddílu A. Tato vazba platí i pro konečné zůstatky . Případné rozdíly nutno komentovat v příloze tabulky.

5) V oddílech A i B jsou řádky 1.16.1 určeny pro jednotné vykazování nákladů a výdajů souvisejících s rozvojem informační infrastruktury.

6) Zůstatek na bankovním účtu rezerv vykazuje pouze ta zdravotní pojišťovna, která účtovala v r. 2007, nebo účtuje v r. 2008 v odd. A III na zvláštním řádku čerpání rezervy a v části B III na zvláštním řádku převod finančních prostředků z BÚ ZFZP na zvláštní bankovní účet rezervy.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Fond reprodukce majetku (FRM)

A.Tvorba a čerpání ve sledovaném období1)
tis. Kč
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Předpis FRM přídělem z provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2Předpis přídělu z provozního fondu ve výši schválené Správní radou podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
3Úroky z běžného účtu FRM podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
4Dar určený dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
5Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
6Zůstatek z FRM sloučené, nebo splynuté zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
7Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
8Převod z provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle
§ 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
9Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
2Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech
3Bankovní a poštovní poplatky podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech
4Příděl do provozního fondu se souhlasem Správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech
5Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech
6Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.
Fond reprodukce majetku (FRM)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 6 odst. 4 vyhlášky o fondech
1)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši schválené Správní radou podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
3Úroky z běžného účtu FRM podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
4Dar určený dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
5Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
6Převod zůstatku běžného účtu FRM v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
7Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
8Převod z běžného účtu provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 písm. c) (podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech)
9Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech
10Příjem úvěrů na posílení FRM
III.Výdaje celkem:
1Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
2Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech
3Úhrady bankovních a poštovních poplatků podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech
4Příděl na běžný účet PF se souhlasem správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech
5Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech
6Úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech
7Splátky úvěrů vztahujících se k tomuto fondu (s vazbou na § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech) 2)
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dní sledovaného období = I + II - III

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1. 1. kalendářního roku.

2) Za účelem sledováni výše splátek na uzavřený splátkový kalendář zašle ZP po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru informaci o uzavřeném splátkovém kalendáři.

V rámci komentáře k FRM podá ZP informaci o opatřeních přijatých, v případě porušení tohoto splátkového kalendáře.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Sociální fond

A.Sociální fond (SF)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
1)
tis. Kč
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Předpis přídělu z provozního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2Úroky z běžného účtu SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
3Předpis ostatních příjmů podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
4Předpis přídělu ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
5Převod zůstatku SF, v případě sloučení nebo splynuti zdravotní pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
6Splátky z půjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
7Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. 0 vyhlášky o fondech
8Dary určené dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 písm. a)
1Předpisy snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2)
1.1v tom: půjčky
1.2ostatní čerpání
2Bankovní (poštovní) poplatky
3Záporné kurzové rozdíly
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.
Sociální fond (SF)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s § 4 odst 4 vyhlášky o fondech

tis. Kč
1)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1Příděl z běžného účtu PF podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2Úroky z běžného účtu SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
3Ostatních příjmů podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
4Přídělu ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
5Převod zůstatku běžného účtu SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
6Splátky z půjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
7Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
8Dary určené dárcem do SF podle § 4 odst 2 písm. g) vyhlášky o fondech
III.Výdaje celkem: podle § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
1Výdaje podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2)
1.1v tom: půjčky
1.2ostatní výdaje
2Bankovní (poštovní) poplatky
3Záporné kurzové rozdíly související se SF
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
C.Doplňující informace k oddílu Btis. Kč
1Stav půjček zaměstnancům k 1.1. ve sledovaném období
2Stav půjček zaměstnancům k poslednímu dni sledovaného období

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1.1. kalendářního roku.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Rezervní fond

A.Rezervní fond (RF)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
1)
tis. Kč
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Převod ze základního fondu zdravotního pojištěni podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
2Úroky z běžného účtu RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
3Dary určené dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
4Zisk z prodeje cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
5Zisk z držby cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
6Převod zůstatku RF v případě sloučení nebo splynuti zdravotní pojišťovny podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
7Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
8Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků RF na reálnou hodnotu podle § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
IIIČerpání celkem = sníženi zdrojů:
1Příděl z RF do základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s RF podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
3Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
4Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
5Záporné hodnoty z oceněni cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Rezervní fond (RF)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 2 odst 3 vyhlášky o fondech
tis. Kč
1)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 2)
II.Příjmy celkem:
1Převod z běžného účtu základního fondu zdravotního pojištěni podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
2Úroky z běžného účtu RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
3Dary určené dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
4Zisk z prodeje cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech
5Zisk z držby cenných papírů podle § 2 odst 1 písm. c) vyhlášky o fondech
6Převod zůstatku běžného účtu RF v případě sloučeni nebo splynuti zdravotní pojišťovny podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
7Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
8Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných papírů 3)
III.Výdaje celkem:
1Příděl z běžného účtu RF na běžný účet základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
2Poplatky za vedeni běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s RF podle § 2 odst.2 písm. b) vyhlášky o fondech
3Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
4Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnuti likvidátora podle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
5Nákup cenných papírů z finančních prostředků RF
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni vykazovaného období = I + II - III 2)
C.Doplňující informace k oddílu B
1Stav cenných papírů k 1. 1. sledovaného období
2Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období

Doplňující tabulka: Propočet limitu RF 4)

RokPropočtová základna pro výpočet limitu přídělu do RFtis. Kč 5)
Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející uzavřené 3 kalendářní roky 6)
Výpočet limitu = 1,5 % z propočtených průměrných výdajů ZFZP

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, a které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1. 1. kalendářního roku.

2) Údaj oddílu B.l. a B IV. vyjadřuje pouze stav finančních prostředků bez finančních investic, které jsou součástí RF, v souladu s § 7 odst. 1 pism. b) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bližší podmínky hospodaření jsou uvedeny v § 2 odst. 3 vyhlášky o fondech. Pokud ZP nevykáže, že A. I. = B. I, + C. 1, případně A. IV. = B. IV. + C. 2 bude rozdíly komentovat v příloze tabulky.

3) Pň prodeji cenných papírů se ziskem bude celková prodejní cena vyjádřena součtem řádků B. II. 9 + B. II. 4. Při prodeji cenných papírů se ztrátou bude prodejní cena tvořena rozdílem ř. B. II.9 - B. III. 3.

4) Tabulku propočtu RF vyplňuje VZP ČR podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona 6. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Fond prevence

A.Fond prevence (Fprev)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
1)
tis. Kč
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Zdroje podle zákona č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb.. ve znění pozdějších předpisu
1.V tom: příděl ze zisku po zdanění
1.2podíl podle § 19 odst 1 zákona č. 280 /1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2)
1.3podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev
3Ostatní (např. dary)
4Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1Preventivní programy
2Úroky z úvěrů na posílení Fprev
3Ostatní (bankovní poplatky)
4Odpis penále, přirážek a pokut k pojistnému, které byly zdrojem Fprev
5Zúčtováni s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
6Zúčtováni s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dní sledovaného období = I + II - III
B.Fond prevence (Fprev)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období
tis. Kč
1)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1Příjmy finančních prostředků na základě zákona č. 551/1991 Sb. a zák. č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1.1v tom: příděl ze zisku po zdanění
1.2podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2)
1.3podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev
3Ostatní (dary)
4Příjem úvěru na posílení Fprev
5Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
III.Výdaje celkem:
1Výdaje na preventivní programy
2Úroky z úvěrů
3Ostatní (bankovní poplatky)
4Splátky úvěru
5Zúčtováni s pojištěnci s vazbou na vyúčtováni preventivních programů
6Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
vazba na FprevSkladba řádku A II 1. 3)
CDoplňující údaje k oddílu A a Bsl.1sl.2sl.3-1+2
tis.Kčpřevod 3)celkem
Struktura přídělu do Fprev za tu část přídělu, která není prováděna převodem ze ZFZP
I.K odd. A/II = součet položek 1 až 4
1Předpisy úhrad pokut a penále včetně dohadných položek5)
2Předpisy úhrad přirážek k pojistnému
3Předpisy pokut zdravotnickým zařízením
4Předpisy úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev)
sl.1sl.2Skladba řádku B II 1. 3)
tis.Kčpřevod 3)sl.3=1+2
II.K odd. B/II = součet položek 1 až 4
1Příjmy z pokut a penále
2Příjmy z přirážek k pojistnému
3Příjmy z pokut zdravotnickým zařízením
4Příjmy z úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev)

Poznámka k vyplnění tabulky zobrazující skladbu tvorby Fprev.:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1.1. kalendářního roku.

2) Pokud zaměstnanecká zdravotní pojišťovna provádí příděl v oddílu AII na ř. 1. 2 a v oddílu BII na ř. 1. 2 oběma povolenými postupy současné (tj. převodem ze ZFZP a současné i přímo na Fprev) vyplní v oddílu C sl. 1 i sl. 2. Hodnota údaje v oddílu CI nebo CII ve sl. 3 má odpovídat údaji v oddílu A II ř. 1.2 případně oddílu B II ř. 1.2 Fprev.

3) Pokud zaměstnanecká zdravotní pojišťovna provádí tvorbu Fprev pouze převodem ze základního fondu zdravotního pojištěni (ZFZP) uvede tento údaj v oddílu C I nebo C II ve sl. 2 - převod ze ZFZP v hodnotě, která je uvedena na ZFZP v oddílu A III ř.3. 3, případně i v oddílu B III ř. 3. 3 v takovém případě nevyplňují řádek A III řádek 6. Takto postupuje při vyplnění této tabulky i VZP ČR.

4) K 31. 12. doplní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny tuto tabulku přílohou s vyhodnocením hospodařeni podle § 1 odst. 3 vyhlášky o fondech.

5) Výše dohadných položek zahrnutých v této položce bude uvedena v komentáři pod touto přílohou.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Ostatní zdaňovaná činnost

A.Ostatní zdaňovaná činnost ve sledovaném období 1)
(OZdČ)
2)
tis. Kč
I.Výnosy celkem
1Výnosy ze zdaňované činnosti
2Úroky
3Výnosy z prodeje finančních investic
4Zvýšení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění
II.Náklady celkem 3)
1Provozní náklady související s OZdČ zdravotní pojišťovny
1.1- mzdy bez ostatních osobních nákladů
1.2- ostatní osobní náklady
1.3- pojistné na zdravotní pojištěni
1.4- pojistné na sociální zabezpečení
1.5- odpisy hmotného a nehmotného majetku - podíl vztahující se k této činnosti
1.6- úroky
1.7- pokuty a penále
1.8- finanční náklady spojené s prodejem finančních investic
1.9- ostatní provozní náklady
2Snížení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění
III.Hospodářský výsledek = I - II
IV.Daň z příjmů
V.Zisk z OZdČ po zdanění = III - IV.
BDoplňující informace o cenných papírech (CP) pořízených z finančních zdrojů OZdČ 4)
1Stav cenných papírů k 1.1. sledovaného období
2Stav cenných papírů k 31.12. sledovaného období
Z toho CP vztahující se k dceřiné společnosti provozující komerční pojištění
z 1Stav cenných papírů k 1.1. sledovaného období
z 2Stav cenných papírů k 31.12. sledovaného období

Poznámky k tabulce:

1) Tabulka zahrnuje náklady a výnosy související s veškerou ostatní zdaňovanou činnosti provozovanou zdravotní pojišťovnou v souladu se Statutem zdravotní pojišťovny, nebo v případě VZP ČR schválenou Ministerstvem zdravotnictví.

2) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1.1. kalendářního roku.

3) Náklady na ostatní zdaňovanou činnost vyjadřují nejpozději k 31.12. daného roku celkové náklady na tuto činnost, včetně podílu nákladů hrazených v průběhu roku prvotně (zálohově) z PF.

Na tento podíl nákladů je nutno v průběhu roku poskytovat zálohy na bankovní účet provozního fondu, pokud není prováděno přímé rozúčtováni společných společných provozních nákladů již v průběhu roku (vazba na § 3 vyhlášky o fondech).

4) Cenné papíry (CP) - patří sem podíl CP vztahující se k této činnosti, vč. podílu v dceřiných společnostech.

V oddíle II pod bodem 1.8 je nutno uvádět pouze účetní hodnotu prodávaných finančních investic tak, aby bylo možno po odečteni této hodnoty od oddílu I. ř. 3, stanovit realizovaný zisk nebo ztrátu z uskutečněného prodeje.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Vyplňuje pouze VoZP ČR

Fond pro úhradu preventivní péče

A.Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) 1)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období v souladu s vyhláškou č. 42/2000 Sb. a vyhláškou o fondech
2)
tis. Kč
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Převod ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany
2Úroky
3Kladné kurzové rozdíly
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1Čerpání finančních prostředků na úhradu preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
2Poplatky za vedení účtu a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu
3Provozní náklady související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, včetně nákladů hrazených v průběhu roku zálohově z provozního fondu 3)
3.1z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů
3.2ostatní osobní náklady
3.3pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
3.4pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení
3.5podíl odpisů vztahující se k tomuto fondu
3.6úroky
3.7pokuty a penále
3.8ostatní provozní náklady
4Podíl nákladů převodem z fondu reprodukce majetku v případě pořízení investic využívaných i tímto fondem
5Záporné kurzové rozdíly související s tímto fondem
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.
Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) 1)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s vyhláškou č. 42/2000 Sb., a vyhláškou o fondech
2)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1Příjem záloh Ministerstva obrany včetně mimořádných
2Úroky
3Zúčtování zálohy s provozním fondem 4)
4Kladné kurzové rozdíly
III.Výdaje celkem:
1Úhrada preventivní péče poskytnutá nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
2Poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu
3Provozní výdaje související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, včetně výdajů hrazených v průběhu roku zálohově z provozního fondu 2)
3.1z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů
3.2ostatní osobní náklady
3.3pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
3.4pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení
3.5úroky
3.6pokuty a penále
3.7ostatní provozní náklady
4Záloha vůči provoznímu fondu na pokrytí podílu společných výdajů 4)
5Úhrada podílu převodu výdajů z fondu reprodukce majetku
6Záporné kurzové rozdíly
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III

Poznámky k tabulce:

1) Pokud budou vůči tomuto fondu účtovány další přímé náklady režijního charakteru, doplní VoZP ČR tabulky o další potřebné řádky v oddílech A i B.

2) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1.1. kalendářního roku.

3) Tabulka fondu musí zobrazovat veškeré přímé náklady (výdaje) a současně i společné náklady (výdaje), jejichž podíl je nejpozději v roční závěrce přeúčtován z PF (případně FRM) na tento fond.

4) Na podíl společných nákladů, vztahující se k tomuto fondu, je nutno v průběhu roku poskytovat zálohy na bankovní účet provozního fondu.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Vyplňuje pouze VoZP ČR

Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče

A.
Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče (FPZÚZP) 1)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období v souladu s vyhláškou č. 42/2000 Sb. a vyhláškou o fondech
2)
tis. Kč
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Tvorba celkem = zdroje
1Převod ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany
2Úroky
3Kladné kurzové rozdíly
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
1Čerpání finančních prostředků na úhradu rozdílu podle § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.
2Poplatky za vedení účtu a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu
3Provozní náklady související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, hrazené v průběhu roku přímo, nebo zálohově z provozního fondu 3)
3.1z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů
3.2ostatní osobní náklady
3.3pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
3.4pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení
3.5podíl odpisů vztahující se k tomuto fondu
3.6úroky
3.7pokuty a penále
3.8ostatní provozní náklady
4Podíl nákladů převodem z fondu reprodukce majetku v případě pořízení investic využívaných i tímto fondem
5Záporné kurzové rozdíly související s tímto fondem
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.
Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče (FPZÚZP) 1)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s vyhláškou č. 42/2000 Sb. a vyhláškou o fondech
2)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
1Příjem záloh Ministerstva obrany včetně mimořádných
2Úroky
3Zúčtování zálohy s provozním fondem 4)
4Kladné kurzové rozdíly související s tímto fondem
III.Výdaje celkem:
1Úhrada rozdílu podle § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 225/1999 Sb.
2Poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu
3Provozní výdaje související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, hrazené v průběhu roku přímo, nebo zálohově z provozního fondu 3)
3.1z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů
3.2ostatní osobní náklady
3.3pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění
3.4pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení
3.5úroky
3.6pokuty a penále
3.7ostatní provozní náklady
4Záloha vůči provoznímu fondu na pokrytí podílu společných výdajů 4)
5Úhrada podílu převodu výdajů z fondu reprodukce majetku
6Záporné kurzové rozdíly související s tímto fondem
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III

Poznámky k tabulce:

1) Pokud budou vůči fondu účtovány další přímé náklady režijního charakteru, doplní VoZP ČR tabulku o další potřebné řádky v oddílech A i B.

2) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1.1. kalendářního roku.

3) Tabulka fondu musí zobrazovat veškeré přímé náklady (výdaje) a současně i společné náklady (výdaje), jejichž podíl je nejpozději v účetní závěrce přeúčtován z PF (případně FRM) na tento fond.

4) Na podíl společných nákladů vztahující se k tomuto fondu je nutno v průběhu roku poskytovat zálohy na bankovní účet provozního fondu.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Specifický fond

Členění dalších fondů vedených u zdravotní pojišťovny podle § 7 odst. 2 a) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 16 odst. 4 a) zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

A.
Specifický fond ................. 1)
( zdravotní pojišťovna uvede přesný název fondu)
2)
I.Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období
tis. Kč
II.Tvorba celkem = zdroje
III.Čerpání celkem = snížení zdrojů:
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
B.Specifický fond ................. 1)
(zdravotní pojišťovna uvede přesný název fondu)
2)
I.Počáteční zůstatek k 1.1 .ve sledovaném období
II.Příjmy celkem:
III.Výdaje celkem:
IV.Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období I+II-III

Poznámky k tabulce:

1) Členění položek bude dohodnuto v konkrétních případech zdravotní pojišťovnou s Ministerstvem zdravotnictví, tak, aby vyhovovalo členění pro sumarizaci údajů za systém veřejného zdravotního pojištění celkem.

2) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1.1. kalendářního roku.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů

Ř.Ukazatelm. j.1. čtvrtletí skutečnost
1)
2. čtvrtletí
skutečnost
1)
3. čtvrtletí
skutečnost
1)
4. čtvrtletí
skutečnost
1)
I.Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A základního fondu zdravotního pojištění 2)
(součet ř. 1 -11)
tis. Kč
v tom:
1.na ambulantní péči celkem (zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne, zahrnují se
náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s výjimkou se nákladů na léky na recepty
a zdravotnické prostředky vydané na poukazy)
tis. Kč
z toho:
1.1na stomatologickou péči (odbornosti 014 - 015, 019)tis. Kč
1.2na péči praktických lékařů (odbornosti 001, 002)tis. Kč
1.3na gynekologickou péči (odbornosti 603, 604)tis. Kč
1.4na rehabilitační péči (odbornost 902 a 918)tis. Kč
1.5na diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222, 801 - 805, 807, 809, 812 - 823)tis. Kč
1.6na domácí zdravotní péči (odbornost 925)tis. Kč
1.7na specializovanou ambulantní péči (odbornosti neuvedené v ř. 1.1 -1.6 a neuvedené v řádku 2tis. Kč
1.8na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich
z jiných než zdravotních důvodů [§ 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“)]
tis. Kč
1.9na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb [§ 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.,
ve znění zákona č. 109/2006 Sb.]
tis. Kč
1.10na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb [§ 22 písm. e)
zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.]
tis. Kč
2.na ústavní péči celkem (zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady
na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně nasmlouvanou
péči ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lůžkového zdravotnického zařízení
s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnických prostředků vydaných na poukazy)
tis. Kč
v tom:
2.1nemocnicetis. Kč
2.2odborné léčebné ústavy (odborné léčebné ústav s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v řádku 2.3 a 2.4)tis. Kč
2.3léčebny dlouhodobě nemocných (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00024)tis. Kč
2.4ošetřovatelská lůžka (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00005)tis. Kč
3.Náklady na lázeňskou péčitis. Kč
4.Náklady na péči v ozdravovnáchtis. Kč
5.Náklady na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje se doprava z ř. 2 a z ř. 1)tis. Kč
6.Náklady na zdravotnickou záchrannou službu (odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne)tis. Kč
7.Náklady na léky vydané na recepty celkem:tis. Kč
v tom:
7.1předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení)tis. Kč
7.1.1z toho: u praktických lékařůtis. Kč
7.1.2u specializované ambulantní péčetis. Kč
7.2předepsané v lůžkových zdravotnických zařízeníchtis. Kč
8.Náklady na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkemtis. Kč
v tom :
8.1předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení)tis. Kč
8.2předepsané v lůžkových zdravotnických zařízeníchtis. Kč
9.Náklady na léčení v zahraničí 3)tis. Kč
10.finanční prostředky (vratky) podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.6)tis. Kč
11.Ostatní náklady na zdravotní péči (které nelze zařadit do předchozích bodů - do vysvětlivek uvést, co zahrnují)tis. Kč
II.Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů 4)tis. Kč
III.Náklady na zdravotní péči celkem (součet ř. I. + ř. II.)tis. Kč

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulativně od 1.1. kalendářního roku.

2) Údaj vychází z oddílu A III ř. 1 základního fondu zdravotního pojištěni včetně dohadných položek.

3) Zdravotní pojišťovny vykazují náklady na léčení v zahraničí podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech . Údaj vychází z oddílu A III ř. 1.1 tabulky č. 2.

4) Údaj vychází z oddílu A III ř. 1 tabulky č. 7 minus údaje oddílu A II ř. 4 plus oddíl A III ř. 5, oddíl A III ř. 1 tabulky č. 9 a 10.

5) Při vykazování nákladu na zdravotní péči ve sledovaném období kalendářního roku je třeba vždy uvádět, upřesňovat i očekávanou skutečnost následujících období daného roku vždy kumulované od počátku roku.

6) Zdravotní pojišťovny vykazují objem finančních prostředků nad limit stanovený v § 16b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na 1 pojištěnce:

Ř.Ukazatelm.j.1. čtvrtletí
skutečnost
1)
2. čtvrtletí
skutečnost
1)
3. čtvrtletí
skutečnost
1)
4. čtvrtletí
skutečnost
1)
I.Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A základního fondu zdravotního pojištění 2)
(součet ř. 1 -11)
v tom:
1.na ambulantní péči celkem (zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne, zahrnují se
náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s výjimkou nákladů na léky na recepty
a zdravotnické prostředky vydané na poukazy)
z toho:
1.1na stomatologickou péči (odbornosti 014 - 015, 019)
1.2na péči praktických lékařů (odbornosti 001, 002)
1.3na gynekologickou péči (odbornosti 603, 604)
1.4na rehabilitační péči (odbornost 902 a 918)
1.5na diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222, 801 - 805, 807, 809, 812 - 823)
1.6na domácí zdravotní péči (odbornost 925)
1.7na specializovanou ambulantní péči (odborností neuvedené v ř. 1.1 -1.6 a neuvedené v řádku 2)
1.8na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných než zdravotních
důvodů
[§ 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“)]
1.9na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb [§ 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona
č. 109/2006 Sb.]
1.10na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb [§ 22 písm. e)
zákona č. 48/1997 Sb.,ve znění zákona č. 109/2006 Sb.]
2.na ústavní péči celkem (zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované
léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně nasmlouvanou péči ambulantní, stomatologickou
a dopravu provozovanou v rámci lůžkového zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnických
prostředků vydaných na poukazy)
Ř.Ukazatelm.j.1. čtvrtletí
skutečnost
2)
2. čtvrtletí
skutečnost
2)
3. čtvrtletí
skutečnost
2)
4. čtvrtletí
skutečnost
2)
v tom:
2.1nemocnice
2.2odborné léčebné ústavy (Odborné léčebné ústavy s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v řádku 2.3 a 2.4)
2.3léčebny dlouhodobě nemocných (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00024)
2.4ošetřovatelská lůžka (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00005)
3.Náklady na lázeňskou péči
4.Náklady na péči v ozdravovnách
5.Náklady na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje se doprava z ř. 2 a z ř. 1)
6.Náklady na zdravotnickou záchrannou službu (odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne)
7.Náklady na léky vydané na recepty celkem:
v tom:
7.1předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení)
7.1.1z toho: u praktických lékařů
7.1.2u specializované ambulantní péče
7.2předepsané v lůžkových zdravotnických zařízeních
8.Náklady na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkem
v tom:
8.1předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení)
8.2předepsané v lůžkových zdravotnických zařízeních
9.Náklady na léčení v zahraničí
10.finanční prostředky (vratky) podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.
11.Ostatní náklady na zdravotní péči (které nelze zařadit do předchozích bodů - do vysvětlivek uvést, co zahrnují)
II.Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů
III.Náklady na zdravotní péči celkem (součet ř. I. + ř. II.)

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulativně od 1. 1. kalendářního roku.

2) Vazba na tabulku č. 12 s použitím průměrného počtu pojištěnců, tabulka č. 1 Přehled základních ukazatelů, ř. 2.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice

Ř.UkazatelMěrná
jednotka
Skutečnost
1)
Skutečnost
1)
Skutečnost
1)
Skutečnost
1)
1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí
1.Náklady na léčení cizinců v ČRtis. Kč
celkem: 2)
2.Počet ošetřených cizincůpočet
3.Průměrné náklady na 1 ošetřeného cizince

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy pouze za sledované období a kumulované od 1. 1. kalendářního roku.

2) Údaje vychází z oddílu A III ř. 6 tabulky č. 2.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Název zdravotní pojišťovny:

Soustava smluvních zdravotnických zařízení

Ř.Kategorie smluvních
zdravotnických zařízení
Počet ZZ
skutečnost
k 31. 12.
předcházejícího
kalendářního roku
Počet ZZ
skutečnost
1)
%
nárůstu
poklesu
na
1 deset. místo
1.Ambulantní zdravotnická zařízení 2)
z toho:
1.1Praktický lékař pro dospělé (odbornost 001)
1.2Praktický lékař pro děti a dorost (odbornost 002)
1.3Praktický zubní lékař (odbornost 014 - 015, 019)
1.4Ambulantní specialisté celkem
1.5Domácí péče (odbornost 925)
1.6Rehabilitační zdravotnická zařízení (odbornosti 902 a 918)
1.7Zdravotnická zařízení komplementu (odbornosti 222, 801 - 805, 807, 809, 812 - 823)
1.8Ostatní ambulantní pracoviště
2.Lůžková zdravotnická zařízení celkem 3)
z toho:
2.1Nemocnice
2.2Odborné léčebné ústavy (kromě léčeben pro dlouhodobě nemocné a zdravotnických zařízení vykazující výhradně kód OD 00005)
2.2.1v tom: psychiatrické
2.2.2rehabilitační
2.2.3Tuberkolózně-respirační nemoci
2.2.4ostatní
2.3Léčebny dlouhodobě nemocných celkem (vykazující kód 00024)
2.3.1v tom: samostatná zdravotnická zařízení
2.3.2začleněné v rámci jiného zdravotnického zařízení
2.4Ošetřovatelská lůžka (vykazující kód 00005)
2.4.1v tom: samostatná zdravotnická zařízení
2.4.2začleněná v rámci jiného zdravotnického zařízení
3.Lázně 3)
4.Ozdravovny 3)
5.Dopravní zdravotní služba 2)
6.Záchranná služba (odbornost 709) 2)
7.Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků 3)
8.OSTATNÍ smluvní zdravotnická zařízení

Poznámky k tabulce:

1) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. stav vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí daného roku.

2) Smluvní zdravotnická zařízení jsou definována identifikačním číslem pracoviště.

3) Smluvní zdravotnická zařízení jsou definována identifikačním číslem organizace.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence

ŘádekÚčelová položkaPočet
účastníků 1)
Skutečnost
2)
1.Náklady na zdravotní programy 3)
2.Náklady na ozdravné pobyty 3)
3.Ostatní činnosti 4)
4.Náklady na preventivní zdravotní péči celkem 4)

Poznámky k tabulce:

1) Zdravotní pojišťovna vykazuje pouze u ozdravných pobytů k 31. 12. sledovaného období.

2) Uvede se období, za které je výkaz zpracován, tj. vždy kumulované od 1. 1. kalendářního roku.

3) Zdravotní pojišťovna uvede jmenovitě jednotlivé druhy programů nebo činností.

4) Vazba na údaje tabulky č. 7 oddíl A III ř. 1 mínus údaje oddílu A II ř. 4 plus oddíl A III ř. 5.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 274/2005 Sb.

Přehled stavu aktiv a pasiv 1), 2)

č. ř.Minulé
období
Hrubá
výše
ÚpravaČistá
výše
ab1234
I. AKTIVAx
A. Dlouhodobý nehmotný majetek10000
1. Dlouhodobý nehmotný majetek2
2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek3
3. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku4
B. Finanční umístění (investice)5
I. Pozemky a stavby (nemovitosti)6
Pozemky a stavby7
C. Dlouhodobý hmotný majetek80000
1. Pozemky a stavby9
1.1 Pozemky10
1.2 Stavby11
2. Movitý majetek12
2.1 Movitý majetek - odepisovaný13
2.2 Movitý majetek - neodepisovaný14
3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek15
4. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku16
D. Dlouhodobý finanční majetek17000
I. Podíly v podnikatelských seskupeních18
1. Podíly v ovládaných osobách19
2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám20
3. Podíly s podstatným vlivem21
vydané22
II. Jiný dlouhodobý finanční majetek23
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly24
2. Dluhové cenné papíry25
3. Depozita u finančních institucí26
4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek27
E. Dlužníci28000
I.Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění29
1. Pohledávky za plátci pojistného30
2. Pohledávky za poskytovateli zdravotní péče31
3. Pohledávky z přerozdělení pojistného32
4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění33
5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu34
6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči35
7. Ostatní pohledávky36
II. Ostatní pohledávky37000
1. Krátkodobé38
2. Dlouhodobé39
F. Ostatní aktiva40000
I. Zásoby41
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně42000
Zvláštní bankovní účty43
1. Základního fondu44
2. Rezervního fondu45
3. Provozního fondu46
4. Sociálního fondu47
5. Fondu reprodukce majetku48
6. Fondu prevence49
7. Fondu pro úhradu preventivní péče50
8. Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče51
9. Fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele52
10. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory
11. Ostatní bankovní účty53
Pokladna a jiné pokladní hodnoty54
III. Jiná aktiva55
G. Přechodné účty aktiv56000
I. Ostatní přechodné úcty aktiv, z toho57
1. náklady příštích období a příjmy příštích období58
2. dohadné položky aktivní59
AKTIVA CELKEM600000
Kontrolní číslo aktiv9990000
č. ř.Minulé
období
Hrubá
výše
ÚpravaČistá
výše
ab1234
II. PASIVAx
A. Vlastní kapitál6100
I. Základní kapitál62
II. Rezervní fond na nové oceněni63
III. Ostatní kapitálové fondy6400
1. Provozní fond65
2. Sociální fond66
3. Fond majetku67
4. Fond reprodukce majetku68
5. Fond prevence69
6. Fond pro úhradu preventivní péče70
7. Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče71
8. Fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele72
9. Jiné
IV. Ostatní fondy ze zisku73
V. Fondy veřejného zdravotního pojištění7400
1. Základní fond75
2. Rezervní fond76
Nerozdělený77
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období78
B. Rezervy79
1. Ostatní rezervy80
2. Technické rezervy81
C. Věřitelé8200
I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění83
1. Závazky za plátci pojistného84
2. Závazky k poskytovatelům zdravotní péče85
3. Závazky z přerozdělení pojistného86
4. Závazky k zajišťovacímu fondu87
S. Závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péčí88
6. Ostatní závazky89
II. Výpůjčky zaručené dluhopisem90
1. Směnitelné (konvertibilní) výpůjčky91
III. Závazky vůči finančním institucím92
IV. Ostatní závazky9300
1. Závazky daňové94
2. Závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištěni95
3. Ostatní závazky96
D. Ostatní pasiva97
E. Přechodné účty pasiv98
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období9900
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:100
a) dohadné položky pasivní101
PASIVA CELKEM10200
Kontrolní číslo pasív99900

Poznámka

1. Zdravotní pojišťovna vyplní výkaz návaznosti na dosažené stavy v účetnictví k 30. 6 ...a k 31.12...

2. Obsah přílohy, s vazbou na neověřené údaje k 31.12. se může odlišovat od údajů, které budou obsaženy ve výkazu Rozvaha , nebo Výkazu zisků a ztrát k 31.12 téhož roku po ověření auditorem.

Souvislosti

Provádí předpis
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Je měněn
313/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.
183/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
Je zrušen předpisem
362/2010 Sb. Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
Je odkazován z
362/2010 Sb. Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
313/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.
183/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
550/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
274/2005 Sb. Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
Odkazuje na
274/2005 Sb. Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
418/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
42/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondu veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladu na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
1/1993 Sb. Ústava České republiky
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 31.08.2008 - 31.12.2010 313/2008 Sb.
2. 17.07.2007 - 30.08.2008 183/2007 Sb.
1. 15.07.2005 - 16.07.2007
0. 13.07.2005 Vyhlášené znění