Nařízení vlády č. 198/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-198
Částka 72/2005
Platnost od 26.05.2005
Účinnost od 26.05.2005
Aktuální znění 26.05.2005

198

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) (dále jen "předpisy Evropských společenství") bližší podmínky provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy.

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

1a) Nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 382/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy.".

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

"2) Čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 1786/2003.
Čl. 5 první pododstavec nařízení Komise (ES) č. 382/2005.".

3. V § 2 odst. 1 se slova "nejpozději 1 měsíc" nahrazují slovy "v období od 1. do 31. ledna".

4. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1786/2003.".

5. Poznámky pod čarou č. 6 a 7 znějí:

"6) Čl. 5 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 382/2005.

7) Čl. 6 nařízení Komise (ES) č. 382/2005.".

6. V § 3 odst. 1 se slova "nejpozději 1 měsíc" nahrazují slovy "v období od 1. do 31. ledna".

7. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

"8) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 382/2005.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Zgarba v. r.

Souvislosti

Mění
204/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
Odkazuje na
204/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.05.2005 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 11:27)
0. 26.05.2005 Vyhlášené znění