Zákon č. 473/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-473
Částka 161/2004
Platnost od 24.08.2004
Účinnost od 24.08.2004
Aktuální znění 24.08.2004

473

ZÁKON

ze dne 22. července 2004,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 121/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 1 se slova "se sídlem v České republice" nahrazují slovy ", která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie,".

2. V § 39 odst. 3 větě první se za slova "(dále jen "rejstřík")" vkládají slova ", jedná-li se o právnickou osobu zapisovanou do rejstříku".

3. V § 81 odst. 1 se slova "se sídlem v České republice" nahrazují slovy ", která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie,".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Souvislosti

Mění
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
Odkazuje na
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.08.2004 Aktuální znění (exportováno 25.02.2020 20:16)
0. 24.08.2004 Vyhlášené znění