Vyhláška č. 576/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-576
Částka 196/2004
Platnost od 25.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Aktuální znění 01.08.2005

576

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2004,

kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb. a zákona č. 81/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10 odst. 1 zákona:


§ 1

Program statistických zjišťování na rok 2005 (dále jen "Program") je uveden v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky.

§ 2

(1) Kromě údajů charakterizovaných v příloze u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u fyzické osoby podnikající jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek dále identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz sestavila, a podle možnosti též její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt (např. účetní firma), který jedná na základě zmocnění k zastoupení nebo uzavřené smlouvy, uvede se též jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, a podle možností její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty.

(2) Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, sociálních zařízení, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 576/2004 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ na rok 2005

Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. P 3-04Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2.P 4-01Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
3.P 5-01Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4.Zem 1-12Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5.Zem 7-04Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
6.Zem 3-04Čtvrtletní výkaz o drůbeži
7.Zem 1-02Výkaz o chovu skotu
8.Zem 2-03Výkaz o chovu prasat
9.Zem 1-01Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4. 2005
10. Osev 3-01Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
11.Zem 6-01Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
12.Zem V 6 až 10Odhady sklizně zemědělských plodin
13. Les 8-01Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
14.Prům 1-12Měsíční výkaz v průmyslu
15.Prům 2-12Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
16.Prům 2-01Roční výkaz v průmyslu
17.Ocel 1-01Roční výkaz ocelářského průmyslu
18.Stav 1-12Měsíční výkaz ve stavebnictví
19. Stav 2-12Měsíční výkaz o stavebních povoleních, budovách a bytech
20.Stav 6-04Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
21.Stav 8-04Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
22.Stav 4-99Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu
23.Stav 7-99Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
24.Stav 5-01Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
25. Lok 1-01Roční výkaz o lokalizaci budov
26.SP 1-12Měsíční dotazník
27.CR 1-12Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
28.CR 2-04Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
29.CR 3-99Vstupní dotazník pro ekonomické subjekty
30.CR 9-01Dotazník o kapacitě hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu
31.Zdp 3-04Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
32. Poj 3a-04Čtvrtletní výkaz pojišťoven
33.Poj 3b-04Čtvrtletní výkaz penzijních fondů
34. Pen 3a-04Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí
35.Pen 3b-04Čtvrtletní výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
36.Pen 3c-04Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
37.Zdp 5-01Roční výkaz zdravotních pojišťoven
38.Poj 5a-01Roční výkaz pojišťoven
39.Poj 5b-01Roční výkaz penzijních fondů
40. Pen 5a-01Roční výkaz bankovních peněžních institucí
41. Pen 5b-01Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)
42. VPI 3-04Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
43.NI 1-01Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
44.VI 1-01Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí
45. Kult 7-01Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
46.Kult 8-01Roční výkaz o televizním vysílání
47.Práce 2-04Čtvrtletní výkaz o práci
48. ÚNP 4-01Výkaz o úplných nákladech práce
49.EPV 1-12Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
50.EPS 1-12Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
51.EP 5-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
52.EP 7-01Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
53. EP 8-01Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
54.EP 9-01Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
55. EP 10-01Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
56. Nem Úr 1-02Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
57.Odp 5-01Roční výkaz o odpadech
58.ŽP 1-01Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
59.VTR 5-01Roční výkaz o výzkumu a vývoji
60.Lic 5-01Roční výkaz o licencích
61. ICT 5-01Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
62.VH 8a-01Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
63. VH 8b-01Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
64.Obyv 1-12Hlášení o uzavření manželství
65.Obyv 2-12Hlášení o narození
66.Obyv 3-12Hlášení o úmrtí
67.Obyv 4-12Hlášení o rozvodu
68.Ceny Prům 1-12Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
69. Ceny Prům 1a-12Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
70.Ceny Prům 1b-12Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
71. Ceny Teplo 1-12Měsíční výkaz o cenách tepla
72.Ceny ZO 1-12Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
73.Ceny Zem 1-12Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
74. Ceny Zem 1-04Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
75.Ceny Zem 2-04Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
76.Ceny Zem 3-04Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
77.Ceny Zem 4-04Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
78.Ceny Les 1-12Měsíční výkaz o cenách v lesním hospodářství
79. Ceny Vod 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství
80.Ceny Spoj 1-12Měsíční výkaz o cenách za služby spojů
81.Ceny Dop Ž 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě
82.Ceny Dop S 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě
83.Ceny Dop L 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě
84.Ceny Dop Ř 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní říční nákladní dopravě
85.Ceny Dop P 1-12Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě
86. Ceny Psn 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí
87. Ceny Pss 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů
88.Ceny Psz 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti výpočetní techniky
89.Ceny Pso 1-12Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb
90. Ceny Poj 1-12Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
91. Ceny Ban 2-12Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
92.Ceny Leas 1-12Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
93.Ceny ZO 2-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
94.Ceny ZO 2a-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
95.Ceny ZO 3-12Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
96. Ceny ZO 5-12Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
97.Ceny Stav 1-04Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
98. Ceny E 1-12Měsíční výkaz o cenách ropy
99. Ceny E 2-12Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
100.Ceny E 3-12Výkaz o cenách topných olejů
101.Ceny E 5-04Spotřebitelské ceny zemního plynu pro domácnosti
102.Ceny E 6-04Ceny zemního plynu pro průmyslové využití
103. Ceny Elek 1-12Ceny silové elektřiny pro oprávněné zákazníky
104. Ceny Elek 7-04Ceny elektřiny pro oprávněné zákazníky
105.Ceny Elek 8-04Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí - chránění zákazníci)
106.Ceny Elek 9-04Ceny elektřiny pro spotřebitele nízkého napětí (maloodběr - kategorie C)
107.Ceny Elek 10-04Ceny elektřiny pro domácnosti
108.Ceny Elek 11-01Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
109.ZO 1-04Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
110. EV Prům 1-12Konjunkturální průzkum v průmyslu
111.EV Stav 1-12Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
112. EV SI 1-12Konjunkturální průzkum ve službách
113.EV Ob 1-12Konjunkturální průzkum v obchodě
114.EV Iv 1-02Konjunkturální průzkum o investicích
115.SP 05Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
116.CR 05Aktualizační dotazník pro ubytovací zařízení cestovního ruchu
117.TI 2005Dotazník o inovacích
118.Zem 2005Strukturální šetření v zemědělství
119.VZ 2005Dotazník o odborném vzdělávání
120. MS 2005Census maloobchodní sítě
121.Lok 2005Jednorázové šetření o lokalizaci budov
122. RES 2005Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
123.REGISTR-99Dotazník pro podniky a podnikatele
124. přímé zjišťováníMěsíční zjišťování cen průmyslových surovin a potravin na světových burzách
125. přímé zjišťováníMěsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
126.přímé zjišťováníTýdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
127.přímé zjišťováníTýdenní zjišťování cen zemědělských výrobců a cen výrobců v potravinářském průmyslu

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 3-04 (mutace b, bd, c, d)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, prémie a odměny, počty odpracovaných hodin, v průmyslu i zvlášť za manuálně pracující zaměstnance a dlužné mzdy. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - složky výnosů a nákladů, účetní přidaná hodnota, výsledek hospodaření před zdaněním. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek vč. poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).

Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je vázána na OKEČ a počet zaměstnanců ekonomického subjektu. Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v RES (Registr ekonomických subjektů).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování (mutace c, d), kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování (mutace b, bd)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 27. 4. 2005, za 2. čtvrtletí do 27. 7. 2005, za 3. čtvrtletí do 27. 10. 2005 a za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních statistických údajů ze sektoru domácností zapojených do podnikatelského procesu k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů za Českou republiku v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely.

Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci a mzdách - počty pracujících majitelů firmy, počty zaměstnanců, mzdy, odpracované hodiny a další ukazatele z oblasti zaměstnávání osob. Finanční ukazatele ve statistickém členění - členění příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) bez DPH a spotřební daně, majetku a závazků. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Malé ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností

- OKEČ 02 (lesnictví)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 65 až 67 (peněžnictví, pojišťovnictví)

- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj)

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 5-01 (mutace m, a, b, c)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podrobných statistických údajů k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů za Českou republiku v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely. Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika firmy - vybrané ukazatele o firmě. Ukazatele o práci - počty pracujících majitelů firmy, počty zaměstnanců, mzdy, odpracované hodiny a další ukazatele z oblasti zaměstnávání osob. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv, pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, finanční leasing přijatý a poskytnutý, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin dle SKP, doplňující údaje o nehmotném a hmotném majetku, zdroje financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva, a doplňkové ukazatele. Výzkum, vývoj, informační a komunikační technologie, identifikace subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Vybrané ukazatele o práci, mzdách a pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Specifické ukazatele dle odvětví - specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby (struktura podle zákazníků, podle sídla zákazníků a dotazové oddíly ke službám poskytovaným do zahraničí), rozdělení nákupů podle typu dodavatelů za velkoobchod a maloobchod, rozdělení tržeb podle typu spotřebitelů za velkoobchod, rozdělení provozoven podle typu a velikosti prodejní plochy za maloobchod, strukturované dle území. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb, zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz, struktura výkonové spotřeby celkem a z dovozu, stav zásob, vše strukturované podle SKP. Seznam místních jednotek ekonomického subjektu. Vybrané ukazatele podle činnostních jednotek. Struktura vybraných finančních aktiv podle emitentů a dlužníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 65 a 67 (peněžnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé)

- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).

Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena subjektům s počtem zaměstnanců a to s 0 zaměstnanci pro mutaci P 5-01(m), 1-19 zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (a), 20-99 zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (b) a 100 a více zaměstnanci pro mutaci P 5-01(c). Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v RES (Registr ekonomických subjektů).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (mutace b, c) a výběrového zjišťování (mutace m, a)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o porážkách hospodářských zvířat pro hodnocení situace na trhu s masem, stanovení trendů v této oblasti a podkladů pro výpočet hrubé tuzemské produkce pro mezinárodní srovnání. Výsledky zjišťování budou sloužit pro informování veřejnosti, Ministerstvo zemědělství, FAO a pro EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a hmotnost poražených zvířat v živé a jatečné hmotnosti v členění podle kategorií a tříd jakosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro bilance surovinových zdrojů, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat státním i mezinárodním organizacím a institucím (CESTAT).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o drůbeži

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o chovu skotu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu skotu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy skotu podle druhových a věkových skupin, stavy krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba mléka.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní (k 30.6. a k 31.12.)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ

Výkaz o chovu prasat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 2-03

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady č. 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu prasat).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, stavy prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprášení prasnic.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: třikrát ročně (k 1.4.,1. 8. a k 1.12.)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 4. 2005, 9. 8. 2005 a 6. 1. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4. 2005

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, veterinární opatření, nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu. Informace budou sloužit i pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (Směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu skotu, Směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu prasat a Směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1 .června 1993 o statistických zjišťováních o chovu ovcí a koz).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 4. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání, informování veřejnosti a pro poskytování dat státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím a EU [nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích, které mají členské státy poskytovat o produkci obilovin].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 6. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním, analytickým účelům ČSÚ, k poskytování údajů státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím (srovnání) a EU [nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích, které mají členské státy poskytovat o produkci obilovin, nařízení Rady (EHS) č. 959/93 z 5. dubna 1993 o statistice zemědělských rostlinných produktů vyjma obilovin, Směrnice rady č. 2001/109/ES z 19. prosince 2001 o statistických zjišťováních pro stanovení produkčního potenciálu sadů].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů (keřů) a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv podle čistých živin.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 5.12. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, k posouzení ekonomiky zemědělství a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté (osázené) plochy (event. z jednoho ovocného stromu), počet stromů (keřů).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: 5× ročně

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:

Zem V 6do 21. 6. 2005
Zem V 7do 15. 7. 2005
Zem V 8do 16. 8. 2005
Zem V 9do 15.9. 2005
Zem V 10do 17.10. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů lesní hospodářské evidence pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky a poskytování údajů EU a ostatním mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách, dodávkách dříví, obhospodařovaných plochách, dřevařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečí podklady pro ekonomická rozhodování, slouží k veřejnému publikování.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem, z toho za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí EU, Eurozóny, tržby za prodej zboží, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí EU a Eurozóny. Počet zaměstnanců a zaměstnaných v průmyslových podnicích, počet odpracovaných hodin, mzdy, odměny. Nakoupená a prodaná energie v členění na vývoz do zemí EU a Eurozóny.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci průmyslových výrobků. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce výrobků ve fyzických měřicích jednotkách a korunách, prodej výrobků ve fyzických jednotkách a korunách, dle seznamu „PRODCZECH“ zasílaného zpravodajským jednotkám.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a vybrané ekonomické subjekty (právnické a fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01,02,05,45,50, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu průmyslové produkce, analytické práce a k veřejnému publikování ve statistických informacích, ročence, pro mezinárodní statistiky a k získání informací o struktuře zpravodajské jednotky podle místních jednotek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků a služeb ve fyzických jednotkách a v tis. Kč dle seznamu „PRODCZECH“; tržby za vlastní výrobky a služby, za práci ve mzdě ve fyzických jednotkách a tis. Kč celkem, z toho pro vývoz; vnitřní spotřeba potravinářských výrobků. Produkce a tržby za vlastní průmyslovou činnost, za obchodní činnost a za ostatní neprůmyslovou činnost, spotřeba materiálu, energie a služeb, evidenční počet zaměstnanců, manuálně pracující zaměstnanci ve fyzických osobách, mzdy, využití pracovní doby, údaje o struktuře zpravodajské jednotky podle místních jednotek (mzdy, počty zaměstnanců, produkce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku v místní jednotce).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a vybrané ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 05,45, 50, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15.3.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ocelářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ocel 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o zásobách ocelového a litinového šrotu, o investicích, kapacitách, spotřebě paliv a elektrické energie podle jednotlivých skupin ocelářských výrobků, které jsou potřebné k posouzení a ovlivňování budoucího vývoje sortimentní skladby ocelářského průmyslu v ČR, k mezinárodnímu srovnání, k plnění mezinárodních informačních závazků [nařízení (ES) č. 48/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě ročních statistik Společenství v průmyslu železa a oceli pro referenční roky 2003-9].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba ocelového a litinového šrotu, zdroje a zásoby ocelového a litinového šrotu, spotřeba jednotlivých druhů paliv a elektrické energie podle technologických celků, celková bilance elektrické energie, dlouhodobý hmotný majetek podle jednotlivých výrobních provozů, kapacita produkce a skutečná produkce podle jednotlivých sortimentních skupin ve sledovaném a minulém roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru výrobků SKP 27.1 až 27.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební výrobě pro státní orgány a mezinárodní organizace [nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku (rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství) a v zahraničí, stavební práce provedené vlastními pracovníky (ZSV), počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich mzdy, odpracované hodiny zaměstnanců a manuálně pracujících.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o stavebních povoleních, budovách a bytech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtu a orientační hodnotě staveb, na které bylo vydáno stavební povolení, pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov pro státní orgány a mezinárodní organizace [nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, počet a orientační hodnota staveb, na které bylo vydáno stavební povolení v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby pro bydlení, pro ochranu životního prostředí a ostatní. Počet dokončených budov a bytů v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy). Zrušené budovy a celé byty a důvody jejich odstranění.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 17, 120 a 121).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (kumulativní)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky a pro zajištění požadavků EU [nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 45.1 a 45.2).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 8-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtech zahájených, dokončených a rozestavěných (ke konci sledovaného období) bytů a v ročním zpracování o kapacitách získaných dokončením vybraných ubytovacích zařízení. Informace budou využívány státními orgány a mezinárodními organizacemi (OECD).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Bytová výstavba podle forem výstavby a stádia rozestavěnosti bytů a obytných ploch bytů, kapacity získané dokončením výstavby vybraných ubytovacích zařízení, územní identifikace.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 17, 120 a 121).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (kumulativní)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 4-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úbytku bytového fondu pro státní orgány a pro potřeby výpočtu kapitálové zásoby bytů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, údaje o stavbě, počet odstraněných budov nebo zrušených bytů, úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů, rok výstavby, důvod odstranění budovy. Typy zrušených bytových prostor.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci daného rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací pro státní orgány a mezinárodní srovnání o nově postavených budovách a nebo bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách (vestavbách) již dříve dokončených bytových staveb, v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech, o nových bytech, získaných změnami dokončených nebytových staveb (budov), a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor včetně jejich obytné a užitkové plochy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, základní údaje o budovách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách (nákladech) a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavební výrobě pro hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku - jejich struktura, jednak podle druhu prací a podle směrů výstavby, jednak podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, počet dokončených bytů, počet vybraných stavebních strojů ke konci roku, evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 1.3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o lokalizaci budov

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Lok 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o lokalizaci budov v území pro vymezování územních prvků popisným i geografickým způsobem. Zjišťování se nevztahuje na katastrální území s vyhlášenou platnou digitální katastrální mapou.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaj o lokalizaci má formu souřadnicového vyjádření X, Y v projekčním systému Jednotné triangulační sítě katastrální (S-JTSK) nebo zákresu a dále popisu umístění budovy. Identifikační a jiné údaje budovy: obec, část obce, druh čísla domovního, číslo domovní, katastrální území, parcelní skupina, parcelní číslo, popis umístění budovy, datum účinnosti, komentář.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Katastrální úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SP 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících. Slouží k uveřejňování indexů tržeb ve službách a obchodě pro veřejnost, státní a mezinárodní orgány.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby (příjmy) za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží, ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, pronájem strojů a přístrojů, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Aktualizace údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, aktivita zařízení, počet příjezdů a přenocování hostů podle země stálého bydliště hosta, počet pokojů a lůžek, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet provozních dnů, realizovaných pokojodnů a průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu zařazená do Registru ubytovacích zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Aktualizace údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Územní identifikace, aktivita zařízení, počet příjezdů a přenocování hostů v členění podle země stálého bydliště hosta, počet pokojů a lůžek, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet provozních dnů, realizovaných pokoj odnů a průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu zařazená do Registru ubytovacích zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Vstupní dotazník pro ekonomické subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 3-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání a aktualizace údajů o kapacitě nově zjištěných ubytovacích zařízení cestovního ruchu (pravidelná aktualizace Registru ubytovacích zařízení) a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivita ekonomického subjektu, provozování ubytovací činnosti v rámci cestovního ruchu, upřesnění OKEČ, počet zařízení provozovaných jedním ekonomickým subjektem, kategorie ubytovacího zařízení, identifikace provozovatelů ubytovacího zařízení, kapacita ubytovacího zařízení měřená počtem pokojů, lůžek a míst pro stany a karavany, kapacita pro pořádání kongresů, provoz z hlediska sezóny, struktura poskytovaných služeb, rok zahájení činnosti současným provozovatelem, lázeňská péče, členění podle zón cestovního ruchu, ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, provozující ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu, zařazené do Registru ekonomických subjektů a zjištěné z dalších aktualizačních zdrojů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování nově zjištěných ekonomických subjektů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelné zjišťování (3× ročně)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 14 dnů po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o kapacitě hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Aktualizace údajů o kapacitě hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rok zahájení činnosti, kapacita ubytovacího zařízení měřená počtem pokojů, lůžek a míst pro stany a karavany, kategorie ubytovacího zařízení, provoz z hlediska sezóny, průměrná cena za ubytování, struktura požadovaných služeb, kapacita pro pořádání kongresů, členění podle zón cestovního ruchu, ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení, která slouží cestovnímu ruchu a jsou zařazená do Registru ubytovacích zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu, publikační a analytickou činnost ČSÚ. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka). Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době. Výnosy a tvorba fondů ve statistickém členění - tržby za prodej služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní jiné a mimořádné výnosy. Náklady a čerpání fondů ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, ostatní náklady, prodaný majetek, daně a poplatky. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky (vč. záloh), přechodné účty aktiv a jiná aktiva, pasiva v členění na úvěry, výpůjčky, návratné finanční výpomoci a závazky podle druhů. Příjmy z pojistného, náklady na zdravotní péči a podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění, preventivní programy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle složek majetku.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.3).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 3a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci (počty zaměstnanců, mzdy, prémie a odměny, počty odpracovaných hodin), základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv, ukazatele z oblasti rezerv, pojištění a zajištění pojišťoven a finanční ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.03), tj. pojišťovny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 29. 4. 2005, za 2. čtvrtletí do 29. 7. 2005, za 3. čtvrtletí do 31.10. 2005 a za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 3b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci (počty zaměstnanců, mzdy, prémie a odměny, počty odpracovaných hodin), základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv, finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, výnosy, náklady a doplňující ukazatele z oblasti penzijního připojištění).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností v penzijním financování (OKEČ 66.02), tj. penzijní fondy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 29. 4. 2005, za 2. čtvrtletí do 29. 7. 2005, za 3. čtvrtletí do 31.10. 2005 a za 4. čtvrtletí do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 3a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci (počty zaměstnanců, mzdy, prémie a odměny, počty odpracovaných hodin), základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a údaje o počtech smluv o stavebním spoření.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností v peněžnictví (OKEČ 65.1, tj. banky vč. ČNB a spořitelny), kterým byla udělena licence ČNB působit jako banka.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 29. 4. 2005, za 2. čtvrtletí do 29. 7. 2005, za 3. čtvrtletí do 31.10. 2005 a za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 3b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci (počty zaměstnanců, mzdy, prémie a odměny, počty odpracovaných hodin), základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv, finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, náklady, výkony, přijaté splátky spotřebitelského úvěru).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování, v obchodování s cennými papíry a správě fondů - nebankovní instituce, které účtují jako banky (OKEČ 65.22,65.23 a 67.12, tj. spořitelní a úvěrní družstva, investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry s povolením k činnosti od Komise pro cenné papíry a další instituce v souladu s platnou vyhláškou MF).

Pozn.: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů. Kromě toho investiční společnosti předloží samostatně sumář (výkaz) za jejich fondy (fond) peněžního trhu (dle vymezení ČNB zvláštním předpisem).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 29. 4. 2005, za 2. čtvrtletí do 29. 7. 2005, za 3. čtvrtletí do 31.10. 2005 a za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 3c-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci (počty zaměstnanců, mzdy, prémie a odměny, počty odpracovaných hodin), základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv, finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, výkony, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje) a ukazatele finančních aktiv podle institucionálních sektorů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele (OKEČ 65.2, 67.1 a 67.2, tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti a osoby registrované Komisí pro cenné papíry, burzy, směnárny, pojišťovací agenti atd.).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 29. 4. 2005, za 2. čtvrtletí do 29. 7. 2005, za 3. čtvrtletí do 31.10. 2005 a za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, publikační a analytickou činnost ČSÚ. Výsledky zpracování budou využívány pro splnění požadavků mezinárodních institucí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika firmy - vybrané ukazatele o firmě. Základní údaje o zaměstnancích a mzdách, odpracované hodiny a další ukazatele z oblasti zaměstnávání osob. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, finanční leasing - najatý majetek, specifikace pořízeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o práci a mzdách, o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů (subsektorů).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.3).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o firmě, ukazatele o práci, vybrané druhy nákladů, vybrané druhy výnosů, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění, doplňkové ukazatele, rezervy pojišťoven, předepsané pojistné v životním pojištění podle druhů, vybrané ukazatele přímých obchodů v životním a v neživotním pojištění, předepsané hrubé pojistné a zajistné podle území, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, finanční leasing - najatý majetek, zdroje financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele podle území a ukazatele z oblasti pojištění nerezidentů a zajištění pojišťoven. Identifikace subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Seznam místních jednotek ekonomického subjektu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v životním a neživotním pojištění (OKEČ 66.01 a 66.03).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o firmě, ukazatele o práci, zdroje financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, finanční leasing - najatý majetek, náklady, výnosy, pasiva, celkové investice rozdělené podle měny, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vč. pozemků a ložisek nerostných surovin, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin, vybrané ukazatele penzijních fondů podle území, souhrnné ukazatele aktiv a vybrané ukazatele podle území. Identifikace subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Seznam místních jednotek ekonomického subjektu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v penzijním financování (OKEČ 66.02), tj. penzijní fondy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz bankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o firmě, ukazatele o práci, vybrané druhy výnosů, vybrané druhy nákladů, pasiva, finanční aktiva, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vč. pozemků a ložisek nerostných surovin, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin, zdroje financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, finanční leasing - najatý i poskytnutý (pronajatý) majetek, vybrané ukazatele podle typu produktu a vybrané ukazatele podle území. Identifikace subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Seznam místních jednotek ekonomického subjektu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v peněžním zprostředkování (OKEČ 65.1), kterým byla udělena licence ČNB působit jako banka a další instituce v souladu s platnou vyhláškou MF. Zpravodajskou jednotkou je i ČNB.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o firmě, ukazatele o práci, výnosy, náklady, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vč. pozemků a ložisek nerostných surovin, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin, zdroje financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, finanční leasing - najatý majetek, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele, vybrané ukazatele podle typu produktu a vybrané ukazatele podle území. Identifikace subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Seznam místních jednotek ekonomického subjektu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování, v obchodování s cennými papíry a správě fondů - nebankovní instituce, které účtují jako banky (OKEČ 65.22 , 65.23 a 67.12, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, licencovaní obchodníci s cennými papíry, spořitelní a úvěrní družstva a další instituce v souladu s platnou vyhláškou MF).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VPI 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména EU, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin. Výnosy za hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - tržby za vlastní výkony a za zboží, změna stavu vnitroorganizačních zásob, aktivace, ostatní výnosy, tržby z prodeje majetku, přijaté příspěvky, provozní dotace, výsledek hospodaření před zdaněním, účetní přidaná hodnota a dotace na dlouhodobý majetek. Náklady na hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, ostatní náklady, odpisy, prodaný majetek, rezervy, opravné položky a daň z příjmů. Aktiva ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky a přechodné účty aktiv. Pasiva ve statistickém členění - vlastní zdroje, rezervy, dluhopisy a směnky, úvěry, půjčky, finanční výpomoci, závazky a přechodné účty pasiv. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané vládní a podobné instituce - veřejné vysoké školy, Česká televize, Český rozhlas, Správa železniční dopravní cesty, Fond národního majetku, Pozemkový fond a Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond. Zpravodajská povinnost k výkazu je vázána na typ ekonomického subjektu, který je přiřazen Českým statistickým úřadem na základě údajů v RES (Registr ekonomických subjektů).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 29. 4. 2005, za 2. čtvrtletí do 29. 7. 2005, za 3. čtvrtletí do 27.10. 2005 a za 4. čtvrtletí do 1. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

NI 1-01 (mutace a, b, c)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů a satelitního účtu. Výsledky zpracování budou využívány i pro publikační účely a splnění požadavků mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika organizace - vybrané ukazatele. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, dobrovolných pracovníků, mzdy, odpracované hodiny a další ukazatele z oblasti zaměstnávání osob. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, ukazatele struktury tržeb za vlastní výkony a zboží dle SKP, souhrnné ukazatele aktiv, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (údaje o struktuře, pořízení a vyřazení), finanční leasing - najatý majetek, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku dle SKP, zásoby, finanční aktiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů, pasiva, doplňkové ukazatele, vybrané ukazatele o práci, mzdách a pořízení dlouhodobého majetku strukturovaného dle území, realizace výzkumu a vývoje.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které jsou podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 95) považovány za neziskové instituce. Jedná se o politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, tělovýchovné, kulturní a rekreační instituce a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, Český rozhlas, Česká televize a vybrané instituce. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování (mutace a, c), vyčerpávající zjišťování (mutace b)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28.4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VI 1-01 (mutace a, b)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů a pro analytické účely. Výsledky zpracování budou využívány i pro publikační účely a splnění požadavků mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení (vč. specifikace podle použití a SKP), finanční leasing - najatý majetek. Základní ukazatele o zaměstnancích a mzdách, odpracované hodiny a další ukazatele z oblasti zaměstnávání osob. Údaje o finančních aktivech. Struktura podle území za vybrané ukazatele o práci a mzdách, pořízení dlouhodobého majetku. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů (subsektorů), doplňkové ukazatele z příjmů, výdajů, výnosů a nákladů, výdaje na ochranu životního prostředí, odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Realizace výzkumné a vývojové činnosti, vybavenost informačními a komunikačními technologiemi a jejich využití.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Organizační složky státu, státní fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15.3.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO, EU).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony rozhlasu podle typu programu, národnostní rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, údaje o příjmech veřejných a soukromých rozhlasových stanic a údaje o využití webových stránek.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku a mezinárodní organizace (UNESCO, EU).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hodinách, údaje o příjmech veřejných a soukromých televizních stanic.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti, pro opatření vyplývající např. ze zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, apod. Údaje slouží především pro potřeby orgánů státní správy a mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době, doplňující ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do sektoru vládních institucí, místně a ústředně řízené příspěvkové organizace, neziskové instituce, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné instituce apod., bez ohledu na to, do kterého sektoru patří a zda odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např. o organizační složky státu, obecní úřady, nadace, nadační fondy, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), politické strany a politická hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, bytová družstva (vlastníků bytů nebo nájemníků), vysoké školy (kromě veřejných), soukromé církevní školy, církevní zdravotnická zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úplných nákladech práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚNP 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství ČR, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, počty učňů, struktura mezd, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Právnické osoby (včetně krajů, obcí a příspěvkových organizací), fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku (s převažující činností podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností - OKEČ 01 až 93) a organizační složky státu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPV 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění komplexních informací o ropě a ropných produktech (v rozsahu podle charakteristiky zjišťovaných ukazatelů) k zabezpečení závazků státu v oblasti mezinárodní energetické statistiky (Eurostat, IEA), pro potřeby státu ke sledování resp. k řešení stavu ropné nouze [dle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů] a pro potřeby energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dobývání (těžba) ropy, dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů, výroba ropných produktů a jejich dodávky (prodej) na trh v ČR.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností dobývání (těžba) ropy, rafinérské a petrochemické zpracování ropy a recyklace ropných produktů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPS 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy, ropných surovin a produktů, jejich zásobách, vnitrostátním prodeji a spotřebě u velkospotřebitelů k zabezpečení závazků státu v oblasti mezinárodní energetické statistiky (Eurostat, IEA), pro potřeby státu ke sledování, resp. k řešení stavu ropné nouze [dle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)ve znění pozdějších předpisů] a pro potřeby energetické bilance státu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a jejich dodávky (prodej) na trh v ČR.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty, dále subjekty zúčastněné při celním řízení s těmito produkty, významné skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba vybraných druhů paliv a energie podle krajů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty všech odvětví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 24.2.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, nákup, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví ke konečné spotřebě.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, s velkoobchodní činností vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 23.1, 23.2, 24.1, 27.1, 27.3, 40.2, 51.1, 51.5, 60.3) a ostatní ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) prodej paliv, subjekty s maloobchodní činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu, údajů o energetické náročnosti některých výrob, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 13 až 27, 40.2, 60.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice pro posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, počty a výkony elektrárenských soustrojí, výroba tepla, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách. Spotřeba paliv (vč. obnovitelných) na výrobu elektřiny a tepla. Dovoz, vývoz, ztráty, nákup a prodej elektřiny a tepla v rozdělení podle odvětví (bilance elektřiny a tepla). Výroba elektřiny a tepla, instalované výkony a spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla v členění podle krajů. Vlastní náklady na výrobu elektřiny a tepla podle druhu výrobny.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 40.1 a 40.3) a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění, informační zdroj pro potřeby MPSV, MZ, ČÚBP a další rezorty, pro poskytování dat mezinárodním organizacím a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost žen a mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob. Údaje se zjišťují kumulativně od počátku roku.

Ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu. Zpravodajská jednotka předloží samostatný výkaz Nem Úr 1-02 za každou vnitroorganizační jednotku, v níž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny ekonomické subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. Okresní správy sociálního zabezpečení předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 7. 2005 s údaji za 1. pololetí 2005 a 17. 1. 2006 s údaji za celý rok 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odpadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno a o spotřebě odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků. Údaje budou využity pro informování veřejnosti, mezinárodních organizací [OECD, EU - nařízení (ES) č. 2150/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů] a potřeby státních orgánů (MŽP, MPO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Množství produkovaných, převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu nebo dovezených ze zahraničí v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného MŽP, způsob jejich využití nebo odstranění. Příloha pro obecní úřady s ukazateli o komunálním odpadu v členění dle původu a typu sběru, příloha pro vybrané ekonomické subjekty s ukazateli o množství vybraných odpadů spotřebovaných jako druhotná surovina.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále subjekty s činností (hlavní i vedlejší) odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města (OKEČ 90), a vybrané obecní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 3.3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ŽP 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání definitivních informací o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí. Údaje budou využity při posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro poskytování informací EU [nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání] a ostatním mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) na odstraňování a prevenci vzniku znečištění životního prostředí (ŽP), zdroje financování DHM na ochranu ŽP, neinvestiční náklady na ochranu ŽP vnitřní a vnější z hlediska firmy, ekonomický přínos z aktivit na ochranu ŽP - vše podle jednotlivých domén, výdaje na pořízení DHM na ochranu ŽP podle územního členění.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále subjekty s činností (hlavní i vedlejší) odstraňování odpadních vod, pevného odpadu, čištění města (OKEČ 90).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výzkumu a vývoji

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR 5-01 (mutace a, b)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje a to pro analýzu a tvorbu podkladů pro státní vědní politiku. Údaje budou využívány i pro informování veřejnosti a potřeby státních orgánů a mezinárodních organizací (rozhodnutí č. 1608/2003/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. července 2003, týkající se tvorby a rozvoje statistiky Společenství ve vědě a technologii, OECD, UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje vč. osob pracujících na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví, věkové struktury a státní příslušnosti výzkumníků, úrovně kvalifikace a druhu zaměstnání. Struktura vnitřních výdajů na výzkum a vývoj včetně zdrojů financování a rozlišení výzkumných a vývojových prací podle socioekonomických směrů a vědních oblastí, kód odvětvové klasifikace dané výzkumné a vývojové činnosti. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle krajů).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty všech odvětví zabývající se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší činnost. Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor a sektor vyššího odborného a vysokého školství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Lic 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o licencích. Údaje budou využívány pro informování veřejnosti, potřeby státních orgánů a mezinárodních organizací (EU, OECD, UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup a prodej licencí, licenční poplatky, licenční výroba, země smluvního partnera a počet smluv s ním uzavřených, přehled nových licenčních smluv, licence na počítačové programy.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, o kterých bylo z administrativních zdrojů zjištěno, že nakoupily nebo prodaly licenci.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ICT 5-01 (mutace a, b, c)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů, které charakterizují některé významné jevy nové ekonomiky v souladu s metodologií EU a OECD. Získané informace zabezpečí podklady pro hodnocení výsledků státní informační politiky a plnění programových cílů Akčního plánu eEurope+ za ČR, umožní provádět mezinárodní srovnání a analýzy, poskytovat informace podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání informačních a komunikačních technologií a systémů (osobní počítač, elektronická pošta, mobilní telefon, internet a další počítačově propojené sítě, webové stránky, elektronické obchodování, systém elektronické výměny dat, systémy a technologie na zabezpečení informačních systémů a další firemní procesy související s elektronickým přenosem dat pomocí informačních a komunikačních technologií) mezi firmami a jejich zaměstnanci. Finanční hodnota uskutečněných nákupů a prodejů prostřednictvím sítí založených na internetových protokolech a ostatních počítačově propojených sítí. Základní údaje o počtu zaměstnanců absolvujících školení v oblasti informačních a komunikačních technologií a specialistů pro používání těchto technologií.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru (nefinanční i finanční instituce) - právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu a oborem činnosti dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího (mutace c), výběrového i vyčerpávajícího zjišťování (mutace b) a výběrového zjišťování (mutace a)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o vodních tocích, vodních dílech na tocích a odběrech povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví a pro poskytování údajů EU (rozhodnutí Komise 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody) i ostatním mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích, vodních dílech na tocích, odběrech a vypouštění vod podle odběratelů v technických jednotkách a korunách, znečištění vypouštěné do vodních toků.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích, Magistrát hl. města Prahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací a pro poskytování údajů EU (směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod) a ostatním mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vodovodech a kanalizacích, výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů, údaje o odvádění a čištění odpadních vod, čistírnách odpadních vod a kalovém hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce, pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE

Obyv 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti. Formulář hlášení je současně listinou, která tvoří sbírku listin podle § 8 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Okresní soudy (obvodní, městské).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců. Cenové indexy budou využity pro informování veřejnosti, pro státní orgány a mezinárodní organizace, EU [nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, ve znění nařízení Komise (ES) č. 586/01, č. 588/01 a č. 29/02] a další externí uživatele.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny SKP za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původních novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využity pro analytickou činnost a výpočet indexů cen průmyslových výrobců a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku (reprezentanta), cena za měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí subjekt dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména pro strojírenské výrobky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1b-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původních novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využívány pro analytickou činnost a výpočet indexů cen průmyslových výrobců a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku (reprezentanta), cena a skutečné náklady na měřicí jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitné znaky původního a nového reprezentanta.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí subjekt dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména pro nestrojírenské výrobky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro zjištění cen tepla, které jsou pak použity ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dvousložková cena tepla (cena za výkon bez DPH v Kč/MW.h/rok a cena za tepelnou energii bez DPH v Kč/GJ), jednosložková cena tepla bez DPH v Kč/GJ, roční tržby v tuzemsku za reprezentanta a ómístnou skupinu SKP 403011.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen dovozu a vývozu na základě sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě v České republice. Index se vypočítává pro potřeby ČSÚ a dále pro státní orgány i mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; objem dovozu či vývozu v korunách za předchozí rok, a to u sledovaných reprezentantů a u čtyřmístných skupin celního sazebníku v členění podle zemí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se zahraničněobchodní činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro informování veřejnosti a potřeby mezinárodních organizací (OECD, OSN apod.).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny, prodané množství a tržby za prodej vybraných výrobků (reprezentantů), včetně vývozu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků, které slouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby za prodej surového dříví za vybrané reprezentanty a celkem.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Vod 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů), které slouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny pitné vody fakturované a odkanalizované vody fakturované, roční tržby za vybrané reprezentanty a celkem.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách za služby spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Spoj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb, který je publikován v materiálech ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných služeb spojů (reprezentantů), tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané organizace spojů: Česká pošta, a. s., Český Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., Eurotel Praha, spol. s r.o., Český mobil, a. s. a Radiomobil, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ž1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny dovozného za vybrané druhy zboží (reprezentanty), tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České dráhy, a. s. a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní nákladní železniční přepravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností ve vnitrostátní silniční nákladní veřejné dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop L 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za přepravu vybraných zásilek (reprezentantů) vzduchem, tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České aerolinie, a. s., a další vybrané ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností v nákladní letecké dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní říční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ř 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České přístavy, a. s., LVD, spol. s r. o., J. Winkler-KONAKL- lodní doprava a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané přepravní služby (reprezentanty), tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psn 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pss 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti výpočetní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psz 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti výpočetní techniky a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti výpočetní techniky, tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve službách v oblasti výpočetní techniky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pso 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ostatních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za ostatní podnikatelské služby (účetní, daňové, architektonické, reklamní, výstavní, úklidové apod.), tržby za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatních podnikatelských službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Poj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby pojistného a pojistné za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ban 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Leas 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingových navýšení za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční nákladní dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Za vybrané přepravní vzdálenosti, trasy a vozy s vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu, dovozu a tranzitu po území ČR a ceny tarifní mimo hranice ČR, roční tržby.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost České dráhy, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 2a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční osobní dopravy pro potřeby ČSÚ a státních orgánů a externích uživatelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic, roční tržby za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost České dráhy, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen mezinárodní letecké dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané linky a druhy tarifů a sazeb, roční výnosy.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

České aerolinie, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen bankovních služeb ve styku se zahraničím pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby, roční inkasa.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů ke stanovení inflačních koeficientů ve stavebnictví a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační (smluvní) cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty se stavební výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ropy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny ropy, která bude použita pro potřeby ČSU, EU, IEA a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodané množství ropy z dovozu nebo z tuzemské těžby, hustota (API) , obsah síry, cena CIF bez daní a s daněmi (za barely a tuny).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet průměrných spotřebitelských cen za ČR vybraných pohonných hmot, které budou použity pro potřeby EU, IEA a pro zpracování indexu spotřebitelských cen.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství pohonných hmot, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období (v pondělí do 14 hodin kalendářního týdne)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o cenách topných olejů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, které budou použity pro potřeby EU, IEA a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků a daní.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynového topného oleje pro komunální účely.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období (v pondělí do 14 hodin kalendářního týdne)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Spotřebitelské ceny zemního plynu pro domácnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet průměrných cen plynu, které budou použity pro potřeby EU (směrnice Rady č. 90/377/EHS), IEA a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cena za jednotku včetně i bez všech daní, cena včetně i bez DPH, cena včetně i bez DPH za stálý měsíční plat; prodané množství, celkové tržby a počet odběratelů za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Plynárenské (distribuční) společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny zemního plynu pro průmyslové využití

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet průměrných cen plynu, které budou použity pro potřeby EU (směrnice Rady č. 90/377/EHS), IEA a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cena za jednotku včetně i bez všech daní, včetně i bez DPH, cena včetně i bez DPH za stálý měsíční plat a kapacitu; prodané množství, celkové tržby a počet odběratelů za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Plynárenské (distribuční) společnosti a další obchodníci se zemním plynem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny silové elektřiny pro oprávněné zákazníky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen silové elektřiny pro oprávněné zákazníky slouží ke zpracování indexu cen průmyslových výrobců, k výpočtu cen elektřiny pro EU (směrnice Rady č. 90/377/EHS) a k výpočtu průměrných cen elektrické energie pro IEA.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cena silové elektrické energie pro oprávněné zákazníky v Kč/kW.h za minulé a sledované období, předpokládané tržby za silovou elektřinu v tis. Kč, za reprezentanta a podle sítě napětí, průměrné roční naměřené maximum, předpokládané roční využití a celková roční spotřeba.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Energetické rozvodné společnosti a výrobci elektrické energie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrového zjišťování (výrobci elektrické energie)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro oprávněné zákazníky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen elektřiny pro vybrané spotřebitele slouží k výpočtu cen elektřiny pro EU (směrnice Rady č. 90/377/EHS) a k výpočtu průměrných cen elektrické energie pro IEA.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Cena elektrické energie v Kč/kW.h za minulé a sledované období zahrnující platbu za silovou elektřinu, přenos, systémové služby, distribuci a ostatní služby.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Energetické rozvodné společnosti a výrobci elektrické energie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrového zjišťování (výrobci elektrické energie)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí - chránění zákazníci)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 8-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen elektřiny pro vybrané spotřebitele slouží k výpočtu cen elektřiny pro EU (směrnice Rady č. 90/377/EHS) a k výpočtu průměrných cen elektrické energie pro IEA.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba elektrické energie v kW.h ve vysokém a nízkém tarifu, druh sazby, cena za elektrickou energii v Kč/kW.h ve vysokém a nízkém tarifu a cena za technické maximum a naměřené 1/4h měsíční maximum v Kč/kW, za minulé a sledované období.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro spotřebitele nízkého napětí (maloodběr - kategorie C)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 9-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen elektřiny pro vybrané spotřebitele slouží k výpočtu cen elektřiny pro EU (směrnice Rady č. 90/377/EHS) a k výpočtu průměrných cen elektrické energie pro IEA.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba elektrické energie v kW.h ve vysokém a nízkém tarifu, druh sazby, cena za elektrickou energii v Kč/kW.h ve vysokém a nízkém tarifu a cena za stálý plat v Kč za minulé a sledované období.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro domácnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 10-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen elektřiny pro vybrané spotřebitele slouží k výpočtu cen elektřiny pro EU (směrnice Rady č. 90/377/EHS) a k výpočtu průměrných cen elektrické energie pro IEA.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba elektrické energie v kW.h ve vysokém a nízkém tarifu, druh sazby, cena za elektrickou energii v Kč/kW.h ve vysokém a nízkém tarifu a cena za stálý plat v Kč; za minulé a sledované období.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Elek 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných EU, které bude použito pro potřeby EU a ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Skupiny odběratelů elektřiny - oprávnění zákazníci-odběratelé ze sítí velmi vysokého napětí (WN) a vysokého napětí (VN) - rozdělené podle dosaženého průměrného ročního naměřeného maxima v kW (tj. hodnota, která je průměrem ze všech 1/4hodinových hodnot za rok) a podle dosaženého ročního využití v h, spotřeba v GW.h celkem a počet odběratelů celkem.

Skupiny odběratelů elektřiny - oprávnění zákazníci/odběratelé ze sítě nízkého napětí (NN) - rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v zadaných intervalech, spotřeba v GW.h celkem a počet odběratelů celkem.

Skupiny odběratelů elektřiny - chránění zákazníci (kategorie D) - rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v zadaných intervalech, spotřeba v GW.h celkem, počet odběratelů celkem.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Energetické rozvodné společnosti, výrobci elektrické energie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (energetické rozvodné společnosti) a výběrového zjišťování (výrobci elektrické energie)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZO 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů pro sestavení platební bilance ČR. Získané a statisticky vyhodnocené údaje budou sloužit pro potřeby řídících a vládních orgánů a mezinárodních organizací a institucí (ECB, Eurostat, OECD, IMF) a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kód služby, země původu a země určení, fakturovaná částka.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj),

které v rámci své činnosti dovážejí nebo vyvážejí služby (s výjimkou železniční, letecké a potrubní dopravy, cestovního ruchu, finančních služeb a služeb v oblasti pojišťovnictví).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Tiskovou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a ve zpětné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, konkurenční pozice na tuzemském a zahraničních trzích, bariéry růstu produkce podle požadavků EU, převážně v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Tiskovou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a ve zpětné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, produkce, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, hodnocení kapacit vzhledem k zakázkám, finanční ukazatele, bariéry růstu produkce podle požadavků EU, převážně v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV SI 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Tiskovou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a ve zpětné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, poptávky, příjmů (tržeb), zaměstnanosti, cen, bariéry růstu atd., převážně v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Ob 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Tiskovou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, v publikacích a ve zpětné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele ekonomické situace, poptávky, zásob zboží, příjmů (tržby), zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniku, finanční ukazatele atd., převážně v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti obchodu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Iv 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Tiskovou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům. Výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC-ECFIN a veřejnosti jako součást analytických materiálů statistiky, publikacích a ve zpětné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, typy a směry investování, faktory ovlivňující investiční rozhodnutí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu, služeb atd.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 4. 2005 a do 21.11.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SP 05

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jednorázové zjišťování u nově vybraných ekonomických subjektů pro získání údajů za sledované ukazatele v roce 2004.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti, ukazatele o práci a tržby (příjmy) v roce 2004.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 1.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Aktualizační dotazník pro ubytovací zařízení cestovního ruchu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 05

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Aktualizace údajů o kapacitě hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu a plnění požadavků mezinárodních organizací (směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rok zahájení činnosti, kapacita ubytovacího zařízení měřená počtem pokojů, lůžek a míst pro stany a karavany, kategorie ubytovacího zařízení, kapacita pro pořádání kongresů, provoz z hlediska sezóny, průměrná cena za ubytování, struktura požadovaných služeb, členění podle zón cestovního ruchu, ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení, která slouží cestovnímu ruchu a jsou zařazená do Registru ubytovacích zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o inovacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TI 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání mezinárodně srovnatelných statistických informací pro kvantitativní a kvalitativní charakteristiku inovačního prostředí v podnikatelském sektoru České republiky v souladu s metodologií EU podle rozhodnutí Rady EU č. 94/78 z 24. ledna 1994 a nařízení Komise (ES) č. 1450/2004 ze dne 13. srpna 2004, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti inovací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Všeobecné údaje o ekonomickém subjektu, rozsáhlost trhu, počet zaměstnanců, údaje o technologických inovacích produktů a procesů, marketingových a organizačních inovacích, náklady na inovace, efekty inovací, zdroje financování inovačních projektů, faktory omezující inovační činnost, inovační spolupráce, informační zdroje, vnitropodnikový výzkum a vývoj, patenty a jiná průmyslová práva, strategické a organizační změny firmy. Požadovány jsou údaje za roky 2004 a 2005.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty působící ve vybraných oblastech výroby a služeb (finančních i nefinančních), které podle své převažující činnosti patří do OKEČ 10 až 14,15 až 37,40,41, 45, 50, 51, 52, 55, 60 až 64, 65 až 67, 70, 71, 72, 73, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.8 (vymezení je v souladu s šetřením EU).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná (v souladu s periodicitou šetření v členských zemích EU)

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Strukturální šetření v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o struktuře a činnosti podnikatelských subjektů v zemědělství v rámci strukturálních šetření organizovaných ve všech členských státech EU (Rozhodnutí Komise č. 2000/115/ES). Informace budou využívány k analýzám ekonomického vývoje tohoto odvětví, k doplnění a aktualizaci registru a pro mezinárodní účely.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o právní formě subjektů, o pracovní síle - ukončené vzdělání, věk, počet odpracovaných hodin, ekonomická aktivita a druh příjmů mimo hospodaření, pracovní vztah k farmě, počty sezónních zaměstnanců podle počtu odpracovaných hodin, o hospodaření -rozdělení zemědělské půdy podle kultur, výměra vlastní a pronajaté půdy, výměra obhospodařované a nevyužívané půdy, výměry ovocných sadů v členění podle jednotlivých pěstovaných druhů ovocných stromů, počty ovocných stromů, celková výměra zakrytých ploch v členění podle využití pro určitý druh výroby, zvláštní režimy hospodaření, změna struktury výroby, využití závlah, ekologické zemědělství, výměra zemědělské půdy ekologicky obhospodařované, ekologický chov zvířat podle chovů, výměry pěstovaných plodin a jednotlivých kultur, počty hospodářských zvířat podle věkových kategorií, skladovací kapacity pro přírodní hnojiva, počet hlavních druhů vlastních a pronajatých strojů a zařízení, využívané a poskytované služby pro zemědělství, mimozemědělské činnosti pro rozvoj venkova, způsob jejich účtování a počet odpracovaných hodin za uplynulý hospodářský rok, zdroj surovin a cíl využití, zpracované množství vybraných zemědělských produktů za hospodářský rok, vlastní spotřeba vybraných zemědělských výrobků, zdroj vody a likvidace odpadních vod, zavlažovaná plocha, zdroje vody pro zavlažování pozemků a používaná metoda zavlažování.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Hospodařící subjekty - právnické i fyzické osoby v zemědělství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení výkazu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o odborném vzdělávání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VZ 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o odborném vzdělávání zaměstnanců, pracujících majitelů, učňů a dalších osob v ČR pro publikační a analytickou činnost ČSÚ, MŠMT, výzkumné sféry a pro poskytování dat mezinárodním organizacím (zejména Eurostatu). Úroveň vzdělávání zaměstnanců je jedním z ukazatelů charakterizujících kvalitativní úroveň pracovní síly a pružnost pracovního trhu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o počtech osob, počtech hodin strávených účastníky vzdělávání v jednotlivých formách, věcném zaměření vzdělávání a nákladech s tím spojených. Zjišťování se týká interních a externích kurzů pořádaných zaměstnavateli, školení a instruktáží organizovaných přímo na pracovišti a ostatních forem vzdělávání (instruktáže, konference, semináře, školení atd.) a přípravy učňů. Ukazatele jsou členěny dle věku a pohlaví účastníků vzdělávání a částečně jsou zaměřeny i na minoritní skupiny zaměstnanců. Zjišťování se týká jak současného stavu, tak i záměrů vzdělávání v nejbližších letech.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující ekonomickou činností v rámci OKEČ C - K, O.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Census maloobchodní sítě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

MS 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o maloobchodních prodejnách s podrobným sortimentním a regionálním tříděním, zmapování informací o obchodní obslužnosti a k vyhodnocení změn, ke kterým došlo od posledního censu v roce 1999. Získané údaje budou sloužit pro informování veřejnosti, pro státní a mezinárodní organizace [nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní identifikační údaje o provozovateli prodejny a prodejně (název, sídlo, kontaktní údaje), prodávaném sortimentu, prodejní ploše, typu prodeje, charakteru umístění prodejny, informace o existenci parkoviště pro zákazníky, počtu pokladen a o roce výstavby objektu, ve kterém se prodejna nachází.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Specializované a nespecializované maloobchodní prodejny a další typy prodejen (např. tržiště) zabývající se převážně maloobchodním prodejem zboží.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Jednorázové šetření o lokalizaci budov

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Lok 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o lokalizaci budov v území pro vymezování územních prvků popisným i geografickým způsobem. Zjišťování se nevztahuje na katastrální území s vyhlášenou platnou digitální katastrální mapou.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lokalizaci má formu souřadnicového vyjádření X, Y v projekčním systému Jednotné triangulační sítě katastrální (S-JTSK) nebo zákresu a dále popisu umístění budovy. Identifikační a jiné údaje budovy - obec, část obce, druh čísla domovního, číslo domovní, katastrální území, parcelní skupina, parcelní číslo, popis umístění budovy, datum účinnosti, komentář.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Katastrální úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 31.3.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RES 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření a získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro registr ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, počet zaměstnanců, způsob vzniku, zahájení činnosti, účast zahraničního kapitálu, identifikační údaje o místních jednotkách, počet zaměstnanců a převažující činnost místních jednotek.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

123. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

REGISTR-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření údajů za podniky a podnikatele pro registr ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, aktivita, charakteristika vykonávané činnosti, počet zaměstnanců, účast zahraničního kapitálu, identifikační údaje o místních jednotkách, počet zaměstnanců a převažující činnost místních jednotek.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické a fyzické osoby, které nebyly osloveny ročním strukturálním šetřením.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelné

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

124. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování cen průmyslových surovin a potravin na světových burzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin (reprezentantů) na světových komoditních burzách pro výpočet indexů světových cen. Údaje slouží pro informování veřejnosti, analytické potřeby ČSÚ a státní orgány.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období zjišťované z denních záznamů komoditních burz na světových trzích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká tisková kancelář, Transgas, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

125. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů), kterým je měřena inflace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provozující prodejny a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

126. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem pro výpočet indexů spotřebitelských cen pro analytické potřeby ČSÚ a státních orgánů (MZe, MPSV).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Vybrané prodejny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: úterý sledovaného týdne do 12 hodin

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

127. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Týdenní zjišťování cen zemědělských výrobců a cen výrobců v potravinářském průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen výrobců vybraných zemědělských a potravinářských výrobků pro výpočet průměrných cen. Údaje slouží pro informování veřejnosti, MF, MZe a dalších subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů živočišných, rostlinných a potravinářských výrobků u vybraných výrobců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybraní zemědělští výrobci a vybraní výrobci v potravinářském průmyslu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: úterý sledovaného týdne do 12 hodin

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

128. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o podmínkách zakládání podniků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ZAPO 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění údajů o podmínkách zakládání podniků v ČR pro účely mezinárodního projektu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující podmínky při založení podniku a profil zakladatele, ekonomickou situaci podniku k okamžiku šetření a očekávaný vývoj podniku v příštím roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů -ekonomicky aktivní v letech 2002 až 2005 kromě těch, které mají činnost podle OKEČ

- sekce A (zemědělství, myslivost, lesnictví)

- sekce B (rybolov a chov ryb)

- sekce L (veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

Seznam používaných zkratek v Programu statistických zjišťování na rok 2005

CEMTEvropská konference ministrů dopravy
CESTATStatistical Bulletin
CIFCost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)
ČNBČeská národní banka
ČSÚČeský statistický úřad
ČTÚČeský telekomunikační úřad
ČÚBPČeský úřad bezpečnosti práce
DPHDaň z přidané hodnoty
EC-ECFINEvropská komise, ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti
ECACEvropská komise civilního letectví
ECBEuropean Central Bank (Evropská centrální banka)
EHK OSNEvropská hospodářská komise Organizace spojených národů
EHSEvropské hospodářské společenství
ESEvropské společenství
ESUOEvropské společenství uhlí a oceli
ESVOEvropské sdružení volného obchodu
EUEvropská unie
EURATOMEvropské společenství pro atomovou energii
EUROFORGEEvropské sdružení kovárenství
EUROSTATStatistický úřad evropských společenství
FAOOrganizace OSN pro výživu a zemědělství
IATAMezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAOMezinárodní organizace civilního letectví
ICGMezinárodní komise pro SILLO
IEAMezinárodní energetická agentura
IMFInternational Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond)
MDMinisterstvo dopravy
MDSMinisterstvo dopravy a spojů
MFMinisterstvo financí
MIMinisterstvo informatiky
MKMinisterstvo kultury
MPOMinisterstvo průmyslu a obchodu
MPSVMinisterstvo práce a sociálních věcí
MŠMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZMinisterstvo zdravotnictví
MZeMinisterstvo zemědělství
MŽPMinisterstvo životního prostředí
OECDOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OKEČOdvětvová klasifikace ekonomických činností
SFŽPStátní fond životního prostředí
SKPStandardní klasifikace produkce
SRNSpolková republika Německo
TENTransevropská síť
UNESCOVzdělávací, vědecké a kulturní organizace spojených národů
ÚPVÚřad průmyslového vlastnictví
WHOSvětová zdravotnická organizace
WTOSvětová obchodní organizace

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 576/2004 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ na rok 2005

Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY
1.Dop (MD) 1-12 Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě
2.Dop (MD) 6-04 Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
3. Dop (MD) 1-01 Roční výkaz o veřejné drážní dopravě
4. Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě
5. Dop (MD) 3-01 Roční výkaz o železniční dopravní cestě
6. Dop (MD) 9-01 Roční výkaz o intenzitě vlakové dopravy na hlavních železničních dopravních cestách
7. Dop (MD) 7-01 Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici
8. Dop (MD) 2-04 Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
9. Dop (MD) 3-04 Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě
10. Dop (MD) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
11. Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
12. Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve veřejných přístavech
13. Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
14. Dop (MD) 7-04 Čtvrtletní výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice
15. Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
16. Dop (MD) 8-99 Výběrové šetření jednicových nákladů na skupiny silničních nákladních vozidel
b) MINISTERSTVO INFORMATIKY
1. EK (MI) 1-01 Roční výkaz regionálních elektronických komunikací
2. PO (MI) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence
3. PO (MI) 6-02 Pololetní výkaz o činnosti držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence ve styku s cizinou
4. PS (MI) 1-01 Roční výkaz o poštovních službách
c) MINISTERSTVO KULTURY
1. Kult (MK) 1-01 (mutace a, b) Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) 2-01 Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech
3. Kult (MK) 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
4. Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně
5. Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
6. Kult (MK) 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
7. Kult (MK) 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
8. Kult (MK) 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
9. Kult (MK) 18-01 Roční výkaz o vydavateli
10.Kult (MK) 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
11.Kult (MK) 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl
d) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče a poskytování sociálních služeb
2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči
3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, bezpečnosti práce a mezinárodněprávní ochraně dětí
5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí
6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
7. ISPV (MPSV) Vl-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce
8. V (MPSV) 9-04 Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče pro občany ČR a zemí EU
9. V (MPSV) 7-02 Pololetní výkaz o odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně
e) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
1. Zbroj (MPO) 1-04 Čtvrtletní výkaz o produkci a prodeji zbrojní techniky
2. Zbroj (MPO) 2-04 Čtvrtletní výkaz o produkci a prodeji vybraných zbroj meh výrobků
3. Eng (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
4. Eng (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
5. Eng (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
6. Eng (MPO) 4-01 Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
7. Eng (MPO) 5-01 Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
8.Crs (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
9.Crs (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
10. Ic (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků
11. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
12. Ba (MPO) 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu
13. Lv (MPO) 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken a textilní technické produkce
14. Vl (MPO) 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu
15. Pl (MPO) 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu
16. Op (MPO) 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu
17. Kž (MPO) 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu
18. Chem (MPO) 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
19. SK (MPO) 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
20. Dp (MPO) 1-01 Roční výkaz dřevařského průmyslu
21. Dp (MPO) 2-01 Roční výkaz nábytkářského průmyslu a vybraných produkcí ostatního zpracovatelského průmyslu
22. Hu (MPO) 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu
23. Sl (MPO) 1-01 Roční výkaz slévárenství
24. Nk (MPO) 1-01 Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů
25. Stav (MPO) 1-01 Roční výkaz o regionální struktuře stavebních prací
26. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
27. PC (MPO) 1-01 Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy
28. Ko (MPO) 1-01 Roční výkaz kovárenství
29. Po (MPO) 1-01 Roční výkaz polygrafického průmyslu
f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole
2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu
3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole
4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách
6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, přípravném stupni
9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia ve středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
13.Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole
14. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
15.Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
16. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
17.Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
18.Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
19.Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o jazykové škole
20. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o ubytovacím zařízení
21. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
22. Škol (MŠMT) V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
23. Škol (MŠMT) V 22-01 Výkaz o školní knihovně
24. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
25. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole
26. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
27. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní přípravě ve střední škole a o třídě zaměřené na výuku tělesné výchovy ve střední škole a třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy v základní škole
28. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování
29. Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru
30. Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
31. Škol (MŠMT) V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních
32. Škol (MŠMT) V 37-01 Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol
33. Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
34. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
35.Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace
36.Škol (MŠMT) P 1b-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy
g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro organizační složky státu
3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., ve zněm pozdějších předpisů (s přílohami)
4.E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5.E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících
6.E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede daňovou evidenci
7.E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (se 4 přílohami)
8.E (MZ) 7-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty
9.H (MZ) 1-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců zdravotních ústavů a jejich činnosti
10. H (MZ) 2-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
11. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
12. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
13.L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
14.L (MZ) 4-01 Roční výkaz o činnosti rehabilitačních center
15.O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
16.O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
17.O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
18.T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
19.V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
20.Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení
h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1.ŽV (MZe) 2-01 Roční výkaz o hmotnostních přírůstcích skotu a prasat a spotřebě jadrných krmiv na jednotku produkce
2. Krmiva (MZe) 3-01 Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv
3. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
4. Mlék (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
5. Mlék (MZe) 6-01 Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle příslušného právního předpisu ES
6. Obil (MZe) 7-04 Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v zemědělské prvovýrobě, obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2005/2006
7. Bram (MZe) 8-01 Výkaz o osázených plochách raných brambor
8. Ozim (MZe) 9-01 Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin
9. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
10. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
11. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1.4. 2005 do 31.3.2006
12. Líh (MZe) 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného
13.Líh (MZe) 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného
14.Líh (MZe) 3-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu
i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků
4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - střední stacionární zdroje znečištění
7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
9. Popl (MŽP) 4-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - velké a zvláště velké stacionární zdroje znečištění
10. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
j) ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
1. TS (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o službách elektronických komunikací
2. TP (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o provozu v sítích elektronických komunikací
3. TK (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o kvalitě služeb elektronických komunikací
4. TZ (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o elektronických komunikačních zařízeních
5. TR (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích
6. FET (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v elektronických komunikacích
7. FER (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

a) MINISTERSTVO DOPRAVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení (ES) ze dne 16. prosince 2002 číslo 91/2003 Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy. Dále zjišťování slouží pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy vůči CEMT.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepravní výkony ve veřejné pravidelné drážní osobní dopravě a veřejné drážní nákladní dopravě.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé veřejné drážní osobní a nákladní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých krajů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna, a podle jednotlivých druhů vlaků v rozsahu smluvní i nesmluvní dopravy. Údaje slouží jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy do veřejné drážní osobní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech, tržbách, hospodářském výsledku, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé veřejné drážní osobní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 45. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o veřejné drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o veřejné drážní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení (ES) ze dne 16. prosince 2002 číslo 91/2003 Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku EHK OSN.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozním parku drážních vozidel, o skladbě zaměstnanců a o dopravních výkonech.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé veřejné drážní osobní a nákladní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravě osob a věcí ve veřejné drážní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy a pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení (ES) ze dne 16. prosince 2002 číslo 91/2003 Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku EHK OSN.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě osob ve veřejné drážní dopravě podle vozových tříd. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a v rámci zemí EU na úrovni regionů nástupu nebo výstupu NUTS 2.

Mimo EU je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a země nástupu nebo výstupu mimo EU.

Údaje o vnitrostátní a mezinárodní přepravě věcí ve veřejné drážní dopravě podle jednotlivých komodit věcí NST/R. Vnitrostátní přeprava je sledována na úrovni NUTS 3, mezinárodní přeprava na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a v rámci zemí EU na úrovni regionů nakládky nebo vykládky NUTS 2. Mimo EU je mezinárodní přeprava sledována na úrovni regionu NUTS 3 v ČR a země nakládky nebo vykládky mimo EU.

Údaje o množství přepravených nebezpečných věcí po železnici podle jednotlivých tříd RID.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé veřejné osobní a nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28.4.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o železniční dopravní cestě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o železniční dráze celostátní a regionální pro potřeby státní správy a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy vůči Eurostatu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o parametrech a skladbě železniční dráhy celostátní a regionální a o skladbě zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé železniční dopravní cesty celostátní nebo regionální na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o intenzitě vlakové dopravy na hlavních železničních dopravních cestách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o intenzitě vlakové dopravy podle jednotlivých druhů vlaků ve vlakových úsecích železniční sítě na území ČR uvedené v rámci Evropské dohody o hlavních mezinárodních železničních magistrálách (AGC) z roku 1985 a dodatků 1-6 Dohody. Dále na tratích uvedených ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/1995 Sb., o sjednocení Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech (AGTC). Vykazuje se i doprava na té části Transevropské železniční sítě (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě; sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému), která není součástí AGC. Údaje slouží pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení (ES) ze dne 16. prosince 2002 číslo 91/2003 Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy. Dále zjišťování slouží pro mezinárodní statistiku EHK OSN a pro analýzy zatížení hlavních mezinárodních železničních tratí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o dopravě na hlavních mezinárodních železničních tratích podle jednotlivých kategorií vlaků.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé železniční dopravní cesty na základě platného úředního povolení podle § 11 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, která je zahrnuta v AGC, AGTC a v té části TEN, která není součástí AGC.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o objemech kombinované dopravy potřebné pro výkon státní správy a pro splnění statistické povinnosti České republiky vůči EU v souladu s ustanoveními nařízení (ES) číslo 91/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy. Zjišťování slouží i pro mezinárodní statistiku EHK OSN.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Provozovatelé veřejné nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu potřebných pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a mzdy).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech veřejné pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné veřejné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Dopravci provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou veřejnou autobusovou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech městské hromadné dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto údaje jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí, údaji o spotřebě PHM a trakční energie a počtem zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Dopravci provozující městskou hromadnou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění sběru dat v souladu se zněním směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1980 o statistickém vykazování nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách (80/1119/EHS) a pro sledování plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Údaje jsou potřebné i pro mezinárodní statistiku EHK OSN.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu věcí a způsobu jeho kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu věcí po vnitrozemských vodních cestách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve veřejných přístavech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 5-04

1. ÚČel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění sběru dat v souladu se zněním směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1980 o statistickém vykazování nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách (80/1119/EHS). Údaje jsou potřebné i pro mezinárodní statistiku EHK OSN.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě věcí podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky, komodit věcí a způsobu jejich kontejnerizace podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Veřejné přístavy na území České republiky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky EHK OSN.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy vůči Eurostatu v souladu s nařízením (ES) číslo 437/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. února 2003 o sběru statistických údajů týkajících se letecké přepravy cestujících, věcí a pošty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Statistické údaje o letecké přepravě cestujících, věcí a pošty, celkovém pohybu letadel na vykazujícím letišti, letových úsecích a nabízené kapacitě letadel.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Letiště s více než 10 000 cestujícími odbavenými za předcházející rok.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 60. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů v souladu s nařízením (ES) ze dne 25. května 1998 o přepravních výkonech silniční nákladní dopravy, a to jak u silniční nákladní dopravy provozované pro cizí potřeby (na cizí účet), tak u silniční nákladní dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN a CEMT.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o výkonech motorového a přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy - pro cizí a/nebo vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zásilce - místo nakládky a vykládky (v ČR kód kraje, v zahraničí kód státu a název města či obce nebo PSČ), hmotnost věcí, druh věcí (podle klasifikace používané Eurostatem pro dopravní statistiku), způsob balení, třída nebezpečných věcí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a/nebo vlastní potřeby a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů uvedených ve výkazu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření jednicových nákladů na skupiny silničních nákladních vozidel

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MD) 8-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši nákladových položek a jízdních výkonech jednotlivých druhů silničních nákladních vozidel. Získání hodnot jednicových nákladů (na 1 kilometr a na 1 hodinu). Údaje jsou potřebné pro výkon státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o vozidle (hmotnost, stáří, počet a cena pneumatik, jízdní výkon v kilometrech, doba provozu v hodinách), údaje o výši nákladů podle základních kalkulačních položek, režijní náklady.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby (na cizí účet) a/nebo pro vlastní potřeby (na vlastní účet) a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů uvedených ve výkazu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy

b) MINISTERSTVO INFORMATIKY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz regionálních elektronických komunikací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EK (MI) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací za Českou republiku v členění harmonizovaném s předpisy Evropského společenství pro hodnocení vývoje v oblasti elektronických komunikací a k plnění závazků spojených s evropskou regionální statistikou.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika veřejné pevné sítě elektronických komunikací, kvalita služby ve veřejné pevné telefonní síti, přístup k internetu, další služby elektronických komunikací, celkové investice, výnosy a náklady.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Poskytovatelé veřejných služeb elektronických komunikací a provozovatelé veřejných sítí a zařízení elektronických komunikací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo informatiky

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MI) 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných držitelem poštovní licence a zvláštní poštovní licence.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká pošta, s. p. a držitel zvláštní poštovní licence.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 7. 2005 a do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo informatiky

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o činnosti držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence ve styku s cizinou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MI) 6-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o zahraničních poštovních službách držitele poštovní licence a zvláštní poštovní licence pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů ve styku s cizinou, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb poskytovaných držitelem poštovní licence a zvláštní poštovní licence.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká pošta, s. p. a držitel zvláštní poštovní licence.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 7. 2005 a do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo informatiky

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poštovních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PS (MI) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o rozsahu poštovních služeb soukromých operátorů, kterým byl MDS respektive MI udělen souhlas k jejich provozování. Údaje budou využity regulačním orgánem ke statistickým účelům i pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o zpravodajské jednotce, ekonomické ukazatele, provozní ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny subjekty, které provozují poštovní služby na základě souhlasu MDS respektive MI uděleného dle § 17 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, kromě držitele poštovní licence České pošty, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14.4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo informatiky

c) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 1-01 (mutace a, b)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu, Divadelního ústavu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Divadelní a taneční subjekty, jež pravidelně produkují a uvádějí divadelní a taneční představení. Do okruhu zpravodajských jednotek se zahrnují subjekty zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony hudebního souboru, počet zaměstnanců nebo členů, počet hostujících umělců, výpomoci, informace o využívání internetu, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tematických skupin.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna ČR, která zpracovává sumáře na základě povinných výtisků, které ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou vydavatelé periodického tisku povinni zasílat Národní knihovně ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu, Národní knihovny ČR a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční, neinvestiční a knihovnická síť.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, krajské knihovny a další knihovny zřizované městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony muzea, galerie nebo památníku, budovy, pobočky, počet a rozsah stálých expozic, počet a charakteristika přechodných výstav, rozsah výstavních ploch, rozsah návštěvní doby, druhy redukovaného vstupného, počet dnů bezplatného vstupu, počet sbírkových předmětů včetně údajů o přírůstcích a úbytcích, výpůjčky, zápůjčky, informace o využívání internetu, počet odborných pracovníků a jejich činnost, počet dalších zaměstnanců, příspěvky zřizovatele na provoz a investice, vlastní příjmy, dotace, granty a finanční dary, výdaje investiční a neinvestiční, činnost knihovny při muzeu nebo galerii.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Muzea, galerie a památníky zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Národní knihovna ČR zpracovává sumáře na základě povinných výtisků, které ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., jsou vydavatelé neperiodických publikací povinni zasílat Národní knihovně ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, činnost zařízení, počet zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí, informace o využívání internetu, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, počet zaměstnanců, informace o využívání internetu, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční, kulturní činnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Památkové objekty s kulturním využitím zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vydavateli

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje o vydavateli (nakladateli), včetně právní formy, údaje o typu činnosti (hlavní, vedlejší) a vydávané produkci (počet vydaných titulů a jejich náklad).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací (tištěných, netištěných i elektronických).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se výstavní činností v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Dále je sledován počet tvůrčích sympozií, prostor pro výstavní činnost, počet zaměstnanců, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, informace o využívání internetu, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Galerie a výstavní síně zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výroba, koprodukce, počet osob zaměstnaných v produkci, produkční náklady na výrobu celovečerních filmů, dabing, distribuce, počet osob zaměstnaných v distribuci, příjmy distributorů z promítání celovečerních filmů, z prodeje a půjčování video nosičů určených pro maloobchod, celkový počet video nosičů dodaných do maloobchodu a export audiovizuálních děl produkčních, distribučních, televizních a obchodních společností, filmových archivů a škol.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Filmové a videoprodukční společnosti, filmové a videodistribuční společnosti, televizní společnosti, filmové archivy a školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

d) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zařízeních sociální péče a poskytování sociálních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita zařízení sociální péče, ekonomické ukazatele zařízení včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, složení obyvatel (svěřenců) zařízení, lékařská péče, zdravotní stav a poskytované sociální služby spojené s pobytem a sociální služby nepobytové, krizová lůžka.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální péči

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o poskytované sociální péči. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování terénních služeb, pečovatelská služba, včetně evidenčního počtu neuspokojených žadatelů o pečovatelskou službu a o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou; domy s pečovatelskou službou a zařízení pečovatelské služby, souhrnné údaje o pečovatelské službě; ústavní sociální péče - počet čekatelů, kteří mají být umístěni; evidence o držitelích průkazek TP, ZTP, ZTP/P; služby sociální intervence, přehled o účelových zařízeních a pečovatelských službách pro rodiny s dětmi, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, statutární města a obce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi, ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie zaměstnanců v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, statutární města, obce s rozšířenou působností a ústavy sociální péče přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, bezpečnosti práce a mezinárodněprávní ochraně dětí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v úřadech bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto úřadů a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce, správ sociálního zabezpečení, úřadů bezpečnosti práce a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, Český úřad bezpečnosti práce (včetně inspektorátů) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o výkonu sociálně právní ochrany dětí zajišťovaném obcemi a krajskými úřady. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce sociálně právní ochrany dětí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých do náhradní rodinné ústavní a ochranné výchovy, počet evidovaných případů; přehled o klientech kurátora pro mládež, jejich rodinném zázemí a případech řešených kurátorem pro mládež (včetně trestné činnosti); přehled o poskytování náhradní rodinné péče; sledování výchovy a výkonu dohledu; evidenční údaje o počtu podaných návrhů soudu a policii apod., rozhodovací činnost krajských úřadů a obcí a poradenská a výchovná činnost; údaje o týraných a zneužívaných dětech, o stavu zaměstnanců na oddělení péče o rodinu a děti.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, statutární města a obce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15.2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet evidovaných osob včetně osob propuštěných z vězení a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc; hmotná pomoc příslušníkům marginálních skupin, personální zajištění.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, statutární města a obce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o ceně práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ISPV (MPSV) V 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění a o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťovaným podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Firemní ukazatele (počet zaměstnanců, většinový vlastník, existence kolektivní smlouvy), data o zaměstnancích (osobní číslo zaměstnance, datum narození, vzdělání, státní občanství), pracovně právní vztah (doba zaměstnání, postavení v zaměstnání, zaměstnání, tarifní stupeň, řízení dalších zaměstnanců, týdenní fond pracovní doby), informace o odpracovaném čase (odpracovaný čas, přesčas, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, neodpracovaná doba, nemoc, dovolená), mzdové ukazatele (mzda a její složky, náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost, průměrný hodinový výdělek a nezdanitelná částka základu daně).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty podnikatelské sféry.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, resp. dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 249, vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 250 a více

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče pro občany ČR a zemí EU

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 9-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování dávek pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a další občany neposuzované společně s nezaopatřenými dětmi, evidence počtu sociálně potřebných občanů a rodin, údaje o dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v členění pro občany ČR a občany zemí EU a příjemci opakujících se dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské úřady, statutární města a obce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 7-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtu odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně a jejich vyřizování v rámci odvolacího řízení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet evidovaných odvolání státní sociální podpory, péče o rodinu a děti, péče o staré a zdravotně postižené občany, ústavní péče a dávky sociální potřebnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Krajské úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

e) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o produkci a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zbroj (MPO) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje produkce zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele objemu produkce (výkony, tržby za prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura produkce a prodeje.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vybraných zbrojních výrobků, který je uveden jako příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o produkci a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zbroj (MPO) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení rozsahu produkce a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce a prodejní umístění vybraných zbrojních výrobků převážně v jednotkách množství, případně hmotnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v Seznamu vybraných zbrojních výrobků, který je uveden jako příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty realizující dodávky tuhých paliv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů a užitých paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla a jejich parametrech.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01,02,05,10 až 41,45,50 až 52,55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97, 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více s převažující činností podle OKEČ 01, 02,05, 10 až 41,45, 50 až 52, 55,60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97,99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech zařízení využívajících obnovitelné a ostatní zdroje a o jejich počtu.

Údaje o spotřebě obnovitelných a ostatních paliv na produkci elektřiny a tepla a o parametrech těchto paliv.

Údaje o produkci kapalných biopaliv a produkci elektřiny a tepla z obnovitelných a ostatních zdrojů a o dodávkách elektřiny a tepla z těchto zdrojů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01,02,05,10 až 41,45,50 až 52,55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97, 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Eng (MPO) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o instalovaných výkonech zařízení, dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko-ekonomických ukazatelích pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných výkonech zařízení na produkci elektřiny a tepla podle použitých technologií a paliv.

Údaje o vyrobeném, nakoupeném a dodaném množství elektřiny, tepla a energetických plynů, o použitých palivech a jejich parametrech.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele - druhy dodávek, počty odběratelů, počty zaměstnanců ve výrobě a rozvodu energií a plynů, průměrná cena tepla.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01,02,05,10 až 41,45,50 až 52,55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 až 97, 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Crs (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace čerpacích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Crs (MPO) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace sítě čerpacích stanic podle jejich umístění, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz dodavatelů investičních celků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ic (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodávek v oblasti investičních celků a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění investičních celků na tuzemském a zahraničním trhu, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosažení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikání. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti zejména metodou benchmarking v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Peněžní a cenové údaje o nehmotných a hmotných dodávkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17.2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Res (MPO) P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získané údaje slouží jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních ekonomických subjektů za čtvrtletí pro finanční a další analýzy. V agregované formě jsou zveřejňovány i s metodikou a umožňují podnikům provádět vlastní analýzy pro svá strategická rozhodnutí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Doplňkové finanční ukazatele (stavové a tokové).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností:

- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- v obchodě, ubytování a stravování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájmu výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (OKEČ 71), v oblasti výpočetní techniky (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), ostatní podnikatelské činnosti (OKEČ 74.1 a 74.87) s počtem zaměstnanců 100 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz bavlnářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ba (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru bavlnářského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, produkce režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin a tkanin z nekonečných a střižových chemických vláken v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a korunách včetně práce ve mzdě, produkce netkaných textilií v tunách a m2. Stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru bavlnářského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru. Spotřeba surovin -materiálů na produkci a jejich využití. Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci pro tuzemsko a pro export, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách. Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich odstranění, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17,18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3.2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz průmyslu lýkových vláken a textilní technické produkce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Lv (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce lněného vlákna a koudele v tunách včetně práce ve mzdě, produkce lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, produkce lnářských a jutařských tkanin režných včetně práce ve mzdě a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, produkce netkaných textilií v tunách a m2 včetně práce ve mzdě, kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v korunách. Stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru lýkových vláken, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru. Spotřeba surovin - materiálů na produkci a jejich využití. Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci pro tuzemsko a pro export, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách. Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich odstranění, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17,18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz vlnařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VI (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, produkce tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v tunách a m2 včetně práce ve mzdě, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách a barevnách v tunách včetně práce ve mzdě a kusová produkce z vlnařských tkanin v kusech a korunách včetně práce ve mzdě, produkce netkaných textilií v tunách a m2. Stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru. Spotřeba surovin -materiálů na produkci a jejich využití. Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci pro tuzemsko a pro export, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách. Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich odstranění, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEC 17,18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pletařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pl (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce osnovních, zátažných a ostatních úpletů v tunách včetně práce ve mzdě, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, úprava bavlněných, vlněných, směsových a ostatních přízí v tunách včetně práce ve mzdě, dokončování pletařské produkce v druhových skupinách v kusech, v párech a korunách včetně práce ve mzdě. Stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru. Spotřeba surovin - materiálů na produkci a jejich využití. Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci pro tuzemsko a pro export, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách. Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich odstranění, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17,18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz oděvního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Op (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce oděvů včetně kožených dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství a hodnotě včetně práce ve mzdě, produkce prádla dle druhových skupin a doplňků v množství a hodnotě včetně práce ve mzdě, kožešnická prvovýroba a produkce kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v korunách včetně práce ve mzdě.

Obnova výrobních strojů za sledovaný rok, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu. Spotřeba materiálů na produkci z tuzemska a z dovozu. Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v oděvním průmyslu, tržby za vlastní produkci pro tuzemsko a pro export, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách.

Údaje o vlastních odpadech a jejich odstranění, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17,18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz kožedělného průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kž (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce v koželužnách v tunách, m2, a v korunách včetně práce ve mzdě, produkce obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v korunách včetně práce ve mzdě, produkce vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v korunách včetně práce ve mzdě.

Stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru kožedělného průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru.

Spotřeba surovin a materiálů v množství a hodnotě.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci pro tuzemsko a pro export, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách.

Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich odstranění, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 18,19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz chemického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Chem (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich odstranění, spotřebě paliv a energií a kvalifikaci zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 23, 24 a 25) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SK (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o produkci průmyslu skla a keramiky, průmyslových odpadech, charakteristice průmyslových pecí, spotřebě paliv a energií, výdajích na výzkum, vývoj, ochranu životního prostředí a o kvalifikaci zaměstnanců. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce průmyslu skla a keramiky v peněžních a cenových jednotkách a jednotkách hmotnosti, průmyslové odpady a jejich zpracování, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií, výdaje na vývoj a výzkum, výdaje na ochranu životního prostředí a kvalifikace zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 26 a 31.50) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz dřevařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dp (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce dřevařských výrobků v peněžních a cenových jednotkách a jednotkách množství a objemu, obnova výrobních strojů za sledované období.

Spotřeba materiálů na výrobu v peněžních a cenových jednotkách a jednotkách množství.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného.

Údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání.

Výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich odstranění.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 20) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz nábytkářského průmyslu a vybraných produkcí ostatního zpracovatelského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dp (MPO) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví nábytkářského průmyslu a vybraných odvětví ostatního zpracovatelského průmyslu, která vyrábějí výrobky ze dřeva. Údaje slouží k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce nábytku ze dřeva a ostatních výrobků ze dřeva v peněžních a cenových jednotkách a jednotkách množství, obnova výrobních strojů za sledované období.

Spotřeba materiálů na výrobu v peněžních a cenových jednotkách a jednotkách množství.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného.

Údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání.

Výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich odstranění.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz hutního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Hu (MPO) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v jednotkách hmotnosti, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu, struktura zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. pololetí do 29. 7.2005 za 2. pololetí do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz slévárenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Sl (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů slévárenství v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů slévárenství v peněžních a cenových jednotkách a jednotkách hmotnosti, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nk (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního zpracování neželezných kovů v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů hutního zpracování neželezných kovů v jednotkách hmotnosti, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o regionální struktuře stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací v regionálním členění podle místa realizace stavebních prací.

Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit ekonomických subjektů za sledované období pro analýzu vývoje odvětví, situaci na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce podle dodavatelských smluv v místě jejich realizace v členění pro veřejné zadavatele a dále pak v členění na bytové budovy, nebytové budovy (nevýrobní a výrobní), inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu, stavební práce provedené v poddodávce pro jiné dodavatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17.2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Hor (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou, objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, a nebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a § 3 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PC (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů průmyslu papíru a celulózy v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů a meziproduktů průmyslu papíru a celulózy v peněžních a cenových jednotkách a jednotkách hmotnosti, údaje o spotřebě surovin a materiálů, spotřebě vody, spotřebě paliv a energií, údaje o vlastních odpadech a jejich odstranění, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností ve výrobě vlákniny, papíru a lepenky (OKEČ 21) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz kovárenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ko (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů kováren k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků vůči EU a jejím odpovídajícím strukturám (EUROFORGE) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů kováren, údaje o produkci podle materiálů a technologií, spotřeba paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz polygrafického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Po (MPO) 1-01

1. Učel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů polygrafického průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů a meziproduktů polygrafického průmyslu v peněžních a cenových jednotkách a jednotkách hmotnosti, údaje o spotřebě surovin a materiálů, spotřebě paliv a energií, údaje o vlastních odpadech a jejich odstranění, údaje o výdajích na vývoj a výzkum, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru tisku a rozmnožování nahraných nosičů (OKEČ 22) s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2004/05 - nástupy, odchody a ukončení docházky do mateřské školy, školy v přírodě.

Školní rok 2005/06 - třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, žádosti o umístění, věkové složení dětí, speciální třídy, třídy se specifickým zaměřením, integrované děti se zdravotním postižením podle druhu postižení, přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním. Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Mateřské školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (kromě speciálních mateřských škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o školní družině-školním klubu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a konzervatoře v 81etém oboru tanec, při nichž jsou zřízeny školní kluby, jiné školy a školská zařízení, při nichž jsou zřízeny školní družiny a školské kluby, a samostatné družiny a kluby, zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních základních, zvláštních a pomocných školách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2004/05 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kursy.

Školní rok 2005/06 - třídy a žáci podle ročníků, zvláštní způsob plnění povinné školní docházky, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, učebny používané školou, integrovaní žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a vzdělávacího programu, věkové složení žáků, kursy pro doplnění základního vzdělání, přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Volitelné předměty (povinné) podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků. Vybavení informačními a komunikačními technologiemi a jejich využívání ve výuce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Základní školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (netýká se speciálních základních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2004/05 - odchody žáků ze základní školy.

Školní rok 2005/06 - třídy a žáci podle ročníků, podle druhu postižení, výuka cizím jazykům, věkové složení nově přijatých, věkové složení žáků. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Základní školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pokud jsou v nich zřízeny speciální či specializované třídy (netýká se speciálních základních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o speciálních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a kluby, učebny používané školou, žáci osvobození od docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání a vzdělání poskytovaného zvláštní a pomocnou školou. Vybavení informačními a komunikačními technologiemi a jejich využívání ve výuce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ředitelství speciálních škol zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, ve kterých jsou zřízeny školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy a žáci podle ročníků, výuka cizím jazykům, žáci a třídy podle druhu postižení, samostatné třídy OU. Finanční zabezpečení žáků - odměny a stipendia v minulém školním roce. Žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků, absolventi (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), věkové složení žáků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Speciální střední školy, odborná učiliště a praktické školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště, odborná učiliště nebo praktické školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2004/05 - žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, školy v přírodě. Školní rok 2005/06 - třídy a žáci podle ročníků, výuka cizím jazykům, žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků, přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Speciální základní školy a zvláštní školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, ve kterých jsou zřízeny základní či zvláštní školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, přípravném stupni

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4c-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2004/05 - žáci, kteří ukončili docházku do přípravného stupně či do školy. Školy v přírodě.

Školní rok 2005/06 - třídy podle druhu školy, žáci podle druhu školy a stupňů (u přípravného stupně podle ročníků), žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Pomocné školy a přípravné stupně zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, ve kterých jsou zřízeny pomocné školy či přípravné stupně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školy v přírodě ve školním roce 2004/05. Třídy a děti, věkové složení dětí, děti a třídy podle druhu postižení. Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Speciální mateřské školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia ve středních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) kromě středních škol speciálních zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Netýká se nástavbového studia ani studia při zaměstnání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 6. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola a obor, rok maturity, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny veřejné i soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2× ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 2005, do 15. 11.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzerv atoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stipendia, kursy, školy v přírodě v minulém školním roce.

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií. Výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní žáci se zdravotním postižením, speciální a specializované třídy podle druhu postižení. Žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků, absolventi (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Rekvalifikační studium podle oborů, druhu a délky studia, absolventi (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Kursy pro doplnění základního vzdělání, nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, druhu studia a předchozího působiště. Vybavení informačními a komunikačními technologiemi a jejich využívání ve výuce. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Žáci a účastníci rekvalifikačního studia podle druhu studia a věku (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a speciálních konzervatoří).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stipendia, školné, kursy v minulém školním roce.

Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, výuka cizím jazykům, integrovaní žáci se zdravotním postižením. Žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků, absolventi (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště. Vybavení informačními a komunikačními technologiemi a jejich využívání ve výuce. Věkové složení žáků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studující ostatních forem studia (celoživotní vzdělávání), jazyková výuka studentů (studenti, učitelé). Vybavení informačními a komunikačními technologiemi a jejich využívání ve výuce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny veřejné i soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 11.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2004/05 - rozmisťování dětí, příchody a odchody z domova či ústavu, získaná kvalifikace dětí.

Školní rok 2005/06 - základní charakteristiky dětí, děti předškolního věku podle stáří, děti plnící povinnou školní docházku, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, postižené děti podle věkových skupin a druhu postižení. Evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií podle vzdělání. Vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy podle zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy a diagnostické ústavy).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 11.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zájmová činnost podle věkových skupin, pro něž je určena, spontánní aktivity v předchozím školním roce. Tábory v uplynulém školním roce. Evidenční počet pracovníků podle kategorií.

Soutěže a přehlídky v předchozím školním roce, další aktivity v předchozím školním roce.

Pravidelná zájmová činnost podle jednotlivých aktivit (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských a zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 11.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny veřejné i soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty strávníků celkem, podle typu školy a u žáků podle zřizovatele školy, do které docházejí, počet uvařených jídel, dovážených do jiných školních jídelen. Kapacitní charakteristiky, počty uvařených jídel a počty vydaných jídel v měsíci říjnu a za uplynulý rok. Počty pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a školních internátů zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které stravují své žáky v provozovnách veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet pedagogických pracovníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Státní jazykové školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, právnické a fyzické osoby, organizující studium absolventů středních škol, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 183/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o ubytovacím zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacitní charakteristiky ubytovacího zařízení, charakteristiky ubytovaných žáků, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Domovy mládeže zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, internáty škol zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení, které zabezpečují ubytování žáků se zdravotním postižením. Školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních, a na toto ubytování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny veřejné i soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 12. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další údaje knihovny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny, uspořádání knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny veřejné i soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 9. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o školní knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 22-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další údaje knihovny, pracovníci knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Základní a střední školy (včetně speciálních) zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, v nichž jsou zřízeny školní knihovny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: 1× za 3 roky

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 9. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 23-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet odborných pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, podle důvodu příchodu, školního zařazení a poskytnuté péče. Aktivity pedagogicko-psychologické poradny v uplynulém školním roce, nevyšetřené děti.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Pedagogicko-psychologické poradny zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou. Počty žáků v jednotlivých druzích a stupních studia podle oborů uvedených v učebních plánech hudebních oborů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Základní umělecké školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, počet žáků celkem. Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií. Výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Kursy v minulém školním roce, kursy pro doplnění základního vzdělání. Integrovaní žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia/přípravy a věku, podle druhu studia/přípravy a předchozího působiště. Finanční zabezpečení žáků - odměny a stipendia v minulém školním roce. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, nově přijatí, absolventi, integrovaní postižení, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje teoretickou přípravu, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje praktickou přípravu, to vše podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Rekvalifikační studium podle oborů, druhu a délky studia, absolventi (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Věkové složení žáků a účastníků rekvalifikačního studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků). Vybavení informačními a komunikačními technologiemi a jejich využívání ve výuce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Střední odborná učiliště a učiliště zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (netýká se středních odborných učilišť a učilišť při výchovných a diagnostických zařízeních). Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o sportovní přípravě ve střední škole a o třídě zaměřené na výuku tělesné výchovy ve střední škole a třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy v základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet sportovních tříd, tříd se zaměřením na výuku tělesné výchovy a tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, žáků v nich, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Základní školy s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy, střední školy střídami zaměřenými na výuku tělesné výchovy a střední školy se sportovní přípravou zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středisku praktického vyučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 27-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, žáci celkem podle ročníků, žáci podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, žáci podle studijních a učebních oborů a podle školy, pro kterou středisko zajišťuje praktické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Střediska praktického vyučování zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o speciálně pedagogickém centru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 33-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet odborných pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle postižení, školního zařazení a podle poskytnuté péče. Aktivity speciálně pedagogického centra v uplynulém školním roce, nevyšetřené děti.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Speciálně pedagogická centra (samostatná i přičleněná ke speciálním školám) zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 34-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností pro zpracování rozpisu rozpočtů škol, předškolních a školských zařízení v jejich působnosti. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2004/05 - počty klientů středisek v ambulantní péči, důvody příchodu, iniciátoři příchodu, ambulantní aktivity střediska.

Školní rok 2005/06 - klienti v internátní péči, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií a vzdělání, vybavení střediska (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Střediska výchovné péče pro děti a mládež zařazená do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 11.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 36-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeba hodnocení školní úrazovosti nebo úrazovosti související se vzděláváním na jednotlivých stupních a druzích škol. Podklady budou sloužit jako jeden z aspektů kvality péče o zdraví dětí, žáků a studentů, jako informace pro orgány státní správy ve školství a případné informace pro mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní úrazovost dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), úrazy celkem a podle závažnosti, odškodněné případy.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 9. 9. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 37-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeba hodnocení školní úrazovosti nebo úrazovosti související se vzděláváním na vysokých školách. Podklady budou sloužit jako jeden z aspektů kvality péče o zdraví studentů, dále jako případné informace pro mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní úrazovost studentů vysokých škol celkem a podle závažnosti, odškodněné případy, regresní náhrady.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny veřejné i soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 41-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji školské soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o studium na vyšší odborné škole, absolvovaná střední škola a obor, rok maturity, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 10.2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání údajů o rozdělování prostředků státního rozpočtu oblastními orgány státní správy pro sestavování závěrečného účtu kapitoly, získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců (pedagogických a ostatních pracovníků) podle profesí a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek mzdy, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu. Evidenční počty zaměstnanců podle platových tříd a stupňů podle profesí zaměstnanců. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajské úřady za zaměstnance škol bez právní subjektivity, všechny subjekty v regionálním školství včetně krajských, obecních, soukromých a církevních škol a školských zařízení, pokud jsou zařazeny v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní úřady a za ostatní přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi ostatní přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií a rozpočtové skladby. U správních úřadů au organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle zákona č. 218/2002 Sb. (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, evidenční počty zaměstnanců podle profesí a platových tříd, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám podle jednotlivých složek mzdy), podle rozpočtové skladby a zdroje financování, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

MŠMT, Česká školní inspekce a Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT. Všechny přímo řízené organizace MŠMT (kromě škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména EUROSTAT, UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií, zdroje financování a rozpočtové skladby. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny veřejné i soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na krajské a republikové úrovni. Tyto informace slouží ke zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, přepočtené počty, smluvní pracovníci), počty ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje), v zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každé zdravotnické zařízení (státní i nestátní) všech resortů, které poskytuje ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech:

interní, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie a klinická imunologie, tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN), nervové (neurologie) vč. dětského, psychiatrie vč. dětské, sexuologie, nemoci z povolání, dětské, ženské vč. dětského (i porodnice), neonatologie, chirurgie vč. dětské, neurochirurgie,   plastická   chirurgie,   kardiochirurgie,   traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie vč. dětské, ORL (ušní, nosní, krční) vč. dětské, foniatrie, oční vč. dětského, stomatologie (všechny obory), kožní (dermatovenerologie), klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, zdravotnická záchranná služba, nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, ortopedická protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie vč. cytologie a histologie, soudní lékařství a toxikologie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, epidemiologie a mikrobiologie (pokud nejsou oddělením hygienické služby), hemodialyzační středisko, léčba popálenin, funkční diagnostika, angiologie, krevní sklady, klinická psychologie, ostatní oddělení ambulantní léčebné péče. Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, registrující zubní lékař, registrující ženský lékař, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci, kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny zdravotnických prostředků, AT ordinace (zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště AIDS, operační sály a centrální příjem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro organizační složky státu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky a krajů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) zdravotnická technika, náklady a příjmy podle jednotlivých položek a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, nesplacený leasing, finanční zdroj nově pořízených hmotných investic), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty - organizační složky státu) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s přílohami)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci, vyplaceno z mimorozpočtových zdrojů, informace o počtu odpracovaných hodin, z nich počet hodin práce přesčas a informace o počtu hodin pracovní pohotovosti, z nich na pracovišti vždy u zaměstnanců celkem a u lékařů, dále informace o počtu přijatých absolventů. Na příloze 1 výkazu struktura mezd podle platových tříd a na příloze 2 výkazu struktura hodin práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny organizační složky státu a příspěvkové zdravotnické organizace - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a navazující nařízení vlády.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, ostatní osobní náklady, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného), ordinace zubního lékaře (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.

b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace státní i nestátní (právní subjekty) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda:

a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen

b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty) a počty smluvních pracovníků (fyzické osoby, přepočtené počty) v podrobném členění podle kategorií pracovníků. Využívání počítače - přístup k Internetu zdravotnických zařízení (sledování využívání pro komunikaci s jinými subjekty a pro získávání informací), používání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace v samostatných ordinacích lékařů a v lékárnách a informace o zdravotnických zařízeních, která mají vlastní webové stránky. Dále se sledují uzavřené smlouvy zdravotnických zařízení s jednotlivými zdravotními pojišťovnami.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení všech resortů. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede daňovou evidenci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení (samostatných ordinací). Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky a krajů. Informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Příjmy a výdaje dle položek; nesplacený úvěr nebo půjčka, stav závazků a pohledávek (celkem, vůči zdravotním pojišťovnám, po lhůtě splatnosti).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou daňovou evidenci. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny, samostatná zařízení nelékařů oboru fyzikální a rehabilitační medicíny, dále zařízení domácí zdravotní péče, lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

- 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000

- 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 7. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (se 4 přílohami)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky a krajů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti), další doplňující ekonomické ukazatele, přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním dlužníkům, přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL (asociace velkodistributorů léčiv) a ostatním věřitelům, zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Lůžková zdravotnická zařízení státní i nestátní všech resortů, [tj. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), nemocnice následné péče, hospice] -příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty tj. zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových. Poklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky a krajů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Lůžková zdravotnická zařízení (lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny, ostatní lůžková zdravotnická zařízení) a ostatní vybrané státní a nestátní příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců zdravotních ústavů a jejich činnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje počtu a profesní skladby zaměstnanců zdravotních ústavů a hodnocení výkonů zdravotních ústavů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců podle kategorií a jednotlivých oborů ochrany veřejného zdraví. Výkony zdravotních ústavů a jejich členění podle úseků ochrany veřejného zdraví - činnost laboratoří lékařské mikrobiologie a imunologie; počty zpracovaných vzorků, realizovaných analýz a vyšetření; počty měření fyzikálních faktorů a počty výkonů zdravotnických služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav a ostatní zařízení hygienické služby - právní subjekty všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje správní činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Správní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v členění podle oborů ochrany veřejného zdraví. Počty zaměstnanců podle kategorií a jednotlivých oborů ochrany veřejného zdraví. Sankční činnost na úseku státního zdravotního dozoru a přirážky k pojistnému. Počet a výsledky kontrolní činnosti v oblasti ochrany spotřebitele v souvislosti s usnesením vlády ze dne 6. října 1999 č. 1047 - vybrané služby a vybrané výrobky.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Krajské hygienické stanice (KHS).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni krajů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (podle vybraných kategorií), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita; počet oddělení, počet operačních sálů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) všech resortů, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení a uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechna lázeňská zařízení všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na gynekologicko-porodnickém oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním nebo porodem.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zdravotnická zařízení (státní i nestátní) všech resortů (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti rehabilitačních center

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k zabezpečení základních informací o ucelené rehabilitaci v souvislosti se vstupem ČR do EU. Údaje ucelené rehabilitace korespondují se statistikami doporučenými WHO a EU. Získané informace slouží k vytvoření sítě rehabilitačních center v ČR s návazností sociálních a dalších služeb a zároveň i pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů ve třech věkových kategoriích a podle místa poskytované péče (hospitalizace, stacionář, ambulantní péče, doma). Dále se sleduje postup rehabilitace - závislost na druhé osobě, na technické pomůcce, používání složité rehabilitační pomůcky, zhodnocení životních a pracovních podmínek, pracovní začlenění ergotesting, dispenzarizace a dlouhodobý rehabilitační plán.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Zpravodajskými jednotkami j sou všechna zdravotnická zařízení (státní i nestátní) všech resortů, v nichž je zřízeno rehabilitační centrum.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Statistické ukazatele podávající přehled o činnosti knihovnicko-informačních pracovišť ve zdravotnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnická zařízení).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam vyráběných léčiv, velikost balení, kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv, počet vyrobených (prodaných) balení pro tuzemský trh.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv, výrobce, země výrobce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování používání zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgánů státní správy (rozdělování investičních prostředků). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky, počet výkonů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Výkaz vyplňují zdravotnická zařízení všech resortů (státní i nestátní):

a) všechna lůžková zařízení za každé své začleněné lůžkové zařízení, tj. pokud se zdravotnické zařízení (právní subjekt) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné lůžkové zařízení zvlášť (sanatoria, ozdravovny a hospice výkaz nevyplňují)

b) vybraná zdravotnická zařízení (právní subjekty)

- ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení, ordinace praktických zubních lékařů, ordinace praktických ženských lékařů, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska

- všechna zařízení záchranné služby

- všechna zařízení ochrany veřejného zdraví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání dat v souvislosti se vstupem do EU při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování a úhrady zdravotní péče v akutních případech a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku (stát, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny ap.).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikace cizince dle státní příslušnosti, věku, výše úhrady zdravotní péče, léčba cizinců (ambulantní, lůžková), počet ošetřovacích dnů hospitalizovaných cizinců, výše nákladů nemocnic za cizince na výkony, ošetřovací dny a ZUP (zvlášť účtované položky) celkem a v jednotlivých čtvrtletích sledovaného období.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Nemocnice všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni krajů i ČR. Slouží pro aktuální informovanost státní správy, samosprávy a obyvatelstva o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů a lůžek) a o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o všech zdravotnických zařízeních, (tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích), z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a formy hospodaření, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři a nelékaři. Dále informace o kapacitách zdravotnického zařízení - počtu pracovníků podle kategorií, počtu míst a lůžek. Další specifické informace o zdravotnickém zařízení (Specializovaná centra, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, akreditace, poskytování nadstandardní péče apod.).

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení (státní i nestátní) všech resortů. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení pracovišti ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

vstupní údaje - statistické hlášení

aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 dnů při vzniku nového zdravotnického zařízení nebo změně (zániku) již zaregistrovaného zařízení

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hmotnostních přírůstcích skotu a prasat a spotřebě jadrných krmiv na jednotku produkce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ŽV (MZe) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o hmotnostních přírůstcích vybraných kategorií skotu a prasat a tržní produkci mléka, které jsou potřebné pro hodnocení úrovně živočišné produkce a pro bilancování jadrných krmiv.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Krmné dny, celkový přírůstek, přírůstek na kus a den, produkce mléka, spotřeba jadrných krmiv celkem, na kilogram přírůstku a na litr mléka.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu a prasat. Odvětví (OKEČ): 1.21 a 1.23.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Krmiva (MZe) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o výrobě krmných směsí dle určení pro jednotlivé druhy zvířat a o spotřebě krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv pro výrobu krmných směsí k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba krmných směsí dle jednotlivých druhů zvířat, užití krmných směsí, spotřeba krmných surovin, premixů a nakoupených doplňkových krmiv v hmotnostních ukazatelích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou krmných směsí. Odvětví (OKEČ): 15.7.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Průb (MZe) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků.

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků dle příslušného právního předpisu ES

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o nákupu a výrobě mlékárenských výrobků dle směrnice Rady číslo 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích. Získané údaje budou sloužit k tržní regulaci v zemědělství a potravinářství. Tukové bilance dále slouží k založení bilančních listů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v hmotnostním vyjádření včetně tukové bilance. Technologicky zpracované výrobky v hmotnostním vyjádření včetně tukové bilance. Užití dalších mlékárenských výrobků včetně exportu do EU v hmotnostním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v zemědělské prvovýrobě, obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2005/2006

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obil (MZe) 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zdrojích, odbytových směrech, skladbě a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití v marketingovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin a řepky v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin a řepky, nákupem, obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských subjektů (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01.1 až 01.4, 15.4, 15.6 až 15.9 a 51.21.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o osázených plochách raných brambor

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Bram (MZe) 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz a pro informační zabezpečení resortu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o ploše sklizně a ploše osázené ranými odrůdami brambor k 20. 4. 2005.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 4. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ozim (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin k 30. 11. 2005, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou. Odvětví (OKEČ): 01.1a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 12. 2005

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o prodeji a těžbě dřeva, zaměstnanci a mzdy, náklady a výnosy v lesním hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Lesní akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným s převažující lesnickou činností (OKEČ 02) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4.2005 do 31. 3. 2006

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti při posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v ČR, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbách, početním stavu psů s loveckou upotřebitelností, početním stavu zařízení pro přikrmování zvěře, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované a minimální stavy zvěře a výměry honebních ploch podle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře a živočichů a jejich lov v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za kraj.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Krajské úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční (1. 4. 2005 -31.3. 2006)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 5. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného, získání údajů o spotřebě surovin na výrobu surového lihu kvasného k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití, spotřeba surovin dle jednotlivých druhů rostlinných produktů v objemových ukazatelích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví. Odvětví (OKEČ): 15.91 a 15.92.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví. Odvětví (OKEČ): 15.91 a 15.92.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Líh (MZe) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení resortu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav zásob, zdroje a užití v objemových ukazatelích.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty v lihovarnictví. Odvětví (OKEČ): 15.91 a 15.92.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování úplat za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá Česká inspekce životního prostředí. Údaje se zjišťují pro potřeby MŽP a státní a nestátní organizace zabývající se ochranou vod a životního prostředí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vyměřené zálohy včetně penále zaplacené do Státního fondu životního prostředí ČR.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká inspekce životního prostředí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 6. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování zpoplatněných zdrojů znečištění podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Zjišťuje se jak počet zdrojů znečištění, tak hmotnost znečištění látek obsažených ve vodních tocích, které sleduje Česká inspekce životního prostředí. Údaje se zjišťují pro potřeby MŽP a státní a nestátní organizace zabývající se ochranou vod a životního prostředí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zdrojů znečištění a hmotnost znečištění u těchto vybraných látek:

CHSKcr - organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku stanovenou dichromanovou metodou,

RAS - rozpuštěné anorganické soli,

NL - nerozpuštěné látky, fosfor celkový, dusík anorganický, rtuť a kadmium.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Česká inspekce životního prostředí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1.6. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MŽF) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy národních parků, Ministerstvo životního prostředí) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Uživatelé honiteb na území národních parků.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18.4. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MŽP) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Správy národních parků.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31.3.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Geo (MŽP) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování stavu a pohybu zásob výhradních ložisek nerostů ve vlastnictví České republiky, včetně ekonomických údajů, jako podklad pro MŽP ke zpracování souhrnné evidence a bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky. Údaje se užívají pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin, pro hodnocení makroekonomických údajů, pro tvorbu státní surovinové politiky a pro zabezpečení ochrany nerostného bohatství ČR v působnosti MŽP. Bilance slouží potřebám vlády ČR, Parlamentu ČR, ministerstev, Státní báňské správy, krajských úřadů a vysokých škol.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě a úpravě, stavu a pohybu zásob; ekonomické údaje; doplňující údaje o ložisku, nových výpočtech zásob a změnách ve využívání a dobývání ložiska.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší - střední stacionární zdroje znečištění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popl (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování výše předepsaných poplatků, které byly středním stacionárním zdrojům znečištění předepsány obecním úřadem obcí s rozšířenou přenesenou působností. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet středních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, předepsané poplatky celkem, počet odkladů, odklad poplatků v tis. korun, počet prominutí a prominutí poplatků v tis. korun.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Obecní úřady obcí s rozšířenou přenesenou působností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popi (MŽP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování výše poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. korun za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Orgány státní správy lesů (orgán kraje, obecní úřad obcí s rozšířenou přenesenou působností, Vojenský lesní úřad a Magistrát hlavního města Prahy).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popl (MŽP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výši poplatků za ukládání odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poplatky a uhrazené poplatky za ukládání odpadů v tis. korun, počet plátců, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů v tunách.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Ekonomické subjekty a vybrané obecní úřady provozující skládky odpadu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší -velké a zvláště velké stacionární zdroje znečištění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popi (MŽP) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování výše předepsaných poplatků, které byly velkým znečišťovatelům předepsány orgánem kraje. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet velkých a počet zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, předepsané poplatky celkem, počet odkladů, odklad poplatků v tis. korun, počet prominutí a prominutí poplatků v tis. korun vždy za velké a za zvláště velké stacionární zdroje znečištění ovzduší.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost Orgány kraje.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odv (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování výše odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Agregované údaje budou publikovány ve Statistické ročence životního prostředí ČR a budou sloužit jejím uživatelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod a výše odvodů za odnětí v tis. korun za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu (obecní úřad obcí s rozšířenou přenesenou působností, na území národních parků správa těchto parků, na území hlavního města Prahy obvodní a místní úřady).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

j) ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o službách elektronických komunikací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TS (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti elektronických komunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty telefonních stanic ve veřejné pevné síti, počty přípojek ISDN, počty telefonních stanic pro veřejné používání, přenositelnost účastnických telefonních čísel, počty účastníků mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty účastnických dálnopisných stanic, počty faksimilních stanic, přídavné a další veřejné služby elektronických komunikací, počty pronajatých okruhů, počty stanic veřejných datových sítí, počty stanic družicové služby, počty účastníků Internetu aj.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence, a držitelé oprávnění, fyzické a právnické osoby vykonávající komunikační činnost podle všeobecného oprávnění a držitelé oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 29. 7. 2005 a 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o provozu v sítích elektronických komunikací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TP (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti elektronických komunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o provozu ve veřejné pevné telefonní síti, o provozu veřejných mobilních telefonních sítí, o provozu prostřednictvím sítě Internet a sítí s IP protokolem, o celkovém provozu připojení k síti Internet, o provozu veřejných datových sítí, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby BUREAUFAX.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence, fyzické a právnické osoby vykonávající komunikační činnost podle všeobecného oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 29. 7. 2005 a 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o kvalitě služeb elektronických komunikací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TK (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti elektronických komunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nevyřízené žádosti o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, kvalita služby v pevné síti elektronických komunikací a v mobilní síti elektronických komunikací.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Držitelé telekomunikační licence, fyzické a právnické osoby vykonávající komunikační činnost podle všeobecného oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 29. 7. 2005 a 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o elektronických komunikačních zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TZ (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti elektronických komunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet veřejných místních a pobočkových telefonních ústředen, počet tranzitních a mezinárodních telefonních ústředen, počty zpřístupněných účastnických vedení, počty a kapacity spojovacích a přenosových zařízení, datových a mobilních sítí, počet digitálních skupin 1. řádu ve veřejné telefonní síti, počet zřízených a využitých zásuvek televizních kabelových rozvodů.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence, fyzické a právnické osoby vykonávající komunikační činnost podle všeobecného oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 29. 7. 2005 a 31. 1.2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TR (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí a počet radioreléových tras.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence, fyzické a právnické osoby vykonávající komunikační činnost podle všeobecného oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 29. 7. 2005 a 31. 1. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v elektronických komunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti elektronických komunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další služby elektronických komunikací, počet zaměstnanců a rozsah investic do elektronických komunikací.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence, a držitelé oprávnění, fyzické a právnické osoby vykonávající komunikační činnost podle všeobecného oprávnění a držitelé oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 9. 2005 a 31. 5. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence, a držitelé oprávnění, fyzické a právnické osoby vykonávající komunikační činnost podle všeobecného oprávnění a držitelé oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30. 9. 2005 a 31. 5. 2006

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

Seznam používaných zkratek v Programu statistických zjišťování na rok 2005

CEMT Evropská konference ministrů dopravy
CESTAT Statistical Bulletin
CIF Cost, insurance, freight (výlohy, pojistné, dopravné)
ČNB Česká národní banka
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
ČTÚ Český telekomunikační úřad
ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce
DPH Daň z přidané hodnoty
EC ECFIN Evropská komise, ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti
ECAC Evropská komise civilního letectví
EHKOSN Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
EHS Evropské hospodářské společenství
ES Evropské společenství
ESUO Evropské společenství uhlí a oceli
ESVO Evropské sdružení volného obchodu
EU Evropská unie
EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii
EUROFORGE Evropské sdružení kovárenství
EUROSTAT Statistický úřad evropských společenství
FAO Organizace OSN pro výživu a zemědělství
HDP Hrubý domácí produkt
IATA Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICAO Mezinárodní organizace civilního letectví
ICG Mezinárodní komise pro SILLO
IEA Mezinárodní energetická agentura
MD Ministerstvo dopravy
MDS Ministerstvo dopravy a spojů
MF Ministerstvo financí
MI Ministerstvo informatiky
MK Ministerstvo kultury
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ Ministerstvo zdravotnictví
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností
SFŽP Státní fond životního prostředí
SKP Standardní klasifikace produkce
SRN Spolková republika Německo
TEN Transevropská síť
UNESCO Vzdělávací, vědecké a kulturní organizace spojených národů
ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví
WHO Světová zdravotnická organizace
WTO Světová obchodní organizace

Souvislosti

Provádí předpis
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Je měněn
271/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
Je odkazován z
271/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
576/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
Odkazuje na
576/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
111/2004 Sb. Sdělení Ministerstva dopravy o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
293/2002 Sb. Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
218/2002 Sb. Služební zákon
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
254/2001 Sb. Vodní zákon
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
305/2000 Sb. Zákon o povodích
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
46/2000 Sb. Tiskový zákon
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
183/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích
35/1995 Sb. Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC)
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
89/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
1/1993 Sb. Ústava České republiky
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
291/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
526/1990 Sb. Zákon o cenách
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
50/1976 Sb. Stavební zákon
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.08.2005 271/2005 Sb. Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 01:04)
1. 01.01.2005 - 31.07.2005
0. 25.11.2004 Vyhlášené znění