Vyhláška č. 392/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-392
Částka 128/2004
Platnost od 30.06.2004
Účinnost od 01.07.2004
Zrušeno k 01.07.2009 (187/2009 Sb.)
Minulé znění 01.07.2004 - 30.06.2009

392

VYHLÁŠKA

ze dne 21. června 2004,

kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 2 písm. c) a § 37 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) minimální požadavky, které musí splňovat magisterské studijní programy (dále jen "studijní program") všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie k tomu, aby jejich absolventi získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání2).

§ 2

Studijní program všeobecné lékařství

(1) Standardní doba studia ve studijním programu všeobecné lékařství zahrnuje nejméně 6 let prezenčního studia, které obsahuje nejméně 5500 hodin teoretické a praktické výuky.

(2) Studium ve studijním programu všeobecné lékařství poskytuje odborné vysokoškolské lékařské vzdělání pro výkon činnosti preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

(3) Studiem ve studijním programu všeobecné lékařství absolvent získává

a) znalosti a dovednosti

1. ve vědních oborech, na kterých je všeobecné lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod včetně zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,

2. o konstituci, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí a životního stylu na zdravotní stav člověka,

3. v klinických oborech a klinické praxi, které poskytují komplexní přehled o tělesných a duševních nemocech, včetně jejich genetické podstaty, dále znalost primární, sekundární a terciální prevence, diagnostických a léčebných postupů a základů posudkové činnosti,

4. v radiační ochraně3) a

5. v základech preventivních metod v oblasti ochrany a podpory zdraví,

b) klinické zkušenosti v průběhu praktické výuky pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v nemocnicích a zkušenosti v laboratorních diagnostických oborech,

c) znalost základních právních předpisů souvisejících s výkonem povolání lékaře a

d) znalosti profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem.

§ 3

Studijní program zubní lékařství

(1) Standardní doba studia ve studijním programu zubní lékařství zahrnuje nejméně 5 let prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku.

(2) Studium ve studijním programu zubní lékařství poskytuje odborné vysokoškolské vzdělání pro samostatný výkon povolání praktického zubního lékaře a dovednosti nezbytné pro výkon činnosti preventivní a diagnostické, protetické a pro léčbu anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a okolních tkání v souladu s profesní etikou.

(3) Studiem ve studijním programu zubní lékařství absolvent získává

a) znalosti a dovednosti

1. ve vědních oborech, na kterých je zubní lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod, zejména zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,

2. o konstituci, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí, životního stylu na zdravotní stav člověka, pokud mají tyto znalosti vztah k zubnímu lékařství,

3. o struktuře a funkci zubů, úst, čelistí a okolních tkání zdravých i nemocných jedinců a o jejich vztahu k celkovému zdravotnímu stavu pacienta,

4. o komunitních aspektech poruch orálního zdraví a forem komunitní podpory orálního zdraví a prevence,

5. v klinických oborech a metodách, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, lézích a nemocech zubů, úst, čelistí a okolních tkání, znalosti preventivních, diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů, znalosti v preventivní a intervenční populační strategii a

6. v radiační ochraně3),

b) klinické zkušenosti v průběhu praktické výuky pod odborným dohledem zubního lékaře s odbornou způsobilostí k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,

c) znalost základních právních předpisů souvisejících s výkonem povolání zubního lékaře a

d) znalosti profesní etiky kontaktu zubního lékaře s pacientem.

§ 4

Studijní program farmacie

(1) Standardní doba studia ve studijním programu farmacie zahrnuje nejméně 5 let prezenčního studia, které obsahuje nejméně 4 roky teoretické a praktické výuky na vysoké škole a nejméně 6 měsíců praktické výuky v lékárně; přitom doba teoretické a praktické výuky na vysoké škole nebo praktické výuky v lékárně musí být ve studijním programu stanovena tak, aby standardní doba studia činila nejméně 5 let.

(2) Studium ve studijním programu farmacie poskytuje odborné vzdělání ve farmacii pro samostatný výkon povolání farmaceuta a pro výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně a při kontrole léčiv prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv v jeho laboratořích, při skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách a při poskytování odborných informací o léčivech.

(3) Studiem ve studijním programu farmacie absolvent získává

a) znalosti o

1. léčivech a látkách použitých při výrobě léčiv a přípravě léčivých přípravků4), jejich bezpečném a účelném použití, účinnosti a indikacích, kontraindikacích, dávkování a způsobu užití, zdravotní prevenci při práci s farmakologickými přípravky, jedy a látkami zdraví škodlivými,

2. metabolismu a účincích léčiv4), o farmakokinetice, jakož i o účincích toxických látek a o způsobu užívání léčiv,

3. farmaceutické technologii, o neklinickém a klinickém hodnocení léčiv a o klinické farmacii,

4. vědeckých a praktických poznatcích umožňujících poskytovat náležité informace o léčivech a spolupracovat při optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů,

5. přípravcích k podpoře a posílení zdraví a o zdravotnických prostředcích,

6. základních právních předpisech souvisejících s výkonem povolání farmaceuta,

7. poskytování odborných informací o léčivech a

8. radiační ochraně3),

b) dovednosti při

1. přípravě lékových forem léčivých přípravků,

2. výrobě a kontrole léčiv,

3. kontrole léčiv v lékárně a při kontrole léčiv prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv v jeho laboratořích,

4. skladování a distribuci léčiv (u distributora léčiv) a

5. přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.


Ministr:

MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 85/432/EHS ze dne 16. září 1985 o koordinaci právních a správních předpisů ohledně některých činností v oblasti farmacie, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 97/43/EURATOM ze dne 30. června 1997 o zdravotní ochraně jednotlivců před nebezpečím ionizujícího záření souvisejícího s lékařským ozářením, (Směrnice o lékařském ozáření).

2) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

3) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
Je zrušen předpisem
187/2009 Sb. Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Je odkazován z
187/2009 Sb. Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
338/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
89/2007 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
340/2005 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
Odkazuje na
95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
123/2000 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
18/1997 Sb. Atomový zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2004 - 30.06.2009
0. 30.06.2004 Vyhlášené znění