Nařízení vlády č. 616/2004 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-616
Částka 209/2004
Platnost od 08.12.2004
Účinnost od 08.12.2004
Zrušeno k 21.04.2016 (100/2016 Sb.)
Minulé znění 09.05.2007 - 20.04.2016

616

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2004

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1 písm. a) zákona:


§ 1

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") některým osobám mladším 36 let na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) výstavbou bytu

1. výstavba bytu podle zákona upravujícího vlastnictví bytů1),

2. výstavba bytu v rodinném domě2), nebo

3. změna stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení,

b) pořízením bytu

1. koupě bytu podle zákona upravujícího vlastnictví bytů1),

2. koupě rodinného domu s jedním bytem,

3. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu, nebo

4. úhrada členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu,

c) žadatelem fyzická osoba, která žádá o úvěr,

d) příjemcem žadatel, kterému byl úvěr poskytnut,

e) nabyvatelem fyzická osoba, na kterou přešlo nebo bylo převedeno vlastnické právo k bytu vystavěnému podle písmene a) nebo pořízenému podle písmene b) bodů 1 a 2 původně náležející příjemci, nebo na kterou přešla nebo byla převedena členská práva a povinnosti v bytovém družstvu původního příjemce podle písmene b) bodu 3 nebo 4.

§ 3

(1) Úvěr lze poskytnout žadateli, který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let, nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let, trvale pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě a úvěr nebyl poskytnut druhému rodiči tohoto dítěte.

(2) Úvěr lze poskytnout na byt získaný výstavbou podle § 2 písm. a), jestliže tato výstavba byla zahájena na základě stavebního povolení vydaného po 1. lednu 2000, nebo po splnění jiných podmínek k provedení stavby vyžadovaných stavebním zákonem po 1. lednu 2007, anebo získaný pořízením podle § 2 písm. b), je-li na území České republiky a po dobu splácení úvěru neslouží k jiným účelům než k trvalému bydlení příjemce nebo nabyvatele.

(3) Úvěr nelze poskytnout

a) je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka, vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu,

b) příjemci ani nabyvateli opakovaně,

c) na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr již poskytnut.

(4) Byt získaný výstavbou podle § 2 písm. a) nebo pořízením podle § 2 písm. b) bodů 1 a 2 musí být po dobu splácení úvěru ve výlučném vlastnictví příjemce nebo nabyvatele. Pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, musí být, trvá-li manželství, tento byt po dobu splácení úvěru ve společném jmění manželů nebo ve výlučném vlastnictví toho z manželů, kterému byl úvěr poskytnut.

(5) Byl získaný podle § 2 písm. b) bodu 3 nebo 4 musí být po dobu splácení úvěru ve výlučném užívání příjemce nebo nabyvatele. Pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, musí být, trvá-li manželství, tento byt po dobu splácení úvěru ve společném užívání manželů.

§ 4

(1) Písemné žádosti o úvěr se podávají Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly Fondu doručeny.

(2) Žádost o úvěr obsahuje vždy jméno, případně jména, příjmení, adresu místa bydliště, datum narození žadatele, datum narození nezletilého dítěte, nežije-li žadatel v manželství, výši požadovaného úvěru, účel použití úvěru a doklady prokazující výši příjmu žadatele, popř. jeho manžela nebo manželky. Fond si může podle potřeby vyžádat další doklady, které slouží k posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet.

(3) Úvěr se poskytuje v české měně na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi žadatelem a Fondem.

§ 5

(1) Úvěr lze poskytnout do výše 300 000 Kč.

(2) Úvěr se úročí 2% úrokovou sazbou ročně. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

(3) Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 2 let ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy.

(4) Úvěr lze čerpat do 3 let ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy. Celková částka úvěru se snižuje o částku, která nebyla vyčerpána do uplynutí 3 let ode dne účinnosti úvěrové smlouvy.

§ 6

(1) Úvěr je splatný nejdéle do 20 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním, s výjimkou případů, kdy došlo k přerušení splácení podle odstavce 2. Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu 10 let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato.

(2) Požádá-li v průběhu splácení úvěru příjemce nebo nabyvatel písemně o přerušení splácení jistiny úvěru ze závažných důvodů, kterými jsou zejména ztráta zaměstnání nebo nemoc, může Fond povolit přerušení splácení nejdéle na dobu 2 let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

(3) Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na účet uvedený v úvěrové smlouvě. Příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky, které vedou k předčasnému splacení úvěru nebo jeho části. Mimořádné splátky, které by nevedly k celkovému splacení úvěru, však nelze uskutečnit v období, kdy byl povolen odklad splátek úvěru podle odstavce 1.

(4) Fond na žádost příjemce nebo nabyvatele sníží za každé živě narozené nebo osvojené dítě, pokud k narození nebo osvojení dojde v době po poskytnutí úvěru do skončení jeho splácení, nesplacený zůstatek jistiny o částku 30 000 Kč, nejvýše však do výše nesplacené jistiny ke dni podání žádosti, je-li úvěr poskytován na výstavbu podle § 2 písm. a) nebo písm. b) bodu 1 nebo 2. Částka odpovídající snížení nesplaceného zůstatku jistiny podle věty první se považuje za dotaci podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona. Za každé dítě lze uplatnit snížení zůstatku jistiny úvěru jen jednou.

(5) Fond odstoupí od úvěrové smlouvy uzavřené podle tohoto nařízení,

a) je-li příjemce nebo nabyvatel v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné splátky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy Fondu k zaplacení, pokud mu nebylo povoleno přerušení splácení úvěru podle odstavce 1,

b) nedodrží-li příjemce nebo nabyvatel podmínky uvedené v § 3 odst. 3 písm. a), v § 3 odst. 4 a 5, nebo v § 5 odst. 3.

(6) V případě odstoupení od úvěrové smlouvy uzavřené podle tohoto nařízení požádá Fond o okamžité splacení dlužné částky a nevyplatí nevyčerpanou část úvěru. V případě porušení podmínek úvěrové smlouvy se postupuje podle zvláštního právního předpisu4).

§ 7

(1) Dojde-li k převodu vlastnického práva k bytu získanému podle § 2 písm. a) nebo podle § 2 písm. b) bodů 1 a 2, na který byl úvěr poskytnut, na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v § 3 odst. 1. Nesplňuje-li nabyvatel podmínky stanovené v § 3 odst. 1, splatí příjemce tento úvěr před převodem vlastnického práva k bytu. V případě, že vlastníkem bytu se stane manžel nebo manželka, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 se nevyžaduje.

(2) Dojde-li k převodu členských práv a povinností včetně nájmu družstevního bytu získaného podle § 2 písm. b) bodu 3 nebo 4, na který byl úvěr poskytnut, v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v § 3 odst. 1. Nesplňuje-li nabyvatel podmínky stanovené v § 3 odst. 1, splatí příjemce tento úvěr před převodem členských práv a povinností. V případě, že se nabyvatelem stane manžel nebo manželka, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 se nevyžaduje.

(3) Dojde-li k přechodu vlastnického práva k bytu získanému podle § 2 písm. a) nebo podle § 2 písm. b) bodů 1 a 2, na který byl úvěr poskytnut, v době, kdy úvěr není splacen, a nabyvatel převezme závazek splácení úvěru, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 se nevyžaduje.

(4) Dojde-li k přechodu členských práv a povinností včetně nájmu družstevního bytu získaného podle § 2 písm. b) bodu 3 nebo 4, na který byl úvěr poskytnut, v době, kdy úvěr není splacen, a nabyvatel převezme závazek splácení úvěru, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 se nevyžaduje.

§ 8

Při kontrole dodržování podmínek použití finančních prostředků Fondu se postupuje podle zvláštního právního předpisu5).

§ 9

(1) Úvěr nelze poskytnout žadateli, kterému byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

(2) Za trvání manželství nelze úvěr poskytnout ani manželovi nebo manželce osoby, která se stala příjemcem finančních prostředků podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

(3) Úvěr nelze poskytnout na byt, na který byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Paroubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

2) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

4) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.

5) § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 479/2003 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 426/2003 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
Je měněn
98/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
427/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.
360/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
Je zrušen předpisem
100/2016 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
Je odkazován z
136/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
100/2016 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
98/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
427/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.
360/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
665/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
97/2002 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
Odkazuje na
437/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
97/2002 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
451/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
229/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
103/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
97/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
280/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 22 odst. 4 č. 72/1994 Sb., o úpravě zák. o vlastnictví bytů, a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 7 odst. 3 č. 102/1992 Sb.
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
171/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 09.05.2007 - 20.04.2016 98/2007 Sb.
3. 31.08.2006 - 08.05.2007 427/2006 Sb.
2. 14.07.2006 - 30.08.2006 360/2006 Sb.
1. 08.12.2004 - 13.07.2006
0. 08.12.2004 Vyhlášené znění