Nařízení vlády č. 543/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-543
Částka 185/2004
Platnost od 25.10.2004
Účinnost od 25.10.2004
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Minulé znění 25.10.2004 - 31.12.2014

543

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, se mění takto:

1. V § 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) poskytuje doplňkové národní dotace pro hospodářský rok 2004/2005 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková dotace") prostřednictvím příslušného výrobce,".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže. Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad. Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky. Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 2529/2001.".

3. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Informaci podle odstavce 1 písm. a) a b) poskytuje schválený výrobce, který není zároveň výrobcem základního výrobku.

(3) Na dodávky základního výrobku uskutečněné před vydáním osvědčení lze poskytnout výrobní náhradu, pokud v době uskutečnění dodávky byla pro základní výrobek stanovena nulová výše výrobní náhrady a pokud schválený výrobce tyto dodávky Fondu prokáže.".

4. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9a, 9b a 9c zní:

"ČÁST ŠESTÁ

DOPLŇKOVÁ DOTACE

§ 13a

Stanovení výše doplňkové dotace

(1) Výše doplňkové dotace se stanoví podle obsahu škrobu v bramborách a je uvedena v příloze č. 9a.

(2) Doplňkovou dotaci stanovenou v eurech přepočte Fond na peněžní jednotku České republiky (Kč) podle směnného kurzu stanoveného bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství9a).

§ 13b

Žádost o doplňkovou dotaci

(1) Žádost o doplňkovou dotaci podává Fondu výrobce, který má s pěstitelem brambor uzavřenou smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu9b) a kterou výrobce uvedl v souhrnném přehledu smluv podle § 14 odst. 1 písm. a). Výrobce může požádat o doplňkovou dotaci pouze na množství brambor odpovídající výrobě škrobu ve výši jemu přidělené subkvóty pro příslušný hospodářský rok.

(2) Výrobce podá žádost o doplňkovou dotaci do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výrobce převzal v příslušném hospodářském roce od pěstitele brambor dodávku brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu škrobu. Nejkratší období, za které lze žádost podat, je 1 kalendářní měsíc.

(3) Fond poskytne a vyplatí doplňkovou dotaci pěstiteli brambor prostřednictvím výrobce, který převzal závazky vyplývající ze smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu od jiného výrobce na základě změny vlastnických nebo uživatelských vztahů výrobce9c).

(4) Žádost se podává na formuláři vydaném Fondem.

(5) Fond po posouzení žádosti rozhodne o poskytnutí doplňkové dotace a převede platbu na účet výrobce nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

§ 13c

Poskytnutí platby pěstiteli brambor

(1) Výrobce převede poskytnutou platbu na účet pěstitele brambor nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tuto platbu od Fondu obdržel.

(2) Pěstitel brambor uschovává po dobu 10 let od počátku kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu

a) smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu,

b) doklady prokazující, že výrobce převzal od pěstitele brambor dodávku v množství a kvalitě odpovídající smlouvě o pěstování brambor pro výrobu škrobu,

c) doklady o doručení platby pěstiteli brambor poskytnuté výrobcem podle odstavce 1.

9a) Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb na plochu použitelných pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

9b) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

9c) Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.".

Dosavadní části šestá až osmá se označují jako části sedmá až devátá.

5. Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 9a, která zní:

„Příloha č. 9a k nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

Hmotnost 5050 g brambor pod vodou (g)Obsah škrobu v bramborách (%)Množství brambor potřebných k výrobě 1000 kg škrobu (kg)Minimální cena za 1000 kg brambor (EUR)Prémie pro výrobce škrobu za 1000 kg brambor (EUR)Doplňková dotace za 1000 kg brambor (EUR)
35213,0653327,293,40615,66
35313,1650927,393,41815,72
35413,1648627,493,43015,77
35513,2646327,593,44315,83
35613,2643927,693,45615,89
35713,3641627,793,46815,94
35813,3639327,893,48016,00
35913,4636928,003,49316,06
36013,4634628,103,50616,12
36113,5632228,203,51916,18
36213,5629928,313,53216,24
36313,6627628,413,54516,30
36413,6625228,523,55916,36
36513,7622928,633,57216,42
36613,7620628,733,58516,48
36713,8618228,843,59916,55
36813,8615928,953,61316,61
36913,9613629,063,62616,67
37013,9611229,173,64016,74
37114,0608929,283,65416,80
37214,0606529,403,66916,87
37314,1604729,493,68016,92
37414,1602829,583,69116,97
37514,2600529,693,70517,03
37614,2598129,813,72017,10
37714,3596329,903,73117,15
37814,3594430,003,74317,21
37914,4592130,113,75817,28
38014,4589730,243,77317,35
38114,5587930,333,78517,40
38214,5586030,433,79717,46
38314,6584130,533,80917,51
38414,6582230,633,82217,57
38514,7579930,753,83717,64
38614,7577630,873,85217,71
38714,8575730,973,86517,77
38814,8573831,083,87817,83
38914,9572031,173,89017,88
39014,9570131,283,90317,94
39115,0568231,383,91618,00
39215,0566431,483,92818,06
39315,1562631,693,95518,18
39415,2560731,803,96818,24
39515,2558931,903,98118,30
39615,3557032,013,99518,36
39715,3555132,124,00818,43
39815,4554232,174,01518,46
39915,4553332,234,02118,49
40015,4552332,284,02918,52
40115,5548632,504,05618,65
40215,6546732,624,07018,71
40315,6544932,724,08318,77
40415,7543032,844,09818,84
40515,7541132,954,11218,90
40615,8539333,064,12618,97
40715,8537433,184,14019,03
40815,9536433,244,14819,07
40915,9535533,304,15519,10
41015,9534633,354,16219,13
41116,0532733,474,17719,20
41216,0530833,594,19219,27
41316,1528033,774,21419,37
41416,2526633,864,22519,42
41516,2525233,954,23619,48
41616,3523434,074,25119,54
41716,3521534,194,26719,61
41816,4520634,254,27419,65
41916,4519634,324,28219,69
42016,4518734,384,29019,72
42116,5515034,624,32019,86
42216,6513634,724,33219,92
42316,6512134,824,34519,97
42416,7510734,914,35720,03
42516,7509335,014,36920,08
42616,8507535,134,38420,16
42716,8505635,274,40120,23
42816,9504235,364,41320,29
42916,9502835,464,42520,34
43017,0500035,664,45020,46
43117,1498635,764,46220,52
43217,1497235,864,47520,57
43317,2496335,934,48320,61
43417,2495336,004,49220,65
43517,2494436,074,50020,69
43617,3493036,174,51320,75
43717,3491636,274,52620,81
43817,4490236,374,53920,87
43917,4488836,484,55220,93
44017,5487436,584,56520,99
44117,5486036,694,57821,05
44217,6484636,804,59121,11
44317,6483236,904,60521,17
44417,7481837,014,61821,23
44517,7480437,124,63221,29
44617,8479037,234,64521,35
44717,8477637,334,65921,42
44817,9476237,444,67221,48
44917,9474837,554,68621,54
45018,0472037,784,71421,67
45118,1470637,894,72821,74
45218,1469238,004,74221,80
45318,2468538,064,74921,83
45418,2467938,114,75521,86
45518,2467338,164,76121,89
45618,3464538,394,79022,02
45718,4463138,504,80522,09
45818,4461738,624,81922,16
45918,5460738,704,83022,20
46018,5459838,784,83922,25
46118,6458438,904,85422,31
46218,64570 ^39,024,86922,38
46318,7456139,094,87822,43
46418,7455139,184,88922,48
46518,7454239,264,89922,52
46618,8452339,424,91922,62
46718,9450939,554,93522,69
46818,9449539,674,95022,76
46919,0448139,794,96522,83
47019,0446739,924,98122,90
47119,1445840,004,99122,95
47219,1444940,085,00122,99
473 ^19,2443740,195,01523,05
47419,2442540,305,02823,12
47519,3441440,405,04123,17
47619,3440240,515,05523,24
47719,4439040,625,06823,30
47819,4437940,725,08123,36
47919,5436740,835,09523,42
48019,5435540,945,10923,49
48119,6434341,065,12323,55
481,619,6433741,115,13023,59
48219,7433541,135,13323,60
48319,7433241,165,13623,61
483,219,7433241,165,13623,61
48419,8432541,235,14523,65
484,819,8431841,295,15323,69
48519,9431741,305,15423,69
48619,9431141,365,16123,73
486,419,9430941,385,16423,74
48720,0430541,425,16823,76
48820,0429941,485,17623,79
48920,1429441,535,18223,82
49020,1429041,565,18623,84
49120,2428741,595,19023,86
49220,2428541,615,19323,87
49320,3428341,635,19523,88
49420,3428041,665,19923,90
49520,4427841,685,20123,91
49620,4427641,705,20323,92
49720,5427341,735,20723,94
49820,5427141,755,21023,95
49920,6426641,805,21623,98
50020,6426241,845,22124,00
50120,7425941,875,22424,02
50220,7425741,895,22724,03
50320,8425541,915,22924,04
50420,8425241,945,23324,06
50520,9424841,985,23824,08
50620,9424342,025,24424,11
50721,0423842,075,25024,14
50821,0423442,115,25524,16
50921,1422942,165,26124,19
509,921,1422442,215,26824,22
51021,1422442,215,26824,22
51121,2421942,265,27424,25
511,821,2421542,305,27924,27
51221,3421442,315,28024,27
51321,3420942,365,28624,30
513,721,3420642,395,29024,32
51421,4420442,415,29324,33
51521,4419942,465,29924,36
515,621,4419642,505,30324,38
51621,5419442,525,30524,39
51721,5418942,575,31224,42
517,521,5418742,595,31424,43
51821,6418442,625,31824,45
51921,6418042,665,32324,47
519,421,6417842,685,32624,48
52021,7417542,715,32924,50
52121,7417042,765,33624,53
521,321,7416842,785,33824,54
52221,8416542,815,34224,56
52321,8416042,865,34924,59
523,221,8415942,875,35024,59
52421,9415542,915,35524,62
52521,9415042,975,36124,65
525,121,9415042,975,36124,65
52622,0414543,025,36824,68
52722,0414043,075,37424,71
52822,1413543,125,38124,74
528,822,1413143,165,38624,76
52922,2413043,175,38724,77
53022,2412543,235,39424,80
530,622,2412243,265,39824,82
53122,3411943,295,40224,83
53222,3411443,345,40824,86
532,422,3411243,365,41124,88
53322,4411143,375,41224,88
53422,4410843,415,41624,90
534,222,4410843,415,41624,90
53522,5410343,465,42324,93
53622,5409843,515,42924,96
53722,6409343,565,43624,99
537,822,6408943,615,44125,02
53822,7408843,625,44325,02
53922,7408343,675,44925,05
539,622,7408043,705,45325,07
54022,8407843,725,45625,08
54122,8407643,755,45925,10
541,422,8407543,765,46025,10
54222,9407243,795,46425,12
54322,9406643,855,47225,16
543,222,9406643,855,47225,16
54423.0406143,915,47925,19
54523,0405643,965,48625,22
a více     
“.

Čl. II

U dodávek brambor, které výrobce převzal v hospodářském roce 2004/2005 od pěstitelů brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu škrobu, lze žádost o doplňkovou dotaci podle § 13b nařízení vlády č. 115/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podat nejpozději do 2 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud by lhůta stanovená pro podání žádosti v § 13b odst. 2 nařízení vlády č. 115/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uplynula dříve.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
115/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
Mění
115/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
Je zrušen předpisem
179/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Je odkazován z
179/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
115/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
Odkazuje na
115/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.10.2004 - 31.12.2014
0. 25.10.2004 Vyhlášené znění