Zákon č. 253/2005 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-253
Částka 94/2005
Platnost od 29.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Aktuální znění 01.01.2007

253

ZÁKON

ze dne 3. května 2005,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. I

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. Preambule se zrušuje.

2. Nadpis nad § 1 se zrušuje.

3. V § 1 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

4. § 2 zní:

"§ 2

Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.".

5. Nadpis nad § 3 se zrušuje.

6. V § 3 odst. 1 a 2 se slova "orgánů a" zrušují.

7. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra nebo organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, a na technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,".

8. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

9. § 4 až 6 se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.

10. V § 6a odst. 1 se slova "odst. 2" zrušují.

11. V § 6b odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "elektrická" nahrazuje slovem "a", slova "a v jaderné energetice" se zrušují.

12. V § 6c odst. 1 písm. a) se slova "a vyhrazených zařízení v jaderné energetice též stanoviska o tom, zda byly při jejich projektování a konstrukci splněny požadavky bezpečnosti těchto zařízení" zrušují.

13. V § 6c odst. 1 písm. b) se slova "a vyhrazená zařízení v jaderné energetice," a slova "zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení" zrušují.

14. V § 6c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení.".

15. Nadpis nad § 7 se zrušuje.

16. V § 7 se slova "Orgány a" a slova "orgánům a" zrušují.

17. V § 7a odst. 1 se slova "orgánů a" zrušují.

18. V § 7b odst. 1 písm. b) se slova "výrobu," a "a průvodní" zrušují.

19. Příloha k zákonu č. 174/1968 Sb. se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. II

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 125 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

2. V § 126 odst. 1 písm. a) se slova "s výjimkou pracovních podmínek vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci60)," včetně poznámky pod čarou č. 60 zrušují.

3. V § 126 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

4. § 127 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:

"§ 127

Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62).

62) Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.".

5. V § 130 se na konci doplňuje věta "Služební průkaz vydává a odnímá ministerstvo.".

6. V § 139 odst. 1 písm. a) se slova "nebo dalších pracovněprávních předpisů" zrušují.

7. V § 139 odstavci 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

8. V § 139 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením," zrušují.

10. V § 139 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 139 odstavec 5 zní:

"(5) Za přestupek

a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu 1 000 000 Kč,

b) podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,

c) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč,

d) podle odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,

e) podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.".

12. V § 140 odst. 1 písm. a) se slova "nebo dalších pracovněprávních předpisů" zrušují.

13. V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

14. V § 140 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

15. V § 140 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

16. V § 140 odst. 2 písm. a) se slova "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením," zrušují.

17. V § 140 odstavec 3 zní:

"(3) Za správní delikt lze právnické osobě uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b),

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) a d),

c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).".

ČÁST TŘETÍzrušeno

Čl. IIIzrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. IV

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 16 písmeno f) zní:

"f) správní úřady inspekce práce,".

2. V § 21 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení" nahrazují slovy "inspekce práce".

3. V poznámce pod čarou č. 18 se slova "zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce".

4. V § 22 odst. 4 a 5 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení" nahrazují slovy "inspekce práce".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. V

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 125/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a)" doplňují slova " , držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře4c)".

Poznámka pod čarou č. 4c zní:

"4c) § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.".

2. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a)" doplňují slova " , držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře4c)".

3. V § 89 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

"g) orgánu inspekci práce53) v souvislosti se šetřením pracovního úrazu,

53) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o silniční dopravě

Čl. VI

V § 37 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"(2) Orgán inspekce práce kontroluje splnění podmínek stanovených tímto zákonem, pokud souvisejí s bezpečností práce9).

9) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".

ČÁST SEDMÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. VII

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., odstavec 3 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 22b zní:

"n) výkon inspekce práce22b),

22b) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. VIII

V § 55 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se slova "jsou orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technickými zařízeními" nahrazují slovy "je orgán inspekce práce".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

Čl. IX

V § 7 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"d) provádí státní odborný dozor nad určenými technickými zařízeními a bezpečností jejich provozu. Státním odborným dozorem se rozumí

1. dozor nad dodržováním bezpečnosti určených technických zařízení,

2. dozor nad dokumentacemi a technologiemi určených technických zařízení z hlediska bezpečnosti určených technických zařízení,

3. vydávání odborných a závazných stanovisek, zda se při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi určených technických zařízení plní požadavky na bezpečnost určených technických zařízení,

4. prověřování odborné způsobilosti k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení,

5. prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních,

6. prověřování způsobilosti prototypů určených technických zařízení k provozu.

Zákon o technických požadavcích na výrobky tím není dotčen6).

6) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. X

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 písm. a) se slovo "příslušného" a slova "a ochranou zdraví při práci" zrušují a slova "odborného dozoru nad bezpečností" se nahrazují slovy "inspekce práce".

2. V § 21 odst. 1 písm. c) se slovo "příslušného" a slova "a ochranou zdraví při práci" zrušují a slova "odborného dozoru nad bezpečností" se nahrazují slovy "inspekce práce".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna atomového zákona

Čl. XI

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. i) se za slovo "jaderné" vkládají slova "a technické".

2. V § 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno nn), které zní:

"nn) technickou bezpečností schopnost vybraného zařízení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie neohrožovat za stanovených podmínek jeho provozu lidské zdraví a majetek po celou dobu jeho životnosti a zajistit trvalou shodu s technickými požadavky, které jsou obsaženy v prováděcím právním předpisu nebo jiné závazné technické specifikaci pro vybrané zařízení.".

3. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "radiační ochranou a havarijní připraveností" nahrazují slovy "radiační ochranou, havarijní připraveností a technickou bezpečností vybraných zařízení".

4. V § 3 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která včetně poznámky pod čarou č. 2a znějí:

"w) stanovuje technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení,

x) po dohodě se správním úřadem kontroluje činnost osob autorizovaných podle zvláštního právního předpisu2a).

2a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

5. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2b znějí:

"§ 4a

Zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

(1) Každý, kdo vyrábí vybraná zařízení, která jsou speciálně navrhovaná pro jaderné zařízení, je povinen zajistit posouzení shody těchto zařízení způsobem a v rozsahu stanoveným prováděcím právním předpisem; prováděcí právní předpis stanoví způsob určení těchto zařízení a technické požadavky na ně.

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 se vztahují i na dovozce vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení, s výjimkou případů, kdy vybrané zařízení odpovídá ve státě, v němž bylo vyrobeno,

a) technickým předpisům pro jaderná zařízení, které jsou pro výrobu tohoto zařízení závazné,

b) technickým normám nebo pravidlům správné praxe určeným pro jaderná zařízení, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu naroveň postaveným,

c) mezinárodním technickým normám pro jaderná zařízení oprávněně používaným v tomto státě, nebo

d) výrobním postupům používaným v souladu s jejich právními předpisy pro jaderná zařízení, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že toto zařízení může být pro daný účel použití posouzeno v případě potřeby i na základě doplňujících zkoušek zařízení,

pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.

§ 4b

Posuzování shody

(1) Vybraná zařízení, která jsou speciálně navrhovaná pro jaderné zařízení, lze použít v jaderné energetice až po jejich posouzení právnickou osobou, která je k tomu pověřena postupem podle zvláštního právního předpisu2b) (dále jen "autorizovaná osoba"). Autorizovaná osoba provádí posouzení shody těchto zařízení s technickými požadavky postupy stanovenými v prováděcím právním předpisu.

(2) Náklady spojené s činností autorizované osoby při posuzování shody nese ten, kdo o tuto činnost požádal.

(3) Pokud nejsou činnosti při posuzování shody vybraných zařízení s technickými požadavky zabezpečeny autorizovanou osobou, zabezpečuje plnění jejích úkolů Úřad.

2b) § 11 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 17 odst. 1 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m) zajistit technickou bezpečnost vybraných zařízení v provozu v souladu s prováděcím právním předpisem.".

7. V § 39 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a technických požadavků na technickou bezpečnost vybraných zařízení".

8. V § 39 odst. 4 písm. c) se za slovy "fyzické ochrany" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova "a technické bezpečnosti vybraných zařízení".

9. V § 47 odst. 7 se za slova "4," vkládají slova "4a, 4b,".

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení týkající se technických zařízení v jaderné energetice zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, organizací státního odborného dozoru, dokončí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

2. Organizace vykonávající státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v jaderné energetice předají dokumentaci vztahující se k oprávněním a osvědčením podle bodu 1 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XIII

V § 86 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, odstavec 3 zní:

"(3) Dozor nad bezpečností při výkonu služby příslušníků vykonává u

a) Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace ministerstvo,

b) Celní správy České republiky Ministerstvo financí,

c) Vězeňské služby České republiky Ministerstvo spravedlnosti.".

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XIV

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁzrušeno

Čl. XV, Čl. XVIzrušeno


ČÁST PATNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Zaorálek v. r.

Paroubek v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
18/1997 Sb. Atomový zákon
Je měněn
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
138/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Mění
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
353/1999 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
18/1997 Sb. Atomový zákon
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je odkazován z
176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
282/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
171/2018 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
290/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
289/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
193/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
229/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
200/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
1/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
256/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
140/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
109/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
60/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
309/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
234/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
403/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
307/2012 Sb. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
199/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
169/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
119/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
53/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
369/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
152/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
68/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
59/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
56/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
270/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
137/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
214/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
161/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
138/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
117/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
471/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
338/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn
18/1997 Sb. Atomový zákon
Odkazuje na
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
518/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
293/2002 Sb. Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
353/1999 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
18/1997 Sb. Atomový zákon
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2007 264/2006 Sb. Aktuální znění (exportováno 22.07.2019 18:34)
2. 01.07.2006 - 31.12.2006 138/2006 Sb.
1. 01.07.2005 - 30.06.2006
0. 29.06.2005 Vyhlášené znění