Zákon č. 501/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-501
Částka 174/2004
Platnost od 24.09.2004
Účinnost od 01.01.2006
Aktuální znění 01.07.2017

501

ZÁKON

ze dne 24. června 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obcích

Čl. I

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova "na úřední desce obecního úřadu (§ 112)" nahrazují slovy "na úřední desce3b) obecního úřadu".

Poznámka pod čarou č. 3b) zní:

"3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

2. V § 39 odst. 1, § 65 odst. 2, § 66b odst. 2, § 68 odst. 2, § 93 odst. 1, § 125 odst. 1 a § 127 odst. 4 se za slova "na úřední desce" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3b).

3. § 66c zní:

"§ 66c

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu.

(2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.

(3) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.".

4. § 66d a 66e se zrušují.

5. § 112 se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o krajích

Čl. II

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 5, § 18 odst. 1, § 31 odst. 3 a § 42 odst. 1 se za slova "na úřední desce" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2).

Poznámka pod čarou č. 2) zní:

"2) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

2. § 71 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. III

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 36 odst. 1 se za slova "vyvěšením na úřední desce" a v § 45 odst. 4 větě třetí, v § 48 odst. 3, v § 60 odst. 3 a v § 88 odst. 3 se za slova "na úřední desce" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 11a).

Poznámka pod čarou č. 11a) zní:

"11a) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

2. § 83 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o právu shromažďovacím

Čl. IV

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 větě třetí se za slova "je rozhodnutí" vkládají slova "oznámeno a".

2. V § 16 se věta první nahrazuje větou "Na řízení o zákazu shromáždění nebo o době jeho ukončení podle § 11 se nevztahují ustanovení správního řádu o správním řízení,4) s výjimkou ustanovení o náležitostech rozhodnutí, o písemném vyhotovení rozhodnutí a o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí4a) a ustanovení o právní moci a vykonatelnosti.4b)".

Poznámky pod čarou č. 4), 4a) a 4b) znějí:

"4) Část druhá a třetí správního řádu.

4a) § 68 až 70 správního řádu.

4b) § 73 až § 75 odst. 1 a 2 správního řádu.".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. V

V zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se v § 18 věty první a druhá zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Čl. VI

V § 8 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb., odstavec 3 zní:

"(3) Provede-li ministerstvo registraci, zašle ve lhůtě uvedené v odstavci 2 zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, a druhé vyhotovení stanov se s vyznačením registrace vloží do spisu.".

ČÁST SEDMÁzrušeno

Čl. VIIzrušeno

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. VIII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 60 se slova "zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)" nahrazují slovy "správního řádu".

2. V § 64 odst. 2 se slova "§ 49 správního řádu." nahrazují slovy "ustanovení správního řádu o lhůtách pro vydání rozhodnutí.54)".

Poznámka pod čarou č. 54) zní:

"54) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. IX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 11) zrušuje.

2. V § 5 se na konci písmena h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ch), které zní:

"ch) vymáhá vrácení neprávem vyplacených částek dávek důchodového pojištění; přitom je oprávněna provádět správní výkon rozhodnutí.".

3. V § 6 odst. 4 se na konci písmena y) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno z), které zní:

"z) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady potřebné k vymáhání neprávem vyplacených částek dávek důchodového pojištění.".

4. V § 8 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

5. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které včetně poznámky pod čarou č. 9) znějí:

"§ 16a

(1) Na postup posudkových komisí při podávání posudků podle § 4 odst. 2 se nevztahuje správní řád, s výjimkou základních pravidel činnosti správních orgánů a ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci.9)

(2) Lhůta pro vydání posudku činí 60 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který vede řízení, pro jehož účely byl posudek vyžádán, lhůtu delší. Brání-li vydání posudku ve lhůtě podle věty první závažné důvody, sdělí předseda posudkové komise neprodleně tyto důvody orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán; v těchto případech se lhůta podle věty první prodlužuje až o 30 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán, jinak.

(3) Nepodrobí-li se posuzovaná osoba vyšetření zdravotního stavu posudkovou komisí nebo určeným zdravotnickým zařízením nebo jinému odbornému vyšetření anebo odmítne-li poskytnout jinou požadovanou součinnost, která je potřebná k podání posudku, sdělí předseda posudkové komise neprodleně tuto skutečnost orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek vyžádán.

§ 16b

Pro postup při vydávání posudků podle § 8 odst. 1 ve věcech státní sociální podpory a sociální péče platí § 16a obdobně s tím, že lhůta pro vydání posudku činí 30 kalendářních dnů.

9) § 1 až 8 a § 14 správního řádu.".

Dosavadní § 16a se označuje jako § 16c.

6. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně poznámek pod čarou č. 60a) a 60b) zní:

"§ 54a

Pořádkové pokuty podle správního řádu60a) mohou při činnosti podle tohoto zákona a podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti60b) ukládat pouze orgány sociálního zabezpečení; toto oprávnění však neplatí, postupuje-li okresní správa sociálního zabezpečení podle § 32 odst. 1.

60a) § 62 správního řádu.

60b) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 56 odst. 3 se slova "se nevztahují obecné předpisy o správním řízení." nahrazují slovy "se nevztahuje správní řád.".

Odkaz na poznámku pod čarou č. 11) se zrušuje.

8. V § 60 odst. 1 se slova "z podnětu správy sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "okresní správou sociálního zabezpečení z moci úřední".

9. V § 60 odst. 2 se slova "z podnětu okresní správy sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "okresní správou sociálního zabezpečení z moci úřední".

10. V § 81 odst. 2 se slova "z podnětu orgánu" nahrazují slovy "z moci úřední orgánem".

11. V § 82 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.".

12. V § 83a se v nadpisu za slovo "Přerušení" vkládají slova "a zastavení", dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Orgán sociálního zabezpečení zastaví řízení, je-li žádost podána o více než dva měsíce dříve než ve lhůtě uvedené v § 82 odst. 8. Je-li žádost podána nejvýše o dva měsíce dříve než ve lhůtě uvedené v § 82 odst. 8, orgán sociálního zabezpečení řízení přeruší a prvním dnem lhůty stanovené pro podání žádosti v § 82 odst. 8 v řízení pokračuje z moci úřední.".

13. Za § 85 se vkládá nový § 85a, který včetně poznámek pod čarou č. 22a) a 22b) zní:

"§ 85a

V řízení ve věcech důchodového pojištění se nepoužije ustanovení správního řádu o vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí;22a) zahájení řízení z moci úřední22b) se účastníkům zpravidla neoznamuje.

22a) § 36 odst. 3 správního řádu.

22b) § 46 a 47 správního řádu.".

14. V § 86 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 22d) zní:

"(4) Lhůta pro vydání rozhodnutí se kromě dob uvedených ve správním řádu22d) prodlužuje též o dobu, kdy se došetřují rozhodné skutečnosti u organizací nebo zahraničních nositelů důchodového pojištění (zabezpečení).

22d) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.".

15. V § 104c odstavec 2 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 22c) zní:

"(2) Ustanovení správního řádu o zahájení řízení z moci úřední22c) se na vydání platebního výměru nepoužijí.".

Poznámka pod čarou č. 22c) zní:

"22c) § 46 a 47 správního řádu.".

16. V § 104ch odst. 4 se slova "se nevztahují obecné předpisy o správním řízení." nahrazují slovy "se nevztahuje správní řád.".

Odkaz na poznámku pod čarou č. 11) se zrušuje.

17. V § 108 větě první se slova "obecné předpisy o správním řízení" nahrazují slovy "správní řád s tím, že ustanovení o jiných úkonech správních orgánů34c) se při postupu organizace nebo malé organizace použijí přiměřeně a jen tam, kde to povaha věci připouští.".

Odkaz na poznámku pod čarou č. 11) se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 34c) zní:

"34c) Část čtvrtá správního řádu.".

18. V § 118d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Orgány sociálního zabezpečení mohou uložit povinnost nahradit paušální částkou stanovenou zvláštním právním předpisem náklady řízení účastníku, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti.".

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. X

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 156 odst. 7 se věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 21) zrušuje.

2. V § 156 odst. 8 se slova "části čtvrté oddílů 2 až 4 a části páté" nahrazují slovy "části druhé hlav IX a X".

3. V § 168 se slova "Správní řád se nevztahuje" nahrazují slovy "Ustanovení správního řádu o správním řízení24a) se nevztahují".

Poznámka pod čarou č. 24a) zní:

"24a) Část druhá a třetí správního řádu.".

4. V § 169 se odstavce 2 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3 a dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8.

5. V § 169 odstavec 7 zní:

"(7) Policie usnesením zastaví řízení, jestliže cizinec

a) ve lhůtě podle § 76 nepřevezme povolení k pobytu, pokud v této lhůtě policii nesdělí, že převzetí brání důvody nezávislé na jeho vůli,

b) který podal žádost na území, nepřevezme povolení k pobytu ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyrozumění, pokud v této lhůtě policii nesdělí, že převzetí brání důvody nezávislé na jeho vůli,

c) který podal žádost o povolení k pobytu podle § 66 nebo § 67, nesplní podmínku nepřetržitého pobytu na území nebo tato žádost je podána v době po ukončení pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů,

d) podal žádost o povolení k pobytu na území, ač k tomu není podle § 69 odst. 2 oprávněn, nebo

e) podal žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza nebo doby pobytu na toto vízum v době, kdy k tomu není oprávněn.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o azylu

Čl. XI

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

1. § 9 včetně poznámek pod čarou č. 5), 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f), 5g), 5h), 5i) a 5j) zní:

"§ 9

Na řízení o udělení nebo odnětí azylu se použije správní řád, s výjimkou ustanovení o doručování na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu sdělenou účastníkem,5) ustanovení o doručování písemností určených do vlastních rukou a doručovaných na požádání jiným způsobem,5a) ustanovení o doručování adresátům zdržujícím se v cizině,5b) dále ustanovení o úřední desce,5c) o ustanovení opatrovníka osobám neznámého pobytu a osobám, které se zdržují v cizině, pokud se jim nedaří doručovat,5d) a o ustanovení zástupce pro doručování,5e) a dále ustanovení o umožnění nahlížení do spisu jiným osobám než účastníkům a jejich zástupcům,5f) o ústním jednání,5g) o vydání stejnopisu výroku rozhodnutí na požádání účastníka,5h) o lhůtách pro vydání rozhodnutí5i) a ustanovení o odvolacím řízení a řízení o rozkladu.5j)

5) § 19 odst. 3 správního řádu.

5a) § 19 odst. 4, 5 a 8 správního řádu.

5b) § 22 správního řádu.

5c) § 26 správního řádu.

5d) § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu.

5e) § 33 odst. 4 správního řádu.

5f) § 38 odst. 2 správního řádu.

5g) § 49 správního řádu.

5h) § 69 odst. 4 věta druhá správního řádu.

5i) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

5j) § 81 až 93 a § 152 správního řádu.".

2. Za § 23 se vkládají nové § 23a a 23b, které znějí:

"§ 23a

Ministerstvo nepořizuje kopie spisu ani jeho části.

§ 23b

Ministerstvo může místo předložení listiny připustit čestné prohlášení žadatele o udělení azylu. V čestném prohlášení je žadatel o udělení azylu povinen uvést úplné a pravdivé údaje.".

3. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně nadpisu zní:

"§ 24b

Úřední deska

Ministerstvo zřizuje úřední desku v azylových zařízeních.".

4. Za § 92 se vkládá nový § 92a, který zní:

"§ 92a

Požádá-li opatrovník o to, aby bylo jeho ustanovení opatrovníkem zrušeno, ustanoví správní orgán bezodkladně jiného opatrovníka.".

5. V § 93a odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17) zní:

"(6) Na řízení o správním deliktu se nevztahují ustanovení správního řádu o odvolacím řízení, řízení o rozkladu a o přezkumném řízení.17)

17) Část druhá hlavy VIII a IX a § 152 správního řádu.".

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. XII

V § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se věta první nahrazuje větou "Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení a novém rozhodnutí.9c)".

Poznámka pod čarou č. 9c) zní:

"9c) § 81 až 102 a § 152 správního řádu.".

ČÁST ČTRNÁCTÁzrušeno

Čl. XIVzrušeno

ČÁST PATNÁCTÁzrušeno

Čl. XVzrušeno

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna občanského soudního řádu

Čl. XVI

V § 274 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., písmeno f) zní:

"f) vykonatelných rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelných smírů;".

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. XVII

V § 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, písmeno e) zní:

"e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír,".

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Čl. XVIII

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb. a zákona č. 173/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 63 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 5), 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f), 5g) a 5h) zní:

"(1) Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně a s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení,5) o možnosti volby několika společných zmocněnců,5a) o prominutí zmeškání úkonu,5b) o přerušení řízení,5c) o lhůtách pro vydání rozhodnutí5d) a o ochraně před nečinností,5e) dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu5f) a dále ustanovení o účastnících řízení;5g) ustanovení správního řádu o účastnících řízení podle zvláštního zákona5h) se však použijí.

5) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

5a) § 35 odst. 3 správního řádu.

5b) § 41 správního řádu.

5c) § 64 a 65 správního řádu.

5d) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

5e) § 80 správního řádu.

5f) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

5g) § 27 odst. 1 a 2 správního řádu.

5h) § 27 odst. 3 správního řádu.".

2. § 64 se zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o užitných vzorech

Čl. XIX

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3), 3a), 3b), 3c), 3d), 3e), 3f), 3g) a 3h) zní:

"(1) Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně a s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení,3) o možnosti volby několika společných zmocněnců,3a) o prominutí zmeškání úkonu,3b) o přerušení řízení,3c) o lhůtách pro vydání rozhodnutí3d) a o ochraně před nečinností,3e) dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu3f) a dále ustanovení o účastnících řízení;3g) ustanovení správního řádu o účastnících řízení podle zvláštního zákona3h) se však použijí.

3) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

3a) § 35 odst. 3 správního řádu.

3b) § 41 správního řádu.

3c) § 64 a 65 správního řádu.

3d) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

3e) § 80 správního řádu.

3f) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

3g) § 27 odst. 1 a 2 správního řádu.

3h) § 27 odst. 3 správního řádu.".

2. V § 21 odst. 2 se slova "pro zastavení řízení," zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

Čl. XX

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) a 1h) zní:

"(1) Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně a s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení,1) o možnosti volby několika společných zmocněnců,1a) o prominutí zmeškání úkonu,1b) o přerušení řízení,1c) o lhůtách pro vydání rozhodnutí1d) a o ochraně před nečinností,1e) dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu1f) a dále ustanovení o účastnících řízení;1g) ustanovení správního řádu o účastnících řízení podle zvláštního zákona1h) se však použijí.

1) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

1a) § 35 odst. 3 správního řádu.

1b) § 41 správního řádu.

1c) § 64 a 65 správního řádu.

1d) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

1e) § 80 správního řádu.

1f) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

1g) § 27 odst. 1 a 2 správního řádu.

1h) § 27 odst. 3 správního řádu.".

2. V § 18 odst. 2 se slova "pro zastavení řízení," zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o ochranných známkách

Čl. XXI

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), se mění takto:

V § 45 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 11) až 11f) zní:

"(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení,11) o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států,11a) o přerušení řízení,11b) o lhůtách pro vydání rozhodnutí,11c) o ochraně proti nečinnosti,11d) dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu11e) a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.11f)

11) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

11a) § 53 odst. 4 správního řádu.

11b) § 64 a 65 správního řádu.

11c) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

11d) § 80 správního řádu.

11e) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

11f) § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.".

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů

Čl. XXII

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 40 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 5), 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f), 5g) a 5h) zní:

"(1) Pro řízení před Úřadem platí správní řád s odchylkami uvedenými v tomto zákoně a s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení,5) o možnosti volby několika společných zmocněnců,5a) o prominutí zmeškání úkonu,5b) o přerušení řízení,5c) o lhůtách pro vydání rozhodnutí5d) a o ochraně před nečinností,5e) dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu5f) a dále ustanovení o účastnících řízení;5g) ustanovení správního řádu o účastnících řízení podle zvláštního zákona5h) se však použijí.

5) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

5a) § 35 odst. 3 správního řádu.

5b) § 41 správního řádu.

5c) § 64 a 65 správního řádu.

5d) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

5e) § 80 správního řádu.

5f) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

5g) § 27 odst. 1 a 2 správního řádu.

5h) § 27 odst. 3 správního řádu.".

2. § 41 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Čl. XXIII

§ 13 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, včetně poznámek pod čarou č. 4), 4a) a 4b) zní:

"§ 13

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení,4) o možnosti volby několika společných zmocněnců,4a) a z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu.4b)

4) § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

4a) § 35 odst. 3 správního řádu.

4b) § 152 odst. 3 a 5 správního řádu.".

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. XXIV

V § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 62/2003 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání a spisové služby.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁzrušeno

Čl. XXV, Čl. XXVIzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství

Čl. XXVII

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 284/2002 Sb., zákona č. 181/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1i) zní:

"(3) Na rozhodování podle odstavce 2 písm. a) až h), l) a m) se nevztahuje ustanovení správního řádu o převzetí věci nadřízeným správním úřadem.1i)

1i) § 131 odst. 3 správního řádu.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. § 22 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"§ 22

Vztah zákona ke správnímu řádu

(1) Ustanovení správního řádu o správním řízení5) se nevztahují na postup podle tohoto zákona, s výjimkou rozhodování podle § 3 odst. 2, § 7 písm. b) a c), § 12 odst. 5 písm. s), § 19 odst. 4 a § 20.

(2) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu lze podat do osmi dnů od doručení.

(3) Správní řád se nevztahuje na postup soukromých škol a církevních škol podle tohoto zákona.

5) Části druhá a třetí správního řádu.".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o poštovních službách

Čl. XXVIII

V zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 225/2003 Sb., se část pátá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁzrušeno

Čl. XXIXzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 226/2002 Sb.

Čl. XXX

V zákoně č. 226/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona č. 309/2002 Sb.

Čl. XXXI

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 424/2003 Sb., se část třicátá šestá zrušuje.


ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

ÚČINNOST

Čl. XXXII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
Je měněn
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
255/2012 Sb. Kontrolní řád
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mění
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
226/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
120/2001 Sb. Exekuční řád
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
325/1999 Sb. Zákon o azylu
478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
Je odkazován z
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
291/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
258/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
257/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
106/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
164/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
139/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
24/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
459/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
308/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
293/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
102/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
45/2013 Sb. Zákon o obětech trestných činů
494/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
404/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
396/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
390/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
334/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
255/2012 Sb. Kontrolní řád
237/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
202/2012 Sb. Zákon o mediaci
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
142/2012 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
355/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
246/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
224/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
218/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
186/2011 Sb. Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány
172/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
133/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
69/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
375/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
258/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
150/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu
444/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
286/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
218/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon
67/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
52/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
42/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
484/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
391/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
314/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
309/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
298/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
295/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
259/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
123/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
79/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
42/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
376/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
215/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
437/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
373/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 359/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn
308/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
234/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
233/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
226/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
216/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
181/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
134/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
133/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
80/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
79/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
76/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
71/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
50/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
47/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
216/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
205/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
170/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
59/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
697/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2004 Sb.
628/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
626/2004 Sb. Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
591/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004
555/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
554/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
Odkazuje na
500/2004 Sb. Správní řád
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
518/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
311/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
285/2002 Sb. Transplantační zákon
259/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
226/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
218/2002 Sb. Služební zákon
216/2002 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
78/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
62/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin
265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
254/2001 Sb. Vodní zákon
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
164/2001 Sb. Lázeňský zákon
120/2001 Sb. Exekuční řád
52/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 83 odst. 1 č. 200/1990 Sb., o přestupcích
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
325/1999 Sb. Zákon o azylu
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
155/1998 Sb. Zákon o znakové řeči
91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
289/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
238/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
72/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 46 č. 94/1963 Sb., z. o rodině, § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v soc. zabezpečení, a § 15 č. 182/1991 Sb. k zákonu o soc. zabezpečení
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
71/1967 Sb. Správní řád
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
141/1961 Sb. Trestní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 01.07.2017 250/2016 Sb. Aktuální znění (exportováno 23.10.2020 02:31)
5. 19.09.2016 - 30.06.2017 297/2016 Sb.
4. 01.01.2014 - 18.09.2016 255/2012 Sb.
3. 01.01.2012 - 31.12.2013 329/2011 Sb.
2. 01.01.2011 - 31.12.2011 281/2009 Sb.
1. 01.01.2006 - 31.12.2010 444/2005 Sb.
0. 24.09.2004 Vyhlášené znění