Vyhláška č. 157/2005 Sb.Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-157
Částka 59/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Aktuální znění 01.09.2019

157

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2005,

o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 5 zákona:


§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) stanicí rádiové zařízení jako jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby,

b) operátorem osoba obsluhující stanici,

c) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby jiná než stanice záchranného prostředku umístěná na palubě letadla. Za umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě6),

d) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby, v některých případech může být letecká stanice umístěna například na palubě lodi nebo na plošině na moři,

e) pozemskou stanicí stanice umístěná buď na povrchu Země nebo v hlavní části zemské atmosféry a určená pro spojení:

1. s jednou nebo několika družicovými stanicemi, či

2. s jednou nebo několika stanicemi téhož druhu pomocí jedné nebo několika odrazných družic nebo jiných předmětů v kosmu,

f) letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla. Za umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě6),

g) leteckou pozemskou stanicí pozemská stanice družicové pevné služby nebo v některých případech družicové letecké pohyblivé služby umístěná v určitém pevném bodě na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu,

h) radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách pohyblivá radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby1),

i) lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na palubě plavidla, které není trvale zakotveno, kromě stanice záchranného prostředku,

j) pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,

k) systémem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém zajišťující rádiové spojení v rámci námořní pohyblivé služby,

l) amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia, prováděná amatéry, tedy řádně oprávněnými osobami zajímajícími se o radiotechniku pouze z osobní záliby a nevýdělečně,

m) radiokomunikačním provozem navazování, vedení a ukončování rádiového spojení,

n) radiotelefonní službou radiokomunikační pohyblivá služba nebo družicová pohyblivá služba zajišťující radiotelefonní provoz,

o) radiotelefonním provozem provoz zajišťující přenos radiotelefonních hovorů,

p) radiotelefonním hovorem telefonní hovor pocházející z pohyblivé stanice nebo z pohyblivé pozemské stanice nebo jim určený, přenášený na své cestě zčásti nebo zcela radiokomunikačními kanály pohyblivé služby nebo družicové pohyblivé služby.

§ 2

Druhy průkazů odborné způsobilosti

Vydávají se tyto druhy průkazů odborné způsobilosti:

a) všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho držitele k obsluze letadlové stanice, letadlové pozemské stanice, letecké stanice nebo letecké pozemské stanice v radiotelefonní službě,

b) omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho držitele k obsluze letadlové stanice, letadlové pozemské stanice nebo letecké stanice v radiotelefonní službě využívající rádiové kmitočty přidělené výhradně letecké pohyblivé službě nebo letecké pohyblivé družicové službě, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků, a to pouze na území České republiky. Při obsluze letecké stanice nesmí být poskytovány letové provozní služby.

c) všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC – General Operator's Ceritificate) opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice, lodní pozemské stanice nebo pobřežní stanice využívající všechna kmitočtová pásma systému GMDSS,

d) omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC – Restricted Operator's Ceritificate) opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice využívajících kmitočtová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS,

e) všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, bez použití prvků systému GMDSS,

f) omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem využívající pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln bez použití prvků systému GMDSS, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,

g) průkaz pozemního radiotelegrafisty opravňující jeho držitele k obsluze radiotelegrafní nebo radiotelefonní stanice pozemní radiokomunikační služby využívající kmitočtová pásma krátkých vln,

h) průkaz HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) operátora třídy A opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby,

i) průkaz NOVICE (včetně CEPT Novice Amateur Radio Licence) operátora třídy N opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby,

j) všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC – Long Range Certificate) opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice, využívající všechna kmitočtová pásma systému GMDSS, která nemá podmínku vybavení systémem GMDSS,

k) omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC – Short Range Certificate) opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice, využívající kmitočtová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS, která nemá podmínku vybavení systémem GMDSS,

l) omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice na vnitrozemských vodních cestách v rámci radiotelefonní služby, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků.

§ 3

Náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti

(1) Písemná přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti musí obsahovat

a) jméno a příjmení žadatele,

b) datum a místo narození,

c) státní příslušnost,

d) bydliště a

e) požadovaný druh odborné způsobilosti.

(2) Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze stanic uvedených

a) v § 2 písm. c) a d) musí být doložena dokladem o absolvování kurzu systému GMDSS a praktického výcviku v použití komunikační techniky v rámci systému GMDSS v rozsahu požadavků podle rozhodnutí CEPT v aktuálním znění2) a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána3), který žadateli vystaví školicí středisko uznané organizací IMO, a dokladem o dosažení středního odborného vzdělání,

b) v § 2 písm. j) a k) musí být doložena dokladem o absolvování praktického výcviku v použití komunikační techniky v rámci systému GMDSS v rozsahu požadavků doporučení CEPT v aktuálním znění4) a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána3), který žadateli vystaví školicí středisko uznané Ministerstvem dopravy České republiky,

c) v § 2 písm. a) až g), j) až l) musí být doložena fotografií; pro technické provedení fotografie se obdobně použije ustanovení zvláštního právního předpisu o požadavcích na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu5).

§ 4

Rozsah znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti

(1) Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") ověřuje při zkoušce odborné způsobilosti znalosti žadatele z

a) radiokomunikačních předpisů,

b) radiokomunikačního provozu a

c) elektrotechniky a radiotechniky.

(2) Požadované znalosti podle odstavce 1 musí odpovídat standardům znalostí uvedených v doporučeních mezinárodních organizací ITU8), CEPT9), IMO10), ICAO11), nebo IARU12) (Region 1) pro danou odbornou způsobilost.

(3) Součástí zkoušky k obsluze stanic uvedených

a) v § 2 písm. a), c), d), e), f), j) a k) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace v anglickém jazyce zahrnující leteckou nebo námořní frazeologii,

b) v § 2 písm. b) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace v českém jazyce zahrnující leteckou frazeologii,

c) v § 2 písm. g) je praktická zkouška z telegrafie; na žádost žadatele Úřad umožní vykonat zkoušku z telegrafie i žadateli, který požaduje její vykonání v rámci zkoušky k obsluze stanic uvedených v § 2 písm. h) a i),

d) v § 2 písm. l) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace v českém jazyce zahrnující námořní frazeologii.

§ 5

Způsob provádění zkoušek odborné způsobilosti

(1) Odbornou způsobilost osob k obsluze stanic ověřuje zkušební komise Úřadu. Členy zkušební komise a jejího předsedu jmenuje a odvolává předseda Rady Úřadu.

(2) Zkouška před Úřadem je písemná, pokud tato vyhláška pro konkrétní případy nestanoví i zkoušku ústní nebo praktickou.

(3) Písemná zkouška se koná formou testu. Otázky v testu musí odpovídat rozsahu znalostí uvedenému v § 4 odst. 2. Ke každé otázce v testu jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž jedna je vždy správná. Za správně zodpovězenou otázku se považuje otázka, u níž byla vybrána a označena jen jedna správná odpověď.

(4) Ústní zkouška se koná pro ověření znalostí podle § 4 odst. 3 písm. a) a b), praktická pro ověření znalostí podle § 4 odst. 3 písm. c).

(5) Zkouška se koná zpravidla v sídle Úřadu.

(6) Datum, čas, dobu trvání a místo konání zkoušky vyhlašuje Úřad. Zkouška se může konat nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne jejího vyhlášení přihlášku ke zkoušce však může uchazeč podat nejpozději 20 dnů před termínem konání zkoušky, který uchazeč požaduje.

(7) Úřad vyrozumí písemně uchazeče o datu, času, době trvání a místu konání zkoušky nejméně 14 dnů přede dnem jejího konání.

(8) Znění všech otázek pro písemné testy v členění podle odborné způsobilosti podle § 2 včetně správných odpovědí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek Úřad uveřejňuje na elektronické úřední desce (§ 125 odst. 3 zákona) a na svých internetových stránkách.

§ 6

Průběh a hodnocení výsledku zkoušky odborné způsobilosti

(1) Předseda zkušební komise řídí zkoušku a sleduje její průběh.

(2) Výsledek zkoušky znalostí podle § 4 odst. 1 a 3 se hodnotí odděleně, stupněm "prospěl" nebo "neprospěl".

(3) Zkouška se zahajuje písemným testem. Je-li žadatel z písemného testu hodnocen stupněm "neprospěl", nesmí pokračovat v další části zkoušky podle § 4 odst. 3. Požádá-li žadatel, který neprospěl v písemném testu, o jeho opakovaní, umožní mu Úřad písemný test opakovat nejdříve za 60 dnů ode dne jeho neúspěšného konání. Požádá-li žadatel, který neprospěl v ústní nebo praktické části zkoušky, o její opakovaní, umožní mu Úřad ústní nebo praktickou část zkoušky opakovat bez nutnosti opakování písemného testu, a to nejdříve v nejbližším termínu vyhlášené zkoušky, ne však dříve než 14 dnů ode dne neúspěšného vykonání ústní nebo praktické části zkoušky.

(4) Uchazeč zkoušku složil, jestliže prokázal předepsané znalosti a byl hodnocen stupněm "prospěl" ve zkoušce znalostí podle § 4 odst. 1 a 3.

(5) Pokud uchazeč zkoušku nesložil do doby 6 měsíců ode dne zahájení písemné zkoušky, může vykonat novou zkoušku jen na základě podání nové přihlášky podle § 3.

(6) Výsledek zkoušek zapíše zkušební komise do protokolu o zkoušce. Vyplněný písemný test, podepsaný žadatelem je přílohou tohoto protokolu. Každý protokol musí být potvrzen podpisem předsedy zkušební komise.

(7) O výsledku zkoušky zkušební komise bezodkladně uchazeče vyrozumí.

§ 7

Vydání průkazu odborné způsobilosti

(1) Prokázáním odborné způsobilosti (§ 26 odst. 4 Zákona) se rozumí úspěšné vykonání zkoušky.

(2) Průkaz odborné způsobilosti uvedený

a) v § 2 písm. a) až g), j) až l) se vydává dvojjazyčně, v českém a anglickém jazyce. Musí obsahovat

1. jméno a příjmení držitele průkazu,

2. datum narození držitele průkazu,

3. číslo průkazu,

4. ustanovení, že držitel průkazu prokázal znalosti požadované doporučením ITU, ICAO, IMO nebo CEPT,

5. datum vydání a dobu platnosti průkazu,

6. fotografii držitele průkazu a jeho podpis,

7. název Úřadu,

b) v § 2 písm. h) se vydává čtyřjazyčně, v českém, německém, francouzském a anglickém jazyce. Musí obsahovat

1. jméno a příjmení držitele průkazu,

2. datum narození držitele průkazu,

3. číslo průkazu,

4. ustanovení, že držitel průkazu prokázal znalosti požadované doporučením CEPT,

5. datum vydání a dobu platnosti průkazu,

6. název Úřadu,

c) v § 2 písm. i) se vydává čtyřjazyčně, v českém, německém, francouzském a anglickém jazyce. Musí obsahovat

1. údaj o tom, že se jedná o dokument, který odpovídá CEPT Novice Amateur Licence,

2. ustanovení, že držitel průkazu prokázal znalosti požadované doporučením CEPT7),

3. jméno a příjmení držitele průkazu,

4. datum narození držitele průkazu,

5. číslo průkazu,

6. datum vydání a dobu platnosti průkazu,

7. název Úřadu.

(3) Vzory průkazů odborné způsobilosti uvedených v § 2 Úřad uveřejní na elektronické úřední desce.

§ 8

Doba a rozsah platnosti průkazů odborné způsobilosti

(1) Doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uvedeného

a) v § 2 písm. h) a i) je neomezená,

b) v § 2 písm. a), b), e) až g), j) až l) je deset let při prvním vydání; po uplynutí první doby platnosti je doba platnosti průkazu pět let,

c) v § 2 písm. c) a d) je pět let při prvním vydání; po uplynutí první doby platnosti je doba platnosti průkazu pět let.

(2) Žadatel o prodloužení doby platnosti průkazu uvedeného v § 2 písm. a) až g), j) až l) doloží žádost potvrzením, že po dobu platnosti průkazu vykonával nejméně jeden rok činnost operátora stanice, k jejíž obsluze je uvedený druh průkazu třeba.

(3) V případě ztráty, poškození nebo zničení průkazu odborné způsobilosti vydá Úřad na základě písemné žádosti jeho držitele duplikát.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 120/2019 Sb. Čl. II

1. Průkazy odborné způsobilosti vydané podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Dobu platnosti těchto průkazů nelze prodloužit, držiteli průkazu bude k jeho žádosti vydán průkaz podle § 2 písm. f) a l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud splní podmínky platné pro prodloužení doby platnosti těchto druhů průkazu odborné způsobilosti. Doba platnosti takto vydaných průkazů je 5 let s možností prodloužení za podmínek podle § 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo § 26 odst. 7 zákona.

2. Vykonal-li žadatel o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, úspěšně zkoušku odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí se řízení o vydání průkazu odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Doba platnosti tohoto průkazu je 5 let a nelze ji prodloužit, držiteli průkazu bude k jeho žádosti vydán průkaz podle § 2 písm. f) a l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud splní podmínky platné pro prodloužení doby platnosti těchto druhů průkazu odborné způsobilosti. Doba platnosti takto vydaných průkazů je 5 let s možností prodloužení za podmínek podle § 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo § 26 odst. 7 zákona.

3. V případě žádosti podle bodu 1 nebo 2 se vybere pouze jeden správní poplatek, a to ve výši poplatku za prodloužení platnosti průkazu odborné způsobilosti.

4. Nevykonal-li žadatel o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, úspěšně zkoušku odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky vykonat zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu podmínek platných pro průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) nebo l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jako zkoušku opakovanou. V takovém případě žadatel o vykonání opakované zkoušky provede volbu druhu průkazu odborné způsobilosti podáním přihlášky k příslušné Úřadem vyhlášené zkoušce odborné způsobilosti.

5. V případě podání žádosti o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a konání zkoušky odborné způsobilosti po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle bodu 4 obdobně.


Ministr:
Mlynář v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.

2) Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(99)01 [The harmonised examination syllabi for the General Operator's Certificate (GOC) and the Restricted Operator's Certificate (ROC)] v aktuálním znění z 3. července 2015.

3) Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978, oznámená pod č. 53/1995 Sb.

4) Doporučení CEPT ERC/REC 31-04 [Harmonized CEPT examination procedures for the Short Range Certificate (SRC) for non-soals vessels] v aktuálním znění z října 2009 a doporučení CEPT/ERC/REC 31-05E [Harmonized examination procedures for maritime radio operator's certificates appropriate to vessels which use the frequencies and techniques of the global maritime distress and safety system on a non-compulsory basis] z 10. února 1994 v aktuálním znění.

5) Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka).

7) Doporučení CEPT ECC/REC (05)06 [CEPT Novice Radio Amateur Licence] z 27. května 2016 v aktuálním znění a Zpráva ERC/REP 032 [Amateur Radio Novice Examination Syllabus and Amateur Radio Novice Examination certificate within CEPT and non-CEPT countries] v aktuálním znění z října 2016.

8) ITU (International Telecommunication Union) Mezinárodní telekomunikační unie.

9) CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ.

10) IMO (International Maritime Organization) Mezinárodní námořní organizace.

11) ICAO (International Civil Aviation Organization) Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

12) IARU (International Amateur Radio Union) Mezinárodní radioamatérská unie.

Souvislosti

Provádí předpis
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
120/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
Je měněn
120/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
Je odkazován z
120/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
157/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
156/2005 Sb. Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
155/2005 Sb. Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
Odkazuje na
120/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
400/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
105/2010 Sb. Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
157/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
642/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
138/2000 Sb. Vyhláška o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
53/1995 Sb. Přístup Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.09.2019 120/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 11:28)
1. 01.05.2005 - 31.08.2019
0. 28.04.2005 Vyhlášené znění