Zákon č. 437/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-437
Částka 144/2004
Platnost od 26.07.2004
Účinnost od 26.07.2004
Aktuální znění 01.01.2007

437

ZÁKON

ze dne 24. června 2004,

kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST DRUHÁ

Čl. III

Změna zákona o integrované prevenci

V zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., v příloze č. 1 Kategorie zařízení v části "Chemický průmysl" v úvodním odstavci se slova "fyzikálněchemických procesů a biologických procesů" zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ

Čl. V

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
50/1976 Sb. Stavební zákon
Je měněn
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
138/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Mění
40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
50/1976 Sb. Stavební zákon
Je odkazován z
435/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
138/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
50/1976 Sb. Stavební zákon
Odkazuje na
300/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 106 odst. 2 č. 50/1976 Sb., stavební zákon
218/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
40/2004 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
422/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
405/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 106 odst. 3 č. 50/1976 Sb., stavební zákon
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
254/2001 Sb. Vodní zákon
59/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
96/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 139 písm. c) č. 50/1976 Sb., stavební zákon
95/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 78 odst. 1 č. 50/1976 Sb., stavební zákon
50/1976 Sb. Stavební zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2007 186/2006 Sb. Aktuální znění (exportováno 24.02.2020 01:09)
2. 01.07.2006 - 31.12.2006 138/2006 Sb.
1. 26.07.2004 - 30.06.2006
0. 26.07.2004 Vyhlášené znění