Zákon č. 48/2004 Sb.Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-48
Částka 14/2004
Platnost od 12.02.2004
Účinnost od 01.03.2004
Aktuální znění 01.04.2006

48

ZÁKON

ze dne 21. ledna 2004

o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Prezident republiky po skončení funkce (dále jen "bývalý prezident republiky") má po skončení svého volebního období nárok na rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně. Renta je splatná předem vždy do 5 pracovních dnů od počátku příslušného kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž skončilo volební období.

§ 2

Bývalý prezident republiky má po skončení svého volebního období nárok na víceúčelovou paušální náhradu, která kryje zejména nájemné spojené s užíváním přiměřeně vybavené kanceláře a odměnu asistenta, v celkové výši 50 000 Kč měsíčně. Víceúčelová paušální náhrada je splatná spolu s rentou podle § 1.

§ 3

Nebude-li bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období poskytnuta ochrana podle zvláštního právního předpisu,1) zahrnující přidělení vozidla s řidičem, má bývalý prezident republiky po skončení svého volebního období nárok na užívání vozidla ve vlastnictví státu s řidičem i bez něho k osobní dispozici.

§ 4

Jestliže byl prezidentu republiky uložen trest ztráty prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt,2) nároky podle tohoto zákona mu nevzniknou.

§ 5

(1) Bývalému prezidentu republiky nároky podle tohoto zákona zaniknou posledním dnem kalendářního měsíce, v němž se stane prezidentem republiky, poslancem, senátorem, členem vlády, členem, viceprezidentem nebo prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem, místopředsedou nebo předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ředitelem Bezpečnostní informační služby, soudcem, předsedou nebo inspektorem Úřadu pro ochranu osobních údajů, členem bankovní rady České národní banky, Veřejným ochráncem práv nebo jeho zástupcem.

(2) Bývalému prezidentu republiky nároky podle tohoto zákona zaniknou posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

§ 6

Bývalému prezidentu republiky, jehož volební období skončilo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniknou nároky podle tohoto zákona dnem nabytí jeho účinnosti.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 65 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Souvislosti

Je měněn
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Je odkazován z
346/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
49/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
48/2004 Sb. Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
114/1993 Sb. Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Odkazuje na
48/2004 Sb. Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
1/1993 Sb. Ústava České republiky
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.04.2006 57/2006 Sb. Aktuální znění (exportováno 31.10.2020 07:48)
1. 01.03.2004 - 31.03.2006
0. 12.02.2004 Vyhlášené znění