Zákon č. 474/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-474
Částka 161/2004
Platnost od 24.08.2004
Účinnost od 24.08.2004
Aktuální znění 24.08.2004

474

ZÁKON

ze dne 22. července 2004,

kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 větě první se za slova "nebo jinak zveřejněn" doplňují slova "s výjimkou případů, kdy zpřístupnění nemohlo vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Evropských společenství a specializovaných v daném oboru během normálních obchodních činností přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti".

2. V § 24 odst. 2 se za slova "v Evropských společenstvích" vkládají slova "nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor".

3. V § 27 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn s účinky v České republice jako starší průmyslový vzor, avšak byl zpřístupněn veřejnosti po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru,".

4. V § 34 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"(2) U Úřadu může být podána rovněž přihláška (průmyslového) vzoru Společenství;2a) na takovouto přihlášku Úřad vyznačí den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory). Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky ve výši 500 Kč.

2a) Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.".

5. V § 37 odst. 6 se za větu první vkládá věta "Přihláška průmyslového vzoru bude zamítnuta rovněž z důvodu kolize se starším shodným průmyslovým vzorem s účinky na území České republiky, který byl zpřístupněn veřejnosti po dni podání přihlášky, popřípadě po dni vzniku práva přednosti této přihlášky.".

6. V § 40 se odstavec 3 zrušuje.

7. V § 47 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

"(3) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.6a)

6a) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 47 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro (průmyslové) vzory Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.

(5) Rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) o nákladech ve prospěch účastníka řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) opatří doložkou vykonatelnosti Úřad na základě žádosti oprávněného účastníka po ověření pravostí titulu, aniž by prováděl kontrolu či vydával rozhodnutí.".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Souvislosti

Mění
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů
Odkazuje na
150/2002 Sb. Soudní řád správní
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.08.2004 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 05:34)
0. 24.08.2004 Vyhlášené znění